Header image  
Generatie 14

D
 

 TERUG                                                                                                                                          VOLGENDE
                                                                                        STAMBOOMBEGINPAGINA

                                   Generatie 14d fa t/m en gm
XIV –fa       GEISKE GERRITS Abma, dochter van GERRIT KLAZES Abma en YMKJEN Broers Eekma,
                  geboren 28 februari 1888 “des morgens ten half vijf ure” te Cubaard, gemeente Hennaarderadeel.
                  Aangever was: Gerrit Abma, 24 jaar, Arbeider, wonende te Cubaard.
                  Getuigen waren: Tjibbe Tiemersma, 54 jaar, Kantoorbediende, wonende te Wommels.
                                             Gerrit Siebold Tiemersma, 39 jaar, Kantoorbediende, wonende te Wommels.
                  Overleden 16 december 1902 “des voormiddags ten acht ure” te Tzum, gemeente Franekeradeel, 14 jaar oud. 
                  Aangevers waren: Gerben Dijkstra, 63 jaar, Arbeider, wonende te Tzum.
                                               Jan Hilverda, 51 jaar, Arbeider, wonende te Tzum.
                  Uit de LC van 19 december 1902:
                  “Heden overleed na eenen ongesteldheid van 8 weken, in den ouderdom van bijna 15 jaren,
                   Onze geliefde dochter GEISKE.
                   De Heere, die gaf en nam, zij in dezen onze troost.
                          Tzum, 16 december 1902.
                                              De diepbedroefde ouders.
                                                           G.K. ABMA.
                                                           IJ.B. EEKMA.”XIV –fb       KLAAS GERRITS Abma, zoon van GERRIT KLAZES Abma en YMKJEN Broers Eekma,
                  geboren 13 april 1890
“des morgens ten half elf ure” te Cubaard, gemeente Hennaarderadeel.
                  Aangever was: Gerrit Klazes Abma, 26 jaar, Arbeider, wonende te Cubaard.
                  Getuigen waren: Tjibbe Tiemersma, 56 jaar, Kantoorbediende, wonende te Wommels.
                                             Gerrit Siebold Tiemersma, 41 jaar, Kantoorbediende, wonende te Wommels
                  Overleden zaterdag 11 augustus 1973 te Wommels (Rusthuis “Nij Stapert”).
                  Begraven woensdag 15 augustus te Welsrijp. Rouwdienst in de Ned.Herv.kerk te Welsrijp
                  Vlak na zijn huwelijk, wonende te Tzum. In 1939 wonen ze te Winsum.
                  Op 29 april 1914 te Franekeradeel gehuwd met DIRKJE JANS Roorda, 20 jaar,
                  geboren 28 augustus 1893 te Winsum.
                  Dochter van Jan Jans Roorda, (*29-04-1863 - † 18-02-1934) Visser, en
                  Antje Pieters van der Wal. (*1864) wonende te Winsum.
                  Getuigen waren: Jelle Terluin, 43 jaar, Veldwachter, wonende te Midlum.
                                              Ype Keestra, 23 jaar, Ambtenaar ter Secretarie, wonende te Franeker.
                 
Overleden zondag 2 september 1984 te Franeker, rusthuis ”Groot Sjeardema” , 91 jaar oud.
                 Rouwdienst in de Ned.Herv.kerk te Welsrijp. Begraven woensdag 5 september 1984 te Welsrijp.
 
                  Uit dit huwelijk:


                  1   GERRIT KLAZES Abma, geboren rond 1917. Volgt onder XV –gy.


                  2   ANTJE KLAZES Abma, geboren rond 1919. Volgt onder XV –gz.


                  3   JAN KLAZES Abma, geboren rond 1921. Volgt onder XV –ha.                  4   BROER KLAZES Abma, geboren 18 maart 1926 te Spannum. . Volgt onder XV –hb.                        XIV–fc        BROER GERRITS Abma, zoon van GERRIT KLAZES Abma en YMKJEN Broers Eekma,
                  geboren 13 april 1890 “des morgens ten elf ure” te Cubaard, gemeente Hennaarderadeel.
                  Aangever was: Gerrit Klazes Abma, 26 jaar, Arbeider, wonende te Cubaard.
                  Getuigen waren: Tjibbe Tiemersma, 56 jaar, Kantoorbediende, wonende te Wommels.
                                             Gerrit Siebold Tiemersma, 41 jaar, Kantoorbediende, wonende te Wommels
                  Overleden 21 april 1890
“des avonds ten half twaalf ure” te Cubaard,
                  gemeente Hennaarderadeel, 8 dagen oud.
                  Aangevers waren: Gerrit Klazes Abma, 26 jaar, Arbeider, wonende te Cubaard.
                                               
Pier Dirks Nieuwenhof, 37 jaar, Verver, wonende te Cubaard.XIV –fd       HOTSKE GERRITS Abma, dochter van GERRIT KLAZES Abma en YMKJEN Broers Eekma,
                  geboren 29 maart 1893
“des namiddags ten half vier ure” te Tzum, gemeente Franekeradeel.
                  Aangever was; Gerrit Abma, 29 jaar, Landbouwer, wonende te Tzum.
                  Getuigen waren: Klaas Lantinga, 35 jaar, Landbouwer, wonende te Tzum.
                                             
Douwe Groenveld, 50 jaar, Secretarie beambte, wonende te Franeker.
                  Overleden 28 mei 1911
“des voormiddags ten tien ure” te Tzum, gemeente Franekeradeel, 18 jaar oud.
                  Aangevers waren: Gerben Dijkstra, 71 jaar, Arbeider, wonende te Tzum.
                                               
Jan Nijzingh, Arbeider, wonende te Tzum                                                      XIV –fe       BROER GERRITS Abma, zoon van GERRIT KLAZES Abma en YMKJEN BROERS Eekma,
                  geboren 16 april 1896 “des morgens ten drie ure” te Tzum, gemeente Franekeradeel.
                  Aangever was: Gerrit Abma, 32 jaar, Landbouwer, wonende te Tzum.
                  Getuigen waren: Jan Hilverda, 54 jaar, Landbouwer, wonende te Tzum.
                                             
Douwe Groenveld, 53 jaar, Secretarie beambte, wonende te Franeker.
                  Ten tijde van zijn huwelijk wonende te Lollum. Beroep: Kaasmaker.
                  In 1928 van Beroep Vrachtrijder, wonende te Achlum. In 1940 wonen ze te Lutjewoude
                  Overleden 10 januari 1962,65 jaar oud. Begraven te Achlum.
                  Op 18 april 1920 te Witmarsum gehuwd met JANTJE JOHANNES de Groot, 24 jaar,
                  geboren 17 april 1896 te Berlikum, wonende te Burgwerd.
                  Dochter van Johannes Willems de Groot (*1871 - † 45-02-1940,Burgwerd) , 49 jaar, Timmerman,
                  en van Geertje Sikkes Steenhuis (*rond1871 - † 13-09-1936,Bolsward), 49 jaar, wonende te Burgwerd.
                  Getuigen waren: Schelte Flameling, 62 jaar, Commies der Secretarie, wonende te Witmarsum.
                                             Jelle Postma, 65 jaar, Conciërge, wonende te Witmarsum.
                  In 1973 woont ze in Dokkum. Overleden 13 februari 1988.

                  Uit dit huwelijk:

                  1   GEERTJE BROERS Abma, geboren rond 1921 te Lollum, volgt onder XV –hc.


                  2   GERRIT BROERS Abma, geboren  6 september 1922 te Lollum, gemeente Wonseradeel. Volgt onder XV -hd.


                  3  YMKJEN BROERS Abma, geboren rond 1924 te Lollum, gemeente Wonseradeel. Volgt onder XV –he.


                  4  JOHANNES BROERS Abma, geboren rond 1926 te Tietjerk, gemeente Tietjerksteradeel. Volgt onder XV –hf.


                  5   WILLEM BROERS Abma, geboren rond 1928. Volgt onder XV –hg.


                  6   IJMKJEN BROERS Abma, geboren 19 juli 1929 te Achlum, gemeente Franekeradeel. Volgt onder XV –hh.XIV –ff        FOPPE GERRITS Abma, zoon van GERRIT KLAZES Abma en YMKJEN Broers Eekma,
                  geboren rond 1904.
                  
Overleden vrijdag 24 oktober 1986 te Oosterend, 82 jaar oud.
                  Rouwdienst in de Ned.Herv.kerk te Oosterend. Begraven dinsdag 28 oktober 1986 te Oosterend
                  Op 10 mei 1928 gehuwd met FOPKJE .J. Visser.   overleden voor 1948.

                  
Uit dit huwelijk:


                 1   LEVENLOOS, geboren 18 februari 1929 “des namiddags te tien uur” te Oosterend,
                      Aangevers waren: Roelof Hildrikus, 55 jaar, Werkman, wonende te Oosterend.
                                                   Hans Koopmans, 55 jaar, Koopman, wonende te Oosterend.


                  2   GERRIT FOPPES Abma, geboren 20 september 1930 te Oosterend. Volgt onder XV –hi.


                  3   JOHANNES FOPPES  Abma, geboren 25 oktober 1931. Volgt onder XV –hj.


                  4   DIRKJE FOPPES Abma, geboren 1 oktober 1932 te Oosterend. Volgt onder XV –hk.


                  5   HARMKE FOPPES Abma, geboren rond december 1934 te Oosterend. Volgt onder XV –hl.


                  6   IJMKJE FOPPES Abma, geboren rond 1936. Volgt onder XV –hm.


                  7   JOHANNES FOPPES  Abma, geboren rond 1938. Volgt onder XV –hn.


                  8   KLAAS FOPPES Abma, geboren rond 1940. Volgt onder XV –ho.


                  9   WIETSKE FOPPES Abma, geboren rond 1942. Volgt onder XV –hp.


                10   ANNE FOPPES Abma,geboren rond 1944. Volgt onder XV –hq.


                11   BROER HARMEN Abma, geboren rond 1946. Volgt onder XV –hr.                   Na het overlijden van zijn eerste vrouw, op 13 november 1947 gehuwd met  DOET de Jong.
                   Dochter van Anne de Jong (*1888 - † 31-12-1983,Sneek)
                   en Hinke. L. Wijtsma (*rond1888 - † 18-10-1971,Kubaard)
                   In 1973 wonen ze te Oosterend.XIV –fg       HARMEN GERRITS Abma. zoon van GERRIT KLAZES Abma en YMKJEN Broers Eekma,
                  geboren rond  1907. Beroep Bakker in Birdaard.
                  Lange tijd organist bij de Evangelisch gemeenschap in Sneek.
                  Op 31 augustus 1932 gehuwd met TRIJNTJE DOUWES Plantinga, wonende te Parraga.
                  Geboren 17 mei 1912 te Parrega. Overleden zondag 26 april 1998 te Sneek.
                  Begraven vrijdag 1 mei 1998 te Parrega.
                  Dochter van Douwe Jans Plantinga (*08-03-1884 - † 07-01-1957,Parraga) en
                  Tjitske Aukes Hamersma (*20-06-1874 - † 11-01-1944,Parraga).
                  Huwelijk inzegening in de Ned.Herv.kerk te Parraga.
                  Na hun huwelijk wonende te Birdaard. In 1973 wonen ze te Sneek.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   TJITSKE HARMENS Abma, geboren rond 1933 te Birdaard. Volgt onder  XV –hs.


                  2   YMKJE HARMENS Abma, geboren rond 1935 te Birdaard. Volgt onder  XV –ht.


                  3   LEVENLOOS, vrouw, geboren 24 september 1937 te Birdaard.


                  4   LAMMIGJE  HARMENS Abma, geboren rond 1940. Volgt onder XV –hu.


                  5   FOKJE G. HARMENS Abma, vrouw, geboren rond 1942. Volgt onder XV –hv.XIV –fh       ANNA HARMENS Abma, dochter van HARMEN KLAZES Abma en JELTJE DIRKS Bootsma,
                  geboren 29 september 1892 te Akkerwoude, gemeente Dantumadeel.
                  Ten tijde van haar huwelijk woont zij te Oosterbierum. In 1939 wonen ze te Leeuwarden.
                  Ondertrouw op 23 juli 1914 te Harlingen.
                  Overleden 7 juli 1990 te Noordbergum. Begraven op de Noorder begraafplaats te Leeuwarden.
                  Op 6 augustus 1914 te Sexbierum gehuwd met HEIN KLAZES HOGENHUIS,  geboren
                  24 juni 1890 te Minnertsga, onderwijzer, wonende te Harlingen.
                  Zoon van Klaas Hogenhuis, Slager, en van Grietje Hylkema, wonende te Oosterbierum.
                  Getuigen waren: Jelle Abbring, 36 jaar, Veldwachter, wonende te Sexbierum.
                                             Pieter Hiemstra, Arbeider, wonende te Oosterbierum.
                  Overleden 10 juni 1981 te Veenwouden.

                  Uit dit Huwelijk:


                  1   KLAAS HEINES Hogenhuis, geboren rond 1917.
                       Gehuwd met ALIE Gilhuis. In 1990 wonen ze te Leeuwarden.


                  2   JELTJE HEINES Hogenhuis, geboren 13 juni 1922 te Leeuwarden.
                       Roepnaam: JELLIE.  Gehuwd met LEX Jongbloed. In 1990 wonen ze te Leeuwarden

                  
                  3   HARMEN HEINES Hogenhuis, geboren 14 november 1923 te Leeuwarden.
                       Roepnaam: HARRY. In 1990 woont hij in Zwolle.


                  4   GRIETJE ANNA HEINES Hogenhuis, geboren 17 mei 1932 te Leeuwarden ( Diaconessenhuis)
                       Roepnaam: GREET. Gehuwd met KOR de Groot. In 1990 wonen ze te Vroomshoop.XIV –fi        MAAIKE HARMENS Abma, dochter van HARMEN KLASES Abma en JELTJE DIRKS Bootsma,
                  geboren 8 juli 1895 te gemeente Barradeel.
                  Overleden rond 10 november 1985 te Sneek, 90 jaar oud.
                  Op 27 oktober 1920 te Sexbierum gehuwd met
PHILIPPES AGES Koudenburg, 31 jaar,
                  Geboren 5 mei 1889 te Sexbierum, onderwijzer, wonende te Franeker.
                  Zoon van Age Gerrits Koudenburg ((*24-04-1854 - † 23-09-1933), Winkelier, en
                  Rinske Philippes Bakker (*27-02-1858 - † 27-12 1933,Pietersbierum.), wonende te  Pietersbierum.
                  Getuigen waren: Arend Egbert Hoving, 24 jaar, Secretarie Ambtenaar, wonende te Sexbierum.
                                             Albert Steenhuizen, 25 jaar, Secretarie Ambtenaar, wonende te Sexbierum.
                  December 1933 wonen ze te Hommerts.
                  Overleden 24 December 1961.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   AGE PHILIPPUS Koudenburg, geboren 4 december 1921.
                       Overleden 18 mei 1922 “des voormiddags ten zeven ure” te Albertus Telting straat
                       nommer 7 te Franeker, 5 maanden oud.
                       Getuigen waren: Yntze Buntema, 56 jaar, Koopman, wonende te Franeker.
                                                  Gesinius Zomer, 34 jaar, Koopman, wonende te Franeker.


                  2   AGE PHILIPPUS Koudenburg, geboren5 oktober  1923 te Pieterzijl
                       Beroep: Leraar Wiskunde.
                       Op 27 november 1951 te Amsterdam gehuwd met JOSEPHINA ALBERTHA AGATHA GERARDA MAJELLA Wolfs,
                       geboren 4 februari 1921 te Wisch. Dochter van Hermanus Johannes Hendrikus Wolfs en Antonia Josephina Lammers.
                       Uit dit huwelijk: 1  PHILIPPUS HERMANUS  Koudenburg, geboren 11 maart 192 te Amsterdam
                                               2  ANTONIA JOSEPHINA Koudenburg, geboren 13 mei 1953 te Amsterdam.
                                               3 MAAIKE Koudenburg, geboren 27 oktober 1957 te Amsterdam.

                       Scheiding uitgesproken op 5 september 1975.
                       Op 15 april 1976 te Delft gehuwd met  HARMINA Eising, geboren 25 mei 1929 te Hijken.
                       Dochter van Jannes Eising en Aaltje Hoving.


                  3   HARMEN PHILIPPUS Koudenburg, geboren 7 april 1925 te Pieterzijl.
                       Beroep: Leraar.
                       Op 22 juli 1953 te Den Haag gehuwd met JOHANNA CORNELIA Schuil, geboren op 26 juni 1924 te Den Haag.
                       Uit dit huwelijk: 1   PHILIPPUS Koudenburg, geboren 25 juni 1956 te Den Haag.
                                               2   JOHANNA CORNELIA Koudenburg, geboren 21 juni 1958 te Den Haag.
                                               3   MARIJKE Koudenburg, geboren 8 maart 1963 te Ede.
                                               4   HARMEN Koudenburg, geboren 24 mei 1966 te Ede.


                  4   JELTJE PHILIPPUS Koudenburg, geboren 18 februari 1938 te Hommerts.
                       Beroep: Lerares.
                       Op 14 juli 1962 te Sneek gehuwd met KLAAS FRANS Bakker, geboren 14 november 1937 te Rijs.
                       Beroep: Conrector CSG Deventer.
                       Uit dit huwelijk: 1   DOLF Bakker, geboren 24 april 1964 te Rozenburg.
                                               2   PHILIPPUS Bakker, geboren 26 juli 1965 te Rozenburg.

                       Scheiding uitgesproken 17 september 1986.
                       Op 20 april 1998 te Gorssel gehuwd  met HENDRIK Boddeke, geboren 24 april 1933 te Castricum.
                       Beroep: Directeur basisschool. Zoon van Hendrik Boddeke en Anna Agnes Maria verburgt.

 

XIV –fj         DOETJE HARMENS Abma,  geboren op 28 oktober 1903 te oosterbierum.
          dochter van HARMEN KLASES Abma en JELTJE DIRKS Bootsma.
                   Gehuwd met Ceus Westerhof. in oktober 1958 wonen ze te Kampen.XIV –fk       SJOUKJE WIEBES Abma, dochter van WIEBE KLAZES Abma en ANTJE RIENTSES Plantinga,
                  geboren 4 september 1899 te Wonseradeel.
                  Overleden 28 juli 1983 te Sneek, 83 jaar oud. Gecremeerd maandag 1 augustus 1983 te Goutum.
                  Gehuwd met  Sj. Visser.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   WIEBE Visser, geboren.
                       Gehuwd met A. Bangma. in 1983 wonen ze te Roordahuizen.


                  2   ANTJE Visser, geboren.
                      Gehuwd met D. Lautenbach. in 1983 wonen ze te SneekXIV –fl        KLAAS WIEBES Abma, zoon van WIEBE KLAZES Abma en ANTJE RIENTSES Plantinga,
                  geboren 17 december 1900 “des avonds ten negen ure” te  Burgwerd,
                  gemeente Wonseradeel.
                  Aangever was: Wiebe Abma, 24 jaar, Arbeider Wonende te Burgwerd.
                  Getuigen waren: Schelte Flameling, 43 jaar, Klerk, wonende te Witmarsum.
                                             Dooitze Smeeding, 40 jaar, Klerk, wonende te Witmarsum.
                  Overleden  zaterdag 2 december 1989 te Wommels, 88 jaar oud.
                  Begraven woensdag 6 december  te IJsbrechtum.
                  Gehuwd met  RIGTJE YPES Koldijk, geboren 18 oktober 1905. Overleden 5 april 1965 te Wommels.
                  Begraven te IJsbrechtum.Dochter van Ype Koldijk(*rond 1880 - † 18-02-1959,IJsbrechtum)
                  en Evertje de Boer.(† 09-07-1949).

                  Uit dit huwelijk:


                  1   EVERTJE KLAZES Abma, geboren 12 april 1932 te Oosterlittens. Volgt onder XV –hw.


                  2   WIEBE KLAZES Abma, geboren 6 maart 1936 te Oosterlittens.  Volgt onder XV –hx.


                  3   IJPE KLAAS KLAZES Abma, geboren 25 juni 1939 te Oosterlittens. Volgt onder XV –hy.XIV –fm      RIENTS WIEBES Abma, zoon van WIEBE KLAZES Abma en ANTJE RIENTSES Plantinga,
                  geboren rond 1903 te Burgwerd, gemeente Wonseradeel.
                  Overleden 11 september 1905 “des nachts ten drie ure” 2 jaar oud te  Burgwerd.   
                  Aangevers waren: Eit Dijkstra, 38 jaar, Arbeider, wonende te Burgwerd.
                                               Hendricus Adrianus de Bruin, 23 jaar, Klerk, wonende te Witmarsum.XIV –fn       SIEBRIGJE WIEBES Abma, dochter van WIEBE KLAZES Abma en ANTJE RIENTSES Plantinga,
                  geboren 1 december 1918 te Burgwerd. Roepnaam: SIEB.
                  Overleden maandag 11 december 1995 te Sneek, 77 jaar oud.
                  Rouwdienst in de Ned.Herv.kerk ter Burgwerd.
                  Begraven vrijdag 15 december 1995 te Burgwerd.  
                  De buren plaatsen een advertentie met “met haar is een stukje dorpse folklore verloren gegaan” LC 13-12-1995


XIV –fo       DOETJE GERRITS Abma, dochter van GERRIT HETTES Abma en ANNIGJE
                  BERENDS Kool, geboren 13 juli 1914 te Sloten. Overleden 18 mei 1993 te Rotterdam.
                  Op 27 juli 1938 gehuwd met TEUNIS Aaldijk, geboren 9 februari 1912 te Streefkerk.
                  Beroep: scheepskapitein. Overleden 11 december 1993 te Rotterdam.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   ANNEKE MARIA TEUNIS Aaldijk, geboren 14 februari 1946 te Ede.


                  2   JAN FREDERIK TEUNIS Aaldijk, geboren 18 november 1947 te Ede.XIV –fp       HETTE GERRITS Abma, zoon van GERRIT HETTES Abma en ANNIGJE BERENDS Kool,
                  geboren 23 januari 1917 te Wouterswoude.
                  Overleden 2 januari 1992 te Putten.
                  Nederlands-hervormd predikant te Driesum, IJsselstein, Rotterdam-Delfshaven, Monster
                  en Putten. Vanaf 1963 was hij 23 jaar lid van – eerst de eerste – en later de tweede kamer
                  Op 21 augustus 1941 gehuwd met JOHANNA HENDRINA Leenmans, geboren 17 mei 1918
                  te Oudemirdum. Overleden 7 maart 2005 te Elburg.

                  Uit dit huwelijk:


                  1    GERRIT HETTES Abma, geboren 27 mei 1942 te Driesum. Volgt onder XV – hz.


                  2   HENDRIK ARIE HETTES Abma, geboren 27 februari 1946 te IJselstein. Volgt onder XV –ia.


                  3   GERRIT HETTES Abma, geboren 26 december 1947 te IJsselstein. Volgt onder XV – ib.


                  4   ALIDA ANNEKE HETTES Abma, geboren 24 januari 1953 te Rotterdam. Volgt onder XV – ic.

XIV –fq       BEREND JAN GERRITS Abma, zoon van GERRIT HETTES Abma en ANNIGJE BERENDS Kool,
                  geboren 14 april 1919 te Wouterswoude.
                  Gemeente Dantumadeel. Overleden 12 maart 2005.
                  Op 30 november 1950 gehuwd met HENDRICA Bout, geboren 12 december 1925 te Huizen.
                  Overleden 1 april 1994 te Huizen.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   ANNEKE HENDRICA BEREND JANS Abma, geboren 19 januari 1956 te Laren. Volgt onder XV – id.

 

XIV –fr       DTINAEN MURKS Abma, zoon van MURK HARMENS Abma en REIKJI van Velthuizen,
                  geboren januari 1895 te …… Amerika.XIV –fs       JENNI MURKS Abma, dochter van MURK HARMENS Abma en REIKJI van Velthuizen,
                  geboren 1896 te …….Amerika.
                  Gehuwd met RICHARD Postma.

                  
Uit dit huwelijk:


                  1   ……………RICHARDS Postma.


                  
2   ……………RICHARDS Postma.


                  
3   ……………RICHARDS Postma.


                  
4   ……………RICHARDS Postma.


                  
5   ……………RICHARDS Postma.XIV –ft        JOSSIE MURKS Abma, dochter van MURK HARMENS Abma en REIKJI van Velthuizen,
                  geboren 1898 te ……Amerika.
                  Gehuwd met JOHN Reit.

                  
Uit dit huwelijk:


                  1     HAROLD JOHN’S Reit, geboren 7 december  1919 te Sioux County, Iowa.
                         Overleden 9 mei 2007 in Iowa Methodist Medical Center, Des Moines, Polk County, Iowa.
                         Begraven 12 mei  2007 op de Evergreen Cemetery, Emmetsburg, Palo Alto County, Iowa.
                         In 1939 gehuwd met SANNA. C. Stubsten,
                         geboren 27 September 1922 in Parker, Turner County, Zuid Dakota
                         Uit dit huwelijk: 7 kinderen.


                  2   …………… JOHN’S Reit, geboren rond 1922.


                  3    …………… JOHN’S Reit, geboren rond 1925.


                  4   …………… JOHN’S Reit, geboren rond 1927.


                  5   RICHARD JOHN’S Reit, geboren rond 1929.


                  6   WAYN  JOHN’S Reit, geboren rond 1932.


                  7   HERMAN JOHN’S Reit, geboren rond 1935.


                  8   STANLEY JOHN’S Reit, geboren rond 1938.


                  9   JAN JOHN’S Reit, geboren rond 1940.XIV –fu        JACOB MURKS Abma, zoon van MURK HARMENS Abma en REIKJI van Velthuizen,
                  geboren 29 maart 1901 te Orange City, Iowa, Amerika.
                  Overleden 18 september 1990 te Sioux Falls. Begraven te Rock Valley, Iowa. Roepnaam:JAKE
                  Op  25 februari 1926 te Rock Valley, Iowa gehuwd met DORA Fabor (Faber),
                  geboren 10 juli 1904 te Sioux County, Iowa.
                  Dochter van William Faber en Hattie Harsma. Overleden 27 september 1982 te Rock Valley, Iowa.
                  Begraven te Rock Valley, Iowa.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   EDWIN JACOBS Abma, geboren 12 augustus 1929 te Grand Rapids Michigan. Volgt onder XV –ie.


                  2  MARGERET ELAINE JACOBS Abma. geboren rond 1934. Volgt onder XV –if.XIV –fv        GATSKE BAUKES Abma, dochter van BAUKE JANS Abma en JOUKJE ARJENS De Vries,
                  geboren 11 december 1912 te Tjerkwerd, gemeente Wonseradeel .
                  Overleden zondag 16 november 1997 te Makkum, 84 jaar oud. Rouwdienst in de Herv.Kerk te Makkum.
                  Begraven donderdag 20 november 1997 te Makkum.
                  Op 16 mei 1936 te Franeker gehuwd met  JACOBUS ANTOONS Folkerts.  geboren 18 juli 1911.
                  roepnaam JAAP. Overleden 6 januari 2009 te Tzum, 97 jaar oud.
                  Rouwdienst in de Johannes Kerk te Tzum. Begraven zaterdag 10 januari 2009 te Makkum.
                  Zoon van Antoon Gerrits Folkerts (*22-02-1879 - † 02-02-1968,Franeker) en Ytje Nauta (†16-10-1943).

                  Uit dit Huwelijk:


                  
1    JOUKJE JACOBUS Folkerts, geboren 17 mei 1937 te Tzum.
                        Op 5 juni 1958 te Franeker gehuwd met MEINTE WYTZES Meintsma, geboren 14 april 1935 te Tzum.
                        Overleden 1 juni 2005 te Tzum.(officieel Sneek)
                        Zoon van  Wytze Meintes Meintsma (*29-11-1907 - † 14-03-1969) en 
                        Maaike Harkema.(*07-12 -1904 - † 24-11-1994)
                        Uit dit huwelijk: AGATHA MEINTES Meintsma, geboren 26 december 1959 te Tzum.
                                                WYTZE MEINTES Meintsma, geboren 29 september 1961 te Tzum.
                                                MAAIKE MEINTES Meintsma, geboren 16 juni 1966 te Tzum.


                  
2   ANTOON JACOBUS Folkerts, geboren 28 januari 1939 te Tzum. Roepnaam: TONY
                       Op 29 april 1964 te Mantgum gehuwd met Trijntje Seffinga,
                       geboren 29 oktober 1940 te Oosterlittens. Roepnaam: TINE
                       Dochter van Yeb Sjoerds Seffinga (*22-10-1912) en Antje Tilstra (*11-08-1911).
                       Uit dit huwelijk: JACOBUS ANTOONS Folkerts, geboren 11 maart 1966 te Oosterlittens.
                                               ANTJE TRIJNTJE ANTOONS Folkerts, geboren 17 maart 1969 te Oosterlittens.
                                               GERRIT ANTOONS Folkerts, geboren 19 december 1970 te Oosterlittens.


                  
3  GERRIT JACOBUS Folkerts. geboren rond 1942 te Tzum. Beroep: Marinier.
                      In mei 1966 te den helder gehuwd met PRIVE.
                      Door een noodlottig vliegtuig ongeval overleden 26 augustus 1966 te Aruba, 24 jaar oud, wonende te Den Helder.
                      Uit dit huwelijk: PRIVE, geboren 1966.


                  
4  JACOBUS JACOBUS Folkerts, geboren 11 juli 1944 te Tzum.
                      Op 18 december 1981 te Stavoren gehuwd met IMMIE Salverda,geboren 22 oktober 1957 te Stavoren.
                      Dochter van Cornelis Salverda (*24-11-1911) en Petronella Johanna Hornstra (*04-12-1930).
                      Uit dit huwelijk: CORNELIS JACOBUS Folkerts, geboren 25 februari 1983 te Stavoren.
                                              ANTOON GERRIT JACOBUS Folkerts, geboren 17 mei 1985 te Stavoren.


                  5  ARIE JACOBUS Folkerts, geboren 26 november 1946 te Tzum.
                      Op 25 september 1970 te Koudum gehuwd met JOHANNA CATHARINA Schots,
                      Geboren 31 mei 1949 te Amsterdam. Alle twee wonende te Warns. Roepnaam: ANNEKE.
                      Dochter van Jan Schots (*18-05 -1903 - † 28-09 -1978,Warns) en Aafje van Bennekom (*15-04-1917).
                      Uit dit huwelijk: ARCO ARIE’S Folkerts, geboren 24 september 1971 te Warns.
                                              GERRIT JAN ARIE’S Folkerts, geboren 6 februari 1974 te WarnsXIV –fw       ARJEN BAUKES Abma, zoon van BAUKE JANS Abma en JOUKJE ARJENS De Vries,
                  geboren 28 juli 1914  te Witmarsum, gemeente Wonseradeel.
                  Overleden donderdag 22 juli 1972 te Leeuwarden, wonende te Stiens, 57 jaar oud.
                  Rouwdienst in de Hervormde kerk te Tzum.  Begraven maandag 26 juli 1972 te Tzum.
                  Was werkzaam bij Oosterhof’s  Aannemersbedrijf  NV te Grijpskerk.
                  was gehuwd met HINKE ARJENS Santhuizen, geboren 20 maart 1914 te Menaldumadeel.
                  Overleden 1 juli 1996 te Leeuwarden.Rouwdienst in de Ned.Herv.kerk te Tzum.
                  Begraven donderdag 4 juli 1996 te Tzum.
                  Dochter van Arjen Klazes Santhuizen (*01-01-1886 - † 01-03-1965,Berlikum) en
                  Tjitske Jans van der Meer (*31-08-1888 - † 13-02-1977, Berlikum)

                  Uit dit huwelijk:


                  1  TJITSKE ARJENS Abma, geboren  4 februari 1938 te Harkema-Opeinde. Volgt onder XV –ig.


                  2   JOUKJE ARJENS Abma. geboren 27 april 1939 Harkema-Opeinde. Volgt onder XV –ih.


                  3  RENSKE ARJENS Abma, geboren 6 april 1941 te Berlikum. Volgt onder XV –ii.


                  4  GATSKE ARJENS Abma, geboren 19 april 1947 te Berlikum.  Volgt onder XV –ij.

XIV –fx       BEITSKE BAUKES Abma, dochter van BAUKE JANS Abma en JOUKJE ARJENS De Vries,
                  geboren 29 maart 1916 te Winsum, gemeente Baarderadeel.
                  Overleden maandag 4 oktober 1993 te Leeuwarden, 77 jaar oud.
                  Gecremeerd op vrijdag 8 oktober 1993 te Goutum.
                  Ondertrouw op 11 augustus 1938. Op 25 augustus 1938 gehuwd met JENTJE DOUWES Oppedijk.
                  Geboren 10 januari 1914 te Tzum, gemeente Franekeradeel. Kerkelijk inzegening in de Ned.Herv.kerk te Tzum.
                  Overleden vrijdag 14 januari 2005 te Tzum, gemeente Franekeradeel. Crematie dinsdag 18 januari te Goutum.
                  Zoon van Douwe Piers Oppedijk (*27-02-1879 - † 20-10-1952,Tzum) en
                  Tjitske Jentjes Meintema. (*21-03-1884 - † 09-12-1967,Sneek)

                  Uit dit huwelijk:


                  1   DOUWE JENTJES Oppedijk, geboren  18 juni  1939 te Tzum.
                       Overleden 8 september 1977 te Franeker,  38 jaar oud.
                       Begraven  13 september 1977 te Franeker.
                       Op 23 april 1963 te Franeker gehuwd met ANTJE  REINDERS Bonsma, geboren 10 september 1939 te Franeker.
                       Roepnaam: ANNE .Dochter van Reinder Bonsma en  Akke Stellingwerf.
                       Uit dit huwelijk: JENTJE-HARM Oppedijk, geboren 23 maart 1965 te Franeker. Roepnaam: JEEN-HARM.
                                                REINDER-JOHANNES Oppedijk, geboren 11 juli 1967 te Franeker. Roepnaam: REIN-JOHN.


                  2   
BOUKE JENTJES Oppedijk, geboren 24 november 1940 te Tzum. Was ontwerper bij Philips. Gepensioneerd.
                      Op 29 juni 1973 te Eindhoven gehuwd met CATHARINA MAGDALENA BERNADETTE van Koppen,
                      geboren 28 september 1934 te Delft.  Roepnaam: TOOS
                      Dochter van Johannes van Koppen en Catharina van Winden.


                  3  
TJITSKE JOUKJE JENTJES  Oppedijk, geboren 11 december 1942 te Tzum.
                      
 Op 22 december 1964 te Franeker gehuwd met DIRK HEERKES Osinga.
                       Geboren 20 september 1941 te Berlikum. Zoon van Heerke Osinga en Ettje Dijkstra.
                       Uit dit huwelijk: BEATRIX  ELISABETH DIRKS Osinga, geboren  30 november  1966 te Berlikum.
                                               EDWINA DIRKS Osinga, geboren , 24 november 1968  te Berlikum.
                                               INGRID JOUKJE DIRKS Osinga, geboren  8 januari 1972 te Berlikum

                  4   JOUKJE TJITSKE JENTJES Oppedijk,  geboren 15 oktober  1944 te Tzum


                  
5  
PIET JENTJES Oppedijk, geboren 16 mei 1946 te Tzum.
                      Op 16 december 1983 te Bolsward gehuwd met ALICE van der werf
                      Uit dit huwelijk: MINTYA AUKJE PIETS Oppedijk, geboren  16 december  1987 te Harlingen. Roepnaam: Mintya.
                                              REDMAR DOUWE PIETS Oppedijk, geboren 5 april 1989 te Harlingen. Roepnaam: Redmar
                                              ORTRÛN PIETS Oppedijk, geboren 4 september 1998 te Sneek.
                      Gescheiden.
                      In 2003 opnieuw gehuwd met JOANNA Kowalska.  Gescheiden

XIV –fy       JAN BAUKES Abma, zoon van BAUKE JANS Abma en JOUKJE ARJENS De Vries,
                  
geboren 22 maart 1918  te Winsum, gemeente Baarderadeel.
                  Overleden 15 juli 1947 te  Allingawier. Begraven te Tzum.
                  Ondertrouw 7 mei 1941. ten tijde van zijn huwelijk wonende te Edens.
                  Op 29 mei 1941 te Oosterbierum  gehuwd met
MARIA Visser, geboren 27 december 1915.
                  Kerkelijk inzegening in der Ned.Herv.kerk te Oosterbierum.
                  Ten tijde van haar huwelijk wonende te Oosterbierum.
                 
Door een ernstige ziekt overleden zaterdag 25 april 1987 te Tzum, 71 jaar oud.
                  Rouwdienst in de Ned.Herv.kerk te Tzum. Begraven woensdag 29 april 1987 te Tzum.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   JACOBA JANS Abma.
Geboren 12 september 1943 . Volgt onder XV –ik.


                  2   BAUKE JANS Abma. Geboren 22 maart 1945 te Edens. Volgt onder XV –il.XIV –fz       KLASKE BAUKES Abma, dochter van BAUKE JANS Abma en JOUKJE ARJENS De Vries,
                  geboren 7 maart 1920 te Winsum, gemeente Baarderadeel.
                  Overleden dinsdag 30 november 1976 te Tzum, 56 jaar oud. Rouwdienst  in de Ned.Herv.kerk te Tzum.
                  Begraven zaterdag 4 december te Tzum.  Ondertrouw 17 juni 1942
                  Op 27 juni 1942 te Tzum gehuwd met MEINTE PIETERS de Groot. Geboren 18 mei 1918.
                  Overleden vrijdag 1 april 1988 te Itens, 69 jaar oud.  Rouwdienst in de Ned.Herv.kerk te Itens.
                  Begraven woensdag 6 april 1988 te Tzum. Werkte bij de Firma Kooistra te Lollum.
                  Zoon van Pieter Meintes de Groot (*25-06-1888 - † 28-11-1970,Wommels) en
                  Itske Pieters van der Valk. (*03-07-1891 - † 11-08-1979,Bolsward).

                  Uit dit huwelijk:


                  1  PIETER MEINTES de Groot, geboren 20 oktober 1942 te Tzum.
                      Opleiding LTS Bankwerker -Smecoma-NVL  Lasser.
                      Sinds November 1963 Boorwerker/ Boormeester.
                      Sinds Januari 1994 met pension. wonend in Norg sinds 1971
                      Op 2 mei 1967 te Wommels gehuwd met Trijntje Koopmans, geboren 9 Mei 1944 te Welsrijp.
                      Dochter van Anne Koopmans geboren 1 September 1897 te Tzum,
                      en Tjitske Bergsma geboren 14 Januari 1905.
                      Uit dit huwelijk: TJITSKE HIEKE PIETERS de Groot, geboren 20 April 1968 te Welsrijp.
                                              Op  7 Augustus 1992 te Norg gehuwd met Hans Tonckenste, wonend in Westervelde.
                                              Dochter Elisabeth Jjadineen en  Zoon Joachimes Egbertus
                                              MEINTE PIETER PIETERS de Groot, geboren 23 Januari 1971.
                                              Op 8 Augustus 2004 te Grollo gehuwd met Karin Vegter, wonend te Grollo.


                  
2   BAUKE MEINTES de Groot, geboren op 27 juli 1944 te Tzum.
                       Opleiding: LTS timmeren A+B en MAVO.  Beroep: Timmerman/Boorwerker/Boormeester.
                       Sinds 1 januari 1997 met pension. Woont in Norg
                       Op 9 mei 1969 te Franeker gehuwd met HENDRIKA LAMMERTS Vollema, geboren 21 maart 1945 te Tzum.
                       Huwelijkse inzegening in de Johannes kerk te Tzum.
                       Opleiding:MULO/Verpleging/HAVO.   Beroep: Verpleegkundige/huisvrouw.
                       Dochter van Lammert Vollema (*24-11-1904,Peins) en Anna de Boer (*14-07-1904,Zweins)
                       Uit dit huwelijk: ANNA KLASKE BAUKES de Groot, geboren 24 februari 1970 te Leeuwarden.
                                               KLASKE ANNA BAUKES de Groot, geboren 19 februari 1971 te Assen.


                  3   YME MEINTES de Groot. geboren 11 augustus 1945 te Tzum.
                       
In 1968 geëmigreerd naar Zuid Afrika, later verhuist naar Namibië.
                       Op 30 september 1973 gehuwd met SANTA Jordaan, geboren 5 september 1952.
                       Dochter van Johannes Jordaan (*30-05-1910,Pofadder)
                       en Sara de Kock (*03-01-1926,Upington)
                       Woont in Groot Fontein, Namibië.
                       Beroep: Elektricien, maar nu met pensioen.
                       Uit dit huwelijk:  SANDRA YMES de Groot, geboren 12 april 1973.
                                                KLASKE YMES de Groot, geboren 15 juni 1979.


                  
4   MURK de Groot,  geboren  12 februari 1947 te Tzum. Beroep: Timmerman.
                       Sinds augustus 2007 met vroegpension. Woont in Tzum.
                       Op 21 juni 1967 te Spannum gehuwd met RINSKE Bakker, geboren 19 september 1945
                       te Spannum. Dochter van Sybren Bakker en Hiltje Zwager.
                       Uit dit huwelijk: MEINTE MURKS de Groot, geboren 29 december 1967 te Tzum.
                                               Ongehuwd, woont in Achlum, groepsleider op een zorgboerderij.
                                               SYBREN MURKS de Groot, geboren 20 augustus 1970 te Tzum. Projectleider.
                                               Op 9 september 1999 te Franeker gehuwd met ANITA Reitsma. Wonen in Tzum.
                                               HILDE MURKS de Groot, geboren 16 januari 1972 te Tzum.
                                               Op 20 juni 1997 te Menaldum gehuwd met KEES Hoekstra. Wonen in Beetgumermolen.        
                                               KLASKE MURKS de Groot, geboren 8 januari 1976 te Tzum.
                                               Heeft een zoon, Dytmar, geboren 16 augustus 2007.


                  
5    ITSKE MEINTES de Groot, geboren 11 oktober 1949 te Tzum.
                        Op 29 april 1970 te Franeker gehuwd met KLAAS ATTES Siderius, geboren 14 februari 1945 te Schingen.
                        Beroep:  Timmerman in ruste.
                        Zoon van Atte Siderius (*26-04-1909 – † 05-07-1980,Dronrijp) 
                        en Anna bei de Ley  (*21-11-1910 - † 28-11-1982, Leeuwarden).
                        Uit dit huwelijk: SASKIA SANDRA KLAZES Siderius, geboren 2 september 1971 te Leeuwarden.
                                                ERWIN CHRISTIAAN KLAZES Siderius, geboren  19 april 1974 te Dronrijp.
                                                STEFAN ALEXANDER KLAZES Siderius, geboren 19 juli 1977 te Dronrijp.


                  6   ARJEN MEINTES de Groot, geboren 14 november 1952 te Tzum.
                       Op 28 december 1973 te Mantgum gehuwd met GEERTJE PIETERS  Miedema,
                       Geboren 8 juli 1955 te Winsum.
                       Dochter van Pieter Miedema (*12-10-1917 - † 2-10-1988) en
                       Jetske Brouwer (*19-03-1923 - † 22-10-2000)
                       Uit dit huwelijk: BIANCA ARJENS de Groot, geboren 1 september 1975 te Harlingen.
                                               SONJA ARJENS de Groot, geboren 2 oktober 1980 te Leeuwarden.
                                               EVELIEN ARJENS de groot, geboren 20 december 1985 te Leeuwarden.XIV –ga       SIEBRIGJE BAUKES Abma, dochter van BAUKE JANS Abma en JOUKJE ARJENS De Vries,  
                  
geboren 30 maart 1922 te Winsum, gemeente Baarderadeel.
                  Overleden 4 juli 2006 te Sneek, 84 jaar oud.
                  Op 6 juni 1945 te Mantgum gehuwd met ANSKE BOKKES van der Wal,
                  geboren 22 juni 1915 te  Oosterlittens. Overleden 3 juli 1974 te Oosterlittens, 59 jaar oud.
                  Zoon van Bokke Anskes van der Wal (*19-12-1866 - † 15-04-1937)
                  en Fetje Anskes van Asperen. (*02-04-1872 - † 08-10-1949)

                   Uit dit huwelijk:


                  1   BOKKE ANSKES van der Wal, geboren te Oosterlittens.
                       Te Leeuwarden gehuwd met YTJE van der Kooi,
                       Geboren te Goutum.
                       Dochter van Auke van der Kooi (*19-11-1910 - † 06-11-1985)
                       en Dieuwke Jitske Zijlstra (*05-09-1908 - † 27-12-2002)
                       Uit dit huwelijk: ANSKE BOKKE BOKKES van der Wal, geboren  te Leeuwarden
                                               AUKE BOKKES van der Wal, geboren 16 september 1974 te Leeuwarden
                                               Overleden 16 oktober 1994.              
                                               SIEBRIGJE BOKKES van der Wal, geboren te Leeuwarden.    


                  2   JAN ANSKES van der Wal, geboren te Leeuwarden (Diaconessenhuis)
                       Gehuwd met YNSKJE  Zantema, geboren te Rauwerd.
                       Dochter van Jentje Zantema (*13-10-1919 - † 12-02-1995)
                       en Durkje van der Veen.
                       Uit dit huwelijk: ANSKE JANS van der Wal, geboren te Leeuwarden.
                                              JENTJE JANS van der Wal, geboren te Leeuwarden.XIV –gb        YMKJE BAUKES Abma, dochter van BAUKE JANS Abma en JOUKJE ARJENS De Vries,
                  geboren 6 november 1923 te Winsum, gemeente Baarderadeel.
                  Gehuwd met PIETER ARJENS Hofstra, geboren 30 januari 1919 te Peins.
                  Overleden 20 maart 2008 te Dronrijp.
                  Zoon van Arjen Durks Hofstra (*19-09-1892 1892 - † 03-12-1969,Schingen)
                  en Jeltje Stientje Pieters Aukema (*28-01-1895 - † 23-08-1959,Schingen)

                  Uit dit huwelijk:

                  1   DURK PIETERS Hofstra, geboren 8 november 1946 te Leeuwarden (Diaconessenhuis)
                       Gehuwd met HERMINE JACOBA Boontje, geboren  22 maart 1948 te Leeuwarden
                       Roepnaam: HERMIEN. Dochter van Eelco Boontje en Hemke Jacoba Schumacher.
                       Uit dit huwelijk: ARJEN PIETER DURKS Hofstra,geboren 8 september 1974 te Franeker.
                                             : HELENA JACOBA  DURKS Hofstra, geboren 8 september 1976 te Franeker.

      
                  2   
BAUKE PIETERS Hofstra, geboren 27 augustus 1950 te Dronrijp.
                       Op 19 september 1974 te Bergum gehuwd met PIETJE SKELTES de Jong,
                       geboren 25 december 1949 te Molenend. Dochter van Skelte de jong en Aukje Miedema.
                       Uit dit huwelijk: PITER ANSKE BAUKES Hofstra, geboren 25 februari 1975 te Dronrijp.
                                               SKELTE DURK BAUKES Hofstra, geboren 10 april 1978 te Dronrijp.
                               

                  
  JOUKJE PIETERS Hofstra, geboren 18 augustus 1956 te Dronrijp.
                       Op 26 juni 1986 te Damwoude gehuwd met Leenderd jan  Kroes, geboren 15 mei 1952 Joure.
                       Roepnaam LEO. zoon van Jan kroes en Afke schots.
                       Uit dit huwelijk: YMIE LEO’S Kroes, geboren 28 juni 1987 te Dokkum.
                                               AFKE LEO’S Kroes. 24 juni 1989 te Dokkum.XIV –gc      GERLANTJE LAMYNA  BAUKES Abma,  dochter van BAUKE JANS Abma en JOUKJE ARJENS De Vries,
                  geboren 1 februari 1926 te Winsum, gemeente Baarderadeel.
                  Overleden maandag 17 oktober 2011 te Harlingen (De Batting).
                  Rouwdienst op 22 oktober in de Kerk te Achlum. Aansluitend begraven aldaar .
                  Op 9 oktober 1951 gehuwd met ATZE HENDRIKS van der Pol, geboren 1 januari 1923.
                  Overleden  6 juni 2007 , wonende te Franeker.
                  Zoon van Hendrik van der Pol (*21-04-1894 - † 24-06-1975, Tzum)
                  en Henderika van der Pol. (*31-12-1894 - † rond 8 maart 1976,Tzum).

                  Uit dit huwelijk:


                  
1   HENDRIK ATZES van der Pol, geboren 9 augustus 1952 te Achlum.
                       Op 10 juni 1982 te Franekergehuwd met MARIA DEL PILAR Vera Mehoño,
                       geboren 17 november 1956 te Lima, Peru.
                       Dochter van VICENTE Vera Guerrero en LETICIA PERPETUA Meoño Flores.
                       Uit dit huwelijk: CLARA HENDRIKS van der Pol, geboren 28 januari 1984 te San José, Costa Rica.
                                               ATZE HENDRIKS van der Pol, geboren 28 april 1986 te Yaoundé, Kameroen.
                                               BAUKE HENDRIKS van der Pol, geboren 3 december 1992 te Harlingen.


                  2   JOUKJE ATZES van der Pol, geboren 26 april 1956 te Achlum.
                       Op 22 juni 1976 gehuwd met KLAAS Plat, geboren 8 maart 1949.
                       Uit dit huwelijk: GERLANTJE LAMYNA KLAZES Plat, geboren 7 juli 1978.
                                               GEERT JAN KLAZES Plat, geboren 16 april 1981.
                                               JOOSTINA JOUKJE KLAZES Plat, geboren 13 juli 1982.


                  3   BAUKE ATZES van der Pol, geboren 24 april 1962.
                       Op 11 maart 1994 gehuwd met TJITSKE Schepenaar, geboren 31 december 1957.
                       Uit dit huwelijk: ELSKE BAUKES van der Pol, geboren 5 januari 1995.
                                               LAMYNA BAUKES van der Pol, geboren 3 augustus 1998.XIV –gd      MURK BAUKES Abma , zoon van BAUKE JANS Abma en JOUKJE ARJENS De Vries,
                  geboren 1 februari 1926 te Winsum, gemeente Baarderadeel.
                  Overleden 5 januari 2011 te Harlingen, 84 jaar oud.
                  Afscheidsdienst op 10 januari 2011 in het Parochiehuis, Godsacker 10 in Franeker.
                  Hij is gecremeerd in besloten kring.
                  Op 20 april 1950 te Sexbierum gehuwd met JANTJE EDJERS Vermeer. geboren 26 februari 1926.
                  Overleden 26 september 2005.
                  Dochter van Edjer Edjers Vermeer (*25-02-1897- † 16-04-1972,Sexbierum)
                  en Janke Dijkstra. (*12-01-1897 - † 30-12-1982)

                  Uit dit huwelijk:


                  1   Levenloos, geboren 7 juni  1950 te Ried.


                  2   JANKE MURKS Abma, geboren 28 november 1953 te Tzum, gemeente Franekeradeel.
                       Volgt onder XV –im.XIV –ge      JACOBA BAUKES Abma, dochter van BAUKE JANS Abma en JOUKJE ARJENS De Vries,
                  geboren 14 juli 1928 te Winsum, gemeente Baarderadeel.
                  Beroep: Altijd meegewerkt in de zaak van haar man, en vooral Huismoeder.
                  Overleden op vrijdag 30 maart 1990 te Franeker, aan de gevolgen van een hersentumor.
                  Begraven op de algemene begraafplaats aldaar.
                  Op 15 december 1949 te Franeker gehuwd met ADAM FREDERIK HENDRUKUS Hillebrand,
                  geboren 15 oktober 1926 te Kubaard. Beroep: Fietsenmaker en Electro-technisch Instalateur
                  Lange tijd eigenaar van de EXPERT in Franeker.
                  Overleden maandag 3 oktober 2011 te Leeuwarden (Ziekenhuis), wonende te Franeker.
                  Herdenkingsdienst op zaterdag 8 oktober 2011 in de Hervormde kerk te Franeker. 
                  Begraven op de algemene begraafplaats aldaar.
                  Zoon van Hendrikus Catrinus Adams Hillebrand (*25-01-1898 - † 06-01-1974,Franeker)
                  en Brechtje Sjerps Wiersma (*31-07-1902 - † 07-05-1982,Franeker)zie ook : HILLEBRAND STAMBOOM

                  Uit dit huwelijk:


                  1   JOUKJE ADAMS Hillebrand, geboren 5 november 1950 te Achlum.
                       gehuwd met PRIVE, geboren 1948 , zoon van Tjitse Hendriks Offinga en PRIVE.
                       Uit dit huwelijk: PRIVE, geboren 1970 te Franeker.
                                              PRIVE, geboren 1972 te Franeker.
                                              JACOB JELLE Offenga, geboren 26 juni 1978 te Franeker.
                                              SYBREN BAUKE Offenga, geboren 2 juli 1982 te Franeker.
                      Gescheiden 8 januari 1997.


                  2   BRECHTJE ADAMS Hillebrand, geboren 23 oktober 1952 te Achlum. Roepnaam: BETTIE
                       Op 25 juni 1973 te Franeker gehuwd met HIELKE RIENKS Vlieger, geboren te Welsrijp
                       Op 15 oktober 1949.
                       Zoon van Rienk Hielkes Vlieger (*23-11-1919 - † 8-07-2006) en Gatske Heeringa (24-03-1920).
                       Uit dit huwelijk: JACOBA GATSKE Vlieger, geboren  4 september te Harlingen.
                                               JOUKJE ANTJE Vlieger, geboren 9 april 1980 te Harlingen.
                                               SYTSKE BRECHTJE Vlieger, geboren 17 oktober 1983 te Harlingen.
                                               RIENKJE ANDREA FREDERIKA Vlieger, geboren 17 januari 1988 te Harlingen.


                  3   HENDRIKUS CATHRINUS ADAMS Hillebrand, geboren 21 juni 1954 te Achlum. Roepnaam: HENK
                      Op 23 februari 1976 te Franeker gehuwd met INA MARTHA de Kroon, geboren
                      4 april 1956 te Heeg. Dochter van Kornelis de Kroon (*6-04-1927) Martha Dijkstra (*8-01-1932).
                      Uit dit huwelijk: MARTHA JACOBA Hillebrand, geboren 30 juli 1980 te Franeker.
                                              NYNKE Hillebrand, geboren 7 november 1984 te Franeker.


                  4   BAUKE JAN ADAMS Hillebrand, geboren 11 februari 1960 te Franeker.
                       Op 17 december 1985 te Franeker gehuwd met PRIVE, geboren 1963
                       Uit dit huwelijk: ADAM FREDERIK Hillebrand, geboren 12 april 1987 te Leeuwarden.
                                               HENDRIKUS CATHARINUS HORATIUS Hillebrand, geboren 20 maart 1989 te Leeuwarden.
                       Gescheiden 12 november 1992.
                       Sinds 21 september 1998 samenwonend met KLASKE WIEBES Veenstra, geboren
                       6 januari 1965 te Beetsterzwaag. Dochter van Wiebe Veenstra en Geertje Tolsma.
                       Uit deze relatie: FOLKERT ARJO Hillebrand, geboren 1 november 2002 te Leeuwarden.
                                                JACOB GEERT MEINTE Hillebrand, geboren 27 augustus 2005 te Leeuwarden.


                  5   ARJEN JOOST ADAMS Hillebrand, geboren 27 november 1961 te Franeker. Roepnaam: ARJO
                       Op 20 mei 1985 te Franeker gehuwd met TRIJNTJE FRANCINA Schat,
                       geboren 11 april 1963 te Franeker.
                       Dochter van Pieter Schat (*19-5-1936) en Margaretha Faber.(*22-04-1939 - † 13-02-1973,Leeuwarden)
                       Uit dit huwelijk: LISETTE Hillebrand, geboren 9 november 1992 te Harlingen.
                                               VÉRONIQUE Hillebrand, geboren 22 maart 1995 te Sneek.XIV –gf      PIETER BAUKES Abma, zoon van BAUKE JANS Abma en JOUKJE ARJENS De Vries,
                  geboren 7 juni 1933 te Tzum, gemeente Franekeradeel.
                  Op 25 september 1963 te Franeker gehuwd met MARIJKE ATES Siderius, geboren 7 maart 1940.
                  Dochter van Ate Siderius (*26-04-1909 – † 05-07-1980,Dronrijp) 
                  en Anna bei de Ley  (*21-11-1910- † 28-11-1982, Leeuwarden
                  Boerderij op Laakwerd overgenomen van zijn moeder.

                  Uit dit huwelijk:


                 
 1   ANNA PIETERS Abma, geboren 3 juli 1964 te Harlingen. Volgt onder XV –in.


                  2   BAUKE PIETERS Abma, geboren 3 juli 1964 te Harlingen. Volgt onder XV –io.
        

                  3   JOUKJE PIETERS Abma, geboren 26 november 1966 te Tzum. Volgt onder XV –ip.


                  4   PETRA PIETERS Abma, geboren 23 oktober 1969 te Tzum.Volgt onder XV –iq.XIV –gg      JOOSTINA BAUKES Abma, dochter van BAUKE JANS Abma en JOUKJE ARJENS De Vries,
                  geboren 18 juni 1935 te Tzum, gemeente Franeradeel.
                  Op 3 november 1955 te Franeker gehuwd met FEDDE TJERKS Fennema,
                  geboren  10 januari 1928 te Achlum. Overleden 31 januari 1992, 64 jaar oud.
                  Rouwdienst in de Ned.Herv.kerk te Achlum. Begraven dinsdag 4 februari 1992  te Achlum.
                  Zoon van Tjerk Fennema (*17-02-1898 - † 17-11-1984,Franeker ) en
                  Jacobje de Jong. (*rond1899 - † 28-11-1974, Achlum)

                  Uit dit huwelijk:


                  1   TJERK FEDDES Fennema, geboren 11 mei 1957 te Achlum. Ongehuwd.


                  2   JOUKJE FEDDES Fennema, geboren 27 september 1961 te Harlingen.
       
                Op 31 maart 1983 te Franeker  gehuwd met TIJMEN Talhout, geboren 1 juni 1963 te Leeuwarden.
                       Uit dit huwelijk: FEDDE TIJMEN Talhout, geboren 24 juni 1991 te Harlingen.
                                              JOHANNES SIJMEN Talhout, geboren 15 december 1993 te Harlingen.


                  3   JACOBJE FEDDES Fennema,  geboren 1 augustus 1966 te Harlingen.
                       Op 23 september 1988 gehuwd met KLAAS Sijtsma, geboren 17 oktober 1963 te Franeker.
                       Uit dit huwelijk: SANDRA JOOSTINA Sijtsma, geboren 20 december 1993 te Harlingen.
                                               SIMONE AALTJE Sijtsma, geboren 5 oktober 1995 te Sneek.

  
                  4   BAUKE FEDDES Fennema, geboren 1 augustus 1966 te Harlingen.
                       Op 16 september 1994 te Franeker gehuwd met THEA Palma, geboren 6 september 1968 te Tzum.
                       Uit dit huwelijk: GERBEN PIETER Fennema, geboren 3 maart 1997 te Achlum.
                                              JOOSTINA Fennema, geboren 27 september 1999 te Achlum.
                                              THOMAS FEDDE Fennema, geboren 10 maart 2001 te Achlum.


                  5   KLASKE FEDDES Fennema, geboren 19 september 1970 te Harlingen.
                       Op 11 februari 1994 gehuwd met THOMAS van der Meer, geboren 2 april 1969 te Tietjerk.
                       Uit dit huwelijk: TESSA van der Meer, geboren 30 april 1996 te Leeuwarden.
                                                STEFAN van der Meer, geboren op 19 april 2000 te Baard.


                  6   JANNIE FEDDES Fennema, geboren 30 september 1972 te Harlingen.
                       Op 20 januari 1995 gehuwd met JOHANNES Okkinga, geboren 19 mei 1970 te Leeuwarden.
                       Uit dit huwelijk: LISANNE Okkinga, geboren 29 september 1995 te Sneek.
                                               FEDDE Okkinga, geboren op 3 november 1998 te Sneek.XIV –gh       ORAY HERMANS Abma, zoon van HERMAN MINNES Abma en LYDIA Vilhauer,
                  geboren rond 1917  in Zuid Dakota.
                  Op 10 februari 1938 gehuwd met  MAE BLANCH Gervais-Garvis.XIV –gi      MYRA HERMANS Abma, zoon van HERMAN MINNES Abma en LYDIA Vilhauer,
                  geboren rond 1918 in Zuid Dakota.XIV –gj      TRIJNTJE ABES Abma, dochter van ABE MURKS ABMA en DOOITSKE PIETERS Dijkstra,
                   geboren 3 januari 1917 te Harlingen.
                   Overleden 24 maart 1987 te Harlingen, begraven  vrijdag 27 maart 1987 te Harlingen
                   Op 20 januari 1938 gehuwd met SIKKE Jaspers, geboren rond 1915.
                   Overleden 13 oktober 1987 te Harlingen.
                   Uitvaartdienst in de zaal van het Leger Des Heils.
                   Begraven vrijdag 16 oktober 1987 op de algemene begraafplaats te Harlingen.

                   Uit dit huwelijk:


                  1   J. SIKKES Jaspers (Man).
                       die huwt met B. Terpstra. ze wonen in 1987 in Utrecht


                 2   DOOITSKE ?.SIKKES Jaspers (Vrouw).
                      die huwt met H.C. Notenboom. Rijnsburg


                  3   E. SIKKES Jaspers(Vrouw)
                       gehuwd met Woud C. Gerstel. oprichter van GPTV, Harlingen.XIV –gk        PIETER ABES Abma, zoon van ABE MURKS ABMA en DOOITSKE PIETERS Dijkstra,
                   geboren 26 november 1919 te Harlingen.
                   Gehuwd rond 1938, en verhuist naar Heilo.XIV –gl        MURK ABES Abma, zoon van ABE MURKS ABMA en ANTJE Broersma,
                   geboren 12 juli 1930 te Harlingen.
                   Op 10 september 1959 te Harlingen gehuwd met JITSKE BAUKES de Vries,
                   geboren 5 mei 1935 te Leeuwarden.
                   Dochter van Bauke de Vries (*26-06-1899 - ………..) en Maaike Hager (*29-10-1898 - ……….)
                   Overleden 12 mei 2006 te Harlingen, 71 jaar oud.
                   Begraven woensdag 17 mei te Menaldum.
                             
                   Uit dit huwelijk:


                   1   MAAIKE MURKS Abma. Geboren rond 1962 te Harlingen.  Volgt onder XV –ir.


                   2    ALBERT SIERD MURKS Abma, geboren 13 oktober 1964 te Harlingen. Volgt onder XV –is.


                   3    ANJA MURKS Abma, geboren 4 november 1966 te Harlingen. Volgt onder XV –it.XIV –gm       JOUKJE ABES Abma, dochter van ABE MURKS ABMA en ANTJE Broersma,
                   geboren 8 augustus 1933 te Harlingen.
                   Overleden 6 augustus 2007 te Leeuwarden.XIV –gn        MARTZEN ABES Abma, dochter van ABE MURKS ABMA en ANTJE Broersma
                   geboren 10 januari 1937 te Harlingen.
                   Gehuwd met Y.Alkema. in 1987 wonen ze te Leeuwarden.XIV –go      ALBERTA GEESJE ARNOLD’S Abma, dochter van ARNOLD JOHAN
                   EDUARD GEERTS Abma en A. Hettema, geboren 20 september 1920 te Leeuwarden.   XIV –gp       GEESJE ARNOLD’S Abma, dochter van ARNOLD JOHAN
                   EDUARD GEERTS Abma en A. Hettema, geboren 30 augustus 1926 te Leeuwarden.XIV –gq      ROGER HENRI RENÉ JOHANNES Abma, zoon van JOHANNES PETRUS Abma
                  en MARIA CATHARINA ADRIANA Bol, geboren rond  1920 te  Roosendaal en Nispen.
                  Beroep bij overlijden: Bureau ambtenaar bij het Rijksbureau voor voedselvoorziening in oorlogstijd.
                  Ongehuwd.
                  Overleden 29 februari 1944 “ten acht ure 30 minuten” te ’s-Gravenhage, wonende te Utrecht.
                  Aangever was: Paulus Boekhout, 55 jaar, Hoofd Commies ter Gemeente Secretarie, wonende te ’s-GravenhageXIV –gr      HENDRIK RIEMER RIEMERS Abma, zoon van RIEMER MURKS Abma en
                  ALIDA HENDRIKA Baijer, geboren 17 september 1913 te Amsterdam.XIV –gs      ALIDA LIZETTA  RIEMERS Abma, dochter van RIEMER SIJBRENS Abma en ANNA JACOBS Soetinga,
                  geboren rond 1922.
                  gehuwd met HILBERT  Huisman, geboren 1 februari 1920.
                  overleden 6 april 1994, 74 jaar oud. rouwdienst in de Ned.Herv.kerk te Joure.
                  Begraven maandag 11 april op de algemene begraafplaats “Westermeer”te Joure.
                  In 1975 wonen ze te Nijland.  In 1993  in Joure.

                   Uit dit huwelijk:


                  1   ANNALIES HILBERTS Huisman,
                       gehuwd met O. Vellinga.XIV –gt      JACOB RIEMERS  Abma, dochter van RIEMER SIJBRENS Abma en ANNA JACOBS Soetinga,
                  geboren 7 december 1929. Roepnaam: JAAP
                  Overleden dinsdag 3 november 1998 te Joure, 68 jaar oud.
                  Rouwdienst in de Ned.Herv.kerk te Joure.
                  Begraven maandag 9 november 1998 op de algemene begraafplaats Westermeer.
                  gehuwd met F. DOEDES Bleeker
                  Dochter van Doede Bleeker († 1983)en Geertje van der Heide (*01-06-1904 - † 25-02-1995, St.Nicolaasga).

                  Uit dit huwelijk:


                  1   GEA JACOBS Abma, geboren rond 1955. Volgt onder XV –iu.


                  2   ANNALIES JACOBS Abma, geboren rond 1957. Volgt onder XV –iv.


                  3   CHRISTA JACOBS Abma, geboren rond 1960. Volgt onder XV –iw.XIV –gu      SIJBREN NANNES Abma, zoon van NANNE SIJBRENS Abma en FROUKJE ALBERTS Jelsma,
                  Geboren .
                  Gehuwd met B. Visser. In 1969 wonen ze te Joure.

                  Uit dit huwelijk:


                 1   SIETSKE BOUWINA SIJBRENS Abma, geboren Volgt onder XV –ix.XIV –gv       ALBERT NANNES Abma, geboren. zoon van NANNE SIJBRENS Abma en FROUKJE ALBERTS Jelsma.
                  Geboren.Geboren begin 1933.
                  Overleden 7 januari 1991 te Leeuwarden, 58 jaar oud.
                  In stilte begraven op de begraafplaats “Westermeer” te Joure.
                  Gehuwd met AALTJE JANS van Hes. In 1969 wonen ze in Leeuwarden.
                  Dochter van  Jan van Hes (*30-09-1913 - † 25-05-2005, Bolsward)
                  en Frederika Schram (*rond 1916 - † 29-03-1985,Vegelingsoord).

                  Uit dit huwelijk:


                  1   NANNE JAN ALBERTS Abma, geboren  Volgt onder XV –iy.


                  2   JAN ALBERT ALBERTS Abma, geboren 30 september 1964 te Leeuwarden. Volgt onder XV –iz.XIV –gw      ANTJE SJOERDS Abma, dochter van SJOERD JANS Abma en HENDRIKA HELENA van der Gaag,
                  geboren rond 1929 te Wassenaar. Overleden 8 december 19 ?? te wassenaar.

 

                                             TOP                                                            1 GENERATIE VERDER