Header image
Generatie 6 t/m 8
 
 TERUG                                                                                                                                        VOLGENDE
                                                                                          STAMBOOMBEGINPAGINA

                                         Generatie 6 t/m 8

 

 

                                         VI


VI –d          GOYTS ANNES Abbema, dochter van ANNE WYBES Abbema en RICHT MURCKS
                  Ten tijde van haar huwelijk wonende te Hommerts.
                  Op donderdag 1 februari 1691 te Jutrijp voor de kerk gehuwd met COOP WOLS, van IJlst.
                  Op donderdag 23 augustus 1685 met attestatie van Jutrijp/de Hommerts naar IJlst.
VI –b           SYTSKE ANNES Abbema, dochter van ANNE WYBES Abbema en RICHT MURCKS,
                  gedoopt op donderdag 20 mei 1649 te IJlst.VI –c           WYBE ANNES Abbema, zoon van ANNE WYBES Abbema en RICHT MURCKS.
                   Overleden maandag 7 september 1693. hij verongelukt in het Middeldiep.

                   
In 1682 voor de kerk gehuwd met YBEL LOLCKES, geboren rond 1659. overleden na 1711.
                   Dochter van Lolcke Engeles, boer, dorpsrechter en ontvanger, en Hid Seerps.
                   Op donderdag 11 februari 1683 lidmaten in de Hommerts. Op dinsdag 1 mei 1708 gaat Ybel naar Uitwellingerga.
                   In 1694 verkoopt Ybel  het huis van haar ouders te Hommerts aan Sjuck Gerrolt van Burmania.

                   Uit dit huwelijk:


                   1  RICHTJE WYBES Abbema, gedoopt op donderdag  27 augustus 1682 te Hommerts, Volgt onder VII –a.


                   2   HID WYBES Abbema, gedoopt op donderdag 12 oktober 1684 te De Hommerts, Volgt onder VII –b.


                   3   YMKJEN WYBES Abbema , gedoopt op dinsdag 10 oktober 1686 te De Hommerts, Volgt onder VII –c.


                   4   BAUCKJEN WYBES Abbema, gedoopt op dinsdag 18 oktober 1689. Volgt onder VII –d.


                   5   ANNE WYBES Abbema, gedoopt op dinsdag 18 oktober 1689 te De Hommerts. Volgt onder VII –e.


                   6   UIJLCK WYBES Abbema, gedoopt op donderdag 21 augustus 1692 te De Hommerts. Volgt onder VII –f.


                   7   ANTJE WYBES Abbema, gedoopt op donderdag 21 augustus 1692 te De Hommerts. Volgt onder VII –g.


                   8   ANNE WYBES Abbema, geboren rond 1695. (Aanname) Volgt onder VII –h.VI –d          MURCK ANNES Abbema, zoon van ANNE WYBES Abbema en RICHT MURCKS.
                  Geboren rond 18 oktober 1656 te jutrijp. Overleden dinsdag 18 oktober 1695. beroep: Boer te Jutrijp
.
                  
Op donderdag 11 februari 1683 lidmaten met belijdenis te Hommerts.
                  In 1684 met attestatie naar IJlst, en daarna in 1686 naar Jutrijp.
                  Op donderdag 28 december 1690 als Diaken in de Ned.Herv.kerk aldaar bevestigd.
                  In eigenaar van 100 pondemaats land te Hommerts
                 
In 1683 te Hommerts gehuwd met MAICKE FREERKS Breutrick, geboren rond 1664,
                  Overleden vrijdag 18 januari 1715. dochter van Freerck Goitjes en Meinu Thijssen.(† 1715)

                   Uit dit huwelijk:

                   1   ANNE MURCKS Abbema, gedoopt op donderdag 8 juni 1684 te IJlst. Volgt onder VII –i.

                   2   FREERCK MURCKS Abbema, gedoopt op vrijdag 19 september 1686 te Jutrijp. Volgt onder VII –j.

                   3   ABE MURCKS Abbema, gedoopt op zondag 7 augustus 1689 te Jutrijp. volgt onder VII –k.

                   4   MEYNNU MURCKS Abbema, gedoopt op donderdag 4 september 1692 te Jutrijp. Volgt onder VII –l.

                   5   AUCKE MURCKS Abbema, rond 1693-1694 te Jutrijp. Volgt onder VII –m.

                   6   ABE MURCKS Abbema, gedoopt op donderdag 7 juli 1695 te Jutrijp. Volgt onder VII –n.


                   7   ANNA MURCKS Abbema, gedoopt op donderdag 25 oktober 1696. Volgt onder VII –o.VI –e          SYTSE ANNES Abbema, zoon van ANNE WYBES Abbema en RICHT MURCKS.
                  
Overleden na 1714  in het buitenland.
                  Was dorpsrechter, ontvanger en schipper in de Hommerts/ Diaken op 25 mei 1682.
                  Leent in 1683 met zijn vrouw geld, van Here Tjernes en Jouck Hotses van Heeg, en Theodorus Ruardi , dominee te IJlst.
                  In 1689 heef hij een schuld van 700 goudguldens.
                  Verkoopt  op zaterdag 3 februari 1691 een huis, een schuur, een deel van de watermolen en zate,
                  en land in de Hommerts aan zijn schoonouders. Hylcke ..... en Grets Bintses.
                  Op 21 mei eist Valeruis van Glinstra, grietman van Gaasterland van Sytse Annes, dorpsrechter
                  te Hommerts het betalen van een obligatie van 100 gulden.
                  In 1699 wordt het tweede huwelijk van Sytse op het laatste moment afgelast als de
                  Groningse bruid Joostje Eewerts uit Flansum, die zich had voorgedaan als weduwe met
                  Kinderen, nog getrouwd blijkt te zijn!
                  Gehuwd met SIEUCKE JANS, gedoopt op zondag 16 maart 1653 te Joure,
                  overleden woensdag 10 november 1688 te Hommerts, na de bevalling.
                  Ze stierf na de geboorte van hun zoon Bentse.
                  Dochter van Jan Alberts en Graets Bintses

                  Uit dit huwelijk:


                  1   RICHTJE SYTSES Abbema, gedoopt op donderdag 12 augustus 1683 te Hommerts. Volgt onder VII –p.


                  2   ANNE SYTSES Abbema, gedoopt op donderdag 14 februari 1686 te Jutrijp. Volgt onder VII –q.


                  3   BENTSE SYTSES Abbema, gedoopt op zondag 28 oktober 1688 te Jutrijp. Volgt onder VII –r.


                   Volgen Sibbele Postma zouden er nu nog 2 kinderen geboren zijn uit dit huwelijk,
                   Doch dit lijkt onwaarschijnlijk omdat Sieucke in 1688  in het kraambed is overleden.
                   Vooralsnog laat ik het hierbij.VI –f            GOYTS SYTZES Abbema,  dochter van SYTZE WYBES en ANTIE RIENCKS,
                   gedoopt op dinsdag 7 mei 1658 te IJlst.   Doopheffer is Bauck Anes.VI –g           WYBE SYTSES Abbema, zoon van SYTZE WYBES en ANTIE RIENCKS
                   gedoopt op maandag 8 mei 1662 te IJlst.
                   Heel jong overleden, in ieder geval voor 25 oktober 1663.VI –h           WYBE SYTSES Abbema, zoon van SYTZE WYBES en ANTIE RIENCKS,
                   gedoopt op donderdag 25 oktober 1663 te IJlst.
                   Hij woont in 1695 en 1742 te IJlst. In 1712 woont hij te Maccum. (Makkum).
                   Op donderdag 29 januari 1693 te IJlst gehuwd voor de kerk met GEELTIE WYBES.
                   Lidmaten te IJlst op donderdag 21 april 1695. op vrijdag 9 december 1712 wederom lidmaten te IJlst, met
                   attestatie van Maccum. Lidmaten in 1742 te IJlst.VI –i            AUCKIE SYTSES Abbema, dochter van SYTZE WYBES en ANTIE RIENCKS,
                   gedoopt op woensdag 29 december 1666 te IJlst.VI –j            SJOERT OENES Abbema,zoon van OENE WILLEMS Abbema en
                   TRIJNTIE BARENTS Kroes, geboren rond 1661. (Aanname)

 

 

 

                                       VII

VII –a          RICHTJE WYBES Abbema, dochter van WYBE ANNES en  IJBEL LOLCKES,
                   gedoopt op donderdag 27 augustus 1682 te Hommerts.VII –b          
HID WYBES Abbema, dochter van WYBE ANNES en  IJBEL LOLCKES
                   gedoopt op donderdag 12 oktober 1684 te De Hommerts,  VII –c          YMKJEN WYBES Abbema, dochter van WYBE ANNES en  IJBEL LOLCKES
                   gedoopt op dinsdag 10 oktober 1686 te De Hommerts, Ook wel EMCK genoemd.
                   in 1709 woont ze in Uitwellingerga.    
                   Op zondag 17 november 1709 te Oppenhuizen/Uitwellingerga gehuwd met
JACOB ATSES, wonende te Joure
VII –d       
  BAUCKJEN WYBES Abbema, dochter van WYBE ANNES en  IJBEL LOLCKES
                   gedoopt op dinsdag 18 oktober 1689.
                   Gehuwd met
HILBRAND ANNESVII –e        
 ANNE WYBES Abbema, zoon van WYBE ANNES en  IJBEL LOLCKES,
                  gedoopt op dinsdag 18 oktober 1689 te De Hommerts.
VII –f          
UIJLCK WYBES Abbema, dochter van WYBE ANNES en  IJBEL LOLCKES,
                  gedoopt op donderdag 21 augustus 1692 te De Hommerts.
                  Zij is dan 1 of 2 weken oud.
                  Overleden voor 1744.
                  Op zondag 14 juni 1722 te Langweer gehuwd met SYTSE JOUKES, geboren rond 1692.
                  Beroep: Boer. Ten tijde van zijn huwelijk, wonende te Legemeer.   
                  In 1740 en 1744 wonende te langweer. In 1749 te Dijken. In 1749 en 1777 te langweer.
                  (Waarschijnlijk) zoon van Jouke Douwes en Sjoukje Sytses.

                   Uit dit huwelijk:


                   1   JOUKE SYTSES Osinga, geboren rond 1724. overleden na 1776.
                        Beroep in 1744 “farrensmaat” en schuijtevaerder.
                        In 1753 woont hij te Uitwellingerga.
                        Op zondag 28 januari 1753 te Oppenhuizen/Uitwellingerga gehuwd met
                        LYSBET HEINS van ZIJLSTRA, gedoopt op woensdag 24 juli 1726 te Uitwellingerga.
                        Overleden maandag 8 juni 1795. Belijdenis gedaan op maandag 3 mei 1756
                        Dochter van Hein Tjeerds Zijlstra en Antje Wybes Abbema.(ze zijn dus neef en nicht).


                   2   WYBE SYTSES Osinga, geboren rond 1726. Overleden zaterdag 25 september 1819 Te Uitwellingerga.
                        Beroep: Schipper. Rond 1757 gehuwd met JELTJE ATZES, ongeveer 19 jaar,
                        gedoopt op Zondag 16 maart 1738 te Oppenhuizen/ Uitwellingerga. Overleden voor 1787.
                        Dochter van Atse Wattes, boer, en Trijntje Pieters.
                        Opnieuw op zondag 7 mei 1786 te Blauwhuis. (Rooms)
                        gehuwd op zondag 21 mei 1786 te Uitwellingerga.( Hervormd) met
                        FROUKJE KLEISES, gedoopt op zondag 31 januari 1751 te Oosterzee/Echten.
                        Ten tijde van haar huwelijk wonende te Nieuweschoot.
                        Overleden vrijdag 10 november 1826 te Uitwellingerga.
                        Dochter van Cleis Johannes en Trijntje Jans.
                        Uit dit huwelijk: SYTSE WYBES Osinga, geboren rond 1787. (Aanname)
                                                TRIJNTJE WYBES Osinga.


                   3   YBELTJE SYTSES Osinga, geboren rond 1729.
                        Rond 1749 gehuwd met PIETER DOUWES, gedoopt op zondag 17 maart 1720 te Oppenhuizen.
                        Overleden tussen 1778 en 1788.
                        Zoon van Douwe Pieters en Sytske Jenties.
                        In 1744 woont hij in Langweer.


                   4   SJOUKJE SYTSES Osinga, geboren rond 1731 te Langweer.
                        gedoopt op maandag 2 mei 1757 te Uitwellingerga.
                        Overleden zaterdag 6 februari 1819 “des middags ten vier ure” ouddeel nummer 43, te Tietjerk,
                        rond 1750 gehuwd met JACOB JELLES, geboren rond 1718 te Uitwellingerga.
                        gedoopt op maandag 2 mei 1757 te Uitwellingerga.
                        Overleden rond 1805 te Tietjerk.
                        Na hun huwelijk vestigen ze hun in Offingawier, en rond 1760 verhuizen ze naar Abbega.
                        In 1766 zijn ze weer terug in Offingawier, en na 1776 verhuizen ze naar Tytsjerk,Ouddeel.


                   5   ANNEKE SYTSES Osinga, geboren rond 1737 te Langweer.
                        Overleden op maandag 25 maart 1811 te Ypekolsga. Ook ANNICHJEN
                        Op zondag 7 januari 1759 te Woudsend gehuwd met DOUWE ANNES, gedoopt
                        op vrijdag 15 april 1729 te Woudsend. Overleden in 1810 te Ypekolsga.
                        Zoon van Anne Joukes, meester timmerman, en Abbe Atzes, boerin.VII –g         ANTJE WYBES Abbema, dochter van WYBE ANNES en  IJBEL LOLCKES
                  gedoopt op donderdag 21 augustus 1692 te De Hommerts.
                  Zij is dan 1 of 2 weken oud.
                  
Overleden donderdag 6 mei 1762 te Uitwellingerga.
                  Ten tijde van haar huwelijk woont ze in Goutum.
                  Op maandag 28 maart 1712 te Oppenhuizen/Uitwellingerga
                  gehuwd met HEIN TJEERDS Zijlstra, 57 jaar, Boer, ontvanger en dorpsrechter.
                  Geboren in 1655 te Groendijksterzijl, onder Sneek, Wonende te  Uitwellingerga.
                  Overleden tussen 1728 en 1738.
                  Zoon van Tjeerd Heins, boer, en Brecht Franses.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   TJEERD HEINS, geboren in 1714.


                  2   WYBE HEINS, gedoopt op zondag 26 december 1717 te Uitwellingerga.
                       Overleden in het jaar 1771 te  Uitwellingerga.
                       Op zondag 31 januari 1745 te Oppenhuizen/Uitwellingerga gehuwd met
                       EPKE FRANKES, gedoopt zondag 1 augustus 1717 te Oppenhuizen/Uitwellingerga.
                       Dochter van Franke Mayes en Nanke Sybrens.


                  3   YBBEL HEINS, geboren tussen 1719 en 1722
                       Jong overleden, voor 9 april 1730.


                 4   BREGT HEINS van Zijlstra, gedoopt op zondag 22 augustus 1723 te Uitwellingerga.
                      Overleden in het jaar 1788.
                      Op zondag 10 januari 1745 te Oppenhuizen/Uitwellingerga gehuwd met
                      ANNE WATTES, geboren op woensdag 14 mei 1710 te Oppenhuizen.
                      Overleden in het jaar 1781 te Oppenhuizen.
                      Zoon van Watte Annes, boer, en Jeltje Atses.
                      In 1764 is hij boer en ontvanger.


                  5   LIJSBET HEINS van Zijlstra, gedoopt op woensdag 24 juli 1726 te Uitwellingerga.
                       Belijdenis op maandag 3 mei 1756, 29 jaar oud.
                       Overleden op maandag 8 juli 1795.
                       Op zondag 28 februari 1753 te Oppenhuizen/Uitwellingerga gehuwd met haar neef
                       JOUKE SYTSES Osinga. geboren rond 1724. overleden na 1776.
                       Beroep in 1744 “farrensmaat” en schuijtevaerder.
                       In 1753 woont hij te Uitwellingerga.


                  6   YBELTJE HEINS Zijlstra, gedoopt op zondag 9 april 1730 te Uitwellingerga.
                       Overleden 9zondag 9 maart 1788 te Hommerts.
                       Op dinsdag 2 december 1752 te Hommerts gehuwd met WYBE SIERCKS Cnossen,
                       Gedoopt op zondag 15 januari 1739 te Hommerts.
                       Overleden in het jaar 1793. zoon van Sierck Johans Cnossen, diaken, ouderling, en Ontvanger, en Jel Wybes.
                       In 1758 is hij gebruiker van de stemhoudende sate nummer 10 in De Hommerts.
                       Vanaf 1768 van stem 28 te Hommerts. Deze blijkt in 1788 geheel in zijn bezit te zijn.
                       In 1798 staan zijn dan zes nog levende kinderen als eigenaar te boek.
                       In 1764 wil Wybe 3/8 deel van zijn sate kopen, echter Eagle Tyttes laat zijn recht van eerste koop gelden.
                       In het jaar 1766 ruikt Wybe land onder Hommerts met Pieter Alles.
                       In 1767 verkoopt hij grond bij de kerk aan Epeus van Hylkema.
                       In 1772 zal Meinte Wybes land kopen van Eagle Tyttes en Ekke Ates, voogden over de
                       Twee weeskinderen van Ate Ekkes. Op deze verkoop laat Wybe Siercks het recht
                        Van eerste koop gelden. Drie jaar later verkoopt Wybe toch een stuk lans aan Meinte.
                        Uit dit huwelijk: JELTIE WYBES Cnossen, gedoopt zondag 23 september 1753 te Jutrijp.
                                                 HEIN WYBES Cnossen, gedoopt op zondag 24 november 1754 te Hommerts.
                                                 SIERK WYBES Cnossen, gedoopt zaterdag 25 december 1756 te Jutrijp.
                                                 TJEERD WYBES Cnossen, gedoopt op zondag 15 juli 1759 te Hommerts.
                                                 AGE WYBES Cnossen, gedoopt op zondag 3 januari 1762 te Hommerts.
                                                 Niet genoemd Cnossen, gedoopt op zondag 8 juli 1764 te Hommerts.
                                                 ANNE WYBES Cnossen, gedoopt op zondag 1 november 1767 te Hommerts.
                                                 WYBE WYBES Cnossen, gedoopt op zondag 28 april 1771 te Hommerts.VII –h          ANNE WYBES Abbema, zoon van WYBE ANNES en  IJBEL LOLCKES, Afkomstig van De Hommerts.
                  (aanname): op zondag 4 februari 1703 te Hommerts met HIDTIE DOUWES, van Jutrijp.
                       
                   Uit dit huwelijk:


                   1   SIBBELTJE ANNES, gedoopt op woensdag 3 maart 1717. Volgt onder VIII –a.VII –i           ANNE MURCKS Abbema, zoon van MURCK ANNES Abbema en MAICKE
                   FREERKS Breutrick, gedoopt op donderdag 8 juni 1684 te IJlst. Doopheffer is Bauck Wybes.VII –j           FREERCK MURCKS Abbema, zoon van MURCK ANNES Abbema en MAICKE
                   FREERKS Breutrick, gedoopt op donderdag 19 september 1686 te Jutrijp. Dominee: Mathys Freerks,Oom.
                   Overleden juni 1724 te Hommerts  37 jaar oud. zijn dochter is dan 5 weken oud.
                   Boer, en als diaken bevestigd op zondag 3 januari 1717 te Hommerts.
                   Op zondag 6 december 1711 te Hommerts gehuwd met RINTSKE RUURDS Buma, 17 jaar oud
                   Geboren woensdag 27 oktober  1694. dochter van Ruyrd Jans Buma, boer en eigenaar van stem 11 te Hommerts.
                   Ook beschreven als schutevaarder,schipper, en dorpsrechter.

                   Na het overlijden van Freerck is zij opnieuw in 1725 gehuwd met Anne Jochems Elgersma.

                   Uit dit huwelijk:

                    1   MARY FREERKS Abma, gedoopt zondag 9 oktober 1712 te Hommerts. Volgt onder VIII –a.

                    2   MURCK FREERKS Abma, gedoopt zondag 3 december 1713 te Hommerts. Volgt onder VIII –b.

                    3   MARY FREERKS Abma, gedoopt zondag 11 juli 1717 te Hommerts. Volgt onder VIII –c.

                    4   RUURD FREERKS Abma, gedoopt op zondag 28 augustus 1718 te Hommerts. Volgt onder VIII –d.


                    5   MAICKE FREERKS Abma, gedoopt op zondag 31 mei 1722 te Hommerts. Volgt onder VIII –e


                    6   FREERKJEN FREERKS Abma, gedoopt woensdag 8 november 1724. Volgt onder VIII –f.

VII –k          ABE MURCKS Abbema, zoon van MURCK ANNES Abbema en MAICKE
                   FREERKS Breutrick, gedoopt op zondag 7 augustus 1689 te Jutrijp.

VII –l          MEYNNU MURCKS Abbema, dochter van MURCK ANNES Abbema en MAICKE
                  FREERKS Breutrick, gedoopt op donderdag 4 september 1692. te Hommerts.
                  Gehuwd ± 28 april 1712 te Oudega met COENNE IDSES.

                  Uit dit huwelijk:           

                  1   MURK COENNES, gedoopt op zondag 10 december 1713 in Hommerts.
                       Herv.gemeente Jutrijp en Hommerts.

                  2   MAYKE COENNES, gedoopt zondag 19 februari 1719 in Hommerts.
                       Herv.gemeente Jutrijp en Hommerts.


VII –m        AUCKE MURCKS Abbema, zoon van MURCK ANNES Abbema en MAICKE
                  FREERKS Breutrick, geboren rond 1693-1694 te Jutrijp.
                  Gehuwd.

                  1   ANNE AUKES Abbema, gedoopt zondag 31 januari 1717 te Hommerts,
                       gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder VIII –f.

VII –n         ABE MURCKS Abbema, zoon van MURCK ANNES Abbema en MAICKE
                  FREERKS Breutrick, gedoopt op woensdag 7 juli 1695 te Jutrijp.
                  Gehuwd.

                  Uit dit huwelijk:

                  1   MAYKE ABES Abbema, gedoopt op zondag 20 februari 1735 te Jutrijp. Volgt onder VIII –g.

                  2   RICHTIE ABES Abbema, gedoopt op zondag 26 januari 1738 te Hommerts. Volgt onder VIII –h.
VII –o         ANNA MURCKS Abbema, zoon van MURCK ANNES Abbema en MAICKE FREERKS Breutrick,
                  gedoopt op donderdag 25 oktober 1696.VII –p         RICHTJE SYTSES Abbema, dochter van SYTSE ANNES Abbema en SIEUCKE JANS
                  gedoopt op 12 augustus 1683 te Hommerts.
                  overleden na 1743.
                  Op zondag 15 januari 1701 te Jutrijp gehuwd met TJAMCKE HARINGS, wonende te Jutrijp.
                  Overleden tussen 1722 en 1728.
                  Zoon van Haring Tjallings en Tryn Yntes.  

                  Uit dit huwelijk:


                  1   ANNE TJAMKES, gedoopt op zondag 20 oktober 1715 te Jutrijp.
                       Overleden tussen 1768 en 1778.
                       Op zondag 18 mei 1738 te Jutrijp gehuwd met TRIJNTJE SIERCKS Cnossen,
                       Gedoopt op zondag 9 juni 1715 te Hommerts, overleden na 1788.
                       Dochter van Sierck Johans Cnossen en Jel Wybes.


                 2    MINKE TJAMKES, gedoopt op zondag 26 november 1719 te Jutrijp.
                       Overleden op dinsdag 22 december 1750 te Hommerts.
                       Op zondag 23 februari 1744 te Jutrijp gehuwd met YPE HEERES,
                       Gedoopt op zondag 29 oktober 1713 te Jutrijp.
                       Belijdenis gedaan op zondag 25 februari 1748, 34 jaar oud.
                       Beroep: Schipper.
                       Zoon van Heere Ypes, Schipper, en Ybel Ruyrds
                       Het quotatiekohier van Hommerts uit 1749 noemt Ype: Grootschipper, gehuwd, 1 kind.
                       In de jaren 1745 en 1753 is hij Schipper op “De Jonge Haring”.
                       Uit dit huwelijk: …….YPES.VII –q        ANNE SYTSES Abbema, zoon van SYTSE ANNES Abbema en SIEUCKE JANS,
                 gedoopt op donderdag 14 februari 1686 te Jutrijp.VII –r          BENTSE SYTSES Abbema, zoon van SYTSE ANNES Abbema en SIEUCKE JANS
                  gedoopt op donderdag 28 oktober 1688 te Jutrijp.


                                      VIIIVIII –a         SIBBELTJE ANNES, dochter van ANNE WYBES Abbema en HIDTIE DOUWES,
                  gedoopt op woensdag 3 maart 1717.
                  Gehuwd met JOHAN SIERCKS Cnossen, gedoopt op zondag 23 oktober 1712 te Jutrijp, Wonende te Jutrijp.
                  Overleden zondag 4 februari 1776, zoon van Sierck Johans Cnossen, diaken, ouderling, en Ontvanger, en Jel Wybes.
           
                  Uit dit huwelijk:


                  1   WIEBE JOHANNES Cnossen, geboren maandag 7 april 1738 te Hommerts,
                       Overleden vrijdag 29 januari 1808 te Jutrijp, 69 jaar oud.
                       Op zondag 26 augustus 1792 te Hommerts gehuwd met SJOUKJE JOHANNES,
                       Geboren rond 1768 te Oostermeer, wonende te Hommerts in 1810.
                       Overleden maandag 28 december 1840 te Hommerts.
                       Dochter van Johannes Bosma en Baukje Spinwiel.
                       Later is Sjoukje gehuwd op zondag 3 juni 1810 te Jutrijp met Anske Alles Fortuin.


                  2   JELTJE JOHANS Cnossen, gedoopt op zondag 24 september 1741 te Jutrijp.
                       Op zondag 13 juli 1766 te Hommerts gehuwd met SYMEN EKKES de Jager,
                       Gedoopt op maandag 26 december 1749 te Hommerts, zoon van Ekke Ates en Fed Siercks.
                       Uit dit huwelijk: ANNEKE SYMENS de Jager, geboren woensdag 13 mei 1767 te Jutrijp.
                                               SIBBELTIE SYMENS de Jager, gedoopt op zondag 23 oktober 1768 te Hommerts.
                                               AKKE SYMENS de Jager, gedoopt op zondag 2 december 1770 te Hommerts.
                                               SIBBELTIE SYMENS de Jager, geboren dinsdag 13 augustus 1776 te Jutrijp.
                                               EKKE SYMENS de Jager, geboren maandag 4 januari 1779 te Jutrijp.


                  3   SJERK JOHANS Cnossen, gedoopt op donderdag 3 juli 1745.
                       Jong overleden.


                  4   HITJE JOHANS Cnossen, gedoopt op 1 februari 1750 te Jutrijp.
                       Overleden woensdag 16 augustus 1826 te Wymbritseradeel.
                       Gehuwd met EKKE  ATES de Jager, gedoopt op zondag 26 december 1756 te Hommerts.
                       Zoon van Ate Ekkes en Bauk Engles.
                       Uit dit huwelijk: SIBBELTJE EKKES de jager, geboren rond 1783.
                                               ATE EKKES de Jager, geboren rond 1786.
                                               JOHAN EKKES de Jager, geboren rond 1789
                                               SJERK EKKES de Jager, geboren rond 1797.


                  5   ANNEKE JOHANS Cnossen, gedoopt op zondag 5 december 1751.VIII –b         MARY FREERKS Abma, Dochter van FREERCK MURCKS Abbema en RINSKE
                  RUURDS Buma, gedoopt zondag 9 oktober 1712 te Hommerts.       


VIII –c         MURCK FREERKS Abma, Zoon van FREERCK MURCKS Abbema en RINSKE
                   RUURDS Buma, gedoopt zondag 3 december 1713 te Hommerts. Overleden 1779 te Wijckel.
                   Boer te Jutrijp en Sloten. Arbeider te Oppenhuizen.
                   Kreeg in 1749 een aanslag van 22 gulden. Gemiddeld was de aanslag tussen de
                   40 en 60 gulden. hieruit blijkt dat het een arme arbeider was.
                   Op maandag 10 juni  1737 gehuwd te Hommerts met OETSKE GERBENS,
                   gedoopt zondag 28 februari 1717 te Oppenhuizen, overleden voor 1758 te Jutrijp.
                   Dochter van Gerben Cornelis, boer te Oppenhuizen, en Tjetske Annes.

                   Uit dit huwelijk:

                  1   REINTZ MURKS Abma, gedoopt op zondag 27 april 1738 te Oppenhuizen.
                       Volgt onder IX –a.


                  2   REINTZ MURKS Abma, gedoopt op zondag 20 augustus 1739 te Oppenhuizen.         
                       Volgt onder IX –b.


                  3   FREERK MURKS Abma, gedoopt zondag 11 juni 1741 te Oppenhuizen. volgt onder IX –c.


                  4   GERBEN MURKS Abma, gedoopt  zondag 3 februari 1743 te Oppenhuizen.
                       Volgt onder IX –d.


                  5   TZYTSKE MURKS Abma, gedoopt op zondag 18 oktober 1744 te Oppenhuizen.
                       Volgt onder IX –e.


                  6   RUIRD MURKS Abma, gedoopt op zondag 27 maart 1746 te Oppenhuizen
                       Volgt onder IX –f.


                  7   UILKJE MURKS Abma, gedoopt op 7 januari 1748 te Oppenhuizen. Volgt onder IX –g.


                  8   ABE MURKS Abma, gedoopt vrijdag 15 februari 1754 te Hommerts. Volgt onder IX –h.


                  9   RINTS MURKS Abma,  gedoopt zondag 2 februari 1755 te Hommerts.
                       Volgt onder IX –i.


                10   MARI MURKS Abma, gedoopt zondag 5 december 1756 te Hommerts. Volgt onder IX –j.


                  Op woensdag 21 oktober 1761 te Hommerts gehuwd met SIOUK EPKES,
                  
Geboren te Jutrijp, wonende te Oldelamer, gedoopt zondag 17 januari1734 te Hommerts.
                  Dochter van Epke Jelles en Bauk Feites.

                 
 Uit dit huwelijk
:


                11   ABE MURKS Abma, gedoopt op 9 januari 1762 te Wijckel. Volgt onder IX –k.

                 

                12    AUK MURKS Abma, gedoopt op zondag 2 december 1764  in Wijckel, gemeente Gaasterland.
                        Volgt onder IX –l.


                13    RUIRD MURKS Abma, geboren maandag 10 november 1766  in Wijckel, gemeente Gaasterland. 
                        Volgt onder IX –m.


                14   RINTJE MURKS Abma, geboren maandag 21 november 1768 te Wijckel. Volgt onder IX –n.


                15   RINS MURKS Abma, geboren zondag 11 februari 1770 te Wijckel gemeente Gaasterland.
                       Volgt onder IX –o.


                16   EPKE MURKS Abma, geboren dinsdag 17 september 1771 te Wijckel, gemeente Gaasterland.
                       Volgt onder IX –p.


                  Op woensdag 16 oktober 1765 te Wijckel opnieuw gehuwd met  SIMKJE SIENES.
                  
Gedoopt op donderdag 1 januari 1750 te Sint Johannesga/Dolsterhuizen.
                  Dochter van Siene Wijbrants en Meintje Meines

                  
Uit dit huwelijk:                 17   ANNE MURKS Abma, geboren dinsdag 9 juli 1776 te Wijckel gemeente Gaasterland.
                        Volgt onder IX –q.


                 18   INKE MURKS Abma, geboren woensdag 3 februari 1779 te Wijckel, gemeente Gaasterland. 
                        Volgt onder IX –r.


                  Ook nog gevonden een overlijden op donderdag 26 augustus 1779 van Grietje Meynes,
                  dienstmeid van Murk Freerks te Wijckel;VIII –d        MARY FREERKS Abma, Dochter van FREERCK MURCKS Abbema en RINSKE
                  RUURDS Buma, gedoopt zondag 11 juli 1717 te Hommerts.

VIII –e         RUURD FREERKS Abma, Zoon van FREERCK MURCKS Abbema en RINSKE RUURDS Buma,
                  gedoopt zondag 28 augustus 1718 te Hommerts.
VIII –f         MAICKE FREERKS Abma, Dochter van FREERCK MURCKS Abbema en RINSKE RUURDS Buma,
                  gedoopt op zondag 31 mei 1722 te Hommerts.
                  Op zondag 31 mei 1750 te Workum voor de kerk gehuwd met DOUWE DOUWES de Boer.VIII –g         FREERKJEN FREERKS Abma, Dochter van FREERCK MURCKS Abbema
                  En RINSKE  RUURDS Buma, geboren ± mei 1724, gedoopt  8 november 1724 te Hommerts
                  Op zondag 29 november 1744 gehuwd met JENTIE MEYES, wonende te Heeg.
                  Herv.gemeente Heeg. Attestatie afgegeven 29 november door Herv.gemeente Jutrijp/Hommerts.
                  
Zoon van Meye Jentjes en Eelk Hendriks

                  Uit dit huwelijk:

                  1   MEYE JENTIES, gedoopt op zondag 10 oktober 1745  in Heeg. Herv.gemeente Heeg.

                  2   EELK JENTIES, gedoopt op zondag 12 april 1750  in Heeg. Herv.gemeente Heeg.

                  3   RUYRD JENTIES, gedoopt  op woensdag 9 januari 1752  in Heeg. Herv.gemeente Heeg.
                       Overleden zondag 18 januari 1829 te Heerenveen.
                       Gehuwd met  GERRITJE ANDREAS Althusius, gedoopt op zondag 25 januari 1756 te Heeg.
                       Overleden in het jaar 1796 te Oudega (Wym).
                       Dochter van Andreas Gerrits Althusius en Lysbeth Klazes

                  4   EELKE JENTIES, gedoopt op 8 december zondag 1754  in Heeg. Herv.gemeente Heeg.           .                  Uit de gegevens van Sibbele Postma, zou blijken dat er nog meer kinderen zouden zijn,.
                  Echter uit die gegevens blijkt dat er kinderen zijn uit Jentje Gooitsens Buma en Feikjen Jans.
                  Dit is door mij niet te plaatsen.VIII –h         ANNE AUKES Abbema,  zoon van AUKE MURKS Abbema en onbekende Moeder.
                  Gedoopt zondag 31 januari 1717 te Hommerts. Herv.gemeente Jutrijp en Hommerts.
                  Gemeente Wymbritseradeel.
VIII –i          MAYKE ABES Abbema, Dochter van ABE MURKS Abbema en niet genoemde
                  moeder, geboren rond februari 1735. Gedoopt op zondag 20 februari 1735 te Jutrijp.VIII –j           RICHTIE ABES Abbema, Dochter van ABE MURKS Abbema en niet genoemde
                   moeder, geboren rond januari 1738. Gedoopt op woensdag 26 januari 1738 te Hommerts.
        

                                             TOP                                                            1 GENERATIE VERDER