Header image  
Generatie 13 ba t/m cz


 
 
 TERUG                                                                                                                                         VOLGENDE
                                                                                         STAMBOOMBEGINPAGINA

                                   Generatie 13 ba t/m cz

 

 

 

XIII –ba       WATTE RUURDS Abma, Zoon van RUURD FREERKS Abma en FOKELTJE WATTES van der Velde,
                  geboren zondag 18 juni 1871 te Sijbrandeburen, gemeente Wymbritseradeel.  
                  Overleden dinsdag 10 oktober 1950. Begraven te Oosthem.
                  Ten tijde van zijn huwelijk, Boer, wonende te Oosthem.
                  Bekend voordrager, ging tot zijn 78 jaar op de fiets door Friesland.
                  Zat in het bestuur van de vereniging “het groene kruis” te Oosthem.
                  Was in 1943 vice-voorzitter in het bestuur van waterschap Abbega.
                  Uit dankbaarheid voor het 25 jaar  lang mogen huren van de Boerderij.
                        “’t Zij hier met dank vermeld, voor 25 jaar, huurde ik de plaats, nu 5 maal aan elkaar.
                                      Van Blanson Henkemans, het hoofd der arbeidswet.
                                         Voor een bepaalde pacht, met billijkheid gezet.
                                          Waneer men algemeen den arbeid zo beloont.
                                            Gelijk deez’ eigenaar dit jaren heeft getoond.
                                 Naast God! Erken ik dank, ’t geeft moed en lust voor ’t vak.
                                      Waarvoor men zich presteert met des te meer gemak.”
                  Bron: LC.

                  Ondertrouw op 13 april 1898. Hij woont dan te Goënga, zij te Wommels.
                  Op donderdag 5 mei 1898 te Sneek gehuwd met KLAASJE KLAZES Miedema,
                  geboren maandag 17 augustus 1874 te Wommels, wonende te Wommels.
                  Getuigen waren: Gerrit Tiemersma, 50 jaar, Secretarie Beambte, wonende te Wommels.
                                             Jelle Haagsma, 60 jaar, Veldwachter, wonende te Wommels.
                                             Johannes Tiemersma, 55 jaar, verver, wonende te Wommels.
                                             Tjibbe Tiemersma, 64 jaar, Secretarie Beambte, wonende te Wommels.
                  dochter van Klaas Douwes Miedema, Boer (*02-07-1844 - † 20-06-1908)  en
                  Maria Sybrens Zysling.(*14-06-1846 – † 21-03-1927,Wommels), wonende te Wommels.
                  Overleden donderdag 1 september 1904. Begraven te Oosthem.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   RUURD WATTES Abma, geboren woensdag 15 maart 1899 te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel.
                       Volgt onder XIV –be.


                  2   KLAAS WATTES Abma, geboren zaterdag 14 juli 1900 te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel.
                       Volgt onder XIV –bf.


                  3   FOKELTJE WATTES Abma, geboren maandag 2 september 1901 te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel.
                       Volgt onder XIV –bg.


                  4   SYBREN WATTES Abma, geboren dinsdag 30 juni 1903 te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel.
                       Volgt onder XIV –bh.


                  Op 15 september 1906 te Sneek, gemeente Wymbritseradeel gehuwd met WIETSKE JELLES Visser,
                  30 jaar, geboren vrijdag 9 juni  1876 te Abbega. Wonende te Abbega. Ondertrouw 30 augustus 1906.
                  Weduwe van Bauke Feenstra. Dochter van Jelle Visser, Boer, en van Antje Nauta, echtelieden Wonende te Abbega.
                  Getuigen waren: Hotze de Boer, 54 jaar, Conciërge, wonende te Sneek.
                                             Jan Rodenhuis,22 jaar, Secretarie beambte, wonende te Sneek.
                                             Jan Krol, 23 jaar, Secretarie beambte, wonende te Sneek.
                                             Johannes van de Veer, 43 jaar, Secretarie beambte, wonende te Sneek.
                  Overleden maandag 23 december 1946. Begraven te Oosthem.

                  Uit dit huwelijk:


                  5   JELLE WATTES Abma, geboren 12 juli 1907 te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel.
                       Volgt onder XIV –bi.


                  6   YMKJE WATTES Abma, geboren 30 december 1909 te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel.
                        Volgt onder XIV –bj.


                  7   TJITSKE WATTES Abma, geboren 21 maart 1913 te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel.
                       Volgt onder XIV –bk.XIII –bb       TJITSKE RUURDS Abma, dochter van RUURD FREERKS Abma en  FOKELTJE WATTES van der Velde,
                  geboren 25 februari 1873 te Sijbrandaburen, gemeente Rauwerderhem.
                  Overleden 4 juli 1873 “des namiddags ten vijf ure” Deersum, nummer twee A,
                  gemeente Rauwerderhem, 4 maanden oud (Speers onder Deersum)
                  Aangevers waren: Theunis Catrinus Bootsma, 36 jaar, Boer, wonende te Deersum.
                                                Klaas Wytzes Offringa, 33 jaar, Arbeider, wonende te Sijbrandaburen.
                                                Beide buren van de overledene.
                  Uit de LC van 8 juli 1873:
                  “Werden wij voor tien dagen diep bedroefd, daar het den Heer behaagde een onzer tweelingen
                   tot zich te nemen, heden avond werd ons ouderhart wederom gewond, door ook
                   TJITSKE, in den ouderdom van 18 weken, tot zich te nemen.
                    Moge de Heere ons schenken om in Zijn wil te berusten.
                                Speers onder Deersum, den 4 julij 1873.
                                                                       RUURD F. ABMA.
                                                                       FOKELTJE  W v.d. VELDE.”XIII –bc       JOHAN RUURDS Abma, Zoon van RUURD FREERKS Abma en FOKELTJE WATTES van der Velde,
                  geboren 25 februari 1873 te Goëinga. Overleden 25 juni 1873, 4 maanden oud te Speers.
                  Uit de LC van 1 juli 1873:
                  “Heden werd ons ouderhard diep bedroeft. De Heer nam, in zijn aanbiddelijke wijsheid,
                   van ons weg een onzer tweelingen JOHAN, in den ouderdom van 17 weken; wij bidden,
                   dat de Heer ons kracht schenke, te berusten in Zijn alleen wijzen raad.
                           Speers onder Deersum, den 25 junij 1873.
                                                                              R.F. Abma
                                                                              F .v.d. Velde”


XIII –bd       JOHAN RUURDS Abma, Zoon van RUURD FREERKS Abma en FOKELTJE WATTES van der Velde,
                  
geboren maandag 29 mei 1874 te Deersum. NB; In de advertentie in de LC staat als geboorte datum 30 mei
                  Beroep: Boer. Ten tijde van zijn huwelijk is hij boer te Goënga.
                  In 1928 is hij veehouder te Hartwerd. Overleden 18 april 1960. Begraven te Folsgare.
                  Op zaterdag 30 april 1898 gehuwd met TRIJNTJE HETTES Jellema, 24 jaar,
                  geboren zaterdag 23 augustus 1873 te Gauw, Wonende te Gauw.
                  Dochter van Hette.A. Jellema, overleden, en van Lysbeth de Hoop (*rond 1842 – † 07-11-1913 ,Gauw),
                  wonende te Gauw.
                  Getuigen waren: Arie Faas, 63 jaar, Veldwachter, wonende te Oppenhuizen.
                                             Johannes van der Veer, 34 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             Gabe Elzer, 57 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             Wyger van der Meulen, 67 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Overleden zondag 26 mei 1946 te Bolsward, 72 jaar oud. Geloof: Ned.Hervormd.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   ELIZABETH JOHANS Abma,  geboren 20 April 1899. Volgt onder XIV –bl.


                  2   RUURD JOHANS Abma, geboren 15 oktober 1900. Volgt onder XIV –bm.


                  3   HETTE JOHANS Abma, geboren 23 februari 1902. Volgt onder XIV –bn.


                  4   FREDERIK JOHANS Abma, geboren 14 november1903. Volgt onder XIV –bo.


                  5   JELLE JOHANS Abma, geboren 24 mei 1905. Volgt onder XIV –bp.


                  6   WATTE JOHANS Abma, geboren 3 december 1906. Volgt onder XIV -bq.


                  7   ANNE JOHANS Abma, geboren 9 april 1908. Volgt onder XIV –br.


                  8   KLAAS JOHANS Abma, geboren  7 september 1912. Volgt onder XIV –bs.

XIII –be       KLAAS RUURDS Abma, Zoon van RUURD FREERKS Abma en FOKELTJE WATTES van der Velde,
                  geboren vrijdag 13 oktober 1876 te Deersum.
                  Overleden vrijdag 22 juni 1917 “des voormiddags ten half een ure” te Goënga,
                  gemeente Wymbritseradeel, 40 jaar oud, gehuwd.
                  Aangevers waren: Fette Hofstra, 35 jaar, Boer, wonende te Goënga.
                                               Hotze Boersma, 34 jaar, Boer, wonende te Goënga.
                  Ten tijde van zijn huwelijk wonende te  Goënga.
                  Op maandag 6 mei 1907 te Sneek gehuwd met AFKE PIERS Hoekstra, 26 jaar,
                  geboren zondag 13 februari 1881 te Sneek, wonende te Sneek.
                  Dochter van Pier Hoekstra, overleden, en van Reintje Santema,Wonende te Sneek.
                  Getuigen waren: Johannes van Akkeren, 57 jaar, Ambtenaar der Secretarie, wonende te Sneek.
                                             Herre van Kampen, 47 jaar, Ambtenaar der Secretarie, wonende te Sneek.
                                             Johannes Bernardus de Jong, 43 jaar, Ambtenaar der Secretarie, wonende te Sneek.
                                             Pieter Reitsma, 33 jaar, Ambtenaar der Secretarie, wonende te Sneek.
                  Na het overlijden van Klaas Abma, rond mei 1919 opnieuw gehuwd met M.B Kramer,
                  weduwnaar van  Houkje Piersma


XIII –bf        TJITSKE RUURDS Abma, dochter van RUURD FREERKS Abma en  FOKELTJE WATTES van der Velde,
                  geboren 16 mei 1879 te Deersum, gemeente Rauwerderhem.
                  Overleden zondag 29 februari 1880 “des voormiddags ten twee ure”
                  te Deersum, gemeente Rauwerderhem, 9 maanden oud.
                  Aangevers waren: Jan Sjoukes Wynia, 30 jaar, Arbeider, wonende te Sijbrandaburen.
                                                Tjeerd Douwes Abma, 23 jaar, Boerenknecht, wonende te Deersum.
                  Uit de LC van 2 maart 1880:
                  “heden morgen behaagde het den alwijzen God tot Zich te nemen ons geliefd jongst
                   Dochtertje TJITSKE, in den leeftijd van ruim 9 maanden.
                               Deerzum , 29 februari 1880.
                                                          RUURD ABMA
                                                          FOKELTJE v d VELDE”XIII –bg       TJITSKE RUURDS Abma, dochter van RUURD FREERKS Abma en  FOKELTJE WATTES van der Velde,
                  geboren vrijdag 15 juli 1880 te Deersum, gemeente Wymbritseradeel.
                  Overleden woensdag 14 maart 1906 te Echten, 25 jaar oud.
                  Ten tijde van haar huwelijk, wonende te Goënga.
                  Op donderdag 24 augustus 1905 te Sneek gehuwd met WOUTER HARMENS Slump,
                  23 jaar, geborenzaterdag 6 mei 1882 te Echten. Aannemer, wonende te Echten.
                  Zoon van Harmen Slump, boer en veenbaas, en Pietje Piers Koenen.
                  Getuigen waren: Hotze de Boer, 53 jaar, Conciërge, wonende te Sneek.
                                             Douwe van Foeken, 47 jaar, Veldwachter, wonende te Nijland.
                                             Arie Faas, 71 jaar, Veldwachter, wonende te Oppenhuizen.
                                             Pieter van der Veer, 65 jaar, zonder beroep, wonende te Sneek.XIII –bh       AUKE RUURDS Abma, Zoon van RUURD FREERKS Abma en FOKELTJE WATTES van der Velde,
                  geboren 23 juni 1883 te Goënga, gemeente Wymbritseradeel.
                  Overleden donderdag 24 april 1884 “des morgens ten negen ure” te Goënga,
                  gemeente Wymbritseradeel, 10 maanden oud.
                  Aangevers waren: Gerben Kamstra, Arbeider, wonende te Goënga.
                                                Yftinius van Popta, 22 jaar, Landbouwer, wonende te Goënga.
                  Uit de LC van 26 april 1884:
                  “Heden behaagde het den Almachtigen God tot Zich te nemen ons geliefd jongste ZOONTJE
                   Op het alleronverwachtst, in den leeftijd van ruim negen maanden.
                          Goënga, 24 april 1884.
                                                R.F. ABMA.
                                                
F.W. ABMA – v.d. Velde.”XIII –bi        BRECHTJE RUURDS Abma, dochter van RUURD FREERKS Abma en FOKELTJE WATTES van der Velde,
                  
geboren zaterdag 14 maart 1885 te Goëinga, gemeente Wymbritseradeel. 
                  Overleden 1 januari 1960. Begraven te Abbega bij de kerk.
                  Op zaterdag 22 februari 1908 te Sneek gehuwd met MARTEN SYMENS Hiemstra, 22 jaar,
                  geboren vrijdag 10 juni 1885 te Abbega. Wonende te Abbega, doch binnen de laatste zes maanden te Groningen.
                  Zoon van Sijmen Pieters Hiemstra (*rond 1835 – † 29-04-1928,Sneek)
                  en Yke Rinkes Reidsma, wonende te Abbega.
                  Getuigen waren: Hotze de Boer, 55 jaar, Conciërge, wonende te Sneek.
                                             Jan Rodenhuis, 23 jaar, Secretarie beambte, wonende te Sneek.
                                             Jan Krol, 24 jaar, Secretarie beambte, wonende te Sneek.
                                             Johannes van der Veer, 44 jaar, Secretarie beambte, wonende te Sneek.
                  Overleden donderdag 2 november 1950 te Abbega.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   SYMEN MARTENS Hiemstra.


                  2   RUURD MARTENS Hiemstra.


                  3   PIETER MARTENS Hiemstra.


                  4   FREERK MARTENS Hiemstra.


                  5   FOKELTJE MARTENS Hiemstra.


                  6   YKE MARTENS Hiemstra.

XIII –bj        AUKE RUURDS Abma, Zoon van RUURD FREERKS Abma en FOKELTJE WATTES van der Velde,
                  geboren maandag 10 december 1888 te Goënga, gemeente Wymbritseradeel.
                  
Overleden maandag 25 september 1911 “des morgens ten zeven ure”  te Sneek, 22 jaar oud, ongehuwd.
                  Na 2 jaren van ziek zijn.
                  Aangevers waren: Herre Kampen, 51 jaar, Commies, wonende te Sneek.
                                               Pieter Reitsma, 40 jaar, Adjunct Commies, wonende te SneekXIII –bk       FREERK KLAZES Abma, zoon van KLAAS FREERKS Abma en DIEUWKE HANTJES De Boer,
                  geboren vrijdag 29 maart 1872 “des avonds ten tien ure”te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Klaas Abma, 24 jaar, zonder beroep, wonende te Oosthem.
                  Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 41 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             Gabe Elzer, 31 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Overleden woensdag 19 januari 1955 te Oosthem. Rouwdienst zaterdag 22 januari in de Ned.Herv.kerk te Oosthem.
                  Begraven zaterdag 22 januari te Oosthem.
                  Op donderdag 21 mei 1931  in Sneek gehuwd met NEELTJE EKES Hofstra, 19 jaar,
                  geboren  zaterdag 21 oktober 1911 te Abbega. Overleden donderdag 7 maart 1957 te Oosthem.

 

 

XIII –bl        HANTJE KLAZES Abma, zoon van KLAAS FREERKS Abma en DIEUWKE HANTJES De Boer,
                  geboren 2 juni 1873 “des morgens ten zes ure” te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Klaas Abma, 25 jaar, zonder beroep, wonende te Oosthem.
                  Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 42 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             Gabe Elzer, 32 jaar, Klerk, wonende te Sneek
                  Overleden 18 februari 1940 “des namiddags te negen uur” te Oudega,
                  gemeente Wymbritseradeel, 66 jaar oud, gehuwd.
                  Aangever was: Johannes Martens, 49 jaar, Autoverhuurbedrijf, wonende te Oudega.
                  Begraven te Oudega bij de kerk. Beroep: Veehouder.
                  In 1939 Notabele bij de Neder-Duitsch Herv. gemeente te Oudega.
                  Ten tijde van zijn huwelijk, Boer, wonende te Oosthem.
                  Op 16 mei 1903  in Wymbritseradeel gehuwd met WILLEMKE SJOUKES Boersma,
                  geboren 9 oktober 1879 te Oosthem, wonende te Abbega. Overleden 18 juli 1947 te Sneek.
                  Dochter van Sjouke Boersma en Froukje Rollema.
                  Getuigen waren: Douwe van Foeken, 45 jaar, Veldwachter, wonende te Nijland.
                                             Arie Faas, 68 jaar, Veldwachter, wonende te Oppenhuizen.
                                             Johannes van der Veer, 39 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             Gabe Elzer, 62 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                 Overleden 18 juli 1947 te Sneek. Begraven te Oudega bij de kerk.
                       
                 Uit dit huwelijk:


                  1   DIEUWKE HANTJES Abma, geboren 28 april 1904 te Uitwellingerga. Volgt onder XIV –bt.


                  2   SJOUKE HANTJES Abma, geboren 25 mei 1908. Volgt onder XIV –bu.

 

 

XIII –bm      RUURD KLAZES Abma, zoon van KLAAS FREERKS Abma en DIEUWKE HANTJES De Boer,
                  geboren 28 mei 1876 te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel.
                  Overleden op 7 juli 1876
“des namiddags ten half vier ure” in het huis nummer 446 te Sneek.
                  Aangevers waren: Bernardus de Jong, 63 jaar, Commies, wonende te Sneek.
                                               
Johannes van Akkeren, 26 jaar, Stadsbode, wonende te SneekXIII –bn       TJITSKE KLAZES Abma, dochter van KLAAS FREERKS Abma en DIEUWKE HANTJES De Boer,
                  geboren 13 mei 1878 te Sneek, gemeente Wymbritseradeel
                  Overleden 19 september 1951 te Sneek, 73 jaar oud in rusthuis Thabor.
                  Ten tijde van haar huwelijk wonende te Oosthem
                  Op 24 oktober 1908 te Sneek gehuwd met HEIN ROMKES de Vries, 43 jaar,
                  geboren 25 september 1865 te Jorwerd. Weduwnaar van Theuntje Jansma.
                  Zoon van wijlen Romke de Vries en Elske Eises Wey ?
                  Getuigen waren: Hotze de Boer, 56 jaar, Conciërge, wonende te Sneek.
                                             Jan Rodenhuis, 24 jaar, Secretarie beambte,  wonende te Sneek.
                                             Jan Krol, 25 jaar, Secretarie beambte,  wonende te Sneek.
                                             Johannes van der Veen, 45 jaar, Secretarie beambte,  wonende te Sneek.
                  Overleden 9 februari 1941 te Sneek. Was boer op Langstek bij Roordahuizen.

                  Uit dit huwelijk:

                  1   ROMKE HEINES de Vries. Gehuwd met J. de Boer.
                       In 1941 wonende te Roordahuizum.


                  
2   ELSKE ? HEINES de Vries. Gehuwd met P. Santema.
                       In 1941 wonende te Scharnegoutum.


                  
3   J.P.  HEINES de Vries. Gehuwd met E.J. Frickers. Wonende te Stadskanaal

                                                      


XIII –bo        JITSKE KLAZES Abma, dochter van KLAAS FREERKS Abma en DIEUWKE HANTJES De Boer,
                   geboren 17 augustus 1881 “des morgens ten tien ure” te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel.
                   Aangever was: Klaas Abma, 34 jaar, Landbouwer, wonende te Oosthem.
                   Getuigen waren: Pieter Groenveld, 41 jaar, Winkelier, wonende te IJlst..
                                              Gabe Elzer, 40 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                   Overleden 5 februari 1951 te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel,69 jaar oud, ongehuwd.
                   Begraven  8 februari te Oosthem. Kerkdienst in de Ned.Herv.kerk te Oosthem.XIII –bp       HILTJE KLAZES Abma, dochter van KLAAS FREERKS Abma en DIEUWKE HANTJES De Boer,
                  geboren 13 september 1884 “des morgens ten tien ure” te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Klaas Abma, 37 jaar, zonder beroep, wonende te Oosthem.
                  Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 54 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             Gabe Elzer, 43 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Overleden  zondag 12 november 1973 te Sneek, 89 jaar oud.
                  Rouwdienst vrijdag 27 november 1973. Begraven te Hennaard.
                  Op 15 mei 1907 te Wommels  gehuwd met JETZE RUURDS Boschma, geboren
                  12 december 1883 te Hennaard. Boer te Hennaard
                  Overleden woensdag  2 augustus 1967 te Sneek, 82 jaar oud.
                  Rouwdienst in de Ned.Herv.kerk te Oosterend.  Begraven zaterdag 5 augustus te Hennaard.
                  Zoon van Ruurd Annes Boschma (*rond 09-1821- † 25-12-1908) en Akke Jetzes Visser.
                  Vanaf juli 1959 ridder in de orde van Oranje Nassau.
                  Raadsheer en oom van Dieuwke Hantjes Abma (Viersma) en Sjouke Hantjes Abma.
                  Landheer van Anne Klazes Abma.XIII –bq       RUURD KLAZES Abma, dochter van KLAAS FREERKS Abma en DIEUWKE HANTJES De Boer,
                  geboren 1 december 1885 “des namiddags ten half drie ure” te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Klaas Abma, 38 jaar, Landbouwer, wonende te Oosthem.
                   Getuigen waren: Hein Visser, 72 jaar, Timmerman, wonende te Oosthem.
                                              Mink Zijlstra, 24 jaar, Arbeider, wonende te Oosthem.
                  Boer te Pikesyl, Abbega. ongehuwd.
                  Overleden 2 november 1965 te Oosthem, 79 jaar oud. Begraven zaterdag 6 november 1965 te Oosthem.XIII –br        YKE KLAZES Abma, dochter van KLAAS FREERKS Abma en DIEUWKE HANTJES De Boer,
                  geboren 6 januari 1892 “des morgens ten zeven ure”te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel.   
                 
 Overleden vrijdag 29 juli 1977 te Sneek, (Bonifatiushuis) 85 jaar oud , ongehuwd.
                  Begraven dinsdag 2 augustus te OosthemXIII –bs       FREERK WALLES Abma, Zoon van WALLE FREERKS Abma en JOHANNA Bouma,
                  geboren dinsdag 17 juli 1888 “des voormiddags ten half zeven ure” te IJlst.
                  Aangever was: Walle Abma, 37 jaar, Veehouder, wonende te IJlst.
                  Getuigen waren: Anne Postma, 48 jaar, Veehouder, wonende te IJlst.
                                             Sybolt de Vries, 35 jaar, Mastmaker, wonende te IJlst.
                  Overleden donderdag 15 november 1888 “des voormiddags ten half zes ure” te IJlst, 4 maanden oud.
                  Aangevers waren: Johannes Spijkstra, 35 jaar, Timmerman, wonende te IJlst.
                                                Sybolt de Vries, 35 jaar, Mastmaker, wonende te IJlst.
                  Uit de LC van 16 november 1888:
                  “Heden overleed ons geliefd zoontje FREERK,  bijna 4 maanden oud.
                   Sterke de Heere ons in dit verlies.
                                IJlst, 15 Nov. 1888.
                                                               W. ABMA.
                                                              
J. BOUMA.”XIII –bt        TRYNTJE WALLES Abma,  Zoon van WALLE FREERKS Abma en JOHANNA Bouma,
                  geboren dinsdag 17 juli 1888 “des voormiddags ten zeven ure” te IJlst.
                  Aangever was: Walle Abma, 37 jaar, Veehouder, wonende te IJlst.
                  Getuigen waren: Anne Postma, 48 jaar, Veehouder, wonende te IJlst.
                                             Sybolt de Vries, 35 jaar, Mastmaker, wonende te IJlst.
                  Overleden vrijdag 16 november 1888. “des namiddags ten half tien ure” te IJlst, 4 maanden oud.
                  Aangevers waren: Johannes Spijkstra, 35 jaar, Timmerman, wonende te IJlst.
                                                Sybolt de Vries, 35 jaar, Mastmaker, wonende te IJlst.
                  Uit de LC van 19 november 1888:
                  “Werden wij gisteren getroffen door het verlies van ons geliefd zoontje FREERK, heden
                   behaagde het den Almachtigen God ook van onze zijde weg te nemen ons geliefd
                   dochtertje TRIJNTJE (zijnde tweelingen) , in den leeftijd van bijna 4 maanden.
                   Sterke ons de Heere, dat wij in Zijnen wil berusten.
                                           IJlst, 16 Nov. 1888.
                                                                        W. ABMA.
                                                                        J. BOUMA.”XIII –bu       MARTEN RUURDS Abma, Zoon van RUURD RIENSES Abma en JOHANTJE MARTENS Visser,
                  geboren 15 augustus 1887 “des middags ten twaalf ure” te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Ruurd Abma, 28 jaar, Arbeider, wonende te Folsgare.
                  Getuigen waren: Gabe Elzer, 46 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             Freerk Abma, 25 jaar, Winkelier, wonende te Sneek.
                  Overleden 18 augustus 1887 “des avonds ten tien ure” te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel, 3 dagen oud.
                  Aangevers waren: Sjirk Cnossen, 66 jaar, Winkelier, wonende te Folsgare.
                                                Ynze Woudstra, 34 jaar, Vrachtrijder, wonende te Nijland


XIII –bv       RIENTS RUURDS Abma, Zoon van RUURD RIENSES Abma en JOHANTJE MARTENS Visser,
                  geboren 15 augustus 1887 “des morgens ten zeven ure” te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Ruurd Abma, 28 jaar, Arbeider, wonende te Folsgare.
                  Getuigen waren: Gabe Elzer, 46 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                                    Freerk Abma, 25 jaar, Winkelier, wonende te Sneek.
                  Overleden 3 september 1887 “des morgens ten drie ure” te Folsgare,
                  gemeente Wymbritseradeel, 3 weken oud.
                  Aangevers waren: Oeble Woudstra, 38 jaar, Winkelier, wonende te Folsgare.
                                                Sijtze Bijzet, 37 jaar, Arbeider, wonende te FolsgareXIII –bw       RIENTS RUURDS Abma, Zoon van RUURD RIENSES Abma en JOHANTJE MARTENS Visser,
                  geboren  24 oktober 1889 te Folsgare.
                  Overleden 5 november 1970  in het Diaconessenhuis te Leeuwarden, 81 jaar, wonende in het
                  Verzorgingtehuis  “Talma-Hiem” te Balk. Begraven maandag 9 november 1970 te Wijckel.
                  Ten tijde van zijn huwelijk, wonende te Harlingen. Ondertouw op 8 december 1913.
                  Op 30 december 1913 te Franekeradeel gehuwd met TRIJNTJE SIJBRENS Koopmans,
                  21 jaar, geboren 18 september 1892 te Welsrijp.
                  Dochter van Sijbren Annes Koopmans (* rond 1860 - † 05-02-1919,Tzum) en Tjeerdtje Westra.   
                  Overleden 6 mei 1977 te Balk, 84 jaar oud. Begraven te Wijckel. Ten tijde van haar huwelijk, wonende te Tzum
                  Na hun huwelijk verhuis naar Magatan, N.O. Indië. Hij werkte als onderwijzer bij het Hollandsch-Inlandsch Onderwijs.
                  In 1930 wonen ze in Oosterbeek. In 1941 wonen ze te Sliedrecht.
                  Na de oorlog wonen ze in Wijckel (Friesland).

                  Uit dit huwelijk:


                  1   RUURD RIENTSES Abma, geboren 6 november 1915 te Soerabaja, N.O. Indië Volgt onder XIV –bv.


                  2   SIJBREN RIENTSES Abma, geboren 5 februari 1920 te Garoet, N.O. Indië. Volgt onder XIV –bw.


                  3   JOHANNES TJEERD RIENTSES Abma, geboren 26 juli 1936 te Utrecht. Volgt onder XIV –bx.

XIII –bx       KLAASKE RUURDS Abma, dochter van RUURD RIENSES Abma en JOHANTJE MARTENS Visser,
                 geboren 1 augustus 1894 “des morgens tien ure” te Folsgare  Wymbritseradeel.
                 Aangever was: Ruurd Abma, 35 jaar, Koopman, wonende te Folsgare.
                 Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 64 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                            Gabe Elzer, 53 jaar, Klerk, wonende te Sneek
                 Overleden 17 augustus 1958 in het St.Anthonius ziekenhuis te Sneek, 64 jaar oud.
                 Begraven te Koudum. Verloofd oktober 1924
                 Op 18 juni 1925 gehuwd met SIJBREN F. de Jong, geboren 27 mei 1898.
                 Kerkelijke inzegening in het gebouw der Chr. Belangen
                 Overleden 10 juli 1982, 84 jaar oud. Begraven te Koudum.
                 Zoon van F. Sijbrens de Jong en Ieke Bootsma (*rond 1876 - † 10-08-1942,Koudum).

XIII –by       MINKE JELLES Abma, dochter van JELLE TEADES Abma en ANNA TJITZES De Roos,
                  geboren dinsdag 30 mei 1876 te Oosterend, gemeente Hennaarderadeel.
                  Overleden 22 december 1952, 76 jaar oud. Begraven te IJsbrechtum.
                  Ten tijde van haar huwelijk, Boerin, wonende te IJsbrechtum.
                  Ondertrouw op 25 september 1896. Hij woont dan te Laar, Duitschland. Zij te Folsgare.
                  Op 10 oktober 1896 te Sneek gehuwd met GORRIT KLAZES Rollema, 21 jaar, geboren 9 maart 1875 te Sneek.
                  Directeur van een boterfabriek, wonende te Folsgare, doch verblijfhoudende te Gramsbergen.
                  Zoon van Klaas Siebrens Rollema (*rond 1840 - † 23 oktober 1930,Sneek) , Landbouwer,
                  en van Boukje Gorrits van der Goot (*rond1843 - † 16-02-1932, Sneek), wonende te Folsgare.
                  In 1921 wonen ze te Amersfoort. In 1930 wonen ze in Sneek.
                  Getuigen waren: Arie Faas, 62 jaar, Veldwachter, wonende te Oppenhuizen.
                                            Johannes van der Veer, 55 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                            Gabe Elzer, 55 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                            Wyger van der Meulen, 66 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Overleden 8 augustus 1958, 83 jaar oud. Begraven te IJsbrechtum.  
 
                  Uit dit huwelijk:


                  1   JELLE GORRITS Rollema, geboren ???


                  2   BOUKJE GORRITS Rollema, geboren ???


                  3   ANNA GORRITS Rollema, geboren ???


                  4   WILLY GORRITS Rollema, geboren ???


                  5   HILTJE GORRITS Rollema, geboren ???.XIII –bz        JISKJE JELLES Abma, dochter van JELLE TEADES Abma en ANNA TJITZES De Roos,
                   geboren maandag 30 april 1877 te Oosterend, gemeente Hennaarderadeel.
                   Overleden dinsdag 30 januari 1968 te Hoogeveen, 91 jaar oud.
                   Begraven zaterdag 3 februari 1968 op de oude begraafplaats te Hoogeveen.
                   Ten tijde van haar huwelijk wonende te IJsbrechtum.
                   Op 30 april 1898 te Hoogeveen gehuwd met AREND JANS Kip, rijwielhersteller,
                   geboren 6 november 1869 te Hoogeveen, zoon van Jan Kip en Femmigje Meinen.
                   Overleden 23 juli 1940 te Hoogeveen. Beroep: Garagehouder.

                   Uit dit huwelijk:


                   1   FEMMIGJE ANNA ARENDS Kip, geboren 11 januari 1899.
                        Overleden 18 september 1899 te Huizen (Hoogeveen).


                   2   FEMMIGJE ANNA ARENDS Kip, geboren 27 augustus 1900 te Huizen ( Hoogeveen).
                        Gehuwd met J.Schelhaas.


                   3   JELLE ARENDS Kip, geboren 26 oktober 1901 te Huizen (Hoogeveen) .
                        Gehuwd met J. Meijers.


                   4   JAN ARENDS Kip, gehuwd met J.E. de Roos.


                   5   ANNA TJITSE ? ARENDS KipXIII –ca       TEADE RUURD JELLES Abma, zoon van JELLE TEADES Abma en ANNA TJITZES De Roos,
                  geboren vrijdag 1 november 1878 “des avonds ten zeven ure” te IJsbrechtum,gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Jelle Abma, 23 jaar, Landbouwer, wonende te IJsbrechtum
                  Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 48 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             Gabe Elzer, 37 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Overleden woensdag 20 augustus 1879 “des morgens ten tien ure”
                  te IJsbrechtum, gemeente Wymbritseradeel, 9 maanden oud.
                  Aangevers waren: Durk Boomsma, 52 jaar, Arbeider, wonende te IJsbrechtum.
                                               Take Groenveld, 40 jaar, Landbouwer, wonende te IJsbrechtum.
                 Uit de LC van 26 augustus 1879:
                 “Heden werd ons ouderhart gewond, daar het den Almachtige behaagde van ons weg te nemen
                  onzen jongsten lieveling TAEDE RUURD, in den leeftijd van 9 maanden en 20 dagen.
                  Mochten wij Hem eerbiedig leeren zwijgen, die niet antwoordt van zijne daden, en van
                  Hem den rechten troost begeren, om met onderwerping in Zijnen wil te berusten.
                  IJsbrechtum, 20 aug. 1879.
                                       JELLE T. Abma.
                                       ANNA de Roos.”XIII –cb       HILTJE JELLES Abma, dochter van JELLE TEADES Abma en ANNA TJITZES De Roos,
                 
 geboren vrijdag 24 februari 1882 “des namiddags ten half tien ure” te IJsbrechtum, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Jelle Abma, 26 jaar, Landbouwer, wonende te IJsbrechtum
                  Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 51 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             Gabe Elzer, 41 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Moest al vroeg in de huishouding meehelpen. Logeerde vaak bij haar zuster Jiskje in Hoogeveen.
                  Na hun huwelijk kwamen ze te wonen aan de straatweg (nu Zwetteweg nummer 66).te Scharnegoutum
                  Opa en oma Gerbrandy-Wiarda hadden de helft van hun huis aangeboden.
                  Zo kon het jonge stel nog de nodige hulp verlenen. Hiervoor lied hij zijn garage en hooiberging
                  Ombouwen tot veestal voor 8 koeien, om Jan Heeringa tegemoet te komen in zijn beroep.
                  Na het overlijden van opa en oma kochten ze de woning.
                  Na een paar jaar werd verhuist naar de Zwetteweg 60. waar later nog een stal werd bijgebouwd.
                  In de oorlog werden evacuees opgevangen. En moest zoon Rintje elders onderduiken.
                  Hiltje is overleden zondag 27 november 1966 te Sneek, in het ziekenhuis,
                  Wonende te Scharnegoutum, 84 jaar oud.
                  Begraven woensdag 30 november 1966 te Scharnegoutum. Geloof: Ned.Herv.
                  Ten tijde van haar huwelijk, wonende te IJsbrechtum. onder IJsbrechtum.
                  Op 20 mei 1905 te Sneek gehuwd met JAN  RINTJES Heeringa, 24 jaar,
                  geboren 11 september 1880 te Bozum, Koopman, wonende te Goënga.
                  Zoon van Rintje Jans Heeringa, Koopman, en van Janke Sjoerds Gerbrandy, wonende te Goënga.
                  Getuigen waren: Hotze de Boer, 53 jaar, Conciërge, wonende te Sneek.
                                             Douwe van Foeken, 47 jaar, Veldwachter, wonende te Nijland.
                                             Arie Faas, 70 jaar, Veldwachter, wonende te Oppenhuizen.
                                             Johannes van der Veer, 41 jaar, Klerk, wonende te Sneek. 
                  Overleden 5 december 1966 te Sneek, 86 jaar oud. Begraven te Scharnegoutum.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   ANNA JANS Heeringa, geboren 10 september 1906 te Goënga.
                       Overleden 7 januari 2009, 102 jaar oud.


                  2   RINTJE JANS Heeringa, geboren 12 augustus 1922 te Scharnegoutum.
                       Op 4 oktober 1951 gehuwd met WIJKE DOUWES  van der Meer, geboren 6 augustus 1928
                       Na hun huwelijk komen ze te wonen in een burgerwoning aan de Zwetteweg 90.
                       En het overlijden van hun ouders verhuist naar Zwetteweg 60.
                       Uit dit huwelijk: MINKE HILTJE RINTJES Heeringa, geboren 25 februari 1961 te Scharnegoutum.XIII –cc       TEADE RUURD JELLES Abma, dochter van JELLE TEADES Abma en ANNA TJITZES De Roos,
                  geboren zondag 17 februari 1884 “des middags ten twaalf ure” te  IJsbrechtum, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Jelle Abma, 28 jaar, Landbouwer, wonende te IJsbrechtum.
                  Getuigen waren: Jacob Hofstra, 25 jaar, Arbeider, wonende te IJsbrechtum.
                                             Gabe Elzer, 41 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Overleden vrijdag 1 augustus 1884 “des voormiddags ten elf ure” te IJsbrechtum,
                  gemeente Wymbritseradeel, 5 maanden oud.
                  Aangevers waren: Take Groenveld, 45 jaar, Landbouwer, wonende te IJsbrechtum.
                                                Arjen Hesselius, 49 jaar, Arbeider, wonende te IJsbrechtumXIII –cd       PIETER JELLES Abma, zoon van JELLE TEADES Abma en TJEERDJE PIETERS Postma,
                  geboren vrijdag 7 mei 1886 te IJsbrechtum, gemeente Wymbritseradeel.
                  Ten tijde van zijn huwelijk wonende te Nijland. Beroep: Boer. Geëmigreerd naar Amerika.
                  Op 1 mei 1918 te Witmarsum gehuwd met RINSKE THOMAS Bijlsma, 31 jaar,
                  geboren 4 februari 1887 te Burgwerd, wonende te Burgwerd.
                  Dochter van Thomas Bijlsma, overleden, en van Akke Visser, wonende te Burgwerd.
                  Getuigen waren: Jelle Postma, 43 jaar, conciërge, wonende te Witmarsum.
                                             Dooitze Smeding, 56 jaar, Klerk, wonende te Witmarsum.
                  Overleden 3 mei 1953 te Tulare (U.S.A).

                  Uit dit huwelijk:


                  1   AKKE PIETERS Abma, geboren 23 februari 1919 te Nijland. Volgt onder XIV –by.

XIII –ce       KLAASKE JELLES Abma, dochter van JELLE TEADES Abma en TJEERDJE PIETERS Postma,
                  geboren woensdag 11 mei 1887 ”te IJsbrechtum, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Jelle Abma, 31 jaar, Landbouwer, wonende te IJsbrechtum.
                  Getuigen waren: Arie Faas, 52 jaar, Veldwachter, wonende te Oppenhuizen.
                                             Gabe Elzer, 46 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Overleden 14 maart 1976 te Tzum (“Martenahiem”), 88 jaar oud.
                  Begraven  donderdag 18 maart 1975 te Kubaard. In 1971 woont ze te Winsum
                  Op 25 mei 1912 te Sneek gehuwd met PETRUS MEINTES Dijkstra, 23 jaar, geboren
                  Geboren 23 april 1889 te Wommels, wonende te Wommels. Ondertrouw mei 1912
                  Zoon van Meinte Petrus Dijkstra († 03-03-1931) , manufacturier, wonende te Wommels en
                  van diens overledenechtgenote Tietje Hannema.
                  Getuigen waren: Hotze de Boer, 60 jaar, Conciërge, wonende te Sneek.
                                             Tjeerd Krol, 23 jaar, Secretarie beambte, wonende te Sneek.
                                             Jan Rodenhuis, 27 jaar, Secretarie beambte, wonende te Sneek.
                                             Johannes van der Veer, 48 jaar, Secretarie beambte, wonende te Sneek.
                  Overleden 18 december 1930 te Wasco (Amerika). 41 jaar, aan een hartkwaal.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   MEINTE PETRUS Dijkstra, geboren rond 7 oktober 1914 te Wommels.
                       
                  
                  2   TJEERDJE PETRUS Dijkstra, geboren 22 februari 1916 te Wommels.
                       Gehuwd met H. de Boer. In 1958 wonen ze te Winsum. (Fr)


                  3   TIETJE PETRUS Dijkstra, geboren 6 oktober 1921 te Katlijk.
                       In 1940 woont ze in IJsbrechtum.Gehuwd met D van der Mark. In 1958 wonen ze te Varsseveld.


                  4   MEINTE PETRUS Dijkstra , geboren 4 februari 1924 te Katlijk.
                       In 1949 woont hij in Folsgare. Gehuwd met T. Damstra. In 1958 wonen ze te Scharnegoutum


                  Op 1 oktober 1947 gehuwd met  ALBERT .K. Tiemersma, geboren 25 oktober 1886     
                  Overleden 14 december 1958 te Cubaard. Weduwnaar van Tjitsche.J. Bruinsma.
                  in 1950 wonende te Kubaard.

                  Uit dit huwelijk:

                  5   Y. ALBERTS Tiemersma. Zoon. Gehuwd met B. Schuurmans. In 1958 wonen ze te Hennaard.


                  6   TRIJNTJE ALBERTS Tiemersma. Gehuwd met AUKE. J. Bootsma.
                       Overleden 23 juli 1971 te Cubaard, 59 jaar oud.  In 1958 wonen ze te Cubaard


                
  7    G. ALBERTS Tiemersma. Dochter. Gehuwd met J.TJ. Bouma. In 1958 wonen ze te Scharnegoutum.


                  8   M. ALBERTS Tiemersma. Dochter. Gehuwd met C. de Boer. In 1958 wonen ze te Cubaard.


        
          9   K.J. ALBERTS Tiemersma.   In 1958 woont deze persoon te Cubaard.


                
10   Y. ALBERTS Tiemersma. Dochter. Gehuwd met Tj. Bouma. In 1958 wonen ze te HuinsXIII –cf      TEADE RUURD JELLES Abma, zoon van JELLE TEADES Abma en TJEERDJE PIETERS Postma,
                  geboren donderdag 10 januari 1889 “des namiddags ten twee ure” te IJsbrechtum, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Jelle Abma, 33 jaar, Landbouwer, wonende te IJsbrechtum.
                  Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 58 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             Gabe Elzer, 48 jaar, Klerk, wonende te Sneek.

                  
Ten tijde van zijn huwelijk wonende te Wageningen. Beroep: Opzichter-Tekenaar aan het Instituut voor
                  landbouwwerktuigen en gebouwen, verbonden aan de Landbouwhogeschool te Wageningen.
                  Op zaterdag 27 januari 1917 doet hij aan de Elfsteden tocht mee, en finisht in een tijd van 8 uur en 17 minuten,
                  winnaar wordt Coen de Koning uit Edam
.
                  
Overleden 14 juli 1975 te Velp, 86 jaar oud. Wonende te Huize “Avondzon” te Velp.
                  In besloten kring gecremeerd 18 juli te Dieren.
                  Heeft het begin van de Abma geschiedenis uitgezocht, waar deze stamboom mee begint
(zie voorwoord).
                  
Op 10 april 1918 te Koudum gehuwd met  FROUKJE AGES Schrale, 26 jaar,
                  Geboren 19 juni 1891 te Warns, wonende te Warns.
                  Dochter van Age Schrale, Timmerman, en Aaltje de Jong, wonende te Warns.
                  Getuigen waren: Jacob Yntema, 59 jaar, Conciërge, wonende te Koudum.
                                             Bauke Hiemstra, 28 jaar, Secretarie beambte, wonende te Koudum.
                  Overleden 14 maart 1979 te Velp, 87 jaar oud, wonende te Huize “Avondzon” te Velp.
                  Gecremeerd maandag 18 maart te Dieren

                  Uit dit huwelijk:                  
1   AALTJE  TEADE RUURDS Abma, geboren rond 1919. Volgt onder XIV –bz.


                  2   JELLE TEADE RUURDS Abma, geboren 17 januari 1921 te Bennekom. Volgt onder XIV –ca.


                  3   AGE TAEDE RUURDS Abma, geboren rond 1924. Volgt onder XIV –cb.XIII –cg       AGE JELLES Abma, zoon van JELLE TEADES Abma en TJEERDJE PIETERS Postma,
                  geboren zaterdag 14 maart 1891 “des morgens ten negen ure” te IJsbrechtum, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Jelle Abma, 35 jaar, Landbouwer, wonende te IJsbrechtum.
                  Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 60 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             Gabe Elzer, 50 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Overleden 17 augustus 1980 te Kern , Amerika, 89 jaar oud.
                  Bezoekt op 13 augustus 1912 Amerika met de “Potsdam”.
                  Geëmigreerd naar , Wasco, California, U.S. of A.
                  aankomst op 22 april 1920 in Amerika met de “New York”  via Southampton.
                  Vraagt op 19 juli 1923, 6 flinke boerenknechten om te komen werken in Amerika
                  voor 75 dollar per maand, boven kost.
                  Op 17 oktober 1922 te Shafton, California gehuwd met
AKKE  GERHARDS Knetemann,
                  dochter van Gerhard Diedrich Knetemann (*11-09-1852 - † 11-1934,Bolsward)
                  en Antje Sybrandus Posthuma (*10-02-1851 -† 03-03-1926,Bolsward) , wonende te Bolsward. 
                  Overleden  8 mei 1925 te Shafter, California, USA. Een maand na de geboorte van hun tweede dochter.
                  Zij arriveerde met de MS “Rijndam” van de Holland Amerika Lijn vanuit Rotterdam
                  In 1922 op Ellis Island, New York, 37 jaar oud.


                  Uit dit huwelijk:


                  1   ANNA GERHARDA DIEDRICA AGES Abma, geboren 23 september 1923 te Wasco California, U.S. of A.
                       Volgt onder XIV –cc.


                  2   TERESSA  JEANETTE AGES Abma, geboren 7 april 1925 te Shafter, California U.S. of A.
                       Volgt onder XIV –cd.
                 Te Bakersfield opnieuw gehuwd met SJOERDJE  WATTES de Boer, geboren 22 maart 1902 te Goënga,
                 gemeente Wymbritseradeel.
Dochter van Watte de Boer en Tjitske Scheepsma.
XIII –ch       DIEUWKE JELLES Abma, dochter van JELLE TEADES Abma en TJEERDJE PIETERS Postma,
                  geboren vrijdag 31 maart 1893 “des avonds ten acht ure” te IJsbrechtum, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Jelle Abma, 38 jaar, Landbouwer, wonende te IJsbrechtum.
                  Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 62 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             Gabe Elzer, 52 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Overleden dinsdag 19 augustus 1986 te Sneek, 93 jaar oud.
                  Begraven zaterdag 23 augustus in Broek-noord bij Joure
                  Op 3 mei 1917 te Sneek, gemeente Wymbritseradeel gehuwd met FOKKE JOOSTES Dijkstra, 27 jaar,
                  geboren 26 februari 1890 te Sneek, wonende te Tjalhuizum.
                  Zoon van Joost Fokkes Dijkstra, wonende te Sneek, en van Jeltje Pieters de Vries
                  Getuigen waren: Johannes van der Veer, 53 jaar, Secretarie beambte, wonende te Sneek.
                                             Freerk Hokwerda, 26 jaar,  Secretarie beambte, wonende te Sneek.
                 Overleden 13 november 1974.

                  Uit dit huwelijk:


                 1   TJEERDTJE FOKKES Dijkstra, geboren 17 november 1918 te Tjalhuizum.
                      Op 29 augustus 1945 te Rauwerd gehuwd met PIER ABE Huistra, geboren 5 april 1917
                      te Scharnegoutum. Overleden 10 januari 1992
                      in 1962 wonen ze te Speers. In 2009 in Bolsward.
                      Uit dit huwelijk: DIEUWKE PIERS Huistra, geboren 7 januari 1948 te Speers.
                                              Gehuwd met Wiebren Boonstra († 25-11-1993)
                                              Kinderen:Douwe(*30-07-1972), Pier(*30-01-1974), Tjeerdtje (*22-12-1980)
                                            : JULIUS FREDERIK PIERS Huistra, geboren 18 juli 1953 te Speers.
                                              Gehuwd met Grietje Engelsma.
                                              Kinderen: Pier(*20-12-1979) Fedde(*06-05-1981) Geertje(*10-03-1987)
                                            : MARIA TRIJNTJE PIERS Huistra, geboren 7 maart 1957 te Speers.
                                              Gehuwd met Pieter Sieswerda.
                                              Kinderen:  Tjeerdtje (*12-12-1981) Klaas(*22-03-1983)
                                                                Meintje(*29-08-1984) Tjitske (*29-081994)


                  2   JELTJE FOKKES Dijkstra, geboren 1 maart 1920, te Tjalhuizum.
                       Op 9 mei 1947 gehuwd met WILLEM Glastra van Loon, geboren 13 september 1948 te Rinsumergeest
                       In 1962 wonen ze te Emmen.
                       Uit dit huwelijk: DIEUWKE WILLEMS Glastra van Loon, geboren 26 november 1948 te Scharnegoutum.
                                               Kinderen: Christiaan en Jolinka.
                                             : ANE WILLEMS Glastra van Loon, 13 maart 1958 te Emmercompascuum.
                                               Kinderen: Bart Jan en Martijn.
                                             : FOKKE JOOST WILLEMS Glastra van Loon, geboren 17 februari 1955 te Emmen.
                                               Gehuwd met Joke van bruggen.                                                  
                                             : PIETER WILLEMS Glastra van Loon, geboren 28 augustus 1959tTe Emmen.
                                               Gehuwd met Heleen Aukema. Kind: Bas.


                  3   KLAASKE FOKKES Dijkstra, geboren 18 augustus 1922 te Tjalhuizum.
                       Op 22 oktober 1947 te Rauwerd gehuwd met  SJIRK Douma, geboren te Goënga
                       In 1962 wonen ze te Goënga.
                       Uit dit huwelijk: DIEUWKE SJIRKS Douma, geboren 12 december 1948 te Goënga.
                                               Overleden 30-01-1952 te Goënga
                                             : JETSKE TITIA SJIRKS Douma, geboren 1 februari 1951 te Goënga.
                                               Gehuwd (#25-5-1972) met Joop van der Heide.
                                               Kinderen: Klaske (*21-05-1973) Hendrika (*16-01-1975) Jolle(*24-09-1983)
                                             : DIEUWKE SJIRKS Douma, geboren 2 september 1952 te Goënga.
                                               Gehuwd (#21-05-1976) met Hessel Tamminga.
                                               Kinderen: Menno(*03-02-1980) Jildou (*12-10-1982) Welmoed(*10-11-1986)
                                             : TJEERDTJE JELTJE SJIRKS Douma, geboren 21 november 1954 te Goënga.
                                               Gehuwd (#19-06-1975) met Albert Koopmans.
                                               Kinderen: Marike (*26-01-1979) Dorine(*11-08-1980)
                                                               Rianne(*06-01-1984) Sigrid (*31-05-1986)
                                             : JOHANNES SJIRK SJIRKS Douma, geboren 10 april 1957 te Goënga.XIII –ci        RUURD JELLES Abma, zoon van JELLE TEADES Abma en TJEERDJE PIETERS Postma,
                  geboren 21 april 1896 “des morgens ten zes ure” te IJsbrechtum, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Jelle Abma, 40 jaar, Landbouwer, wonende te IJsbrechtum.
                  Getuigen waren: Sjoerd van den Akker, 26 jaar, Verver, wonende te IJsbrechtum.
                                             Gabe Elzer, 55 jaar, Klerk, wonende te Sneek
                  Overleden 17 januari 1977 te Workum, 80 jaar oud.
                  Begraven op de algemene begraafplaats te Workum.
                  Ondertouw op 8 maart 1923. Ten tijde van zijn huwelijk wonende te IJsbrechtum.
                  Op 22 maart 1923 te IJlst gehuwd met DURKJE JELJERS Keulen, geboren 27 oktober 1895 te Goënga.
                  Ten tijde van haar huwelijk wonende te IJlst. Na hun huwelijk wonende te Nijhuizum
                  Ze komen te wonen op de boerderij met de naam ‘Waanvliet’
                  Overleden maandag 1 januari 1973 te Bolsward. Rouwdienst in de Ned.Herv.kerk te Workum.
                  Begraven vrijdag 5 januari 1973 op de algemene begraafplaats te Workum.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   JELJER RUURDS Abma, geboren 16 september 1924 te Workum. Volgt onder XIV –ce.


                  2   JELLE RUURDS Abma, geboren tussen 1925 en 1937 te Workum. Volgt onder XIV –cf.


                  3   PIETJE RUURDS Abma, geboren 7 oktober 1938 te Workum. Volgt onder XIV –cg.XIII –cj         TJITSKE JELLES Abma, dochter van JELLE TEADES Abma en TJEERDJE PIETERS Postma,
                   geboren 13 december 1897 “des avonds ten tien ure” te IJsbrechtum, gemeente Wymbritseradeel.
                   Aangever was: Jelle Abma, 42 jaar, Landbouwer, wonende te IJsbrechtum.
                   Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 67 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                              Gabe Elzer, 57 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                   Overleden 20 mei 1985 te Veenwouden, 87 jaar oud. Begraven op de algemene begraafplaats te Makkinga.
                   Op 27 november 1924 te Menaldum gehuwd met RIEKEND Panders, geboren 24 april 1881 te Makkinga.
                   Overleden 21 november 1961 te Groningen, 80 jaar oud.
                   Begraven zaterdag 25 november op de algemene begraafplaats te Makkinga.
                   Beroep: ontvanger der Dir.Belastingen

                   Uit dit huwelijk:


                  1   MEINE JELLE RIEKEND Panders,  geboren 18 oktober 1925 te Menaldum.
                       Overleden 25 mei 1943 te Groningen, 17 jaar oud. Begraven op zaterdag 29 mei 1943 te Makkinga


                  2   JELLE TAEDE RIEKEND Panders, geboren 9 oktober 1926 te Menaldum.
                       Gehuwd met A. Jonker. In 1985 wonen ze te Epse.


                  3   MARGARETHA RIEKEND Panders, geboren rond 1928.
                       Gehuwd met M. van der Mel. In 1985 wonen ze te Bethesda (USA).


                  4   AREND RIEKEND Panders, geboren rond 1930.
                       Gehuwd met Th.G. Miedema. In 1985 wonen ze te Haren.XIII –ck       TJALLING JELLES Abma, zoon van JELLE TEADES Abma en TJEERDJE PIETERS Postma,
                  geboren 21 mei 1899 “des middags ten twaalf ure”te IJsbrechtum, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Jelle Abma, 43 jaar, Landbouwer, wonende te IJsbrechtum.
                  Getuigen waren: Hessel van der Velde, 47 jaar, Landbouwer, wonende Nijland.
                                             Gabe Elzer, 58 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Op 30 januari 1930 gehuwd met JACOBA Koopen, geboren 10 januari 1906 te Enkhuizen.XIII –cl        JELLE TAEDE JELLES Abma, zoon van JELLE TEADES Abma en TJEERDJE PIETERS Postma,
                  geboren 12 maart 1901 “des avonds ten half tien ure” te IJsbrechtum, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Jelle Abma, 45 jaar, Landbouwer, wonende te IJsbrechtum.
                  Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 70 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             Gabe Elzer, 60 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Geëmigreerd naar Amerika, werd daar JOHN THEODORE genoemd.
                  Overleden 14 november 1984 te San Bernardino, Amerika, 83 jaar oud.
                  Op 6 juni  1932 te Reno (U.S.A) gehuwd met ELSA MAY Bynum.
                  Geboren 17 maart 1906 te Cuthbert, Mitchell, Texas.
                  Overleden 5 augustus 1996 te Ontario, San Bernardino, California.

                 
 Uit dit huwelijk:


                  1   JOHN THEODORE JOHN’S Abma, geboren rond 1933. Volgt onder XIV –ch.XIII –cm      BOUKJE JELLES Abma, dochter van JELLE TAEDES Abma en TJEERDJE PIETERS Postma
                  geboren 19 juni 1902 “des morgens ten zeven ure” te IJsbrechtum, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Jelle Abma, 46 jaar, Boer, wonende te IJsbrechtum.
                  Getuigen waren: Johannes van der Veer, 70 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             Gabe Elzer, 61 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Overleden “na een langdurig lijden” 4 mei 1936 te Wasco (Cal), 34 jaar oud. (LC 22-05-1936)
                  Gehuwd met TAEDE Visser.geboren in 1903 te Poppingawier.XIII –cn       ANE JELLES Abma, dochter van JELLE TAEDES Abma en TJEERDJE PIETERS Postma,
                  geboren 22 februari 1904 te IJsbrechtum.
                  Overleden 23 oktober 1994 te Fresno, California, 90 jaar oud.
                  In Amerika gehuwd. Voor de tweede maal te Kingsbury gehuwd met GLADYS Rogers.XIII –co       TRIJNTJE JELLES Abma, dochter van JELLE TAEDES Abma en TJEERDJE PIETERS Postma,
                  geboren 18 augustus 1905 te IJsbrechtum.
                  Geëmigreerd naar Amerika.
                  Op 12 september 1932 te Wymbritseradeel gehuwd met PIETER Prins,
                  Geboren 27 juli 190-1 te Harlingen. Overleden 12 september 1942 te Harto (U.S.A)  
                  Op 24 juli 1947 te Medan (Sumatra) voor de tweede keer gehuwd met HERMAN LIEVE de Jong,
                  geboren 8 juni 1905 te Utrecht.XIII –cp       TAEDE RUURDS Abma, zoon van RUURD TAEDES Abma en ANTJE JACOBS Noordmans,
                  geboren maandag 13 maart 1893 “des morgens ten half vijf ure” te Edens, gemeente Hennaarderadeel.
                  Aangever was: Ruurd Abma, 26 jaar, zonder beroep, wonende te Edens.
                  Getuigen waren: Bauke Bruinsma, 42 jaar, Arbeider, wonende te Edens.
                                             Gerrit Tiemersma, 44 jaar, Secretarie beambte, wonende te Wommels.
                  Ten tijde van zijn huwelijk wonende te Bussum. Beroep: Kantoorbediende.
                  Overleden 7 november 1918 “des namiddags ten twee ure” te Sneek, 25 jaar oud, weduwnaar.
                  Aangevers waren: Doutze Volbeda, 63 jaar, Aanspreker, wonende te Sneek.
                                               Johannes van der Zee, 40 jaar, Aanspreker, wonende te Sneek.
                  Waarschijnlijk heeft hij zich zelf te kort gedaan, 1 dag na het overlijden van zijn vrouw.
                  Op 2 juni 1915 te Witmarsum gehuwd met LIJSBERT JACOBS Strikwerda, 20 jaar,
                  Geboren rond 1895 te Lollum. Wonende te Lollum. Dochter van Jacob Strikwerda, 47 jaar,
                  Veehouder, en van Trijntje Tiemersma, 41 jaar.
                  Getuigen waren: Schelte Flameling, 57 jaar, Klerk, wonende te Witmarsum.
                                             Jelle Postma, 60 jaar, Conciërge, wonende te Witmarsum.
                  Overleden 6 november 1918, “na een kort, maar smartelijk lijden” 24 jaar oud

                   Uit dit huwelijk:

                  1  RUURD TAEDES Abma, geboren 3 april 1916 te Sneek. Volgt onder XVI –ci.XIII –cq       MEINTE RUURDS Abma, zoon van RUURD TAEDES Abma en HESSELTJE MEINTES Brandsma,
                  geboren 12 mei 1898 “des morgens ten vier ure” te Hijdaard, gemeente Hennaarderadeel. Beroep: Boer.
                  Aangever was: Ruurd Abma, 31 jaar, Boer, wonende te Hidaard.
                  Getuigen waren: Tjibbe Tiemersma, 64 jaar, Secretarie beambte, wonende te Wommels.
                                             Gerrit Tiemersma, 50 jaar, Secretarie beambte, wonende te Wommels.
                  Was secretaris van de begrafenis vereniging “Momento Mori”.
                  Overleden 29 augustus 1985, 87 jaar oud.  Rouwdienst in de Ned.Herv.kerk te Folsgare.
                  Begraven 2 september 1985 te Folsgare bij de kerk. Ondertrouw op 27 april 1921.
                  Op 11 mei 1921 te Sneek gehuwd met AKKE  FEIKES Boschma, 22 jaar,
                  geboren 7 september 1898 te Folsgare, wonende te Folsgare.
                  Dochter van Feike. H. Boschma († 08-03-1928), Veehouder, en
                  Willemke Klazes Rollema (*rond 1867 - † 21-09-1954,Folsgare) , echtelieden wonende te Folsgare.
                  Getuigen waren: Johannes van der Veer, 57 jaar, Secretarie beambte, wonende te Sneek.
                                             Tjerk Faber, 32 jaar, wonende te Sneek.
                  Overleden 22 oktober 1992, 94 jaar oud. Rouwdienst in de Ned.Herv.kerk te Folsgare
                  Begraven maandag 26 oktober te Folsgare bij de kerk.XIII –cr       JELLE RUURDS Abma, zoon van RUURD TAEDES Abma en HESSELTJE MEINTES Brandsma,
                  geboren 20 mei 1900 “des avonds ten half negen ure” te Hijdaard, gemeente Hennaarderadeel.
                  Aangever was: Ruurd Taedes Abma, 33 jaar, Boer, wonende te Hidaard.
                  Getuigen waren: Tjibbe Tiemersma, 66 jaar, Secretarie beambte, wonende te Wommels.
                  Gerrit Tiemersma, 52 jaar, Secretarie beambte, wonende te Wommels.
                  Overleden maandag 16 januari 1984, 83 jaar oud. Rouwdienst in de Ned.Herv.kerk te Folsgare.
                  Begraven donderdag 19 januari 1984 te Folsgare bij de kerk. Ondertrouw op 8 mei 1923.
                  Op 17 mei 1923 te Sneek gehuwd met DOUTJE TJITZES Bouma, geboren 3 juli 1899.
                  Ten tijde van haar huwelijk wonende te Abbega.
                  Overleden vrijdag 25 november 1988 te Folsgare,89 jaar oud. Rouwdienst in de Ned.Herv.kerk te Folsgare.
                  Begraven woensdag 30 november 1988 te Folsgare bij de kerk.
                  Dochter van Tjitze Jans Bouma (*rond 1874 - † 20-03-1937,Nijland )en
                  Ruurdtje Gerbens Stilma. (*rond 1874 - † 03-12-1954,Bolsward)

                  Uit dit huwelijk:


                  1   RUURDJE JELLES Abma, geboren 18 juni 1924 te Nijland. Volgt onder XIV –cj.


                  2   RUURD TAEDE JELLES Abma, geboren 26 januari 1926 te Nijland. Volgt onder XIV –ck.


                  3   HESSELTJE JELLES Abma, geboren 6 augustus 1927 te Nijland. Volgt onder XIV –cl.


                  4   TJITZE JELLES Abma, geboren rond 1928. Volgt onder XIV –cm.


                  5   MEINTE JELLES Abma, geboren rond 1930. Volgt onder XIV –cn.


                  6   GERBEN JELLES Abma, geboren  29 maart 1931 te Folsgare. Volgt onder XIV –co.


                  7   KLAAS JELLES Abma, geboren rond 1933. Volgt onder XIV –cp.


                  8   DOUTJE HESSELTJE MEINTJE JELLES Abma . geboren rond  1937.Volgt onder XIV –cq.


                  9   ELIZABETH JELLES Abma, geboren  8 mei 1939 te Folsgare. Volgt onder XIV –cr.


                10   GERBEN WILLEM JELLES Abma, geboren 12 juni 1942 te Folsgare. Volgt onder XIV –cs.


XIII –cs       KLAAS RUURDS Abma, zoon van RUURD TAEDES Abma en HESSELTJE MEINTES Brandsma,
                  geboren 7 september 1901 “des avonds ten zes ure” te Hidaard, gemeente Hennaarderadeel.
                  Aangever was: Ruurd Abma, 34 jaar, Boer, wonende te Hidaard.
                  Getuigen waren: Tjibbe Tiemersma, 68 jaar, Secretarie beambte, wonende te Wommels.
                                             Gerrit Tiemersma, 53 jaar, Secretarie beambte, wonende te Wommels.
                  Was notaris te Amsterdam. Ridder in de orde van oranje Nassau. Drager van het verzetsherdenkingskruis.
                  Overleden vrijdag 1 september 1989 te Amsterdam.
                  Rouwdienst in de Ned.Herv.kerk te Folsgare. Begraven woensdag 6 september 1989 te Folsgare.
                  Op 13 november 1925 verhuist hij van Groningen naar Amsterdam.
                  Hij komt te wonen op de Looiersgracht 30 II.
                  Op 23 mei 1928 na zijn huwelijk wonen ze in de Vondelkerkstraat 21.
                  Op 9 april 1932 wonen ze in Beethovenstraat 156.
                  Op 30 maart 1937 wonen ze in de Haringvlietstraat 59.
                  Op 15 mei 1928 te Amsterdam gehuwd met GEERTRUIDA Modderaar, geboren 11 januari 1906 te Groningen.
                  Roepnaam: TRUUS. Dochter van Toon Jacob Modderaar (*rond 1877 - † 11-01-1968)
                  en Karelina Willemina Wegenaar.


                  Overleden 15 december 1990 te Amsterdam. Begraven te Folsgare.
                  
                  Uit dit huwelijk:


                  1   RUURD KLAZES Abma, geboren 17 september 1929 te Amsterdam.
                       Volgt onder XIV –ct.


                  2   ANTON JACOB KLAZES Abma, geboren 9 mei 1931 te Amsterdam.
                       Volgt onder XIV –cu.


                  3   CAROLINA WILLHELMINA GEERTRUIDA KLAZES Abma,
                       Geboren 11 juni 1932 te Amsterdam. Volgt onder XIV –cv.


                  4   ZEITHI ?? KLAZES Abma, geboren 29 mei 1935 te Amsterdam.


                  5   MEINDERT KLAZES Abma, geboren rond 1939 te Amsterdam.
                       Volgt onder XIV –cw.

XIII –ct        MINK RUURDS Abma, zoon van RUURD TAEDES Abma en HESSELTJE MEINTES Brandsma,
                  geboren rond 1903 te Hidaard, gemeente Hennaarderadeel.
                  Overleden 7 april 1926 “des namiddags ten zeven ure” te Sneek, 23 jaar oud,
                  door een  noodlottig ongeval, wonende te Folsgare.
                  Was lid van de Chr.Jongeren vereniging te Folsgare                       
                  Aangevers waren: Pier de Jong, 65 jaar, Arbeider, wonende te Folsgare.
                                               Dirk Kamstra, 59 jaar, Arbeider, wonende te Folsgare.


XIII –cu       SIETSE RUURDS Abma, zoon van RUURD TAEDES Abma en HESSELTJE MEINTES Brandsma,
                  
geboren rond 1905. Ondertrouw op 12 mei 1927.
                  Overleden zondag 25 mei 1975, te Sneek, 70 jaar oud
                  Rouwdienst in de Ned.Herv.kerk te Folsgare. Begraven zaterdag 31 mei te Folsgare.
                  Op 24  mei 1927 te Sneek gehuwd met PIETJE JANS van der Meer. geboren rond 1905.
                  Wonende te Oudega. Kerkelijke inzegening in de Herv.Kerk. te Oudega.
                  Dochter van Jan Annes van der Meer (*rond 1874 - † 26-12-1932,Oudega) en 
                  Leentje Breeuwsma. (*rond 1866 - † 30-10-1966, Sneek).
                  Overleden maandag 22 juli 1968 te Sneek, 63 jaar oud, na een noodlottig ongeval, op 21 juli.
                  Ze werd op haar brommer gegrepen door een auto toen ze te vorige dag omstreeks 6 uur,
                  de rijksweg 43 ter hoogt van Folsgare wou oversteken. (LC 22-07-1968)
                  Begraven donderdag 25 juli te Folsgare. Rouwdienst in de Ned.Herv.kerk te Folsgare.
                  In 1967 wonen ze te Nijland. Op 21 juli 1968 wonen ze te Sneek.
                  Opnieuw gehuwd met A.A. Meijer

                  Uit dit huwelijk:


                  1   MINK RUURD SIETSES Abma, geboren 21 februari 1928 te Folsgare. Volgt onder XIV –cx.  


                  2   JAN SIETSES Abma, geboren 31 januari 1931 te Nijland. Volgt onder XIV –cy.


                 3   RUURD SIETSES Abma, geboren rond 1933 te Nijland. Volgt onder XIV –cz.


                 4   LEENTJE SIETSES Abma,  19 februari 1935 te Nijland. Volt onder XIV –da.


                 5   JELLE SIETSES Abma, geboren 25 januari 1941 te Nijland. Volgt onder  XIV –db.

XIII –cv        TJEERD DOUWES Abma, zoon van DOUWE TJEERDS Abma en HIEKE JELLES Bakker, 
                   geboren 12 februari 1857 “des voormiddags ten half tien ure” te Gauw, gemeente Wymbritseradeel.
                   Aangever was: Douwe Tjeerds Abma, 26 jaar, Arbeider, wonende te Gauw.
                   Getuigen waren: Auke Taedes Jongbloed, 34 jaar, Koemelker, wonende te Sneek.
                                              Meije Symens Swaagstra, 26 jaar, Bollenpeller, wonende te Gauw.
                   Overleden 8 februari 1929 te Sneek, 71 jaar oud, weduwnaar.
                   Ondertrouw op 18 juni 1882. Hij woont dan te Terzool, zij te Deerzum. 
                   Op 29 juni 1882 te Rauwerderhem gehuwd met SAAKJE TJEERDS Piersma, 19 jaar,
                   Geboren rond 1863 te Deersum. Overleden 9 juni 1884, 21 jaar oud, te Terzool.
                   Uit de LC van 13 juni 1884:
                   “Heden namiddag omstreeks 4 uur behaagde het den vrijmagtigen God van mijne zijde
                    weg te nemen mijne hartelijk geliefde echtgenoot SAAKJE TJEERDS PIERSMA,
                    in den nog jeugdigen leeftijd van 21 jaren en 11 maanden; eene langdurige ongesteldheid
                    sleepte haar ten grave.  Zwaar valt mij deze slag, dewijl ik nog geen 2 jaren met haar
                    mogt vereenigd zijn en ik mij door haar heengaan van vele plannen verijdeld zien.
                    De Heere leere mij dat Hij regeert te allen tijde.
                              Terzool, 9 junij 1884.
                                            TJEERD D. ABMA”

                   Dochter van Tjeerd Sjoerds Piersma (*26-04- 1832 - † 29-05-1882)
                   en Fokeltje Wybes Jellema.(*17-12-1839 - † 06-08-1912,Sneek).


                   Ondertrouw op 18 november 1886.  zij komt van Winsum.
                   Op 9 december 1886 te Rauwerderhem gehuwd met WILLEMKE HENDRIKS Westerhuis, 31 jaar,
                   geboren 21 augustus 1855 te Bozum, gemeente Baarderadeel.
                   Overleden 6 juni 1896, 40 jaar oud. waarschijnlijk ten gevolge van complicatie bij
                   de geboorte van hun 7de kind  Hendrik, overleden op laatst genoemde datum
                   Dochter van Hendrik Jans Westerhuis (*rond 1803 - † 23 -11-1867)
                   en Jantje Willems van der Valk.(*rond 1811 - † 04-11-1878).
                   Uit de LC van 10 juni 1896:
                   “Heden avond 5½ uur overleed, na een langdurig, smartelijk, doch hoogst geduldig lijden,
                    Mijne geliefde Echtgenoot en der kinderen zorgvolle moeder  WILLEMKE H,
                    Westerhuis, in den ouderdom van 40 jaren en 9 maanden.
                      Diep bedroeft staar ik met mijne kinderen en betrekkingen de overledene na, docht wij
                    Mogen ons troosten met Hebreën 4, vers 9, daar zij door genade mocht weten daarvan
                    deelgenoot te Zijn.
                            Terzool, 6 juni 1896,
                                    Tj. D. ABMA en KINDEREN.”

                   Uit dit huwelijk:


                   1   MAAIKE TJEERDS Abma, geboren 13 april 1888 te Rauwerderhem. Volgt onder XIV –dc.


                   2   JAN TJEERDS Abma, geboren 12 april 1889 te Terzool, gemeente Rauwerderhem. Volgt onder XIV –dd.


                   3   JANTJE TJEERDS Abma, geboren 26 mei 1890 te Terzool, gemeente Rauwerderhem. Volgt onder XIV –de.


                   4   JAN TJEERDS Abma, geboren 6 augustus 1891 te Rauwerderhem. Volgt onder XIV –df.


                   5   DOUWE TJEERDS Abma, geboren 28 augustus 1892 te Rauwerderhem. Volgt onder XIV –dg.


                   6   JANTJE TJEERDS Abma, geboren 7 januari 1894 te Terzool, gemeente Rauwerderhem. Volgt onder XIV –dh.


                   7   HENDRIK TJEERDS Abma, geboren 29 mei 1896 te Terzool, gemeente Rauwerderhem. Volgt onder XIV –di.

                  Op 24 juni 1897 te Rauwerderhem gehuwd met AKKE WOPKES Nawijn, 33 jaar
                  geboren 29 september 1863 te Bolsward.
                  Overleden 1 juli 1907 te Wymbritseradeel, 43 jaar oud.
                  Dochter van Wopke Everts Nawijn (*28-03 -1824 – † 19-05-1889)  
                  en Eiltje Jans Mulder.  (*24-08 -1826  - † 06-04-1888)
                       
                  Uit dit huwelijk:


                  7   EILTJE TJEERDS Abma, geboren 3 april 1898 te Rauwerderhem. Volgt onder XIV –dj.


                  8   HARMKE TJEERDS Abma, geboren 25 april 1899 te Rauwerderhem. Volgt onder XIV –dk.


                  9   WOPKE TJEERDS Abma, geboren 2 mei 1903. Volgt onder XIV –dl.XIII –cw       MAAIKE DOUWES Abma, dochter van DOUWE TJEERDS Abma en HIEKE JELLES Bakker,
                  geboren 12 februari 1859 “des voormiddags ten tien ure” te Gauw, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Douwe Tjeerds Abma, 28 jaar, Arbeider, wonende te Gauw.
                  Getuigen waren: Gerben Douwes Hofstra, 34 jaar, Arbeider, wonende te Gauw.
                                             Auke Taedes Jongbloed, 35 jaar, Koemelker, wonende te Sneek.
                  Overleden 20 maart 1886 te gemeente Oostellingwerf, 27 jaar oud.
                  Op 10 mei 1884 te Ooststellingwerf gehuwd met GERRIT GEERTS van der Leest, 25 jaar,
                  geboren 9 april 1859 te Appelscha, gemeente Oostellingwerf.
                  Zoon van Geert Gerrits van der Leest (*rond 1819 - † 06-07-1893)
                  en Jantje Meines van Veen. (*25-09-1825 - † )
                  Na hun huwelijk komen ze te wonen in Makkinga.
                  Gerrit hertrouwd op 3 augustus 1894 te Ooststellingwerf met
                  Johanna Hendrika Ulehake, 37 jaar, geboren te Smilde.
                  Dochter van Hendrik Ulehake en Grietje Brinkman.XIII –cx       JELLE DOUWES Abma, zoon van DOUWE TJEERDS Abma en HIEKE JELLES Bakker,
                  geboren 17 maart 1860 “des morgens ten half vier ure” te Gauw, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Douwe Tjeerds Abma, 29 jaar, Koemelker, wonende te Gauw.
                  Getuigen waren: Auke Taedes Jongbloed, 36 jaar, Koemelker, wonende te Sneek.
                                             Marten Reidsma, 39 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Overleden 5 december 1907 “des voormiddags ten half twaalf ure” te Sijbrandaburen,
                  gemeente Rauwerderhem, 47 jaar, gehuwd.
                  Aangevers waren: Tjales Schaafsma, 67 jaar, Arbeider, wonende te Sijbrandaburen.
                                                Anne Heidsma, 51 jaar, Kaasmaker, wonende te Sijbrandaburen.
                  Op 30 mei 1888 te Rauwerderhem gehuwd met  YTJE HARMENS van der Velde, 22 jaar,
                  Geboren rond 1866 te Terhorne, gemeente Utingeradeel. Dochter van Harmen Wiltjes
                  Van der Velde en Aebeltje Melles van der Schaaf.
                  Overleden 17 januari 1945 te Kortenhoef, wonende te Arnhem

                  Uit dit huwelijk:


                  1   DOUWE JELLES Abma, geboren 12 maart 1889 te Rauwerderhem. Volgt onder XIV –dm.


                  2   DOUWE JELLES Abma, geboren 14 augustus 1890 te Rauwerderhem. Volgt onder XIV –dn.XIII –cy       NEELTJE DOUWES Abma, dochter van DOUWE TJEERDS Abma en HIEKE JELLES Bakker,
                  geboren 12 november 1861 “des avonds ten half tien ure’ te Gauw, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Douwe Tjeerds Abma, 31 jaar, Arbeider, wonende te Gauw.
                  Getuigen waren: Jan Jarings Bakker, 43 jaar, Arbeider, wonende te Sneek.
                                             Auke Taedes Jongbloed, 39 jaar, Koemelker, wonende te Sneek.
                  Overleden 14 mei 1852 “des nachts ten twee ure” te Gauw, gemeente Wymbritseradeel, 6 maanden oud.
                  Aangevers waren: Jan Wytzes Punter, 42 jaar, Kleermaker, wonende te Gauw.
                                                Ulbe Jacobs Siedsma, 32 jaar, Arbeider, wonende te GauwXIII –cz        HARMKE DOUWES Abma, dochter van DOUWE TJEERDS Abma en HIEKE JELLES Bakker,
                  geboren 27 november 1863 te Sijbrandaburen, gemeente Rauwerderhem.
                  Overleden vrijdag 20 mei 1898 “des avonds ten acht ure” te Offingawier,
                  gemeente Wymbritseradeel, 34 jaar oud, gehuwd.
                  Aangever was: Lodewijk Lolkema, 38 jaar, Timmerman, wonende te Offingawier.
                                          Okke de Jager, 35 jaar, Landbouwer, wonende te Offingawier.
                  Uit de LC van 24 mei 1898:
                  “vrijdagavond 8 uur behaagde het den Heere van mijne zijde weg te nemen mijne
                   Geliefde echtgenoote en mijner twee kinderen zorgvolle moeder HARMKE ABMA,
                   in den ouderdom van ruim 34 jaren.
                                Offingawier, 20 mei 1898.
                                                        BARTELE AUKEMA
                                                           en KINDEREN”

                  Ondertrouw rond 21 april 1890.
                  Op 1 mei 1890 te Terzool gehuwd met BARTELE JOUKES  Aukema, 33 jaar,
                  geboren 17 mei 1857 te Terzool, wonende te  Offingawier. Beroep: Arbeider.
                  Overleden 14 april 1912 te Wymbritseradeel, 55 jaar oud.
                  Zoon van Jouke Jacobs Aukema (*14-04-1830 - † 02-02-1878)
                  en Richtje Tjeerds Abma (*16-05-1832 - † 18-03-1878)

                  Uit dit huwelijk:


                  1   JOUKE BARTELE Aukema, geboren 23 februari 1891 “des namiddags ten half vier ure”  te Offingawier,
                       gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Bartle Aukema, 34 jaar, Arbeider, wonende ter Offingawier.
                       Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 60 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                                  Gabe Elzer, 50 jaar, Klerk, Wonende te Sneek.
                       Overleden 10 maart 1913 te Haskerland,  26 jaar oud.


                  2   HYKE BARTELE Aukema, geboren 4 september 1892 “des namiddags ten vijf ure”
                       te Offingawier, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever: Bartele Aukema, 36 jaar, Arbeider, wonende te Offingawier.
                       Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 62 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                                  Gabe Elzer, 51 jaar, Klerk, Wonende te Sneek.
                       Overleden 21 juni 1911 te Wymbritseradeel, 18 jaar oud.


                  3   DOUWE BARTELE Aukema, geboren 31 september 1895 "des namiddags ten vier ure”
                       te Offingawier, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever: Bartele Aukema, 39 jaar, Arbeider, wonende te Offingawier.
                       Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 65 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                                  Gabe Elzer, 54 jaar, Klerk, Wonende te Sneek.
                       Overleden 22 mei 1896 te Wymbritseradeel, 265 dagen oud.

                                              TOP                                                            1 GENERATIE VERDER