Header image  
Generatie 9 en10


 
 
 TERUG                                                                                                                                         VOLGENDE
                                                                                        STAMBOOMBEGINPAGINA

                                            
                                          Generatie 9 en 10

                                      
                                                 IX

     




IX –a
             REINTZ MURKS Abma, Zoon van MURCK FREERKS Abma en OETSKE GERBENS
                  gedoopt op zondag 27 april 1738 te Oppenhuizen.








IX –b              REINTZ MURKS Abma, Zoon van MURCK FREERKS Abma en OETSKE GERBENS,
                  gedoopt op zondag 20 augustus 1739 te Oppenhuizen.







IX –c
              FREERK MURKS Abma, Zoon van MURCK FREERKS Abma en OETSKE GERBENS
                  geboren  zondag 11 juni 1741 te Oppenhuizen. Overleden woensdag 2 juli 1806 te Deersum.
                  Op zondag 15 mei 1763 te Hidaard gehuwd met GERRIJTJE ROELOFS, geboren 1740 te Hidaard.
                  Overleden zaterdag 21 oktober 1809 te Hidaard. Boer te Hidaard

                  Uit dit huwelijk:

                  1   AUKE FREERKS Abma, geboren  woensdag 13 juni 1764 te Hidaard. Volgt onder X –a


                  2   OETSKE FREERKS Abma,  geboren maandag 18 november 1765 te Hidaard. Volgt onder X –b.


                  3   MURK FREERKS Abma, gedoopt zondag 24 mei 1767 te Hidaard. Volgt onder X –c.


                  4   GRIETJE FREERKS Abma, gedoopt zondag 5 juni 1768 te Hidaard. Volgt onder X –d.


                  5   GRIETJE FREERKS Abma, geboren 26 mei 1769 te Hidaard. Volgt onder X –e.


                  6   OETSKE FREERKS Abma,  geboren vrijdag 24 oktober 1771 te Hidaard. Volgt onder X –f.


                  7   MURK FREERKS Abma, geboren 21 april 1774 te Hidaard. Volgt onder X –g.


                  8   ROELOF FREERKS Abma, geboren donderdag 7 maart 1777 te Hidaard. Volgt onder X –h.


                   9   RUURD FREERKS Abma, geboren vrijdag 25 december 1778 te Hidaard. Volgt onder X –i.


                10   HARMEN FREERKS Abma, geboren maandag 8 januari 1781 te Hidaard. Volgt onder X –j.


                11   YKKE FREERKS Abma, geboren zaterdag 8 mei 1784 te Hidaard. Volgt onder X –k.







IX –d           GERBEN MURKS Abma, Zoon van MURCK FREERKS Abma en OETSKE GERBENS
                   geboren zondag 3 februari 1743 te Oppenhuizen. In 1766 woont hij in Heeg.
                   Overleden op zaterdag 2 november 1782 te Wijckel. Gemeente Sloten.
                   Op zondag 18 mei 1766 gehuwd met
TYTTIE TYSSES, wonende te Nijland.

                   Uit dit huwelijk:

                   1   OEDSKE GERBENS Abma, gedoopt op zondag 17 mei 1767  in Heeg. Volgt onder X –l.


                   2   MURK GERBENS Abma, geboren woensdag 5 juli 1769 in de gemeente Doniawerstal. Volgt onder X –m.


                   3   LIPKJEN GERBENS Abma, geboren rond 1773 te Terhorne. Volgt onder X –n.


                  4   TYS GERBENS Abma, geboren maandag 25 september 1775  in de gemeente Doniawerstal.
                        Volgt onder X –o.


                   5   RUERD GERBENS Abma, geboren zondag 19 december 1779 te Wijckel, gemeente Gaasterland.
                        Volgt onder X –p.








IX –e           TZYTSKE MURKS Abma, Dochter van MURCK FREERKS Abma en OETSKE GERBENS
                   Gedoopt  op zondag 18  oktober 1744 te Oppenhuizen.
                   Gehuwd met
WILLEM JANS de Groot. rond 1886 wonen ze te Oosthem
       
                   
Uit dit huwelijk:

                   1   MURK WILLEMS de Groot, geboren rond 1886 te Oosthem
                        Overleden donderdag 30 november 1854 “des voormiddags ten elf ure” te IJlst, 69 jaar, ongehuwd.
                        Aangevers waren: Anne Jelles Croles, 77 jaar, Scheepstimmerman, wonende te IJlst.
                                                    Cornelis Franciscus Goutier,52 jaar, Kruier, wonende te IJlst







IX –f 
          RUIRD MURKS Abma, Zoon van MURCK FREERKS Abma en OETSKE GERBENS
                  gedoopt op zondag 27 maart 1746 te Oppenhuizen.







IX –g         
 UILKJE MURKS Abma, dochter van MURCK FREERKS Abma en OETSKE GERBEN,
                  gedoopt op 7 januari 1748 te Oppenhuizen.
                  Ondertrouw op 3 mei 1771 te Bolsward. Op 5 mei was de derde proclamatie.
                  Rond 5 mei 1771 te Bolsward gehuwd met BROER JOHANS, geboren 29 augustus 1745
                  te Boer, gemeente Franekeradeel. Zoon van Johan Broers en Anke Scheltes.
                  Broer werd lidmaat op 28 december 1771 te Bolsward.
                  Op 9 november 1777 vertrokken ze met attestatie naar Burgwerd.
                  Overleden 5 maart 1780 te Burgwerd, 34 jaar oud.
                  Op 6 augustus 1781 vertrok Uilkje met attestatie weer naar Bolsward.

                 Uit dit huwelijk:
     

                 1   JOHAN BROERS, geboren 9 december 1771 te Bolsward.
                      Gedoopt op 28 december 1771 te Bolsward
                      Liet zich in 1811 inschrijven als: Van Abbema.
                      Overleden 27 november 1834 te Wons, gemeente Wonseradeel.
                      Uit de LC van  5 december 1834:
                      “Heden morgen om zes uur, behaagde het den Heer van leven dood, mijnen dierbaren
                       Echtgenoot, JOHAN BROERS van ABBEMA, koopman en landbouwer te Wons, na
                       een kort doch smartvol lijden, aan de gevolgen van eene bezetting op de blaas, in den
                       ouderdom van bijna drie en zestig jaren, van mij weg te nemen, en, zoo ik hoop en wensch
                       in Zijne eeuwige heerlijkheid over te brengen.
                       Ik verlies en beween in hem een liefderijk zorgende Echtgenoot, met wien ik ruim
                       drie en twintig jaren een gelukkig leven mogt leiden; zijne Kinderen en Behuwd-kinderen,
                       met mijn eenigst kind, uit een vorig huwelijk, beweenen het verlies van eenen even zoo
                       liefderijk zorgende Vader, zoo dat elk die met ons hem kende, onze droefheid wel
                       zal billijken, en gelooven dat de troost die de Godsdienst ons brengt, en de hoop op een
                       wederzien, alleen in staat zijn onze diepe smart te leenigen.
                                           Wons,                                                           J.J. FEENSTRA,
                       Den 27 November 1834.                                                   Wed. J.B van Abbema.
                                                                                                                 Mede uit naam der kinderen.”

                       
Uit de LC van 6 maart 1835:
                       “                 Boelgoed van Schapen
                        De Notaris E. T. Kuiper, te Bolsward, zal, voor en ten verzoeke van de Weduwe en
                        Erven JOHAN BROERS van ABBEMA, te Wons, publiek, bij strijk- en verhooggelden,
                        op drie maanden crediet, en tegen voldoende borgstelling, presenteren te verkoopen:
                        ruim 80 stuks puik beste rijkelijk woldragende SCHAPEN, meest vole en ooijen,
                        waaronder 40 van de eerste knip.
                        Wie hieraan gading maken, komen Zaterdag den 14 maart 1835, des voormiddags
                        
Om 10 uur, ten huize van Rimmert Hanzes Schaafsma, in de Herberg te Wons.”

                        
Uit de LC van 10 april 1835:
                       “De Notaris E.T. KUIPER, te Bolsward, zal, op Dinsdag en Woensdag den 14 en 15 april
                        1835, telkens des morgens 9 ure, ten huize van de Weduwe Johan Broers van Abbema,
                        te Wons, publiek bij boelgoed en gereeden gelde, presenteren te verkoopen:
                                                                       Op dinsdag den 14 april.
                        Een uitmuntend BESLAG VEE, bestaande uit 31 stuks puik beste, zoo melke en kalve
                        Koeijen, 8 kalve en gelde Rieren, 6 Hokkelingen, 1 Stier, eenige Kalveren, 2 Zeugen met
                        Biggen, 2 goede3 Chaispaarden (merries), 1 Werkpaard (ruin); voorts

                        RIJTIJTUIGEN, BOERENBREEUW en GEREEDSCHAPPEN, als: 1 beste kapwagen met
                        Distel en raamt. 1 Fourgonchais met idem, 1 Arresleed, 5 hooiwagens, 3 aardkarren,
                        1 sleeptrog, 1 Mestkret, 3 Eiden, 1 Ploeg, 1 Landrol, 1 karn met koperen hoepen,
                        1 groote Kaasketel, 1 dito Handketel, 42 koperen aden, 2 brokaden, 2 boteraden,
                        4 molkevaten, 14 koperen en 12 houten Emmers,2 kaaspersen, 4 Booitzen, 4 Vleeschtonnen,
                        1 Timme en Timtouw, Harken, Vorken,Paardentuig,en al hetgeen meer tot eene
                        Boerderij behoort; alsmede ongeveer 25 koeseten goed gewonnen hooglandsch Hooi,
                        200 schoven Stroo, 10 voer Riet, 4 zijden gedroogd Spek, eenige stukken gerookt
                        Vleesch, eene partij Turf en Hout, oud IJzer, Mestplanken, enz.
                                                                        Op woensdag den 15 april.
                        Een wel geconserveerden INBOEDEL, bestaande uit Meubelen en Huisgeraden,
                        Waaronder, 2 eikenhouten Kabinetten, 1 Spiegelkabinet, 1 Pulpirum, 1 Laadtafel,
                        1 Hoekbufet, 2 Staartstukklokken, 1 Stoeltjesklok, 1 groote Schuiftafel, 2 Spiegels,
                        diverse Schilderijen, Porselein, Koper, Tin, IJzer, Aard en Glaswerk, Tafels, Stoelen,
                        6 Bedden met derzelfde toebehooren, Bed en Tafellinnen, en al hetgeen meer zal
                        worden te voorschijn gebragt”.


                       Op 17 november 1795 te Schraad Gehuwd met IDSKE Fokkes, geboren 9 november 1766 te Wons.
                       Dochter van Fokke Ynzes en Antje Idzerts.
                       Overleden 2 november 1810 te Wons.
                       Uit dit huwelijk: OEKE JOHANS (Van Abbema), geboren 27 november 1796 te Schraard.
                                               FOKJE JOHANS (Van Abbema), geboren 3 juli 1798 te Schraard.
                                               BROER JOHANS (Van Abbema), geboren 8 september 1800 te Schraard.
                                               TETJE JOHANS (Van Abbema), geboren 31 januari 1803 te Schraard.
                                               OETSKE JOHANS (Van Abbema), geboren 25 augustus 1807 te Schraard.
                       Op 30 mei 1812 te Witmarsum gehuwd met JETSKE JETZES Feenstra, geboren 17 april 1771.
                       dochter van Jetze Johannes Feenstra en Antje Folkerts Bruinsma.
                       Zij was weduwe van Jacob Lens, mr. Bakker te Schraard. Ze had reeds een kind, Geertje.


                  2   MURK BROERS, geboren 31 december 1774 te Burgwerd.
                       Gedoopt op 22 januari 1775 te gemeente Burgwerd/Hichtum/Hartwerd.
                       Overleden 17 augustus 1780 te Burgwerd, 5 jaar oud.


                  3   OETSKE BROERS, geboren 14 maart 1778 te Burgwerd.
                       Gedoopt 5 april 1778 te gemeente Burgwerd/Hichtum/Hartwerd.
                       Jong overleden.


                  Op 9 juni  1782 te Bolsward gehuwd met CORNELIS DOUWES de Boer,
                  afkomstig uit Makkum. Geboren rond 1751.
                  Overleden 15 januari 1831, 80 jaar oud.  Ondertrouw op 24 mei 1782 te Bolsward.
                  Hij was weduwnaar van AAFKE SJOERDS, en had daarbij 3 kinderen,
                  Douwe, gedoopt 10 februari 1778 te Witmarsum. Sjoerd en Aafke.

                  Uit dit huwelijk:


                  4   OETSKE CORNELIS, geboren rond 1783.
                       Overleden 29 december 1852, 69 jaar oud.
                       Op 7 september 1800 te Makkum gehuwd met KLAAS GERLOFS Schaaf.
                       Uit dit huwelijk: PIETTJE KLAZES Schaaf, geboren 19 april 1813 te Makkum.
                                               LUDA KLAZES Schaaf, geboren 27 oktober 1817 te Makkum.
                                               DOUWE KLAZES Schaaf, geboren 26 februari 1822 te Makkum.
                                               RIGTJE KLAZES Schaaf, geboren 18 maart 1825 te Makkum.


                  5   PIETJE CORNELIS, geboren 12 mei 1786 te Makkum.
                       Gedoopt 19 mei 1811 te Woudsend, en heeft toen ook belijdenis gedaan.
                       Overleden 12 mei 1860 te Wymbritseradeel, 77 jaar oud.
                       Op 13 november 1808 te Kornwerd gehuwd met WIGLE ANDRIES de Vries,
                       Geboren rond 1771, overleden 23 oktober 1825 te Wymbritseradeel.
                       Uit dit huwelijk: ANDRIES WIGLES de Vries, geboren 29 maart 1815 te Wymbritseradeel.
                                               OEKE WIGLES de Vries, geboren 12 april 1817 te Wymbritseradeel.
                                               KORNELIS WIGLES de Vries, geboren rond 1821 te Woudsend.
                                               JAN WIGLES de Vries, geboren 18 januari 1822 te Wymbritseradeel.


                  6   MURKJE CORNELIS, geboren rond 1782.









IX –h           ABE MURKS Abma, Zoon van MURCK FREERKS Abma en OETSKE GERBEN
                   geboren te Hommerts. Gedoopt op vrijdag 15 februari 1754 in Hommerts.
                   Hervormde gemeente Jutrijp en Hommerts. Overleden voor 1836. Boerenarbeider.
                   Op zondag 25 mei 1788 te Abbega gehuwd met
DIEUKE RIEMERS, wonende te Nijland.
                   Herv.gemeente Oosthem, Abbega, Folsgare.
                   In 1836 woont ze te Oosthem, Weduwe.

                   Uit dit huwelijk:

                    1   MURK ABES Abma, geboren vrijdag 22 mei 1789 te Abbega, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder X –q.


                    2   TEIJE ABES Abma, geboren zaterdag 9 oktober 1790 te Abbega, gemeente Wymbritseradeel.
                         Volgt onder X –r.


                    3   MURK ABES Abma, geboren dinsdag 27 december 1791 te Abbega, gemeente Wymbritseradeel.
                         Volgt onder X –s.


                    4   RYMMER ABES Abma, geboren  maandag 6 mei 1793 te Abbega, gemeente Wymbritseradeel.  
                         Volgt onder X –t.


                    5   SJOUKJEN ABES Abma, geboren zondag 31 augustus 1794 te Abbega, gemeente Wymbritseradeel.
                         Volgt onder X –u.


                    6   MURK ABES Abma, geboren donderdag 14 april 1796 te Abbega, gemeente Wymbritseradeel.
                         Volgt onder X –v.


                    7   RIEMER ABES Abma, geboren woensdag 18 april 1798 te Abbega, gemeente Wymbritseradeel.  
                         Volgt onder X –w.


                    8   BEITSKE ABES Abma, geboren woensdag 5 juni 1799 te Abbega, gemeente Wymbritseradeel.
                         Volgt onder X –x.


                    9   MURK ABES Abma, geboren zondag 24 april 1803 te Abbega, gemeente Wymbritseradeel.
                         Volgt onder X –y.


                  10   RIEMER ABES Abma, geboren vrijdag 16 november 1804 te Abbega, gemeente Wymbritseradeel.
                         Volgt onder X –z.


                  11   BEITSKE ABES Abma, geboren vrijdag 15 april 1808 te Abbega, gemeente Wymbritseradeel.
                         Volgt onder X –aa.


                  12   RIEMKE ABES Abma, Geboren, vrijdag 28 juli 1815 te Abbega, gemeente Wymbritseradeel.
                         Volgt onder X –ab.









IX –i            RINTS MURKS Abma,  Zoon van MURCK FREERKS Abma en OETSKE GERBEN,
                  Geboren te Oppenhuizen. Gedoopt op zondag 2 februari 1755 in Hommerts.
                  Hervormde gemeente Jutrijp en Hommerts.
                  Gehuwd.

                  Uit dit huwelijk:

                  1    DURK RINSES Abma, geboren rond 1775. Volgt onder X –ac.







IX –j             MARI MURKS Abma, Dochter van MURCK FREERKS Abma en OETSKE GERBEN,
                   gedoopt zondag 5 december 1756 te Hommerts







IX –k           ABE MURKS Abma, zoon van MURCK FREERKS Abma en SIOUK EPKES,
                   gedoopt op 9 januari 1762 te Wijckel.







IX –l             BAUK MURKS Abma, zoon van MURK FREERKS Abma en SIOUK EPKES,
                   gedoopt op zondag 2 december 1764 in Wijckel gemeente Gaasterland. Herv.gemeente Wijckel 







IX –m          RUIRD MURKS Abma,  zoon van MURK FREERKS Abma en SIOUK EPKES,
                  geboren maandag 10 november 1766  in Wijckel gemeente Gaasterland.
                  Gedoopt op zondag 16 november 1766 in Wijckel.  Herv.gemeente Wijckel. Woont in 1804 te Ferwoude.
                  Overleden zaterdag 7 januari 1843 “des morgens ten twee ure” te Schraad,
                  Gemeente Wonseradeel, 78 jaar oud. Aangifte als Abbema.
                  Aangevers waren: Rinze Takes Visser, 43 jaar, Veldwagter, wonende te Witmarsum.
                                               Willem Piers Bakker, 47 jaar, Veldwagter dezer Grietenij, wonende te Bolsward.
                  Op zondag 29 april 1804 te Kampen gehuwd met ELISABETH JANS van Kampen Geboren  rond 1772.
                  Overleden maandag 22 april 1850 te Wonseradeel, 78 jaar oud.
                  Na het huwelijk wonen ze te Workum.
 

                  Uit dit huwelijk:

                  1   Niet genoemd, geboren op dinsdag 4 september 1804 te Workum.


                  2   SJOUKJEN RUURDS Abma, geboren donderdag 31 juli 1806 te Workum. Volgt onder X -ad.







IX –n          RINTJE MURKS Abma, zoon van MURK FREERKS Abma en SIOUK EPKES,,
                  geboren maandag 21 november 1768 te Wijckel.







IX –o          RINS MURKS Abma, zoon van MURK FREERKS Abma en  SIOUK EPKES,
                  geboren zondag 11 februari 1770 te Wijckel gemeente Gaasterland.
                  Gedoopt op zondag 4 maart 1770 in Wijckel. Herv.gemeente Wijckel







IX –p           EPKE MURKS Abma, dochter van MURK FREERKS Abma en SIOUK EPKES,
                  geboren dinsdag 17 september 1771 te Wijckel, Herv.gemeente Wijckel, gemeente Gaasterland.







IX –q            ANNE MURKS Abma, zoon van MURK FREERKS Abma en  SIMKE SYNES
                   Geboren op dinsdag 9 juli 1776 te Wijckel. Gedoopt op zondag 15 september 1776 in Wijckel.
                   Herv.gemeente Wijckel.







IX –r           MINKE MURKS Abma, dochter van MURK FREERKS Abma en SIMKE SYNES
                  geboren woensdag 3 februari 1779 te Wijckel, gemeente Gaasterland.
                  Gedoopt op zondag 28 februari 1779 in Wijckel. Herv.gemeente Wijckel .

 

 

                                                                            X



X –a           AUKE FREERKS Abma, zoon van FREERK MURKS Abma en
                  GERRYTJE ROELOFS. Geboren  woensdag 13 juni 1764 te Hidaard. Gedoopt zondag 8 juli 1764 in Wommels.
                  Overleden woensdag 2 december 1818 “des namiddags ten drie ure” in de huizinge nummer 16 te Hijdaard,
                  gemeente Hennaarderadeel, 54 jaar, gehuwd.
                  Aangevers waren: Jan.F.Wynia, van competente leeftijd.
                                               Foeke Sykes Greidanus, van competente leeftijd.
                  Op maandag 28 mei 1792 te Hidaard gehuwd met TRYNTJE JANS Althuisius, 21 jaar,
                  wonende ter Heeg. Geboren 17 juni 1770 te Heeg.
                  Later, op donderdag 2 januari 1823 te Hennaarderadeel gehuwd met Jentje Jeltes Bakker, 28 jaar.
                  Overleden maandag 21 augustus 1848 te Hijdaard, huisnummer 6.
                  Dochter van Jan Gerardus Althuisius, Boer, en Ytje Johannes

                  Uit dit huwelijk:

                  1   GERRYTJE AUKES Abma, geboren maandag 21 januari 1793 te Hijdaard,
                       gemeente Hennaarderadeel. Volgt onder XI –a.


                  2   FREERK AUKES Abma, geboren dinsdag 9 juni 1801 te Hijdaard,
                       gemeente Hennaarderadeel. Volgt onder XI –b.


                  3   YTJE AUKES Abma, geboren zondag 31 maart 1805 te Hijdaard,
                       gemeente Hennaarderadeel. Volgt onder XI –c


                  4   JAN AUKES Abma, geboren rond 1807 te Hijdaard,
                       gemeente Hennaarderadeel. Volgt onder XI –d.


                  5   GRIETJE AUKES Abma, geboren maandag 10 december 1810 te Hijdaard,
                       gemeente Hennaarderadeel. Volgt onder XI –e.


                  6   JANTJE AUKES Abma, geboren dinsdag 4 februari 1812 te Hijdaard,
                       gemeente Hennaarderadeel. Volgt onder XI –f.


                  7   JANTJE AUKES Abma, geboren vrijdag 3 december 1813 te Hijdaard,
                       gemeente Hennaarderadeel. Volgt onder XI –g.









X –b           OETSKE FREERKS Abma, Dochter van FREERK MURKS Abma en
                  GERRYTJE ROELOFS, geboren maandag 18 november 1765 te Hidaard.
                  Gedoopt zondag 24 november 1765 te Wommels bij de Herv.gemeente Wommels en Hidaard.







X –c           MURK FREERKS Abbema, zoon van FREERK MURKS Abma en GERRYTJE ROELOFS.  
                  
Gedoopt op  zondag 24 mei 1767 in Wommels.
                  Hervormde gemeente Wommels en Hidaard.







X –d           GRIETJE FREERKS Abma, Dochter van FREERK MURKS Abma en GERRYTJE ROELOFS,
                  Dood geboren. Gedoopt zondag 5 juni 1768 te Hidaard.
                  Hervormde gemeente Wommels en Hidaard.







X –e           GRIETJE FREERKS Abma, Dochter van FREERK MURKS Abma en
                  GERRYTJE ROELOFS, geboren vrijdag 26 mei 1769 te Hidaard.
                  Gedoopt op zondag 18 juni 1769 in Wommels. Hervormde gemeente Wommels en Hidaard.
                  Overleden woensdag 23 februari 1859 “des avonds ten zeven ure” in de huizinge nummer 45 te Tzum,
                  gemeente Franekeradeel, 80 jaar, gehuwd.
                  Aangevers waren: Taeke Sybes Greidanus, 65 jaar, Landbouwer, wonende te Tzum.
                                                Gerrit Gerbens Dijkstra, 60 jaar, Arbeider, wonende te Tzum.
                  Op donderdag 16 juni 1814 te Tzum gehuwd met JELTE ARJENS Tolsma, 26 jaar, geboren rond 1788 te Sneek.
                  Zoon van Arjen Jeltes Tolsma en Yttje Melles. Bruid in de Akte als Abbema.







X –f            OETSKE FREERKS Abma, Dochter van FREERK MURKS Abma en
                  GERRYTJE ROELOFS, geboren donderdag 24 oktober 1771 te Hidaard.
                  Gedoopt op zondag 17 november 1771 in Wommels. Hervormde gemeente Wommels en Hidaard.
                  Overleden 18 november 1859 "des morgens ten vier ure” in de huizinge nummer 20, te Itens,
                  gemeente Hennaarderadeel, 88 jaar oud, weduwe.
                  Aangever was: Gerrit Anes Donia, 61 jaar, Arbeider, wonende te Itens.
                                          Jildert Jacobs Bonnema, 42 jaar, zonder beroep, wonende te Itens.
                  Op zondag 27 november 1791 te Hijdaard gehuwd met ANE GERRITS Donia.
                  geboren rond 1765 te Hijdaard.
                  Overleden vrijdag 4 januari 1839 te Hennaarderadeel.
                  Zoon van Gerrit Anes Donia en Jacoba of  Jacobje,
                  Beroep: Boer. Word bij TRESOAR steeds Arend genoem.

                  
Uit dit huwelijk:


                  1   JACOBA ANES Donia, geboren op dinsdag 13 november 1792  te Hijdaard.
                       Gedoopt op woensdag 26 december 1792 bij de Hervormde gemeente Wommels/Hijdaard.
                       Overleden zaterdag 12 januari 1861 “des morgens ten zes ure” te IJlst, 68 jaar, weduwe.
                       Aangevers waren: Otte Thomas Schuurmans, 59 jaar, Timmerman, wonende te IJlst.
                                                     Bouwe van Rievers, 27 jaar, Koperslager, wonende te IJlst.
                       in geboorte aktes van de kinderen steeds Japke genoemd.
                       Op woensdag 10 mei 1820 te Wymbritseradeel gehuwd met MARTEN  GERRITS Zandstra.
                       Geboren rond 1796 te Oosthem.
                       Overleden 25 augustus 1858 “des morgens ten half negen ure” te IJlst, 62 jaar oud, gehuwd.
                       Aangevers waren: Jacob Sybes van der P….., 61 jaar, Koopman, wonende te IJlst.
                                                     Hessel Sybes Kalsma, 58 jaar, Koopmansknecht, wonende te IJlst.
                       Zoon van Gerrit Taedes Zandstra en Yttje Martens.
                       Uit dit huwelijk: ANE MARTENS Zandstra, geboren zaterdag 14 september 1822 “des voormiddags elf uur” te Hennaard.
                                               Aangever was: Marten Gerrits Sandstra, 25 jaar, Arbeider, wonende te Hennaard.
                                               Deze verklaard niet te kunnen tekenen omreden dat hij geen schrijven had geleerd.
                                               Getuigen waren: Lolke Hylkes Pieksma, 54 jaar, Boer, wonende te Hennaard.
                                                                          Jacob Jacobs Postma, 50 jaar, Arbeider, wonende te Hennaard.
                                               Overleden 15 november 1822, 2 maanden oud, te Hennaard
                                               ANE MARTENS Zandstra, geboren zondag 7 maart 1824 “des avonds ten acht uren”
                                               te Hennaard, gemeente Hennaarderadeel.
                                               Aangever was: Marten Gerrits Zandstra, 27 jaar, Arbeider, wonende te Hennaard.
                                               Deze verklaard niet te kunnen tekenen omreden dat hij geen schrijven had geleerd.
                                               Getuigen waren: Jacob Jacobs Postma, 52 jaar, Arbeider, wonende te Hennaard.
                                                                          Willem Dirks Bootsma, 27 jaar, Slagter, wonende te Hennaard.
                                               OEDSKE MARTENS Zandstra, geboren dinsdag 24 juni 1828 te Hennaarderadeel.
                                               YTJE MARTENS Zandstra, geboren zondag 6 maart 1831 te Wymbritseradeel.
                                               GERRIT MARTENS Zandstra, geboren dinsdag 19 augustus 1834 te Wymbritseradeel.


                  2   FREERK ANES Donia, geboren donderdag 22 augustus 1793 te Hijdaard.
                       Gedoopt op zondag 25 augustus 1793 te Wommels/Hijdaard.


                  3   FREERKJEN ANES Donia, geboren 4 juni 1797 te Hijdaard.
                       Gedoopt op maandag 5 juni 1797 te Wommels/Hijdaard.
                       Ten tijde van haar huwelijk, Dienstmeid, wonende te Lutkewierum
                       Op zaterdag 20 augustus 1825 te Wommels, gemeente Hennaarderadeel gehuwd met JAN JANS Glastra van Loon,
                       27 jaar, geboren 18 mei1898 te Harlingen. zoon van Jan Glastra van Loon, zonder beroep, en Antje Jimtes, overleden.
                       Getuigen waren: Lukas Klazes Sijtsma, 37 jaar, Slagter, wonende te Lutkewierum.
                                                  Klaas Eeltjes Bijlsma, 65 jaar, Winkelier, wonende te Wommels.
                                                  Willem Lammerts de Roos, 44 jaar, Kastelein, wonende te Wommels.
                                                  Reinder Heerkes Robijn, 67 jaar, …….bij het Grietenij Bestuur, Wonende te Wommels. 
                                                 Allen goede vrienden.
                       Overleden dinsdag 12 november 1878 “des namiddags ten vier ure” in het huis Nr.996, te Sneek.
                       Aangevers waren: Bernardus de Jong, 65 jaar, Commies, wonende te Sneek.
                                                    Johannes van Akkeren, 28 jaar, Stadsbode en Klerk, wonende te Sneek.
                       Uit dit huwelijk: JAN JANS Glastra van Loon, geboren zaterdag 16 september 1826 “des avonds ten tien uren”
                                               te Lutkewierum , gemeente Hennaarderadeel.
                                               Aangever was: Jan Glastra van Loon, 28 jaar, Schoolonderwijzer, wonende te Lutkewierum.
                                               Getuigen waren: Minne Hantjes Oudhuis, 61 jaar, Boer, wonende te Lutkewierum.
                                                                          Meinte Gerrits Miedema, 60 jaar, Boer, wonende te Lutkewierum.
                                               ANE JANS Glastra van Loon, geboren vrijdag 22 februari 1828 “des namiddags ten een uren”
                                               te Lutkewierum , gemeente Hennaarderadeel.
                                               Aangever was: Jan Glastra van Loon, 29 jaar, Schoolonderwijzer, wonende te Lutkewierum.
                                               Getuigen waren: Jochum Tjeerds Hoekstra, 43 jaar, Winkelier, wonende te Lutkewierum.
                                                                          Sybe Jans Kuindersma, 57 jaar, Timmerman, wonende te Lutkewierum.
                                               Overleden 17 april 1897 te IJlst.
                                               ALBERTUS JANS Glastra van Loon, geboren zaterdag 27 juni 1829 “des namiddags ten een uren”
                                               te Lutkewierum, gemeente Hennaarderadeel.
                                               Aangever was: Jan Glastra van Loon, 28 jaar, Schoolonderwijzer der Jeugd wonende  te Lutkewierum.
                                               Getuigen waren: Jan Jans Schippers, 29 jaar, Koopman, wonende te Lutkewierum.
                                                                          Jan Lieuwes Faber, 24 jaar, Koopman, wonende te Lutkewierum.
                                               OEDSKE JANS Glastra van Loon, geboren dinsdag 9 november 1830 “des morgens ten vier uren”
                                               te Lutkewierum, gemeente Hennaarderadeel.
                                               Aangever was: Jan Glastra van Loon, 28 jaar, Schoolonderwijzer der Jeugd wonende  te Lutkewierum.
                                               Getuigen waren: Poppe Feikes Vlietstra, 30 jaar, Schipper,wonende te Lutkewierum.
                                                                          Klaas Olpherts Kooistra, 39 jaar, Arbeider, wonende te Lutkewierum.
                                               JIMKE JANS Glastra van Loon, geboren zaterdag 9 februari 1833 “des morgens ten zeven uren”
                                               te Lutkewierum , gemeente Hennaarderadeel.
                                               Aangever was: Jan Glastra van Loon, 34 jaar, Schoolonderwijzer, wonende te Lutkewierum.
                                               Getuigen waren: Anne Symens Algera, 27 jaar, Koopman, wonende te Lutkewierum.
                                                                         Arjen Alles Dijkstra, 38 jaar, Arbeider, wonende te Lutkewierum.
                                               Overleden 27 april 1838 te Lutkewierum, 5 jaar oud.
                                               GERRIT JANS Glastra van Loon, geboren zondag 23 november 1834 te Hennaarderadeel.


                  4   GERRIT ANES Donia, geboren dinsdag 26 september 1798 te Hijdaard. Arbeider.
                       Gedoopt op 28 oktober 1798 te Wommels/Hijdaard.
                       Overleden dinsdag 18 april 1876 te Hennaarderadeel..
                       Op woensdag 24 maart 1823 te Hennaarderadeel gehuwd met SYTSKE ALLES Dijkstra,
                       30 jaar, geboren zondag 1 januari 1791 te Lutkewierum.
                       Overleden dinsdag 23 mei 1871 te Hennaarderadeel.
                       Dochter van Alle Klazes Dijkstra en Rinske Arjens.
                       Uit dit huwelijk: ANE GERRITS Donia, geboren vrijdag 25 april 1823 te Hennaarderadeel.
                                               ALLE GERRITS Donia, geboren zaterdag 29 januari 1825 te Hennaarderadeel.
                                               KLAAS GERRITS Donia, geboren vrijdag 16 maart 1827 te Hennaarderadeel.
                                               OEDSKE GERRITS Donia, geboren dinsdag 26 oktober 1830 te Hennaarderadeel.
                                               RINSKJE GERITS Donia, geboren donderdag 28 februari 1833 te Hennaarderadeel.


                   5   GERRITJE ANES Donia, geboren dinsdag 24 maart 1801 te Itens, gemeente Hennaarderadeel.
                        Gedoopt op zondag 5 april 1801 bij de Hervormde gemeente van  Itens en Hennaard.
                        Overleden donderdag 3 december 1874 te Hennaarderadeel, 73 jaar oud, weduwe.
                        Op zaterdag 15 november 1828 te Hennaarderadeel gehuwd met FREERK LOUWS Wiersma,
                        55 jaar, geboren te Tzum, gemeente Franekeradeel.
                        Zoon van Louw Freerks en Akke Jans.
                        Overleden vrijdag 8 oktober 1858 te Hennaarderadeel, 85 jaar oud.
                        Uit dit huwelijk: LOUW FREERKS Wiersma, geboren woensdag 23 september 1829 te Hennaarderadeel.
                                                AKKE FREERKS Wiersma, geboren zaterdag 19 maart 1831 te Hennaarderadeel.


                  6   GETTJE ANES Donia, geboren 20 augustus 1802 te Itens, gemeente Hennaarderadeel.
                       Gedoopt  op 12 september  1802 bij de Hervormde gemeente van Itens en Hennaard.
                       Op 16 januari 1830 te Rauwerderhem gehuwd met BOUWE BEENS Singelsma, 38 jaar,
                       Geboren rond 1792 te Poppingawier. Gedoopt bij de gemeente Poppingawier en Deersum.
                       Beroep: Boer.
                       Getuigen waren: Freerk Johannes Rijpstra, 69 jaar, Koemelker, wonende te Rauwerd.
                                                  Hermanus Gerrits Hiemstra, 38 jaar, Schoenmaker, wonende te Rauwerd.
                                                  Jimke Ybes de Vries, 36 jaar, Kastelein, wonende te Rauwerd.
                       Zoon van Been Tetmans († 1801, Poppingawier) en Wytske Ypes.
                       Uit dit huwelijk: WIETSKE BOUWES Singelsma, geboren 10 november 1830 te Wymbritseradeel.
                                               ANE BOUWES Singelsma, geboren 8 mei 1832, te Wymbritseradeel.
                                               BEERNT BOUWES Singelsma, geboren 7 augustus 1833, te Hennaarderadeel.
                                               OETSKE BOUWES Singelsma, geboren 14 februari 1835, te Hennaarderadeel.
                                               ANKE BOUWES Singelsma, geboren 16 mei 1837, te Hennaarderadeel.
                                               ANE BOUWES Singelsma, geboren 4 oktober 1838, te Hennaarderadeel.
                                               PIETJE BOUWES Singelsma, geboren 14 januari 1841, te Hennaarderadeel.
                                               FREERK BOUWES Singelsma, geboren 19 juni 1842, te Hennaarderadeel.
                                               PIETJE BOUWES Singelsma, geboren dinsdag 20 februari 1844 te Hennaarderadeel
                                               GRIETJE BOUWES Singelsma, geboren donsdag 20 februari 1844 te Hennaarderadeel.
                                               PIETJE BOUWES Singelsma, geboren donderdag 4 november1847 te Hennaarderadeel.


                 7   IKE ANES Donia, geboren zaterdag 12 november 1803 te Itens, gemeente Hennaarderadeel.
                      Gedoopt op zondag 27 november 1803 bij de Hervormde gemeente van Itens en Hennaard.
                      Op zaterdag 20 augustus 1831 te gemeente Weidum gehuwd met ANNE SAKES Lanting, 35 jaar ,
                      geboren maandag 2 november 1795 te Bozum, gemeente Baarderadeel.
                      Getuigen waren: Jan Hessels Hesselink, 40 jaar, Agent van Politie, wonende te Weidum.
                                                 Pieter Alberts, de Vries, 38 jaar, Assistent van Politie, wonende te Weidum.
                                                 Jan Hendriks de Vries, 48 jaar, Schrijver, wonende te Weidum.
                                                 Jan Veltman, 33 jaar, Klerk der Secretarie, wonende te Weidum.
                      Gedoopt op zondag 6 december 1795 te Bozum
                      Overleden maandag 19 maart 1860 te Hennaarderadeel, 64 jaar oud.
                      Zoon van Sake Jans Lanting, Boer, en Sjoukjen Annes.
                      Uit dit huwelijk: OETSKE ANNES Lanting, geboren vrijdag 16 november 1832 te Hennaarderadeel.
                                              ANE ANNES Lanting, geboren dinsdag 7 april 1835 te Hennaarderadeel.
                                              SJOUKJE ANNES Lanting, geboren vrijdag 17 november 1837 te Hennaarderadeel.
                                              SAAKJEN ANNES Lanting, geboren dinsdag 25 oktober 1842 te Hennaarderadeel.


                  5   PIETER ANES Donia,geboren woensdag 13 februari 1805 te Itens, gemeente Hennaarderadeel.
                       Gedoopt op zondag 3 maart 1805 bij de Hervormde gemeente van Itens en Hennaard
                       Op zaterdag 5 juni 1830 te Wommels gehuwd met GEERTJE RUURDS de Vries,
                       28 jaar, geboren maandag 13 juli 1801 te Oosterend.
                       Gedoopt op zondag 9 augustus 1801 bij de Hervormde gemeente Oosterend/Henaard.
                       Dochter van Ruurd Anskes de Vries en Maretje Willems.(*rond 1775 - † 31-03-1848).
                       Uit dit huwelijk: RUURD PIETERS Donia, geboren zondag 27 februari 1831 te Hennaarderadeel.
                                               ANE PIETERS Donia, geboren maandag 13 februari 1832 te Hennaarderadeel.
                                               MARIETJE PIETERS Donia, geboren donderdag 4 september 1834 te Hennaarderadeel
                                               OETSKE PIETERS Donia, geboren zaterdag 4 maart 1837 te Hennaarderadeel.
                                               OETSKE PIETERS Donia, geboren woensdag 10 juni 1840 te Hennaarderadeel.


                  9   GRIETJE ANES Donia, geboren vrijdag 3 februari 1809 te Itens, gemeente Hennaarderadeel.
                       Gedoopt op zondag 26 februari 1809 bij de Hervormde gemeente van Itens en Hennaard.
                       Overleden vrijdag 5 oktober 1838 te Baarderadeel, 29 jaar oud.
                       Op zondag 9 oktober 1830 te Wommels gehuwd met MEINTE HENDRIKS Vierstra,
                       Geboren op zondag 15 oktober 1804 te IJlst.
                       Overleden zondag 21 november 1858 te IJlst
                       Zoon van Hendrik Meintes Vierstra en Pietje Jelles Riemersma.
                       Volgens het bevolkingsregister van 1840 van IJlst, wonen er in wijk C nummer 144
                       10 gezinnen met in totaal 28 personen, waaronder de volgende kinderen.
                        Uit dit huwelijk: OETSKE MEINTES Vierstra, geboren woensdag 21 september 1831“des morgens ten drie uren”
                                                te Oosterend, gemeente Hennaarderadeel.
                                                Aangever was: Meinte Hendriks Vierstra, 26 jaar,  Arbeider, wonende te Oosterend.
                                                Getuigen waren: Douwe Dirks Zandstra, 23 jaar, Boer, wonende te Oosterend.
                                                                           Feyke Rintjes Boschma, 21 jaar, Klerk, wonende te Wommels.
                                                HENDRIK MEINTES Vierstra, geboren vrijdag 25 januari 1833  
                                                “des morgens ten twee uren”te Oosterend, gemeente Hennaarderadeel.
                                                Aangever was: Meinte Hendriks Vierstra, 28 jaar,  Arbeider, wonende te Oosterend.
                                                Getuigen waren: Douwe Dirks Sandstra, 25 jaar, zonder beroep, wonende te Oosterend.
                                                                           Hette Doekles Ypma, 28 jaar, Boer, wonende te Oosterend.
                                                ANE MEINTES Vierstra, geboren woensdag 23 april 1834 Hennaarderadeel.
                                                FREERK MEINTES Vierstra, geboren woensdag 11 mei 1836 te Baarderadeel
                                                PIETJE JELLES Vierstra, geboren maandag 27 november 1837 te Baarderadeel
                        Meinte is na het overlijden van Grietje opnieuw gehuwd te IJlst, op zondag 13 september 1840
                        Met Engeltje Jans Ypma, geboren rond 1798. dochter van Jan Ypma en Trijntje Ulbes.







X –g           MURK FREERKS Abma, zoon van FREERK MURKS Abma en
                  GERRYTJE ROELOFS. geboren donderdag 21 april 1774 te Hijlaard. Gemeente Baarderadeel.
                  Gedoopt maandag 23 mei 1774  in Wommels. Hervormde gemeente Wommels en Hidaard.
                  Overleden vrijdag 21 juli 1843 “des avonds ten acht ure” te zijne huizinge nummer 10 onder Lichtaard,
                  gemeente Ferwerderadeel. Beroep: Landbouwer.
                  Aangevers waren: Johannes Halbes Halbertsma, 50 jaar, Landbouwer, wonende te onder Lichtaard.
                                                Klaas Wijtzes de Jong, 33 jaar, Landbouwer, wonende te onder Lichtaard.
                  Op zondag 18 april 1811 is hij - wonende te Deersum - aangever van het kind Bernardus Jans Doorenbos,
                  dit is een zoon van Jan Doorenbos, Predikant te gemeente Deersum en Poppingawier, en Martha Siesling
                  Gehuwd op zondag 6 januari 1805 te Deersum met DIEUWKE SIKKES Lantinga, 39 jaar oud,
                  Geboren donderdag 27 maart 1766 te Winsum, gemeente Littenseradeel. Gedoopt  op zondag 6 april 1766 te Winsum.
                  Overleden zaterdag 14 augustus 1841 te Ferwerderadeel, 75 jaar oud.
                  Weduwe van Jelte Hinnes Bakker. Had hierbij 9 kinderen:
                  1   Sikke Jeltes Bakker (*05-12-1788 - † 1856)
                  2   Pieter Jeltes Bakker (*30-04-1790)
                  3   Cornelia Jeltes Bakker (*21-041982)
                  4   Trijntje Jeltes Bakker (*01-08-1793 - † 1866)
                  5   Jentje Jeltes Bakker (*16-06-1795 - † 1865)
                  6    Willem Jeltes Bakker (*09-09-1797)
                  7    Willem Jeltes Bakker (*02-05-1799)
                  8    Tjeerd Jeltes Bakker (*12-01-1801 - † 1865)
                  9    Andries Jeltes Bakker (*01-11-1802 - † 1842)


                  Uit dit huwelijk:


                  1   FREERK MURKS Abma, geboren woensdag 14 augustus 1805 te Deersum, gemeente Rauwerderhem.
                       Volgt onder XI –h.


                  2   FREERK MURKS Abma, geboren vrijdag 12 april 1811 te Deersum, gemeente Rauwerderhem.  
                       Volgt onder XI –i.

 

                   Op donderdag 20 april 1843, op 69 jarige leeftijd gehuwd met TRIJNTJE FOKKES  Alsgra. 39 jaar,
                   Geboren rond 1804 te Arum, gemeente Wonseradeel.
                   Getuigen waren: Pieter Douwes Zijlstra, 48 jaar, wonende onder Lichtaard.
                                              ………Brouwer, ………….
                                              Klaas Douwes Zijlstra, 42 jaar, Boerenknecht, wonende onder Lichtaard.
                                              Eeldert Duiff, 67 jaar, …….. der Secretarie der gemeente Ferwerderadeel
                   Dochter van Fokke Lieuwes Alsgra en Antje Rinderts.







X –h           ROELOF FREERKS Abma, Zoon van FREERK MURKS Abma en GERRYTJE ROELOFS,
                  geboren vrijdag 7 maart 1777 te Hidaard. Gedoopt op maandag 31 maart 1777 in Wommels.
                  Hervormde gemeente Wommels en Hidaard. Beroep: Boer/Landbouwer
                  Overleden maandag 19 juni 1843 “des morgens ten drie Ure” te Koudum, gemeente Hemelumer Oldeferd, 66 jaar oud, gehuwd.
                  Aangevers waren: Age Sakes Schaaff, 44 jaar, Bakker, wonende te Koudum.
                                               Jan Doedes Molenaar, 36 jaar Verver, wonende te Koudum.
                  Op zondag 20 mei 1804 te Terzool gehuwd met DUTJE THOMAS Boersma. (soms als: De Boer).
                  Boerin te Koudum. Geboren rond 1779 te Terzool
                  Overleden op zondag 19 september 1847 te Almenum, gemeente Barradeel.
                  Dochter van Thomas Kerstes, boer, en IJttie IJsebrands.
                  Op 21 april 1847 word geschreven dat Doetje een verlamming aan haar handen heeft,
                  En daarom niet kan schrijven.
                  In 1804 wonen ze te Terzool. In 1806 te Nijland.
                  In 1809 en 1819 wonen ze te Witmarsum. Op 12 mei 1828 verhuizen ze naar Friens.
                  In 1840 wonen ze in Workum. In 1843 te Koudum.
                  Uit de LC van 6 november1827
                  “Mr.B. HAGA zal, ten overstaan van Mr.J.J. WIERSMA, Notaris te Sneek, publiek bij
                   Strijk- en verhoog- gelden presenteren te verkoopen:
                   eene welgelegen en zeer vruchtbare ZATHE en LANDEN, met derzelver HUIZINGE,
                   SCHURE en HIEMINGE, alsmede een HUISJE en ERF en verdere annexen, alles staande
                   en gelegen onder den dorpe Idzega, en aldaar gekwoteerd met no. 21 en 22, zijnde de Zathe
                   groot naar naam en faam 24 bunders en ruim 98 v. roeden alle uitmuntende Greidlanden,
                   over het geheel belast met 12 floreen 22 stuivers 3 penningen dijkschatting en verders
                   zoodanig zulks door de eigenaars Roelof Freerks Abbema cum uxore wordt bewoond
                   en gebruikt, breeder bij biljetten vermeld. St Petri en den 12 mei 1828 voor den koper te Aanvaarden.”
           
                  Uit dit huwelijk:

                  1   YTJE ROELOFS Abma. Geboren zondag 2 september 1804 te Terzool, gemeente Rauwerderhem.
                       Volgt onder XI –j.


                  2   FREERK ROELOFS Abma, geboren maandag 20 oktober 1806 te Nijland, gemeente Wymbritseradeel.
                       Volgt onder XI –k.


                  3   GERRITJE ROELFS Abma, geboren vrijdag 20 oktober 1809 Witmarsum, gemeente Wonseradeel.
                       Volgt onder XI –l.


                  4   YEKE ROELOFS Abma, geboren zondag 31 mei 1812 te Witmarsum, gemeente Wonseradeel.
                       Volgt onder XI –m.


                  5   THOMAS ROELOFS Abma, geboren woensdag 16 maart 1814 te Witmarsum, gemeente Wonseradeel.
                       Volgt onder XI –n.


                  6   HARING ROELOFS Abma, geboren dinsdag 22 oktober 1816 te Witmarsum, gemeente Wonseradeel.
                       Volgt onder XI –o.


                  7   AUKE ROELOFS Abma, geboren vrijdag 29 januari 1819 te Witmarsum, gemeente Wonseradeel.
                       Volgt onder XI –p.


                  8   TRIJNTJE ROELOFS Abma, geboren zondag 28 oktober 1820 te Idsega, gemeente Wymbritseradeel.
                       Volgt onder XI –q.


                  9   HARING ROELOFS Abma, geboren woensdag22 januari 1823 te Idsega, gemeente Wymbritseradeel.
                       Volgt onder XI –r.







X –i             RUURD FREERKS Abma, Zoon van FREERK MURKS Abma en
                   GERRYTJE ROELOFS. geboren vrijdag 25 december 1778 te Hidaard.
                   Gedoopt op zondag 3 januari 1779 in Wommels Hervormde gemeente Wommels en Hidaard.
                   Overleden woensdag 16 maart 1833 “de avonds ten acht uren” te Folsgare,
                   gemeente Wymbritseradeel, 54 jaar oud, gehuwd.
                   Aangevers waren: Taeke Jans Westerdorp, 36 jaar, Boer, wonende te Folsgare.
                                                 Wiebren Lolkes van Wieren, Boer wonende te Folsgare.
                   Beide buren van de overledene. Begraven te Folsgare. Was boer op Strûpenkeal te Folsgare.
                   In 1801 te Folsgare gehuwd met HILTJE KLAZES Wiersma, geboren maandag 26 februari 1781 te Folsgare.
                   Overleden woensdag 4 januari 1865 te Folsgare.
                   Dochter van Claes Harmens (*20-03-1740 - † 05-06-1812) en  Baukje Taedes (*06-05-1744 - † 17-09-1811)
                   Na het overlijden bezat de familie drie boerderijen.
                   Uit de LC van 10 januari 1865:
                   “Het behaagde den Heere voor de eeuwigheid op te roepen onze veel beminde en waarde
                    Moeder HILTJE KLAZES WIERSMA, Wed. wl  Ruurd Freerks Abma, in leven
                    renteniersche te Folsgare. Zij overleed zeer zacht heden nademiddag omstreeks ten 4 ure,
                    ten gevolge van eener ongesteldheid van ruim 14 dagen, in den hoogen ouderdom van bijna 84 jaren.
                             Folsgare                                                         KLAAS  R. Abma.
                    Den 14 januarij 1865                                               Uit aller naam”

                   Uit dit huwelijk:

                   1   GERRITJE RUURDS Abma, geboren dinsdag 7 september 1802 Folsgare, Gemeente Wymbritseradeel.
                        Volgt onder XI –s.


                   2   BOUKJEN RUURDS Abma, geboren zaterdag 2 maart 1805 te Folsgare. Volgt onder XI –t.


                   3   KLAAS RUURDS Abma, geboren donderdag 19 maart 1807 te Folsgare. Volgt onder XI –u.


                   4   YKE RUURDS Abma, geboren zondag 22 april 1810 te Folsgare. Volgt onder XI –v.


                   5   FREERK RUURDS Abma,  geboren  donderdag 24 oktober 1811 te Folsgare. Volgt onder XI –w.


                   6   RIENS RUURDS Abma, geboren woensdag 7 september 1814 te Folsgare. Volgt onder XI –x.


                   7   BOUKJEN RUURDS Abma, geboren maandag 2 december 1816 te Folsgare, gemeente .Wymbritseradeel
                        Volgt onder XI –y.


                   8   GEERTJE RUURDS Abma, geboren zondag 26 september 1819 Folsgare, gemeente .Wymbritseradeel.
                        Volgt onder XI –z.


                   9   AUKJEN RUURDS Abma, geboren vrijdag 18 oktober 1822 te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                        Volgt onder XI –aa.


                 10   TEADE RUURDS Abma, geboren vrijdag 30 juni 1826 te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                        Volgt onder XI –ab.







X –j             HARMEN FREERKS Abma, Zoon van FREERK MURKS Abma en
                   GERRYTJE ROELOFS, geboren maandag 8 januari 1781 te Hidaard.
                   Gedoopt op zondag 28 januari 1781 te Wommels. Hervormde gemeente Wommels en Hidaard.
                   Overleden zondag 29 september 1850 “des morgens ten half zes ure” in de huizinge nummer 57,
                   te Wommels, 69 jaar oud, gehuwd.
                   Aangevers waren: Gerrit Harmens Abma, Boer,  wonende te Cubaard, zoon der overledene.
                                                Petrus Noordenbos, 29 jaar, Veldwachter, wonende te Wommels, schoonzoon.
                   Op maandag 30 mei 1803 te Poppingawier gehuwd met  WYBKJEN TJEERDS Kingma, geboren
                   rond 1781 te Poppingawier.
                   Overleden vrijdag 6 augustus 1852 “des morgens ten vier ure” in de huizinge nummer 57 te Wommels.
                   Aangevers waren: Freerk Harmens Abma 43 jaar, Boer, wonende te Wommels, zoon.
                                                Dirk Dirks Dijkstra, 31 jaar, Boer, wonende te Wommels, bekende van de overleden.
                   Dochter van Tjeerd Pieters Kingma en Minke Obbes.

                  Uit dit huwelijk:

                  1   TJEERD HARMENS Abma, geboren zaterdag 8 juli 1804 te Poppingawier. Volgt onder XI –ac.


                  2   FREERK HARMENS Abma, geboren donderdag 20 juli 1809 te Poppingawier. Volgt onder XI –ad.


                  3   GERRIT HARMENS Abma, geboren dinsdag 12 maart 1811 te Deersum, gemeente Rauwerderhem.
                       Volgt onder XI –ae.


                  4   MINNE HARMENS Abma, geboren 1814 te Poppingawier. Volgt onder XI –af.


                  5   GERRITJE HARMENS Abma, geboren woensdag 8 november 1815 te Poppingawier.  Volgt onder XI –ag.


                  6   MURK HARMENS Abma, geboren dinsdag 8 januari 1817 te Poppingawier. Volgt onder XI –ah.


                  7   MINKE HARMENS Abma, geboren dinsdag 9 februari 1819 te Poppingawier. Volgt onder XI –ai.


                  8   YKE HARMENS Abma, geboren woensdag 13 juni 1821 te Poppingawier, Volgt onder XI –aj.


                  9   YKE HARMENS Abma, geboren zondag 28 juli 1822 te Poppingawier, Volgt onder XI –ak.







X –k            YKKE FREERKS Abma, Dochter van FREERK MURKS Abma en GERRYTJE ROELOFS.
                   geboren zaterdag 8 mei 1784 te Hidaard.
                   Gedoopt op maandag 31 mei 1784 in Wommels. Herv.gemeente Wommels/Hidaard.







X –l            OEDSKE GERBENS Abma, dochter van GERBEN MURKS Abma en
                  TYTTIE TYSSES gedoopt op zondag 17 mei 1767 in Heeg bij de Herv.gemeente Heeg.







X –m           MURK GERBENS Abma, zoon van GERBEN MURKS Abma en TYTTIE TYSSES
                   geboren woensdag 5 juli 1769  in de gemeente Doniawerstal. Gedoopt op zondag 16 juli 1769.
                   Herv.gemeente Goïngarijp en broek. Overleden maandag 18 januari 1808, 38 jaar oud
                   Op maandag 24 augustus 1794 te Oosthem gehuwd met JAIKE GOSSES Bosma, geboren 1774 te Oosthem.  
                   Geloof: doopgezind. Overleden donderdag 13 mei 1858 te Heeg.
                   Dochter van Gosse Klazes († 1800.Oosthem) en Riemke Bonnes (*1737 - † 18-02-1809,Oosthem)
                   Na het overlijden van Murk Gerbens Abma: op maandag 23 januari 1809 te Oosthem
                   gehuwd met ANDRIES DURKS van der Hout. Boer te Draaisterhuizen.
                   Uit de LC van 18 mei 1858:
                   “Het mogt den Heer van leven dood behagen heden ten morgen ten twee uur onze waarde
                    Moeder en behuwdmoeder JAIKE GOSSES Bosma, laatst Wed.
                    van Andries Durks van der Hout, in den ouderdom van 84 jaren en bijkans 4 maanden,
                    door den dood van ons te nemen.
                    Eenige weken leed zij door eene verzwakking der maag; zij droeg haar lijden geduldig,
                    Zij stierf zacht en kalm. Zij toonde haar geloof en godsdienstzin, door haren wandel, en zoo
                    wij hopen en vertrouwen, zal de Vader ook haar wel in gunst willen aannemen en haar voor
                    de tekortkomingen genade willen schenken.”
                    Draaisterhuizen onder Heeg, den 13 mei 1858                           G.M. Abma, uit aller naam

                   Uit dit huwelijk:

                   1   GERBEN MURKS Abma, geboren donderdag 30 juli 1795 te Heeg, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XI –al.


                   2   TIETJE MURKS Abma, geboren vrijdag 6 oktober te Heeg, gemeente Wymbritseradeel.  Volgt onder XI –am.


                   3   GOSSE MURKS Abma, geboren 1799 te Heeg, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XI –an.


                   4   RIJMKE MURKS Abma, geboren dinsdag 22 juli 1800 te Heeg, gemeente Wymbritseradeel.  Volgt onder XI –ao.


                   5   BAUKJE MURKS Abma, geboren zaterdag 18 december 1802 te Heeg, gemeente Wymbritseradeel.
                        Volgt onder XI –ap.


                   6   WIJTSKE MURKS Abma, geboren zondag 15 december 1805 te Heeg, gemeente Wymbritseradeel.
                        Volgt onder XI –aq.


                   7   WIJTSKE MURKS Abma, geboren woensdag 28 januari 1807 te Heeg, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XI –ar.







X –n           LIPKJEN GERBENS Abma, zoon van GERBEN MURKS Abma en TYTTIE TYSSES,
                  geboren rond 1773 te Terhorne.
                  Overleden zondag 23 december 1855 “des namiddags ten half vier ure” te IJlst, 82 jaar.
                  Aangevers waren: Anne Wybes Osinga, 74 jaar, Inlandsche kramer, wonende te IJlst.
                                               Johannes Walles Veldhuis, 46 jaar, Inlandsche kramer, wonende te IJlst.
                  Op dinsdag 16 september 1794 te Heeg gehuwd met JACOB TJALLINGS Jorritsma,
                  Geboren rond 1870, afkomstig van IJlst.
                  Overleden donderdag 22 januari 1829 “des namiddags ten elf uren”in de huizing gequoteerd, nummer 4,
                  te IJlst, 59 jaar oud, gehuwd.
                  Aangevers waren: Gooije Rommerts Bakker, 39 jaar, Arbeider, wonende te IJlst.
                                                Rikkert Jans Elzer, 39 jaar, Schoenmaker, wonende te IJlst.
                                                Geburen van den overleden.
                                                Eerste declarant geeft aan niet te kunnen schrijven.
                  Zoon van Tjalling Sybrens en Teetske Jacobs

                  Uit dit huwelijk:


                  1    TIETJE JACOBS Jorritsma, geboren vrijdag 11 april 1794 te IJlst.
                        Gedoopt op 27 april 1794 bij de Hervormde gemeente IJlst.


                  2   TJALLING JACOBS Jorritsma, geboren zaterdag 9 januari 1796 te IJlst.
                       Gedoopt op 24 januari 1796 bij de Hervormde gemeente IJlst.


                  3   GERBEN JACOBS Jorritsma, geboren maandag 23 april 1798 te IJlst.
                       Gedoopt op 9 mei 1798 bij de Hervormde gemeente IJlst.
                       Op 30 september 1828 te Wymbritseradeel gehuwd met WYPKJEN PIERS Eringa.


                   4   TIETJE JACOBS Jorritsma, geboren zaterdag 12 juli 1800 te IJlst.
                        Gedoopt op zondag 27 juli 1800 bij de Hervormde gemeente IJlst.
                        Overleden maandag 18 maart 1839 te IJlst, 38 jaar oud.
                        Aangevers waren: Ale  Annes van der Velde, 47 jaar, Inlandsche kramer, wonende te IJlst.
                                                     Hylke Symens Snijder, 28 jaar, Winkelier, wonende te IJlst.
                                                     Geburen van de overledene.
                        Op dinsdag 22 december 1829 te Wymbritseradeel gehuwd met WIGLE JARIGS van der Velde, arbeider.
                        Bij huwelijk erkend: 1  JARING WIGLES van der Velde, geboren zaterdag 23 oktober 1824
                                                           “des nagts ten een uren”in het huis nummer 175 te IJlst.
                                                           Aangever was: Diena Helman, 64 jaar,Vroedvrouw, wonende te IJlst.
                                                           Getuigen waren: Pier Heeres van IJlst, 71 jaar, zonder beroep, wonende te IJlst.
                                                                                      Jelte Pieters Bokma, 44 jaar, zonder beroep, wonende te IJlst.
                        Uit dit huwelijk:2  LIPKJEN WIGLES van der Velde, geboren maandag 9 mei 1831 “des avonds ten zeven uren” te IJlst.
                                                   Aangever was: Jan Lolles Steensma, 32 jaar, Stads Geneesheer en Vroedmeester, wonende te IJlst.
                                                   Getuigen waren: Siemen Johannes Jonkman, 48 jaar, Stadsbode, wonende te IJlst.
                                                                              Cornelis Bernardus Proostenbeek, 44 jaar, Koopman, wonende te IJlst.
                                               3  TRIJNTJE WIGLES van der Velde, geboren zondag 7 december 1834 “des morgens ten zes uren”in zijn huize te IJlst.
                                                   Aangever was: Wigle Jarigs van der Velde, 34 jaar, Arbeider, wonende te IJlst.
                                                   Getuigen waren: Wybe Tjeerds Cnossen, 43 jaar, Visser, Wonende te IJlst.
                                                                              Ale Anes van der Velde, 43 jaar, Inlandsche Kramer, wonende te IJlst.
                                               4  JACOB WIGLES van der Velde, geboren woensdag 18 april 1838 “des morgens ten vijf ure” te IJlst.
                                                   Aangever was: Wigle Jarigs van der Velde, 37 jaar, Arbeider, wonende te IJlst.
                                                   Getuigen waren: Jacob Ages Post, 43 jaar, Schipper, wonende te IJlst.
                                                                              Hylke Symens Snyder, 27 jaar, Winkelier, wonende te IJlst.


                   5   TEETSKE JACOBS Jorritsma, geboren dinsdag 1 februari 1803 te IJlst.
                         Gedoopt op zondag 20 februari bij de Hervormde gemeente IJlst. 
                         Overleden donderdag 21 mei 1846 “des voormiddags ten tien ure” te IJlst, 44 jaar, ongehuwd.
                         Aangevers waren: Auke Ruurds Jongeling, 66 jaar, Arbeider, wonende te IJlst.
                                                      Gerlof Jans de Jong, 36 jaar, Arbeider, wonende te IJlst.
                         Beroep in 1840 was Arbeidster.
                         Uit een relatie met een onbekende man: 1  TRIJNTJE TEETSKES Jorritsma, geboren zaterdag 28 november 1835
                                                                                             “des morgens ten zes uren” in het huis van Jacob Tjallings Jorritsma, te IJlst.
                                                                                              Aangever was: Jan Lolles Steensma, 37 jaar, genees, Heel en Vroedmeester, te IJlst.
                                                                                              Getuigen waren: Jan Oenes Wagenaar, 41 jaar, Koopman, wonende te IJlst.
                                                                                                                         Willem Brandsma, 36 jaar, Politie beambte, wonende te IJlst.
                                                                                              Overleden 24 december 1846 “des voordemiddags ten zeveneentweede ure”
                                                                                              In het Armenhuis, wijk B, nummer 199, te IJlst, 11 jaar oud.
                                                                                              Aangevers waren: Auke Ruurds Jongeling, 66 jaar, Arbeider, wonende ter IJlst.
                                                                                                                           Minne Jans Bakker, 38 jaar, Mastmakersgezel, wonende te IJlst.
                                                                                                                           Geburen van de overledene.
                                                                                            2  AUKE TEETSKES Jorritsma, geboren vrijdag 14 december 1838
                                                                                                “des morgens ten acht uren”  in den huizing gequoteerd wijk B, nummer tachtig te IJlst.
                                                                                                Aangever was: Jan Lolles Steensma, 40 jaar, genees, Heel en Vroedmeester, te IJlst.
                                                                                                Getuigen waren: Willem Brandsma, 41 jaar, Politie beambte, wonende te IJlst.
                                                                                                                           Cornelis Jans Visser, 65 jaar, Politie beambte, wonende te IJlst.
                                                                                               Overleden 17 december 1840 “des morgens ten tien Ure” in de huizinge gequoteerd
                                                                                               Wijk B, nummer 195, te IJlst, 2 jaar oud.
                                                                                               Aangevers waren: Sjoerd Pieters Bokma, 54 jaar, Arbeider, wonende te IJlst.
                                                                                                                            Auke Sjoerds de Boer, 51 jaar, Arbeider, wonende te IJlst.
                                                                                                                            Geburen van de overledene


                    6   TRIJNTJE JACOBS Jorritsma, geboren zondag 24 februari 1805 te Sneek.
                         Gedoopt op zondag 17 maart 1805 bij de Hervormde gemeente IJlst.
                         Overleden vrijdag 10 februari 1832 te Wymbritseradeel, 26 jaar oud, ongehuwd.


                    7   LOLKJE JACOBS Jorritsma, geboren maandag 18 juli 1808 te IJlst.
                         Gedoopt op zondag 31 juli 1808  bij de Hervormde gemeente IJlst.
                         Overleden maandag 25 november 1839 “des morgens ten 7 ure” in de huizing wijk B, nummer 196
                         te IJlst, 31 jaar oud, ongehuwd.
                         Aangevers waren: Pieter Bokma, 52 jaar, Slager, wonende te IJlst.
                                                      Jacob Gestemeijer, 44 jaar, Kleermaker, wonende te IJlst.







X o           TYS GERBENS Abma, zoon van GERBEN MURKS Abma en TYTTIE TYSSES
                  geboren maandag 25 september 1775  in de gemeente Doniawerstal.
                  Gedoopt op zondag 22 oktober 1775 in Goïngarijp.
                  Overleden donderdag11 januari 1816 ” in zijn huis nummer 21 “ te Nijland, 41 jaar oud.
                  Aangevers waren: Lieuwe Tjeerds Ypma, 58 jaar, Bode, wonende te Nieuwland.
                                               Melle Eisma, 45 jaar, Kastelein, wonende te Nieuwland.
                  Ook nog gevonden dopen van Tijs, zoon van Gerben Murks en Tietje Tijses
                  Gedoopt op zondag 1 mei 1808 te Nijland, geboren 21 september in Goïngarijp (jaartal niet genoemd)
                  Misschien is hij later nog een keer gedoopt?
                  Gehuwd met BAUKJEN MURKS Wieringa.

                  
Uit dit huwelijk:


                  1   TIETJE TIJSSES Abma, geboren rond 1813 te Nijland, gemeente Wymbritseradeel.  Volgt onder XI –as.







X –p           RUERD GERBENS Abma, zoon van GERBEN MURKS Abma en TYTTIE TYSSES,
                  geboren zondag 19 december 1779 te Wijckel, gemeente Gaasterland.
                  Gedoopt op zondag 9 januari 1780 te Wijckel bij de Herv.gemeente Wijckel.    







X –q           MURK ABES Abma, Zoon van ABE MURKS en DIEUKE RIEMERS,
                  geboren vrijdag 22 mei 1789 te Abbega. Gemeente Wymbritseradeel.
                  Gedoopt op zondag 14 juni 1789 in Abbega. Herv.gemeente Oosthem, Abbega, Folsgare.  







X –r            TEIJE ABES Abma, Zoon van ABE MURKS en DIEUKE RIEMERS
                  geborenzaterdag 9 oktober 1790 te Abbega. Gemeente Wymbritseradeel.
                  Gedoopt op zondag 24 oktober 1790  in Abbega. Herv.gemeente Oosthem, Abbega, Folsgare.   







X –s            MURK ABES Abma, Zoon van ABE MURKS en DIEUKE RIEMERS
                  geboren dinsdag 27 december 1791 te Abbega. Gemeente Wymbritseradeel.
                  Gedoopt op zondag 5 februari 1792 in Abbega. Herv.gemeente Oosthem, Abbega, Folsgare.   







X –t            RYMMER ABES Abma, Zoon van ABE MURKS en DIEUKE RIEMERS
                  geboren  maandag 6 mei 1793  in Abbega. Gemeente Wymbritseradeel.
                  Gedoopt op maandag 20 mei 1793  in Abbega. Herv.gemeente Oosthem, Abbega, Folsgare.







X –u           SJOUKJEN ABES Abma, dochter van ABE MURKS en DIEUKE RIEMERS
                  geboren zondag 31 augustus 1794  in Abbega. Gemeente Wymbritseradeel.
                  Gedoopt op zondag 21 september 1794  in Abbega.   Herv.gemeente Oosthem, Abbega, Folsgare.
                  Overleden zondag 5 september 1824 “des avonds ten half zes uren” te Abbega,
                  gemeente Wymbritseradeel, wonende te IJlst, 31 jaar oud, gehuwd.
                  Aangevers waren: Fonger Klazes Rignalda, 59 jaar, Boer, wonende te Abbega.
                                               Sjirk Jacobs Haagsma, 47 jaar, Boer, wonende te Abbega.
                  Op donderdag 22 juni 1820 te IJlst gehuwd met AUKE WATZES Bokma, 45 jaar, geboren rond 1775 te IJlst.
                  Getuigen waren: Obe Cornelis bakker, 63 jaar, Touwslager, wonende te IJlst.
                                             Sjoerd Broers Stellingwerff,  47 jaar, Stads……., wonende te IJlst.
                                             Pieter Pieters Pierstra, 41 jaar, Stads……., wonende te IJlst.
                                             Sipke Tjeerds Wierdsma, 26 jaar, Schoenmakersknegt, wonende te IJlst.
                                            Allen goede vrienden.
                  Sjoukjen Abes, Auke Watzes en Watze Sjoerds verklaren niet te kunnen schrijven.
                  Beroep: Slagter. Heeft aan de Nationale Militie voldaan.
                  Zoon van Watze Sjoerds, Turfdrager, en Sytske Aukes. († 05-04-1797)


                 






X –v           MURK ABES Abma, Zoon van ABE MURKS en DIEUKE RIEMERS
                  geboren donderdag 14 april 1796  in Abbega. Gemeente Wymbritseradeel.
                  Gedoopt op zondag 1 mei 1796  in Abbega.  Herv.gemeente Oosthem, Abbega, Folsgare.







X –w           RIEMER ABES Abma, Zoon van ABE MURKS en DIEUKE RIEMERS
                  geboren woensdag 18 april 1798  in Abbega. Gemeente Wymbritseradeel.
                  Gedoopt op zondag 29 april 1798  in  Abbega.  Herv.gemeente Oosthem, Abbega, Folsgare.   







X –x            BEITSKE ABES Abma, dochter van ABE MURKS en DIEUKE RIEMERS
                  geboren woensdag 5 juni 1799  in Abbega. Gemeente Wymbritseradeel.
                  Gedoopt op zondag 23 juni 1799  in  Abbega.  Herv.gemeente Oosthem, Abbega, Folsgare.  







X –y           MURK ABES Abma, Zoon van ABE MURKS en DIEUKE RIEMERS
                  geboren zondag 24 april 1803  in Abbega. Gemeente Wymbritseradeel.
                  Gedoopt op zondag 1 mei 1803  in  Abbega.  Herv.gemeente Oosthem, Abbega, Folsgare.  
                  Overleden zondag 11 december 1836 “des namiddags ten een ure” in de huizing wijk A, nummer 3, te IJlst, 33 jaar.
                  Beroep: Arbeider.
                  Aangevers waren: Durk Riepsma, 54 jaar, Schipper, wonende te IJlst.
                                               Murk Willems Hoekstra, 31 jaar, Schoenmaker, wonende te IJlst.
                                               Geburen van den overledene.
                  Voldaan aan de Nationale Militie.
                  Op dinsdag 15 november 1825 te Sneek gehuwd met JANKE ALLES van der Werff.
                  
geboren rond 1799 te IJlst, Boerenmeid, wonende te Abbega.
                  Dochter van Alle Pieter van der Werf († 19-11-1815,IJlst) en Geertje Siebrens Siebesma.(† 05-09-1823,IJlst).
                  Getuigen waren: Auke Sytses Leenstra, 23 jaar, Boer, wonende te Abbega.
                                             Tjibbe Ruurds van der Velde, 42 jaar, Boer, wonende te IJlst.
                                             Douwe Romkes Wijnia, 50 jaar, Veldwachter, wonende te Oudega.
                                             Sjouke Feites van der Ley, 38 jaar, Veldwachter, wonende te Westhem.

                  
Uit dit huwelijk:


                  1   GEERTJE MURKS Abma, geboren woensdag 6 september 1826 te Abbega, gemeente Wymbritseradeel.
                       Volgt onder XI –at.


                  2   ABE MURKS Abma, geboren zaterdag 21 juni 1828 te IJlst. Volgt onder XI –au.


                  3   ABE MURKS Abma, geboren dinsdag 30 maart 1830 te IJlst. Volgt onder XI –av.


                  4   ALLE MURKS Abma, geboren vrijdag 9 september 1831 te IJlst. Volgt onder XI –aw.  


                  5   GEERTJE MURKS Abma, geboren donderdag 3 oktober 1833 te IJlst. Volgt onder XI –ax.


                 6   RIEMER MURKS Abma, geboren dinsdag 18 augustus 1835 te IJlst. Volgt onder XI –ay.







X –z            RIEMER ABES Abma, Zoon van ABE MURKS en DIEUKE RIEMERS
                  geboren vrijdag 16 november 1804  in Abbega. Gemeente Wymbritseradeel.
                  Gedoopt op zondag 25 november 1804  in  Abbega.  Herv.gemeente Oosthem, Abbega, Folsgare.







X –aa         BEITSKE ABES Abma, dochter van ABE MURKS en DIEUKE RIEMERS
                  geboren vrijdag 15 april 1808 in Abbega. Gemeente Wymbritseradeel.
                  Gedoopt op zondag 1 mei 1808   in  Abbega.  Herv.gemeente Oosthem, Abbega, Folsgare. 
                  Overleden donderdag 7 april 1881 “des morgens ten drie ure” te Oosthem,
                  wonende te Folsgare, 72 jaar oud, ongehuwd.
                  Aangevers waren: Bauke ten Wolde, 36 jaar, Koopman, wonende te Oosthem.
                                               Hein Visser, 67 jaar, Timmerman, wonende te Oosthem







X –ab         RIEMKE ABES Abma, dochter van ABE MURKS en DIEUKE RIEMERS Tresling,
                  Geboren vrijdag 28 juli 1815 “smorgens ten vier uur” te Abbega, gemeente Wymbritseradeel. (mairie Heeg).
                  Aangever was: Abe Murks Abma, 52 jaar, Boerenarbeider, wonende te Abbega.
                  Getuigen waren: Pieter Gerrits Boomsma, 27 jaar, Buurman, wonende te Abbega.
                                             Sikke Justus Gerkema, 31 jaar, Schoolonderwijzer, wonende te Abbega.
                                             Naburen der Comparant.







X –ac         DURK RINSES Abma, zoon van RINTS MURKS Abma en Onbekende vrouw.
                  geboren rond 1775. Gehuwd met AT JANS.

                  Uit dit huwelijk:

                  1   BERBER DURKS Abma, geboren rond 1794. Volgt onder XI –az.







X –ad          SJOUKJEN RUURDS Abma, dochter van RUURD MURCKS Abma en ELIZABETH JANS van Kampen, 
                   geboren donderdag 31 juli 1806 te Workum.
                   Op zondag 7 februari 1830 gehuwd met RINSE TAEKES Visser, 29 jaar,
                   geboren zondag 18 januari 1801 te Workum.
                   Zoon van Taeke Sipkes Visser en Antje Rinses de Boer. Van beroep Varensgezel, wonende te Workum.
                   Getuigen waren: Andries Cornelis Timmermans, 52 jaar, Slachter, wonende te Workum.
                                              Rints Gerrits Visser, 46 jaar, Winkelier, wonende te Workum.
                                              Petrus Johannes de Zwert, 32 jaar, zonder bedrijf, wonende te Workum.
                                              Jelte Alles Ziman, 29 jaar, zonder bedrijf, wonende te Workum.
                    Deze laatste twee verklaren niet te kunnen schrijven






                                             TOP                                                            1 GENERATIE VERDER