Header image
Generatie 12 ba t/m dp


 
 TERUG                                                                                                                                       VOLGENDE
                                                                                          STAMBOOMBEGINPAGINA

                                          Generatie 12 ba t/m dp

       
XII –ba        ANTJE RIENTSES Abma, dochter van RIENTS RUURDS Abma en GEERTJE HUITES Piebenga,
                  geboren 26 september 1866 “des avonds ten tien ure” te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Rients Ruurds Abma, 52 jaar, Zonder beroep, wonende te Folsgare.
                  Aangevers waren: Mollerius Couperus, 25 jaar, Koopman, wonende te Oosthem.
                                               Gabe Elzer, 25 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Overleden 13 augustus 1868
“des morgens ten acht ure” te Folsgare, 1 jaar oud.
                  Aangevers waren: Jan Twijnstra, 35 jaar, Slager, wonende te Folsgare.
                                                Pieter Kamstra, 36 jaar, Arbeider, wonende te Folsgare.XII –bb        HENDRIK RIENTSES Abma, zoon van RIENTS RUURDS Abma en GEERTJE HUITES Piebenga,
                  geboren 19 oktober 1867 te “des nachts ten een ure” te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Rients Ruurds Abma, 53 jaar, Arbeider, wonende te Folsgare.
                  Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 37 jaar, wonende te Sneek.
                                             Gabe Elzer, 26 jaar, wonende te Sneek.
                  Overleden 8 augustus 1941 “des namiddags te kwart voor twaalf” in het St.Antonius-Ziekenhuis
                  te Sneek, wonende te Heeg, 73 jaar oud, Ongehuwd.
                  Aangever was: Gerrit de Wend, 54 jaar, Armhuisvader, wonende te Heeg.

                  Idem een akte uit de burgerlijke stand van Wymbritseradeel, met daarin een uitreksel van de akte uit Sneek.


XII –bc        EELKJEN TAEDES Abma,  dochter van TAEDE RUURDS Abma en MINKE JELLES Bouma,
                  
geboren woensdag 22 februari 1849 “des avonds ten elf ure” te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Tade Ruurds Abma, 22 jaar, Boer, wonende te Folsgare.
                  Getuigen waren: Minze Jans Wijman, 57 jaar, Bode, wonende te IJsbrechtum,
                                             Feike Boschma, 38 jaar, Klerk, wonende te Sneek
                  Overleden 28 februari 1929
“des voormiddags te zeven uur” te Sneek, 80 jaar oud, weduwe.
                  Aangevers waren: Johannes van der Zee, 51 jaar, Aanspreker, wonende te Sneek.
                                                Hendrik Taeke Schreuder, 24 jaar, Ambtenaar der Secretarie,wonend te Sneek.
                  
Zij overleed in haar slaap ten huize van haar zoon Albert.
                  In het familieboekje van de families Abma en Bouma heeft haar zoon Douwe daarover in
                  april 1929 het volgende geschreven:
                  "Eelkjen Taedes Abma, sedert 13 april 1923 weduwe van Jacob Balhuizen, overleed in den
                  vroege morgen van 28 februari 1929. De Heere nam haar in den slaap weg.
                  Den vorigen avond was zij oogenschijnlijk nog in goeden welstand naar bed gegaan en den
                  volgenden morgen, toen men bij haar kwam, sliep zij den eeuwigen slaap.
                  Haar ziel was naar haar Heer en Heiland.
                  Zij was een zorgvolle, lieve moeder en zij werd diep betreurd door haar oudsten zoon Douwe,
                  die haar verlies zeer heeft betreurd. Zij was een vrouw met een zeer sterken geest, die vol
                  liefde was, maar vaak niet werd begrepen. Tegenspoeden en verdriet zijn veel haar deel
                  geweest en haar laatste levensjaren waren voor haar niet gemakkelijk.
                  Terwijl haar lichaam zeer zwak werd, was haar geest altijd nog jong en leefde zij steeds
                  met haar kinderen mee. Zij was wel een kruisdraagster in deze wereld en haar opofferende
                  liefde werd altijd niet met liefde beantwoord".
                  Begraven te Sneek. Is vernoemd naar haar grootmoeder Eelkjen Douwes van Dijk.
                  De moeder van Eelkjen : Minke Jelles Bouma is een zuster van Trijntje Jelles Bouma,
                  de eerste vrouw van Pieter Pieters van der Heij.
                  Op 17 mei 1873 erft zij van haar grootvader Jelle Douwes Bouma Sr.
                  Kadastrale aanduiding van de erfenis: Wijk C, de nummers
                  447: huis en erf, met twee are veertig centiare.
                  745: bergplaats en tuin, met twee are en negentig centiare.
                  771: schuur en erf, met twee are tachtig centiare.
                  495: huis en erf, met vijf en twintig centiare.
                  496: huis en erf, met zes en vijftig centiare.
                  Het herenhuis, gelegen aan de Lemsterstraatweg, werd bewoont door haar tante Baukje Wiersma
                  Weduwe van oom Eelke Jelles Bouma. Een andere woning is in gebruik bij Tjeerd Wiersma.
                  Deze kan daar blijven wonen tot “den twaalfden mei, volgende op den dood van Doutzen Jans van Dijk”,
                  tegen een jaarlijkse huurprijs van veertig gulden.
                  Op 15 september 1874 verkopen ze via notaris W.A.Peereboom te Bolsward, een herenhuis te
                  Sneek voor fl 13.000,= gulden aan Baukjen Wiersma, weduwe van Eelke Jelles Bouma te Sneek.
                  Eelkjen stelt op 18‑02‑1918 bij notaris Boshuijsen te Sneek een nieuw testament op.
                  Zij is dan getrouwd met Jacob Balhuizen. Zij laat vrij van successierechten na:
                  ‑  aan de Nederlandsch Hervormde kerk te Folsgare 100 gulden onder de last van voortdurend
                     onderhoud mijnen graven nrs 10, 11 en 12 Rij IX op de begraafplaats aldaar.
                  ‑  aan mijn kleindochter Eelkjen Alberts van der Heij mijn vrouwenzitplaats in de Sint Martinikerk te Sneek,
                  ‑  aan mijn kleindochters Antonia Douwes van der Heij en Eelkjen Alberts van der Heij,
                     gezamenlijk, mijn kerkboek met twee gouden haken, indien zin dat eerstgenoemde alleen
                     een der gouden haken, en wel die ter harer keuze, bekomt en laatst genoemde het kerkboek
                     met de overblijvende haak verkrijgt.
                  ‑  aan mijn schoondochter Aukje Doevendans, echtgenoote van mijn zoon Alberts van der Heij,
                     mijn gouden dameshorloge en mijn lijfdracht, zoo gebruikt als ongebruikt.
                  ‑  aan mijn schoondochter Aukje Doevendans en aan mijn schoondochter Fokje Verbeek,
                     echtgenoote van mijn zoon Rinze van der Heij, al mijn gouden en zilveren werken,
                     met uitzondering van mijn kerkboek en gouden dameshorloge, onder verplichting om
                     voor de gelegateerde zaken de te taxeren waarde te betalen,
                  ‑  Aan mijn schoondochters Fokje Verbeek en Aukje Doevendans voornoemd gezamenlijk
                     mijn linnengoed voor zover dat niet tot mijn lijfdracht behoort.
                     (Opvallend is dat zij haar schoondochter Sijtje Jaasma, echtgenote van haar zoon Douwe,
                     niet in haar nalatenschap noemt) Op 15‑03‑1924 herziet zij notaris T.Boshuyer haar testament.

                  Ondertrouw op 31 december 1873 te Sneek.
                  Op donderdag 15 januari 1874 gehuwd met DOUWE  HEYES Jaarsma, 27 jaar,
                  Student Godgeleerdheid aan de Utrechtse Hoogeschool, geboren  woensdag 3 november 1846 te Sneek, wonende te Utrecht.
                  Zoon van Heye Jans Jaarsma, Opzichter van den Waterstaat, en van Egbertina Hester Santie, beide wonende te Sneek.
                  Getuigen waren: Engelbertus Piebinga, 71 jaar, Stadsbode, wonende te Sneek.
                                             Bernardus de Jongh, 61 jaar, Stadsbode, wonende te Sneek.
                                             Jacob Hofstra, 68 jaar, Kunstschilder, wonende te Sneek.
                                             Sjerp Blom, 49 jaar, Loopbode, wonende te Sneek.
                  Overleden maandag 29 maart 1875, 28 jaar oud, te Utrecht.
                  
Uit de LC van 2 april 1875:
                  “UTRECHT, 29 maart 1875. Heden in den vroegen morgen werd, na een smartelijk lijden,
                   Door den dood van mijne zijde weggenomen mijn geliefde echtgenoot DOUWE JAARSMA Hz,
                   student in de Godgeleerdheid aan de Utrechtse Hogeschool, in den ouderdom van 28 jaren;

                  Mij uit een gelukkig huwelijk van ruim veertien maanden nalatende een zeer jeugdig kind.
                  Diep bedroefd over het voor mij zoo smartelijk verlies, vinde onze ziel ruste in dien Heer,
                  Van wien de gestorvene in zijn laatste levensdagen zoo onbewimpeld getuigenis gaf, en
                  In wiens levensgemeenschap hij ook in den zoo bangen doodstrijd moed en kracht ontving.
                                                                        Wed. D. JAARSMA – Abma.”
 
                  Uit dit huwelijk:
  
                 1   
JELTJE EGBERDINE HESTER Jaarsma, geboren 4 december 1874 te Utrecht.
                      Overleden 22 mei 1875
te Sneek.

                  Op woensdag 26 januari 1876 te Sneek gehuwd met DOUWE PIETERS van der Heij, 35 jaar, geboren
                  zondag 19 april 1840 te Sneek, Fabrikant, wonende te Sneek.
                  Zoon van Pieter Douwes van der Heij, timmerman en molenmaker, Overleden en Reinske Bruinsma, wonende te Sneek.
                  Weduwnaar van Rinske Alberda.
                  Getuigen waren: Engelbertus Piebinga, 73 jaar, Stadsbode, wonende te Sneek.
                                             Bernardus de Jongh, 63 jaar, Stadsbode, wonende te Sneek.
                                            Albert Masselink, 30 jaar, Loopbode, wonende te Sneek.
                                            Johannes van Akkeren, 25 jaar, Secretarie Klerk, wonende te Sneek.
                  Overleden op vrijdag 16 januari 1885 te Sneek, 44 jaar oud.
                  Uit de LC van 19 januari 1885:
                  “Heden overleed, na een kortstondig lijden, mijn geliefde echtgenoot,
                   de heer D. van der HEIJ Pz., in den ouderdom van ruim 44 jaren, na eene echtveereniging
                   van 9 jaren.
                               Wed. E. van der HEIJ
                                           Geb. Abma”

                  Op 31 januari 1881 verkoopt hij een koetshuis met stalling, woningen en erf voor fl. 2094,= aan Louw Kuik te Sneek.
                  Op 9 februari 1881 verkoopt hij 3 pakhuizen en 4 bouwterreinen te Sneek.
                  Op 1 november 1881 leent hij fl. 10.000,= gulden bij notaris Kasper Roelofs de Jong.
                  Bij de zelfde notaris leent hij op 23 mei 1883 nog eens fl. 4.500,= gulden.
                  Waarschijnlijk laat hij in die tijd huizen bouwen. Een straat in Sneek droeg hun familienaam:
                   “Van der Heij-buurt”, in de volksmond “Heidebuurt”.
                  Was samen met zijn broer Pieter Pieters van der Heij voor 4/9 deel eigenaar van de steenfabriek in Sneek
                  Tevens kalkfabrikant te Jutrijp: Firma D. van der Hey Pz & Co.
                  Op 12 juni 1882 word de vennootschap ontbonden.
                  Het roerend goed en de kalbranderij te Sneek brengen fl. 5500,= gulden op.
                  Op 29 augustus 1883 verkoopt hij, zijnde één van de 8 eigenaren, 9 huizen, waaronder twee pottebakkerijen te Sneek.
                  Op 25 oktober 1884 verkoopt hij met mede-eigenaar Elprig Roelofs Bouwmeester te Sneek een
                  Boerenhuizinge met erf en een stuk weiland te Poppingawier voor fl 3.841,= gulden aan Salamon Janse te ‘s-Gravenhage.
                  Op 25 november 1884 verkoopt Douwe een Boerenhuizinge te Scharnegoutum voor fl 3.600,=
                  Aan Pier Abes Santema, wonende te Scharnegoutum.
                  Twee maanden later overlijd Douwe en word de inventaris beschreven op 11 februari 1885
                  Door notaris K.R. de Jong in het bijzijn van Eelkje.
                  De getuigen waren: Carel Christiaan Paehlig, 35 jaar, wonende te Sneek.
                                                  Elbrig Roelofs Bouwmeester, 52 jaar, wonende te Sneek.
                                                  Hotze Douwes Boersma, 72 jaar, wonende te Scharnegoutum.
                  De boedelverkoop op 25 maart 1885 brengt fl 2034,= gulden op ten gunste van Eelkje en Carel Paehlig.
                  Twee maanden laater op 27 juni 1885 vind de boedelscheiding plaats.
                   Had uit zijn vorige huwelijk reeds 6 kinderen:

                  1   HYKE DOUWES van der Heij, geboren 11 april 1963 te Sneek.
                       Overleden 7 augustus 1941 te Gouda, 78 jaar oud.
                       Begraven 09-08-1941 te Utrecht, Alg. begraafplaats. Kovelswade.


                  2   REINSKJE DOUWES van der Heij, geboren 20 juni 1965 te Sneek.
                       Overleden 8 juni 1890, 24 jaar oud, te Sneek.


                  3   WILLEMKE DOUWES van der Heij, geboren 18 april 1867 te Sneek.
                       Overleden 23 januari 1919 te Sneek, 51 jaar oud.


                  4   PIETER DOUWES van der Heij,  geboren 3 december 1868 te Sneek.
                       Overleden 12 november 1928, 59 jaar oud. Beroep: Expediteur.


                  5   ALBERT DOUWES van der Heij, geboren 15 augustus 1970 te Sneek.
                       Overleden 28 oktober 1871, 1 jaar oud.


                  6   ALBERDINA DOUWES van der Heij,  geboren 11 september 1872 te Sneek.
                       Overleden 11 augustus 1945 te Den Haag.
                       Op 18 augustus 1900 te Gouda gehuwd  met Cornelis Johannes van der Kleijn, 34 jaar oud,
                       geboren op 03-03-1866 te Gouda, overleden op 01-08-1934 te Doorn, 68 jaar oud.


                   Uit dit huwelijk:


                  
1   DOUWE DOUWES van der Heij, geboren dinsdag 9 mei 1876 “des morgens ten negen ure” te Sneek.
                       Aangever was: Klaas Tjallings Halbertsma, 60 jaar, Medicine Docktor, wonende te Sneek.
                       Getuigen waren: Johannes van Akkeren, 26 jaar, Stadsbode, wonende te Sneek.
                                                  Albert Masselink, 30 jaar, Loopbode, wonende te Sneek.
                       Gedoopt op 20 oktober 1901 Overleden 30 april 1948 te Sneek, 71 jaar oud.
                       Op 28 oktober 1901 te Sneek gehuwd met SIJTJE FETZES Jaasma, 23 jaar, geboren
                       Op 1 november 1877 te Sneek. Overleden 17 september 1972 te Sneek, 94 jaar oud.
                       Dochter van Fetze Sjoerds Jaasma, en Toontje Sikkink.
                       Uit dit huwelijk: Pieter van der Heij, geboren op 25 juni1902 te Sneek.
                                               Antonia van der Heij, geboren op 15 oktober 1903 te Sneek.
                                               Acho van der Heij, geboren op 13 april 1910 te Sneek.
                                               Levenloos, geboren op 14 februari 1915 te Sneek.


                  2   ALBERT DOUWES van der Heij, geboren vrijdag 12 oktober 1877 “des namiddags ten een ure” te Sneek.
                       Aangever was: Douwe van der Hey, 37 jaar, Fabrikant, wonende te Sneek.
                       Getuigen waren:Bernardus de Jongh, 64 jaar, Commies, wonende te Sneek.
                                                 Johannes van Akkeren, 27 jaar, Stadsbode, wonende te Sneek.
                       Overleden 24 augustus 1957 te Sneek, 79 jaar oud.
                       Op 6 juli 1908 te Sneek gehuwd met AUKJE Doevendans, 25 jaar oud, geboren
                      11 maart 1883 te Sneek. Overleden 8 juli 1975 te Noordbergum, 92 jaar oud.
                       Uit dit huwelijk: Douwe van der Heij, geboren op 07 april 1909 te Huizum
                                               Eelkjen van der Heij, geboren te Huizum.


                  3   RINSE DOUWES van der Heij. Geboren maandag 14 juli 1879 ”des avonds ten half tien ure” te Sneek.
                       Aangever was: Douwe van der Hey, 39 jaar, Fabrikant, wonende te Sneek.
                       Getuigen waren:Bernardus de Jongh, 66 jaar, Commies, wonende te Sneek.
                                                 Johannes van Akkeren, 29 jaar, Stadsbode, wonende te Sneek.
                       Overleden 23 juli 1954 te Sneek, 75 jaar oud.
                       Op 10 november te Sneek gehuwd met FOKJE Verbeek, 24 jaar oud, geboren 14 mei 1882 te Oudega.
                       Overleden 28 september 1971 te Assen, 89 jaar oud. Begraven te Sneek.
                       Uit dit huwelijk: Douwe van der Heij, geboren op 07 november 1907 te Sneek.
                                               Tjitte van der Heij, geboren op 28 mei 1916 te Sneek.


                  4   ACHO DOUWES van der Heij, geboren maandag 22 mei 1882 “des morgens ten vier ure” te Sneek.
                       Aangever was: Douwe van der Hey, 42 jaar, Fabrikant, wonende te Sneek.
                       Getuigen waren:Bernardus de Jongh, 69 jaar, Commies, wonende te Sneek.
                                                 Johannes van Akkeren, 32 jaar, Stadsbode en Klerk, wonende te Sneek.
                       Overleden woensdag 2 mei 1883 te Sneek, net geen 1 jaar oud. Begraven te Sneek.

                  Op zaterdag 30 juli 1887 te IJlst gehuwd met JACOB JANS Balhuizen, 28 jaar, geboren
                  zondag 2 januari 1859 te Smilde, provincie Drente.
                  Ten tijde van zijn huwelijk wonende te Assen. Koopman en winkelier in fournituren.
                  Zoon van Jan Balhuizen, koopman, en Annechien Velzen.
                  Hij had een lapjeswinkel op het Groot Zand in Sneek
                  Ten tijde van hun 25 jarig huwelijksjubileum wonen ze aan de Lemmerweg te Sneek.
                  Overleden 13 april 1923 te Sneek, 64 jaar oud. Begraven te Folsgare.

                  Met bijdragen van Tim Krooneman..XII –bd        HILTJE TAEDES Abma, dochter van TAEDE RUURDS Abma en MINKE JELLES Bouma,
                  geboren dinsdag 25 juni 1850 “des namiddags ten vier ure” te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Tade Ruurds Abma, 23 jaar, Boer, wonende te Folsgare.
                  Getuigen waren: Minze Jans Wijman, 58 jaar, Bode, wonende te IJsbrechtum
                  Overleden  vrijdag 21 juni 1872 te Offingawier gemeente Wymbritseradeel
                   “des morgens ten half zeven ure” , 22 jaar oud.
                  Aangevers waren: Everhardus Dijkstra, 37 jaar, Hoofdonderwijzer, wonende te Offingawier.
                                                Ypke van der Wal, 38 jaar, Koopman, wonende te Offingawier.

                  Uit de LC van 25 juni 1872:
                  “Heden morgen ten 6½ ure, ontsliep, heel zacht, mijne geliefde echtgenoote
                   HILTJE TAEDES ABMA, in den ouderdom van bijna 22 jaren.
                   Nog geen zeven weken mocht ik met haar door den echt vereenigd zijn en treur nu met ouders
                   en familie over haar gemis. De hope, dat haar einde vrede zij geweest, make onze regtmatige
                   droefheid zacht, daar hare overdenkingen, bij besef van eigen onwaardigheid, gericht
                   waren op den Zaligmaker en Zijn heerlijk werk.
                   Mochten wij zwijgen en aanbidden voor Hem, die niet antwoordt van zijne daden, maar
                   Wiens doen majesteit en heerlijkheid is.
                         Offingawier, den 21 junij 1872.
                                               HINNE JENTJES BOOTSMA.”

                  Op zaterdag 4 mei 1872 te Sneek gehuwd met HINNE JENTJES Bootsma, 27 jaar, geboren
                  donderdag 15 augustus 1844 te Loënga, Landbouwer, wonende te Offingawier.
                  Zoon van Jentje Ymkes Bootsma, Landbouwer, en van Heseltje Hinnes Bakker, echtelieden wonende te Offingawier.
                  Getuigen waren: Sybe Weersma, 41 jaar, Veldwachter, wonende te IJsbrechtum.
                                             Gabe Elzer, 31 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             Wyger van der Meulen, 41 jaar, Klerk wonende te Sneek.
                                             Marten Reidsma, 51 jaar, Oom van den Bruidegom, Klerk, wonende te Sneek.
                  Op 12 mei 1877 te Wymbritseradeel opnieuw gehuwd met Janke Schuurmans.
                  Hinne is overleden donderdag 2 juni 1892.XII –be        TJITSKE TAEDES Abma, dochter van TAEDE RUURDS Abma en MINKE JELLES Bouma,
                  
geboren dinsdag 23 september 1851 “des avonds ten half twaalf ure” te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Tade Ruurds Abma, 25 jaar, Boer, wonende te Folsgare.
                  Getuigen waren: Minze Jans Wijman, 60 jaar, Bode, wonende te IJsbrechtum.
                  Feike Boschma, 41 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Overleden 1 april 1945 te Oosterwolde. Begraven te Nijland, bij de kerk.
                  Op zaterdag 25 april 1874 te Sneek gehuwd met RIENK PIETERS Wiersma, 29 jaar, geboren
                  vrijdag 6 december 1844 te Abbega, Boer wonende te Abbega.
                  Zoon van Pieter Sytzes Wiersma, Landbouwer, en Fokje Keimpes Groenveld, echtelieden wonende te Abbega.
                  Getuigen waren: Sybe Weersma, 43 jaar, Veldwachter, wonende te IJsbrechtum.
                                             Johannes Drijver, 31 jaar, Veldwachter, wonende te Oppenhuizen.
                                             Wyger van der Meulen, 43 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             Gabe Elzer, 33 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Tijdens hun 35 jarig huwelijkjubileum - op 25 april 1909 - woonden ze te Nijland.
                  Overleden 3 februari 1929 te Nijland, 84 jaar oud.
                  Op 8 maart 1912 word een gouden lepel gestolen door Tjittje.A uit Nijland, en daarvoor veroordeeld tot TBS

                  Uit dit huwelijk:


                  1   MINKE RIENKS Wiersma, geboren dinsdag 12 januari 1875 “des avonds ten half twaalf ure”
                       te Abbega, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Rienk Wiersma, 30 jaar, Landbouwer, wonende te Abbega.
                       Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 44 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                                  Gabe Elzer, 34 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                      Gehuwd met TH. Dijkstra. in 1929 wonende te Oosterwolde.


                  2   TEADE RIENK Wiersma, geboren donderdag 27 december 1877
                       “des avonds ten zeven ure” te Abbega,  gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Rienk Wiersma, 33 jaar, Landbouwer, wonende te Abbega.
                       Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 47 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                                  Gabe Elzer, 37 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                       Gehuwd met SJ van Foeken. In 1929 wonende te Bolsward.


                  3   FOKJE RIENKS Wiersma, geboren woensdag 2 juli 1879 “des morgens ten zes ure”
                       te Abbega, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Rienk Wiersma, 34 jaar, Landbouwer, wonende te Abbega.
                       Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 49 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                                  Gabe Elzer, 38 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                       Gehuwd met J.Elzinga. In 1929 wonende te Bolsward


                  4   PIETER RIENKS Wiersma, geboren woensdag 28 december 1881 “des namiddags ten vijf ure”
                       
te Abbega, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Rienk Wiersma, 37 jaar, Landbouwer, wonende te Abbega.
                       Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 51 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                                  Gabe Elzer, 41 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                       Overleden 27 augustus 1882 te Abbega.
                       Uit de LC van 1 september 1882:
                       “Het heeft den Heere behaagd onzen jongsten zoon PIETER, bijna 8 maanden oud,
                        door den dood tot zich te nemen.
                              Abbega, 27 augustus 1882.
                                                        R.P. WIERSMA.
                                                        T.T. WIERSMA-Abma“                  5   DOITE RIENKS Wiersma, geboren woensdag 1 juli 1885 “des morgens ten half zeven ure”
                       
te Abbega, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Rienk Wiersma, 37 jaar, Landbouwer, wonende te Abbega.
                       Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 51 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                                  Gabe Elzer, 41 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                       Gehuwd met K.Feenstra. in 1929 wonende te Wolsum.


XII –bf        RUURD TAEDES Abma, Zoon van TAEDE RUURDS Abma en MINKE JELLES Bouma,
                  geboren zondag 28 augustus 1853 “des avonds ten zeven ure” te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Taede Ruurds Abma, 27 jaar, Boer te Folsgare.
                  Getuigen waren: Feike Boschma, 43 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             Wyger van der Meulen, 23 jaar, Klerk, wonende te Sneek
                  Overleden zaterdag 6 april 1867 “des namiddags ten vijf ure” te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel, oud 13 jaar.
                  Aangevers waren: Feike Boomsma, 24 jaar, zonder beroep, wonende te Folsgare.
                                               Sjoerd Breeuwsma, 26 jaar, zonder beroep, wonende te Folsgare.
                  Uit de LC van 9 april 1767:
                  “Heden werd ons ouderhart diep gewond, daar het de Heer van leven en dood behaagde
                   ons geliefd oudst zoontje, RUURD, van ons weg te nemen, na eene toenemende
                   ongesteldheid van 4 weken, in den ouderdom van 13 jaren, 7 maanden en 9 dagen.
                   mogten wij genade ontvangen, om dezen smartelijken weg eenswillend te wezen, en
                   getroost worden met de algenoegzame vertroostingen Christi!
                       Folsgare                                                 TAEDE RUURDS ABMA,
                   Den 6 april 1867                                         MINKE JELLES   ABMA, geb. Bouma“XII –bg        JELLE TAEDES Abma, Zoon van TAEDE RUURDS Abma en MINKE JELLES Bouma,
                   
geboren woensdag 8 augustus 1855 te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel. Boer te IJsbrechtum.
                   Overleden 18 april 1943 te Sneek, 87 jaar oud. Begraven te IJsbrechtum.
                   Had last van astmatische aanvallen
                   Een jaar na het huwelijk huurden ze een boerderij te Oosterend.
                   In 1878 komen ze op de boerderij van de familie Bouma te Bons, onder IJsbrechtum.
                   In 1912 verkoopt Jelle zijn boerderij aan Tjeerd Hoekstra.
                   Zijn kinderen uit het tweede  huwelijk zijn het er niet mee eens, en
                   enkelen van hun verhuizen naar Canada om hun geluk daar te beproeven.
                   Jelle laat op Schoonoord te IJsbrechtum een burgerhuis bouwen.
                   Na het overlijden van hun schoonzoon Petrus dijkstra in Amerika komt hun dochter met de
                   kinderen weer naar Nederland en worden eerst opgevangen bij Jelle en zijn tweede vrouw.
                   Op zaterdag 8 mei 1875 te Sneek gehuwd met ANNA TJITZES de Roos, 20 jaar,
                   geboren 20 december 1854 te Wolsum, wonende te Exmorra, docht verblijfhoudende te Wolsum.
                   Dochter van Tjitze Willems de Roos, Landbouwer, wonende te Exmorra, en van Jiskjen Piers Noordmans, overleden.
                   Getuigen waren: Sybe Weersma, 44 jaar, Veldwachter, wonende te IJsbrechtum.
                                              Gabe Elzer, 34 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                              Wyger van der Meulen, 44 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                              Egbertus Zeilmaker, 26 jaar, zonder beroep, wonende te Sneek                           
                   Overleden donderdag 31 juli 1884, 28 jaar oud, aan de gevolgen van rode hond, zwanger van haar 6de kind.
                   Begraven te IJsbrechtum.
                   Uit de LC van 5 augustus 1884:
                   “Het behaagde den Heer van dood en leven gisteren avond omstreeks twaalf uur van mijne
                    zijde weg te nemen, na eene ongesteldheid van 7 dagen, mijne geliefde echtgenoot en
                    der kinderen zorgdragende moeder ANNA TJITSES de ROOS, in den ouderdom van 29 jaren
                    en ruim 7 maanden, na eene echtvereniging van ruim 9 jaren.
                       Opnieuw werd mijn hart diep gewond door het overlijden van mijn geliefd zoontje
                    TAEDE RUURD, slechts 23 weken oud.
                      Met wederzijdsche betrekkingen staar ik met drie kinderen weenend op haar graf,
                     Wenschende Hem te zwijgen, die gaf en nam en die alleen troosten kan.
                                  IJsbrechtum, 1 augustus 1884.
                                               JELLE TAEDES ABMA.”

                   Uit dit huwelijk:


                  1   MINKE JELLES Abma, geboren dinsdag 30 mei 1876 te Oosterend, gemeente Hennaarderadeel. Volgt onder XIII –by.


                  2   JISKJE JELLES Abma, geboren maandag 30 april 1877 te Oosterend, gemeente Hennaarderadeel. Volgt onder XIII –bz.


                  3   TAEDE RUURD JELLES Abma, geboren vrijdag 1 november 1878 te IJsbrechtum, gemeente Wymbritseradeel.
                       Volgt onder XIII –ca.


                  4   HILTJE JELLES Abma, geboren vrijdag 24 februari 1882 te IJsbrechtum, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XIII –cb.


                  5   TAEDE RUURD JELLES Abma, geboren zondag 17 februari 1884 te IJsbrechtum, gemeente Wymbritseradeel.
                       Volgt onder XIII –cc.


                  Ondertrouw op 21 augustus 1885.
                  Op zaterdag 5 september 1885  te Sneek gehuwd met TJEERDJE PIETERS Postma, 23 jaar,
                  Geboren maandag 10 november 1862 te Makkum. Beroep: Huishoudster wonende te IJsbrechtum.
                  Binnen de laatste zes maanden te Makkum. In 1910 wonen ze te IJsbrechtum.
                  Dochter van Pieter Jelles Postma, Slager, en Klaaske Louwes Reidsma, wonende te Makkum.
                  Getuigen waren: Arie Faas, 51 Jaar, Veldwachter, wonende te Oppenhuizen.
                                             Hubertus Zelle, 70 jaar, Koster, wonende te Sneek.
                                             Gabe Elzer, 44 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             Wyger van der Meulen, 54 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                 Overleden 15 juni 1941 te IJsbrechtum, 79 jaar oud.

                  Uit dit huwelijk:


                  6   PIETER JELLES Abma, geboren vrijdag 7 mei 1886 te IJsbrechtum, gemeente Wymbritseradeel.
                       Volgt onder XIII –cd.


                  7   KLAASKE JELLES Abma, geboren woensdag 11 mei 1887 te IJsbrechtum,gemeente Wymbritseradeel.
                       Volgt onder XIII –ce.


                  8   TEADE RUURD JELLES Abma, geboren donderdag 10 januari 1889 te IJsbrechtum, gemeente Wymbritseradeel.
                      
Volgt onder XIII –cf.


                  9   LEVENLOOS, vrouw, geboren 14 mei 1890 “des namiddags ten drie ure”
                       te IJsbrechtum, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangevers ware: Jelle Abma, 34 jaar, Landbouwer, wonende te IJsbrechtum.
                                                   Gabe Elzer, 49 jaar, Klerk, wonende te Sneek.


                10   AGE JELLES Abma, geboren zaterdag 14 maart 1891 te IJsbrechtum,gemeente Wymbritseradeel.
                       Volgt onder XIII –cg.


                11   DIEUWKE JELLES Abma, geboren vrijdag 31 maart 1893 te IJsbrechtum,gemeente Wymbritseradeel.
                       Volgt onder XIII –ch.


                12   LEVENLOOS, man, geboren 9 juni 1895 “des avonds ten half elf ure” te IJsbrechtum, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangevers waren: Jelle Abma, 39 jaar, Landbouwer, wonende te IJsbrechtum.
                                                    Gabe Elzer, 54 jaar, Klerk, wonende te Sneek.


                13   RUURD JELLES Abma, geboren 21 april 1896 te IJsbrechtum, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XIII –ci.


                14   TJITSKE JELLES Abma, geboren 13 december 1897 te IJsbrechtum, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XIII –cj.


                15   TJALLING JELLES Abma, geboren 21 mei 1899 te IJsbrechtum, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XIII –ck.


                16   JELLE TAEDE JELLES Abma, geboren 12 maart 1901 te IJsbrechtum, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XIII –cl.


                17   BOUKJE JELLES Abma, geboren 19 juni 1902 te IJsbrechtum, gemeente Wymbritseradeel Volgt onder XIII –cm.


                18   ANE JELLES Abma, geboren 22 februari 104 te IJsbrechtum, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XIII –cn.


                19   TRIJNTJE JELLES Abma, geboren 18 augustus 1905 te IJsbrechtum,gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XIII –co.XII –bh        BAUKJEN TAEDES Abma, dochter van TAEDE RUURDS Abma en MINKE JELLES Bouma,
                  
geboren zaterdag 14 maart  1857 “des morgens ten 6 ure” te  Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Tade Ruurds Abma, 30 jaar, Boer, wonende te Folsgare.
                  Getuigen waren: Marten Hendriks Reidsma, 36 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             Wyger van der Meulen, 26 jaar, Klerk, wonende te Sneek
                  Overleden maandag 29 mei 1871 “des avonds ten tien ure”te Folsgare, gemeente  Wymbritseradeel, 14 jaar oud.
                  Aangevers waren: Feike Boomsma, 28 jaar, Boer, wonende te IJsbrechtum.
                                               Sjoerd Breeuwsma, 30 jaar, Landbouwer, wonende te Folsgare.
                  Uit de LC van 2 juni 1871:
                  “Het behaagde den Hoogen God heden avond omstreeks 11 uur, na een uitteerende ziekte
                   van ruim 4 maanden, van ons te nemen ons geliefd dochtertje BOUKJEN, in den nog
                   Jeugdigen leeftijd van 14 jaar en bijna drie maanden.
                   De Heere geve ons in deze vernieuwde beproeving genade en kracht tot ware en blijvende
                   onderwerping aan Zijnen wijzen en heiligen wil.
                            Folsgare, 29 mei 1871.
                                                               T.R. Abma
                                                               M.J. Bouma.”

XII –bi         AGE TAEDES Abma, Zoon van TAEDE RUURDS Abma en MINKE JELLES Bouma,
                  
geboren zondag 2 mei 1858  ” des avonds ten halfacht ure” te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was Tade Ruurds Abma, 31 jaar, Boer te Folsgare.
                  Getuigen waren: Marten Hendriks Reidsma, 37 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Wyger van der Meulen, 27 jaar, Klerk, wonende te Sneek
                  Overleden donderdag 17 mei 1860 “des namiddags ten een ure” te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel, 2 jaar oud.
                  Aangevers waren: Meindert Tjittes Wiersma, 59 jaar, zonder beroep, wonende te Folsgare.
                                               Hilbrand Rintjes Boschma, 53 jaar, Boer, wonende te Folsgare.XII –bj         AGE TAEDES Abma, Zoon van TAEDE RUURDS Abma en MINKE JELLES Bouma
                  
geboren vrijdag 15 juni 1860 “des namiddags ten drie ure”te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Tade Ruurds Abma, 33 jaar, Boer, wonende te Folsgare.
                  Getuigen waren: Marten Reidsma, 39 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             Wyger van der Meulen, 29 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Overleden donderdag 27 maart 1862 “des namiddags ten half drie ure” te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel, 1 jaar oud.
                  Aangevers waren: Klaas Feddes Breeuwsma, 56 jaar, Boer, wonende te Folsgare.
                                               Pieter Willems Twijnstra, 34 jaar, Timmerman, wonende te FolsgareXII –bk        AGE TAEDES Abma, Zoon van TAEDE RUURDS Abma en MINKE JELLES Bouma,
                  geboren vrijdag 8 augustus 1862 “des morgens ten drie ure” te Folsgare,  gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Tade Ruurds Abma, 36 jaar, Boer, wonende te Folsgare.
                  Getuigen waren: Marten Reidsma, 41 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             Wyger van der Meulen, 32 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Overleden zaterdag 19 april 1873 “des namiddags ten drie ure” te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel, 10 jaar oud.
                  Aangevers waren: Tade Huitema, 26 jaar, Landbouwer, wonende te Folsgare.
                                                Feike Boomsma, 30 jaar, Landbouwer, wonende te IJsbrechtum.
                  Uit de LC van 22 april 1873:
                  “Opnieuw werd ons ouderhart diep getroffen door het overlijden van ons Geliefd
                   Zoontje AGE, in den ouderdom van 10 jaren en 8 maanden, na een geduldig lijden
                   van 20 weken. Ons oog is op den Heer, die machtig is te troosten in dezen voor ons zoo
                   moeijelijken weg, terwijl wij den stille hoop mogen hebben, dat hij dit leven
                   met eeuwige heerlijkheid heeft verwisseld.
                   Folsgare, 19 april 1873.
                                       TAEDE R. Abma
                                       MINKE J. Abma, geb. Bouma.”

XII –bl         GEERTJE TAEDES Abma, dochter van TAEDE RUURDS Abma en MINKE JELLES Bouma,
                  geboren woensdag 21 oktober 1863 “des morgens ten drie ure”te Folsgare, gemeente  Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Tade Ruuds Abma, 37 jaar, Boer, wonende te Folsgare.
                  Getuigen waren: Marten Reidsma, 43 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Wyger van der Meulen, 33 jaar, Klerk, wonende te Sneek
                  Overleden vrijdag 8 januari 1864 “des namiddags ten een ure” te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel, 3 maanden oud.
                  Aangevers waren: Douwe Lucas Elzinga, 42 jaar, Schoenmaker, wonende te Folsgare.
                                                Sjoerd Breeuwsma, 23 jaar, Boer, wonende te Folsgare.XII –bm       TRIJNTJE TAEDES Abma, dochter van TAEDE RUURDS Abma en MINKE JELLES Bouma,
                   
geboren donderdag 27 juli 1865 “des avonds ten acht ure” te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                   Aangever was: Taede Ruurds Abma, 39 jaar, Landbouwer, wonende te Folsgare.
                   Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 35 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                              Gabe Elzer, 24 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                   Overleden woensdag 29 november 1865 “des morgens ten vijf ure” te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel, 4 maanden oud.
                   Aangevers waren: Gerrit Twijnstra, 28 jaar, Timmermansknecht, wonende te Folsgare.
                                                Sjoerd Breeuwsma, 25 jaar, Boer, wonende te FolsgareXII –bn        RUURD ( CATHARINUS) TAEDES Abma, Zoon van TAEDE RUURDS Abma en MINKE JELLES Bouma,
                  
geboren maandag 11 maart 1867 te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                  Op 7 augustus 1869 volgt een rectificatie:
                  Aanvrager: Taede Ruurds Abma, overlegd een extract uit de burgerlijke stand, dat bij de
                  geboorte de naam is gegeven van Catharinus, dat hij 6 april 1866 een zoon heeft verloren die
                  Ruurd genoemd werd, en reeds de ouderdom van 13 jaren had bereikt.
                  Dat hem na de dood van laatst vermelde zoon, wel ene dochter, doch geen zoon geboren was.
                  En hem daardoor de hoop op het bezit van een zoon die de naam van zijn vader
                  draagt is Ontnomen. Verder wat gebazel over rechtbank registers.
                  Met onderaan de rectificatie: “toestemming van de Officier van justitie dat het de
                  rechtbank moge behagen het verzoek in te willigen”.
                  Overleden 20 februari 1936 “des voormiddags te half negen uur” te Sneek, 68 jaar oud, gehuwd.
                  Aangever was: Cornelis Doevemans, 54 jaar, Aanspreker, wonende te Sneek.
                  Begraven  te Folsgare.
                  Was 27 jaar lang bestuurslid van het waterschap “de Scherwolder en Morra-hemmen”.
                  Op donderdag 2 juni 1892 te Hennaarderadeel gehuwd met ANTJE JACOBS Noordmans, 25 jaar,
                  Geboren zondag 5 mei 1867 te Edens.
                  Dochter van Jacob Piers Noordmans (*24-06-1820 - † 29-04-1896).
                  en Hotske Willems Seffinga (*24-05-1828- † 01-08-1872).
                  Uit de LC van 29 oktober 1895:
                  “Heden overleed, na eene kortstondige ziekte, tot diepe droefheid van mij en onze
                   wederzijdsche ouders,  mijne geliefde echtgenoote ANNA JACOBS NOORDMANS,
                   in den leeftijd van 28 jaren en 5 maanden, mij nalatende een Zoontje, te jong om dit zwaar
                   verlies te beseffen.
                   Slechts 3¼ mocht ik door een genoeglijken echt met haar vereenigd zijn.   
                   Zwaar, zeer zwaar valt ons deze slag, doch de gegronde hoop, dat het sterven haar gewin was,
                   Lenigt eenigzins onze smart.
                             Hijdaard, 22 oktober 1895,
                       Mede wederzijdsche ouders,
                                   R. T. ABMA”

                  Uit dit huwelijk:


                  1   TAEDE RUURDS Abma, geboren maandag 13 maart 1893 te Edens, gemeente Hennaarderadeel.
                       Volgt onder XIII –cp.

                  Op 8 mei 1897 te Hennaarderadeel gehuwd met HESSELTJE MEINTES Brandsma,
                  35 jaar, geboren 30 januari 1862 te Ferwoude, gemeente Wonseradeel. Dochter van
                  Meinte Abes Brandsma en Klaaske Rinzes Bootsma. Overleden 18 mei 1949.
                  Begraven  te Folsgare. Weduwe van Douwe Tjallings Reitsma. (*27-03-1843 – 23-01-1889)
                  Zoon van Tjalling Douwes Reitsma en Mintje Sjoerds Mensonides.
                  Had hierbij één kind:

                  1   MINTJE DOUWES Reitsma, geboren  11 maart 1886 te Hennaarderadeel.

                  Uit dit huwelijk:


                  2   MEINTE RUURDS Abma, geboren 12 mei 1898 te Hijdaard, gemeente Hennaarderadeel. Volgt onder XIII –cq.


                  3   JELLE RUURDS Abma, geboren 20 mei 1900 te Hijdaard, gemeente Hennaarderadeel. Volgt onder XIII –cr.


                  4   KLAAS RUURDS Abma, geboren 7 september 1901 te Hennaarderadeel. Volgt onder XIII –cs.


                  5   MINK RUURDS Abma, geboren rond 1903 te Hidaard, gemeente Hennaarderadeel. Volgt onder XIII –ct.


                  6   SIETSE RUURDS Abma, geboren rond 1905. Volgt onder XIII –cu.

XII –bo       TRIJNTJE TEADES Abma, dochter van TEADE RUURDS Abma en MINKE JELLES Bouma,
                  geboren zondag 1 augustus 1869 “des morgens ten half drie ure” te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Taede Abma, 43 jaar, Landbouwer, wonende te Folsgare.
                  Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 39 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             Gabe Elzer, 28 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Overleden vrijdag 22 januari 1937 “des namiddags te half acht ure” te Burgwerd, 67 jaar oud.
                  Aangever was: Willem Boschma, 44 jaar, Arbeider, wonende te Burgwerd.
                  Begraven te Burgwerd.
                  Ondertrouw op 23 april 1891.
                  Op zaterdag 9 mei 1891 te Wymbritseradeel gehuwd met REIN ABES Aukema,
                  
28 jaar, geboren Zaterdag 25 oktober 1862 te Oldeklooster, Boer, wonende te Burgwerd.
                  Zoon van Abe Symens Aukema,Landbouwer, en van Trijntje Paulus Bijlsma, zonder beroep,
                  Echtelieden, wonende te Burgwerd.
                  Getuigen waren: Arie Faas, 56 jaar, Veldwachter, wonende te Oppenhuizen.
                                            Johannes van der Vier, 27 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                            Gabe Elzer, 50 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                            Wyger van der Meulen, 60 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                            Zijnde geen van allen aan de partijen verwant.
                  Overleden 5 oktober 1937 te Burgwerd . Begraven te Burgwerd

                  Uit dit huwelijk:


                  
1   MINKE REINS Aukema, geboren zondag 17 april 1892 te Burgwerd,gemeente Wonseradeel.
                       Overleden 30 juni 1942 te Wonseradeel, 50 jaar oud, gehuwd.
                       Op 2 mei 1914 te Wonseradeel gehuwd met JOHAN van Abbema.


                  2   PAULUS REINS Aukema, geboren woensdag 27 september 1893 te Burgwerd, gemeente Wonseradeel.


                  3   TEADE REINS Aukema, geboren 25 december 1894 te Burgwerd, gemeente Wonseradeel.
                       Op 9 mei 1921 te Rauwerd gehuwd met MEINTJE SIEPKES Hotsma, 27 jaar
                       geboren rond 1894 te Tietjerk, gemeente Tietjerksteradeel, wonende te Rauwerd.
                       Dochter van Siepke Hendriks Hotsma (*01-04-1869- † 30-05-1932), Veehouder,
                       en Jitske Piebes Meindertsma. (*18-04-1870- † 05-08-1935), echtelieden, wonende te Rauwerd.
                       Getuigen waren: Foppe ……., 57 jaar, Veldwachter, wonende te Rauwerd.
                                                  Pieter Oosterhoff, 58 jaar, Ambtenaar der Secretarie, wonende te Rauwerd.  


                  4   ABE REINS Aukema, geboren 3 maart 1897 te Burgwerd, gemeente Wonseradeel.


                  5   ABE REINS Aukema, geboren 21 januari 1900 te Burgwerd, gemeente Wonseradeel.


                  6   SYMON REINS Aukema, geboren 21 januari 1900 te Burgwerd, gemeente Wonseradeel.


XII –bp        WIEBKJEN TJEERDS Abma, Dochter van TJEERD HARMENS Abma en NEELTJE BARTELES Boersma,
                  geboren 27 april 1828 “des avonds zes ure” te Terzool, gemeente Rauwerderhem.
                  Aangever was: Tjeerd Harmens Abma, 23 jaar, Boer, wonende te Terzool.
                  Getuigen waren: Anne Rintjes Jellema, 63 jaar, Boer, wonende te Terzool.
                                             Jimke Glastra van Loon, 34 jaar, Bediende van Politie, wonende te Terzool.
                  Overleden 1 juli 1874 “des namiddags ten zeven ure” te Terzool, nummer twaalf, gemeente Rauwerderhem, 46 jaar, gehuwd.
                  Aangevers waren: Kurt IJsbrands Boersma, 62 jaar, Kleermaker, wonende te Terzool.
                                               Freerk Wabes Wartena, 23 jaar, Arbeider, wonende te Terzool.
                                               Beide buren van de overledene.
                  Uit de LC van 10 juli 1874:
                  “Heden overleed, aan eene ongesteldheid van eenige weken, mijne geliefde echtgenoot,
                   en der kinderen zorgdragende moeder WIEPKJE T. ABMA, in den ouderdom van
                   ruim 46 jaren, na eene echtvereniging van ruim25 jaren.
                               Terzool, 1 julij 1874.
                                               
FOPPE K. BERGSMA”

                  Op 17 mei 1849 te Rauwerderhem gehuwd met FOPPE KLAZES Bergsma, 23 jaar,
                  geboren 20 januari 1826 te Irnsum, Boer,  wonende te Poppingawier.  Beroep: Koemelker.
                  Overleden 30 maart 1904 te Rauwerderhem, 78 jaar oud, gehuwd.
                  Zoon van  Klaas Foppes Bergsma (*rond 1799 - † >1850) en Rinske Gerbens Sienema,
                  Landbouwers, wonende te Poppingawier.
                  Getuigen waren: Jimke Glastra van Loon, 55 jaar, Veldwachter, wonende te Rauwerd.
                                             Lykle Ybes de Vries, 56 jaar, Kasteleinsbediende, wonende te Rauwerd.
                                             Jelle Pieters Hoekstra, 57 jaar, Veldwachter, wonende te Poppingawier.
                                             Kornelis Tjallings de Vries, 28 jaar, Veldwachter, wonende te Irnsum.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   RINSKE FOPPES Bergsma, geboren 19 april1850 “des avonds ten half elf ure”
                       te Terzool, gemeente Rauwerderhem.
                       Aangever was: Foppe Klazes Bergsma, 24 jaar, Koemelker, wonende te Terzool.
                       Getuigen waren: Klaas Foppes Bergsma, 51 jaar, Landbouwer, wonende te Poppingawier.
                                                  Jelle Pieters Hoekstra, 59 jaar, Veldwachter, wonende te Poppingawier.
                       Op 16 mei 1872 te Rauwerd gehuwd met SYBE AUKES Sytema, 24 jaar,
                       geboren 9 februari 1848 te Grouw, gemeente Idaarderadeel, zonder beroep, wonende te Roordahuizum.
                       Zoon van Auke Sytzes Sytema(*rond 1820 - † 02-09-1849) 
                       en Trijntje Sybes Lootsma(*13-07-1818 - † 31-05-1896), Koemelkster, wonende te Roordahuizum.
                       Getuigen waren: Martinus Ploegstra, 45 jaar, Klerk der Secretarie, wonende te Rauwerd.
                                                  Bastiaan……., 58 jaar, Gemeente Veldwachter, wonende te Rauwerd.
                                                  Wilhelmus Henricus Jacobus Kappé, 43 jaar, wonende te Irnsum.
                                                  Rinze Baukes Wiersma, 36 jaar, Veldwachter, wonende te Sijbrandaburen.
                       Overleden 4 oktober 1929 te Idaarderadeel, gehuwd.
                       Uit dit huwelijk: FOPPE SYBES Sytema, geboren 5 maart 1873 te Rauwerderhem.
                                               TRIJNTJE SYBES Sytema, geboren 25 oktober 1874 te Rauwerderhem.
                                               AUKE SYBES Sytema, geboren 26 januari 1876 te Baarderadeel.
                                               KRIJN SYBES Sytema, geboren 6 december 1877 te Idaarderadeel.
                                               KRIJN SYBES Sytema, geboren 7 mei 1879 te Idaarderadeel.
                                               MINNE SYBES Sytema, geboren  29 maart 1881 te Idaarderadeel.
                                               WYPKJE SYBES Sytema, geboren 13 mei 1883 te Idaarderadeel.
                                               SYTZE SYBES Sytema, geboren 9 maart 1886 te Idaarderadeel.
                                               TRIJNTJE SYBES Sytema, geboren 9 juli 1889 te Idaarderadeel.
                                               TIETE SYBES Sytema, geboren 29 juli 1893 te Idaarderadeel.


                  2   NEELTJE FOPPES Bergsma. Geboren 16 februari1853 “des avonds ten zeven ure”
                       te Terzool, gemeente Rauwerderhem.
                       Aangever was: Foppe Klazes Bergsma, 26 jaar, Koemelker, wonende te Terzool.
                       Getuigen waren: Pieter Jans Glastra, 45 jaar, Schipper, wonende te Terzool.
                                                  Brügt Holzes Boonstra, 29 jaar, Koemelker, wonende te Terzool.
                       Overleden 16 april 1853 te Rauwerderhem, 2 maanden oud.


                  3  NEELTJE FOPPES Bergsma. Geboren 13 maart 1855 “des namiddags ten een ure”
                      te Terzool, gemeente Rauwerderhem.
                      Aangever was: Foppe Klazes Bergsma, 29 jaar, Koemelker, wonende te Terzool.
                      Getuigen waren: Pieter Jans Glastra, 48 jaar, Schipper, wonende te Terzool.
                                                 Brügt Holzes Boonstra, 31 jaar, Koemelker, wonende te Terzool.
                      Overleden 5 april 1935 te Sneek of Heerenveen.
                      Op 15 mei 1878 te Idaarderadeel gehuwd met ARJEN PIETERS Renema, oud 24 jaar,
                      Veerschipper, geboren 31 augustus 1853 te Roordahuizum en wonende  te Roordahuizen,
                      zoon van Pieter Arjens Renema(*30-01-1823 - † 27-09-1880), Arbeider, wonende te Roordahuizum,
                      en Akke Frederiks Felkers (*16-12-1825 - † 13-07-1867), overleden.
                      Getuigen waren: Sipke Oudkerk, 56 jaar, Veldwachter, wonende te Wartena.
                                                 Hemme Pietersen, 39 jaar, Veldwachter, wonende te Roordahuizum.
                                                 Hessel Smits, 52 jaar, Gemeente Ontvanger, wonende te Grouw. 
                                                 Christiaan Draaisma, 43 jaar, Veldwachter, wonende te Grouw.
                      Uit dit huwelijk: WYPKJE ARJENS Renema, geboren 29 augustus 1879 te Leeuwarderadeel.
                                              BAUKJE ARJENS Renema, geboren 7 januari 1884 te Leeuwarderadeel.
                                              PIETER ARJENS Renema, geboren 20 september 1884 te Leeuwarderadee.l
                                              RINSKE ARJENS Renema, geboren 7 februari 1887 te Leeuwarderadeel.


                  4   MINTJE FOPPES Bergsma, geboren 14 september 1857 “des morgens ten tien ure"
                       te Terzool, gemeente Rauwerderhem.
                       Aangever was: Foppe Klazes Bergsma, Koemelker, wonende te Terzool.
                       Getuigen waren: Kirst IJsbrands Boersma, 45 jaar Koemelker, wonende te Terzool.
                                                 Jimke Glastra van Loon, 64 jaar, Beambte der Secretarie, wonende te Rauwerd.
                       Overleden 1 oktober 1877, 20 jaar,Ongehuwd.


                  5   LEVENLOOS, dochter, geboren 11 november 1863 “des avonds ten acht ure” te Terzool, gemeente Rauwerderhem.
                       Aangevers waren: Foppe Klazes Bergsma, 38 jaar, Koemelker, wonende te Terzool.
                                                    Jiske Haitzes van der Ploeg, 41 jaar, Koemelker, wonende te Terzool


                  Na het overlijden van Wiebkjen Tjeerds is Foppe op 26 augustus 1880 te Rauwerd opnieuw
                  gehuwd met TRIJNTJE GABES Fennema, oud 32 jaar, geboren te Terzool.
                  Weduwe van Hendik Kloosterman.
                  Getuigen waren: Martinus Ploegstra, 54 jaar, Klerk der Secretarie, wonende te Rauwerd.
                                       Bastiaan Sino…, 66 jaar, Gemeente Veldwachter, wonende te Rauwerd.
                                      Wilhelmus Henricus Jacobus Kappé, 52 jaar, Veldwachter, wonende te Rauwerd
                                        Rinze Baukes Wiersma, 45 jaar, Veldwachter, wonende te Sijbrandaburen.
                  Dochter  Gabe Atzes Fennema, Timmerman, en Ytje IJsbrands Boersma, echtelieden, wonende te Terzool.
                  Uit dit huwelijk KLAAS FOPPES Bergsma, geboren 2 augustus 1884 te Rauwerderhem.XII –bq        DOUWE TJEERDS Abma, Zoon van TJEERD HARMENS Abma en NEELTJE BARTELES Boersma,
                  geboren 6 april 1830 “des avonds ten elf uren” te Terzool, gemeente Rauwerderhem.
                  Aangever was: Tjeerd Harmens Abma, 25 jaar, Boer, wonende te Terzool.
                  Getuigen waren: Uiltje Klazes Huistra, 45 jaar, Boer, wonende te Terzool.
                                             Jimke Glastra van Loon, 36 jaar, Bediende van Politie, wonende te Rauwerd.
                  Overleden 27 oktober 1882 “des voormiddags ten half twee ure” te Terzool, gemeente Rauwerderhem , 52 jaar, gehuwd.
                  Aangevers waren: Gabe Atzes Vennema, 66 jaar, Timmerman, wonende te Terzool.
                                               Hotze Jans Suierveld, 31 jaar, Winkelier, wonende te Terzool.
                  Uit de LC van 31 oktober 1882:
                  “TERZOOL, 27 oktober 1882, heden morgen overleed mijn geliefde echtgenoot en der
                   Kinderen zorgdragende vader DOUWE T. ABMA, in den ouderdom van 52 jaren en
                   6 maanden. Zwaar valt ons deze slag, doch hopen Gode te zwijgen.
                                                                                                        H.J. BAKKER.
                                                                                                        Wed. D.T. Abma”

                  Op 17 mei 1855 te Rauwerderhem gehuwd met HIEKE JELLES Bakker, 20 jaar, geboren
                  7 juli 1834 te Gauw, gemeente Wymbritseradeel. Overleden 18 februari 1901 te Rauwerderhem, 66 jaar, weduwe.
                  Dochter van Jelle Jans Bakker (*rond 1803 -† 02-09-1862)en Maaike Sjoerds Alberda (*rond 1805 - † 26-05-1860).
                  in 1998 wonende te Offingawier.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   TJEERD DOUWES Abma, geboren 12 februari 1857 te Gauw, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XIII –cv.


                  2   MAAIKE DOUWES Abma, geboren 12 februari 1859 te Gauw, gemeente Wymbritseradeel Volgt onder XIII –cw.


                  3   JELLE DOUWES Abma, geboren 17 maart 1860 te Gauw, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XIII –cx.


                  4   NEELTJE DOUWES Abma, geboren 12 november 1861 te Gauw, gemeente Wymbritseradeel.  Volgt onder XIII –cy.


                  5   HARMKE DOUWES Abma, geboren rond 27 november 1863 te Sijbrandaburen, Gemeente Rauwerderhem.  
                       Volgt onder XIII –cz.


                  6   NEELIS DOUWES Abma, geboren 3 september 1865 te Sijbrandaburen, Gemeente Rauwerderhem. Volgt onder XIII –da.


                  7   SJOERD DOUWES Abma, geboren 27 april 1867 te Sijbrandaburen, Gemeente Rauwerderhem. Volgt onder XIII –db.


                  8   NEELTJE DOUWES Abma, geboren 27 april 1870 te Sijbrandaburen, Gemeente Rauwerderhem. Volgt onder XIII –dc.


                  9   SJOERD DOUWES Abma, geboren 13 september 1872 te Terzool, gemeente Rauwerderhem. Volgt onder XIII –dd.

XII –br        RIGTJE TJEERDS Abma, Dochter van TJEERD HARMENS Abma en NEELTJE BARTELES Boersma,
                  geboren 16 mei 1832 te Terzool, gemeente Rauwerderhem.
                  Overleden 18 maart 1878 “des voormiddags ten half twaalf ure” te Terzool, nummer elf,
                  gemeente Rauwerderhem, 45 jaar oud, weduwe.
                  Aangevers waren: Ynte Symens Rienstra, 36 jaar, Koemelker, wonende te Terzool.
                                                Sipke Jelles van Teerns, 38 jaar, Potschipper, wonende Terzool.
                  Uit de LC van 22 maart 1878:
                  “Heden overleed tot onze diepe droefheid, onze waarde moeder Wed. J.J. Aukema, geb. Abma,
                   In den ouderdom van bijna 46 jaren. Moge haar einde vrede zijn geweest, gelijk zij in
                   Hare laatste levensdagen nog mogt getuigen van dien Heer, die ook voor haar was
                   gestorven en opgewekt. Dit vertouwen lenigt eenigzins onze smart.
                                   Terzool, 18 maart 1878.
                                                                   B.J. Aukema.
                                                                   
Uit aller naam.”

                  Op 17 mei 1855 te Rauwerderhem gehuwd met JOUKE JACOBS Aukema, 24 jaar,
                  geboren 14 april 1830 te Terzool
                  Zoon van Jacob Thees Aukema (*rond 1800 - † 06-12-1887) en Antje Aukes Bultstra. (*rond 1791 - † 31-05-1866)
                  Overleden 2 februari 1878 te Terzool.
                  Uit de LC van 6 februari 1877:
                  “Heden avond trof mij de lang gevreesde slag mijn levens, daar het den Heer van leven en dood
                   behaagde  van mijne zijde weg te nemen mijn geliefden echtgenoot J.J. AUKEMA, in den
                   ouderdom van 46 jaren, mij nalatende 9 kinderen. Wat mijne smart eenigzins lenigt is,
                   dat bij het naderen van den dood de hoop mogt koesteren, dat het bloed van Jezus Christus
                   ook zijne zonden mogt reinigen.
                           TERZOOL, 2 februari 1877.
                                                                     T.R. ABNA
                                                                     Wed. J.J. Aukema”.
 
                  Uit dit Huwelijk:


                  1   BARTELE JOUKES Aukema, geboren 17 mei 1856 te Terzool, gemeente Rauwerderhem.
                       Overleden 16 april 1912, 55 jaar oud. Beroep: Arbeider.
                       Op 1 mei 1890 te Rauwerderhem gehuwd met HARMKE DOUWES Abma, 26 jaar,
                       Geboren 27 november 1863 te Sijbrandeburen. Overleden 20 mei 1898, 34 jaar oud.
                       Dochter van Douwe Tjeerds Abma en Hieke Jelles Bakker. zij zijn daarmee neef en nicht.
                       Uit dit huwelijk: JOUKE BARTELES Aukema, geboren 23 februari 1891.
                                               HIJKE BARTELES Aukema, geboren 4 september 1892.
                                               DOUWE BARTELES Aukema, geboren 31 augustus 1895.


                   2   ANTJE JOUKES Aukema, geboren 3 juni 1858 te Terzool, gemeente Rauwerderhem.
                        Op 25 oktober 1879 gehuwd met SIJMEN TJALKES Schaafsma, geboren 2 januari 1848 Te Offingawier.
                        Overleden 19 mei 1900 te Sneek, 52 jaar oud.
                        Zoon van Tjalke Arjens Schaafsma en Fettje Aukes Feijkema.
                        Op 27 januari 1906 te Sneek gehuwd met POPKE OENES Sijtsma, geboren 4 januari 1862 te Nijland.
                        Zoon van Oene Lucas Sijtsma en Jantje Popkes de Groot.


                   3   TRIJNTJE JOUKES Aukema, geboren 25 april 1861 te Terzool, gemeeente Rauwerderhem. Beroep: Dienstmeid.
                        Op 12 maart 1882 te IJlst gehuwd met JACOB LOLKES van Wieren.
                        Geboren 23 juli 1859 te Oosthem. Beroep: Timmerknecht.
                        Zoon van Lolke Jacobs van Wieren en Pietje Huitres Veldhuis.


                   4   TJEERD JOUKES Aukema, geboren 8 december 1862 te Terzool, gemeeente Rauwerderhem.
                        Beroep: Boerenknecht. Overleden 3 mei 1937 te Amsterdam, 74 jaar oud.
                        Op 7 mei 1887 te Sneek gehuwd met ANTJE ANNES van Dijk, geboren 5 augustus 1868 te Gauw.
                        Zoon van Anne van Dijk en Grietje Koopmans.
                        Uit dit huwelijk: ANNE TJEERDS Aukema, geboren 31 augustus 1889 te Sneek.
                                                GRIETJE TJEERDS Aukema, geboren 23 november 1891 te Sneek.
                                                GRIETJE TJEERDS Aukema, geboren 10 augustus 1894 te Sneek.
                                                RICHTJE TJEERDS Aukema, geboren 11 juni 1900 te Sneek.


                   5   NEELTJE JOUKES Aukema, geboren 18 november 1864 te Terzool, gemeente Rauwerderhem.
                        Beroep: Naaister.
                        Op 27 mei 1882 gehuwd met ARJEN TJALKES Schaafsma, geboren 18 juli 1853 te Offingawier.
                        Overleden 15 juni 1936 te Sneek, 82 jaar oud.
                        Zoon van Tjalke Arjens Schaafsma en Fettje Aukes Feijkema.


                   6   JACOB JOUKES Aukema, geboren 19 augustus 1866 te Terzool, gemeente Rauwerderhem.
                        Beroep: Boerenknecht, fabrieksarbeider. Overleden 16 december 1949 te Leeuwarden,83 jaar oud.
                        Op 14 mei 1890 Weidum gehuwd met BREGTJE JACOBS Rijpma,
                        geboren 1 oktober 1864 “des nachts te twee ure” te Weidum, wonende te Weidum. Beroep: Naaister.
                        Aangever was:Jacob Hendriks Rijpma.
                        Getuigen waren: Jochum Hendriks Rijpma, 60 jaar, Schoenmaker, wonende te Weidum.
                                                    Eelze Hiemstra, 36 jaar, Klerk, wonende te Weidum.
                        Getuigen bij het huwelijk waren: Eelze Hiemstra, 62 jaar, Klerk, wonende te Weidum.
                                                                           Pieter Jans Jager, 39 jaar, Veldwachter, wonende te Weidum.
                                                                           Oege de Vries, 60 jaar, Klerk, wonende te Weidum.
                                                                           Schelte Jacobs de Boer, 39 jaar, Veldwachter, wonende te Weidum.
                        Overleden 20 oktober 1938 “des voormiddags te negen uur” te Weidum, 74 jaar oud.
                        Aangever was: Jan Visser, 44 jaar, Arbeider, wonende te Weidum.
                        Dochter van Jacob Hendriks Rijpma (*11-09-1836 - † 03-12-1920,Weidum) , Arbeider
                        en Maaike Sakes Bergsma(*12-12-1836 - † 01-06-1909,Weidum) Kramersche,
                        Echtelieden, wonende te Weidum.
                        Uit dit huwelijk: MAAIKE JACOBS Aukema, geboren 25 augustus 1894 te Weidum.


                   7   THAE JOUKES Aukema, man, geboren 16 april 1868 te Terzool, gemeente Rauwerderhem.
                        Overleden 19 april 1868 te Terzool, gemeente Rauwerderhem, 3 dagen oud.


                   8   THAE JOUKES Aukema, geboren 31 mei 1869 te Terzool, gemeente Rauwerderhem.
                        Beroep: Boerenknecht, Broodventer. Overleden 1 augustus 1945, 76 jaar oud.
                        Op 12 mei 1894 te Sneek gehuwd met HINKE SIJMENS Haringa, geboren 31 februari 1871 te Westhem.
                        Overleden 13 augustus 1943, 72 jaar oud.
                        Dochter van Sijmen Haringa en Anna Zandstra.
                        Uit dit huwelijk: JOUKE THEAS Aukema, geboren 27 juli 11894 te Sneek.
                                                ANNA THEAS Aukema, geboren 3 oktober 1895 te Sneek.
                                                RICHTJE THEAS Aukema, geboren 16 februari 1897 te Sneek.
                                                JANKE THEAS Aukema, geboren 4 oktober 1898 te Sneek.
                                                SIEMEN THEAS Aukema, geboren 30 augustus 1900 te Sneek.
                                                Bartele THEAS Aukema, geboren 15 mei 1902 te Sneek.


                  9   JOUKJEN JOUKES Aukema, geboren 9 mei 1871 te Terzool, gemeente Rauwerderhem.
                       Overleden 10 juni 1877 te Terzool, gemeente Rauwerderhem, 6 jaar oud.


                10   DOUWE JOUKES Aukema, geboren 26 december Terzool, gemeente Rauwerderhem.
                       Overleden 26 augustus 1877 te Terzool, gemeente Rauwerderhem, 3 jaar oud.XII –bs        HARMKE TJEERDS Abma, Dochter van TJEERD HARMENS Abma en NEELTJE BARTELES Boersma,
                  geboren 27 augustus 1834 te Terzool, gemeente Utingeradeel.
                  Overleden 9 mei 1863 “des morgens te Acht ure” in het huis nummer 12 te Wieuwerd,
                  gemeente Baarderadeel, 28 jaar oud.
                  Aangevers waren: Klaas Taekes van der Valk, 53 jaar, Koopman, wonende te Wieuwerd.
                                               Klaas Bontjes van der Valk, 24 jaar, Arbeider, wonende te Wieuwerd.
                  Begraven te Wieuwerd.          
                  Op 7 juni 1857 te Rauwerd gehuwd met GERRIT GERBENS Landstra, 23 jaar,
                  geboren 6 maart 1834 “heden morgen ten zes ure” te Wieuwerd.
                  Aangever was: Gerben Sybrens Landstra, 46 jaar, Schipper, wonende te Wieuwerd.
                  Getuigen waren: Eelke Jans van Staveren, 37 jaar, Bakker, wonende te Mantgum.
                                             Jan de Vries, 41 jaar, zonder beroep, wonende te Weidum.
                  Overleden 21 augustus 1902 “des avonds ten half negen ure” ,68 jaar, te Wieuwerd.
                  Aangevers waren: Jentje Jarings Leenstra, 43 jaar, Arbeider, wonende te Wieuwerd.
                                               Jaring Klazes Leenstra, 34 jaar, Arbeider, wonende te Wieuwerd.
                  Beroep: Verwer.
                  Zoon van Gerben Sybrens Landstra, Schipper en Minke Gerbens Schaafsma, Winkeliersche.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   LEVENLOOS, man, overleden 13 maart 1858 “des middags ten twaalf ure” te Wieuwerd,
                       gemeente Baarderadeel.
                       Aangevers waren: Abe Ruurds Hemstra, 53 jaar, Schipper, wonende te Wieuwerd.
                                                     Klaas Taekes van der Valk, 48 jaar, Arbeider, wonende te Wieuwerd


                  2   GERBEN GERRITS Landstra, geboren 3 april 1859 “des namiddags ten drie ure" te Wieuwerd.
                       Aangever was: Gerrit Gerbens Landstra, 25 jaar.
                       Getuigen waren: Klaas Taekes van der Valk, 49 jaar, Arbeider, wonende te Wieuwerd.
                                                  Jacobus van Loon, 37 jaar, Secretaris, wonende te Huins.
                                                  Achter de achternaam staat “Janzoon”vermeld.
                       Beroep: Verwersknecht.
                       Overleden 30 september 1921 “des morgens ten vijf ure” te Wieuwerd, 63 jaar.
                       Aangevers waren: Thomas Strikwerda, 70 jaar, Arbeider, wonende te Wieuwerd.
                                                     Sietse van der Vegt, 48 jaar, Arbeider, wonende te Wieuwerd.
                       Op 20 mei 1882 te Weidum gehuwd met BERBER UILTJES Wynia, 20 jaar,
                       Geboren rond 1862 te Beetgum, wonende te Britswerd.
                       Dochter van Uiltje Meinderts Wynia,overleden en Gatske Sybrens Sybrandy, overleden..
                       Voogd was: Feike Harmens Tjallema, Koopman, wonende te Britswerd.
                       Toeziend Voogd: Jelle Sijbrens Sybrandy, Bakker, wonende te Berlikum.
                       Getuigen waren: Eelze Hiemstra, 54 jaar, Klerk, wonende te Weidum.
                                                  Willem Lycklama a Nijeholt, 40 jaar, Veldwachter, wonende te Bozum.
                                                  Pieter Jans Jager, 32 jaar, Veldwachter, wonende te Weidum.
                                                  Oege de Vries, 52 jaar, Klerk, wonende te Weidum.
                       Uit dit huwelijk: GERRIT GERBENS Landstra, geboren 3 oktober 1883 te Wieuwerd.
                                               UILTJE GERBENS Landstra, geboren 8 september 1886 te Wieuwerd.
                                               GATSE GERBENS Landstra, geboren 21 september 1890 te Wieuwerd.


                  3   NEELTJE GERRITS Landstra, geboren 9 januari 1861 “des nachts te vijf ure" te Wieuwerd, gemeente Baarderadeel.
                       Aangever was: Gerrit Gerbens Landstra, 26 jaar, Verwer, wonende te Wieuwerd.
                       Getuigen waren: Abe Ruurds Hemstra, 55 jaar, Schipper, wonende te Wieuwerd.
                                                  Bauke Rijkeles van der Heide, 56 jaar, Veldwachter, wonende te Weidum.
                       Overleden 28 juni 1861 “des avonds te zes ure” in het huis nommer 12,  te Wieuwerd,
                       gemeente Baarderadeel, 5 maanden oud.
                       Aangevers waren: Justus Roukes Jellema, 69 jaar, Onderwijzer, wonende te Wieuwerd.
                                                     Willem Wijbes Schaafsma, 27 jaar, Koopman, wonende te Wieuwerd.
                                                     Geburen van den overledene.


                  4   NEELTJE GERRITS Landstra, geboren 30 mei 1862 “des nachts te drie ure”te Wieuwerd,
                       gemeente Baarderadeel.
                       Aangever was: Gerrit Gerbens Landstra, 28 jaar, Veerschipper, wonende te Wieuwerd.
                       Getuigen waren: Reinder Jans, Radersma, 56 jaar, Timmerman, wonende te Wieuwerd.
                                                  Oege de Vries, 32 jaar, Klerk wonende te Weidum.
                       Overleden 27 juni 1862 “des morgens te negen ure”in het huis nommer 13 te Wieuwerd,
                       gemeente Baarderadeel, 4 weken oud.
                       Aangevers waren: Abe Ruurds Hemstra, 57 jaar, Schipper, wonende te Wieuwerd.
                                                    Klaas Bontjes van der Valk, 23 jaar, Arbeider, wonende te Wieuwerd.

      

                  Op 29 september 1864 te Weidum gehuwd met TRIJNTJE JANS Oosterhout, 25 jaar,
                  geboren rond 1839 te Wieuwerd.
                  Dochter van Jan Theunis Oosterhout en Jacomina Meintes Dijktra.
                  Uit dit huwelijk: MINKE GERRITS Landstra, geboren 31 oktober 1865 te Wieuwerd.
                                           JAN GERRITS Landstra, geboren 15 augustus 1867 te Wieuwerd.
                                           JACOBUS GERRITS Landstra, geboren 30 september 1869 te Wieuwerd.
                                           JACOMINA GERRITS Landstra, geboren 8 juni 1871 te Wieuwerd.
                                           SYBREN GERRITS Landstra, geboren 30 mei 1876 te Wieuwerd.
                                           SYBREN GERRITS Landstra, geboren 13 mei 1880 te Wieuwerd.XII –bt         MINTJE TJEERDS Abma, Dochter van TJEERD HARMENS Abma en NEELTJE BARTELES Boersma,
                   geboren 23 november 1836.
                   Overleden 12 mei 1857 te gemeente Rauwerderhem, 20 jaar oud. Ongehuwd.XII –bu        BARTELE TJEERDS Abma, Zoon van TJEERD HARMENS Abma en NEELTJE BARTELES Boersma,
                  geboren 23 november 1839.
                  Overleden 1 oktober 1853 te gemeente Rauwerderhem, 13 jaar oud.XII –bv        HARMEN TJEERDS Abma, Zoon van TJEERD HARMENS Abma en NEELTJE BARTELES Boersma,
                  geboren 8 oktober 1842 te Terzool. In 1879 Boer te Terzool.
                  Overleden 17 mei 1906. Op 11 mei 1870 gehuwd met  WYBKJEN JANS van Dijk,
                  geboren 4 november 1847 te Rauwerderhem.
                  Overleden 1 augustus 1882 te Terzool, 35 jaar oud, na bevalling van een tweeling.
                  Uit de LC van 4 augustus 1882:
                  “Heden overleed zeer onverwacht, na bevallen te zijn van tweelingen, mijne geliefde
                   Echtgenoot en der kinderen zorgdragende moeder WIEPKJE J. van Dijk, in den
                   Ouderdom van ruim 35 jaren.
                   Dat haar einde vrede moge geweest zijn is onze wensch en bede van den God aller Genade.
                        Terzool, 1 augustus 1882.
                                                HARMEN T. Abma”
 
                  dochter van Jan Beens van Dijk (* rond 1808 - † 24-01-1877)
                  en Antje Sjoerds Lanting.(*rond 1808 - † 17-02-1880)     
           
                  Uit dit huwelijk:


                 1   ANTJE HARMENS Abma, geboren 31 augustus 1871 te Terzool, gemeente Rauwerderhem. Volgt onder XIII –de.


                 2   NEELTJE HARMENS Abma, geboren 30 november 1872. Volgt onder XIII –df.


                 3   TJEERD HARMENS Abma, geboren 17 november 1874. Volgt onder XIII –dg.


                 4   JAN HARMENS Abma, geboren 3 april 1876. Volgt onder XIII –dh.


                 5   WYBKJEN HARMENS Abma, geboren 11 september 1878. Volgt onder XIII –di.


                 6   BEEN HARMENS Abma, geboren 21 september 1880 te Terzool, gemeente Rauwerderhem. Volgt onder XIII –dj.


                 7   ANTJE HARMENS Abma, geboren 1 augustus 1882 te Terzool, gemeente Rauwerderhem. Volgt onder XIII –dk.


                 8   WYPKE HARMENS Abma, geboren 1 augustus 1882 te Terzool, gemeente Rauwerderhem. Volgt onder XIII –dl.

                 Op 2 april 1885 voor de tweed maal gehuwd met WIJTSKE WABES Wartena,
                 geboren  24 september1854 te Terzool, gemeente Rauwerderhem.
                 Dochter van Wabe Ruurds Wartena (*12-10-1832 - † 03-06-1873)
                 en Eelkjen Frederiks de Wolf (*rond1827 - † 19-12-1861).
                 Weduwe van Sjouke Suierveld. (*14-12-1851 - † 12-05-1884) geboren te Irnsum.
                 zoon van Wytze Theunis Suierveld en Janke Abes Hanje.
                 Overleden 27 mei 1933 te Zuidlaren, 78 jaar oud. Wonende te Terzool

                 Uit dit huwelijk:


                 9   EELKJEN HARMENS Abma, geboren 21 april 1886 te Terzool gemeente Rauwerderhem. Volgt onder XIII –dm.


               10  WYBKJEN HARMENS Abma, geboren 30 november 1890 te Terzool, gemeente Rauwerderhem. Volgt onder XIII –dn.

XII –bw        TRIJNTJE TJEERDS Abma, Dochter van TJEERD HARMENS Abma en NEELTJE BARTELES Boersma,
                   geboren 16 november 1844
                   Overleden 1 maart 1854 te gemeente Rauwerderhem, 9 jaar oud.

XII –bx        GERRITJE TJEERDS Abma, Dochter van TJEERD HARMENS Abma en NEELTJE BARTELES Boersma,
                  geboren 22 augustus 1847 te Terzool, gemeente Rauwerderhem
                  Overleden 7 juli 1881 “des voormiddags ten acht ure” te Terzool, gemeente Rauwerderhem, 33 jaar oud, gehuwd.
                  Aangevers waren: Douwe Kiestra, 38 jaar, Boer, wonende te Terzool.
                                               Tjalling Bakker, 27 jaar, Arbeider, wonende te Terzool.
                  Uit de LC van 11 juli 1881:
                  “heden morgen 8½ uur trof mij de lang gevreesde slag, daar het de Heere behaagde, in Wiens
                   hand onze adem is en bij Wien al onze paden zijn, van mij weg te nemen mijne geliefde
                   Echtgenoot en zorgvolle moeder GERRITJE T. ABMA, in den ouderdom van bijna 34 jaren,
                   na eene echtvereniging van 11 jaren, mij nalatende 4 nog jonge kinderen.
                   Zeer zwaar valt mij deze slag.
                   Moge de Heer mij leren te zwijgen, in Wiens handen zij haren geest beval, is mijne bede
                   van den God aller genade.
                             Terzool, 7 juli 1881.
                                                   RUURD J. BAJEMA”

                  Op 11 mei 1870 te Rauwerderhem gehuwd met RUURD JANS Bajema, 24 jaar, geboren rond 1846 te Warns,
                  gemeente Hemelumer Oldeferd. Beroep: Koemelker.
                  Zoon van Jan Jacob Bajema en Bauk Ruurds Visser.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   JAN RUURDS Bajema, geboren 16 april 1871 “des voormiddags te elf ure “ te Bozum, gemeente Baarderadeel.
                       Aangever was: Ruurd Jans Bajema, 25 jaar, Arbeider, wonende te Bozum.
                       Getuigen waren: Laas Jacobs Bonnema, 51 jaar, Boer, wonende te Oosterwierum.
                                                  Andreas Jacobs Tjaarda, 66 jaar, Kastelein, wonende te Weidum.
                       Overleden 30 september 1871 “des nachts ten drie ure”in het huis nommer 53
                       te Oosterwierum.
                       Aangevers waren: Johannes Gjalts Kuperus, 53 jaar, Kuiper, wonende te Oosterwierum.
                                                     Yde Johannes Tjaarda, 26 jaar, Koopman, wonende te Oosterwierum.


                  2   JAN RUURDS Bajema, geboren 25 juli 1872 “des namiddags ten twee ure”
                        te Oosterwierum, gemeente Baarderadeel.
                        Aangever was: Ruurd Jans Bajema, 26 jaar, Arbeider, wonende te Oosterwierum
                        Getuigen waren: Johannes Hanses de Groot, 68 jaar, Koemelker, wonende te Oosterwierum.
                                                   Eelze Hiemstra, 44 jaar, Klerk, wonende te Weidum.


                  3   TJEERD RUURDS Bajema, 11 december 1874 “des namiddags ten drie ure”
                       te Oosterwierum, gemeente Baarderadeel.
                       Aangever was: Ruurd Jans Bajema, 29 jaar, Arbeider, wonende te Oosterwierum.
                       Getuigen waren: Gerben Hoitinga van Idsinga, 32 jaar, Arbeider, wonende te Oosterwierum.
                                                  Eelze Hiemstra, 46 jaar, Klerk, wonende te Weidum.


                  4   SYBREN RUURDS Bajema, geboren 28 maart 1876 “des namiddags ten drie ure”
                       te Oosterwierum,Baarderadeel.
                       Aangever was: Ruurd Jans Bajema, 30 jaar, Arbeider, wonende te Oosterwierum.
                       Getuigen waren: Sybe Aukes Sytema, 28 jaar, Slagter, wonende te Oosterwierum.
                                                  Eelze Hiemstra, 48 jaar, Klerk, wonende te Weidum.


                  5   NEELTJE RUURDS Bajema, geboren 21 mei 1878 te Rauwerderhem.XII –by       JARING TJEERDS Abma, Dochter van TJEERD HARMENS Abma en NEELTJE BARTELES Boersma,
                  geboren 2 december 1849.
                  Overleden woensdag 6 april 1850 te gemeente Rauwerderhem, 4 maanden oud.XII –bz        HARMEN FREERKS Abma, Zoon van FREERKS HARMENS Abma en AALTJE KLAZES Nauta,
                  geboren dinsdag 20 november 1838
“des namiddags ten twee ure” te Oosterend, gemeente Hennaarderadeel.
                  Aangever was: Freerk Harmens Abma, 29 jaar, Boer, wonende te Oosterend.
                  Getuigen waren: Dirk Yedes Sjaarda, 39 jaar, Boer, wonende te Oosterend.
                                             Wijbren Sjirks Joustra, 61 jaar, Boer, wonende te Oosterend.
                  In 1905 is hij koemelker, wonende te Bolsward.
                  Overleden vrijdag 30 augustus 1929 “des voormiddags ten vier ure” te Bolsward,90 jaar oud, gehuwd.
                  Aangevers waren: Romke Bruinsma, 39 jaar, Aanspreker, wonende te Bolsward.
                                              Douwe Bruinsma, 26 jaar, zonder beroep, wonende te Bolsward.
                  Op woensdag 9 mei 1860 te Weidum gehuwd met SINA SINES Nauta, geboren 14 juli1840 te Ried.
                  
Wegens het overlijden van ouders en grootouders van beide zijden, zijn gecompareerd:
                  Voogd van Harmen: Tjeerd Harmens Abma, Boer, wonende te Terzool.
                  Toeziend Voogd: Reinder Klazes Nauta, Kastelein, wonende te Hijlaard.
                  Voogd van Sina: Eelke Aukes de Jong, Boer, wonende ter Hijlaard.
                  Toeziend Voogd: Thomas Wijbes Nauta, Timmerman, wonende te Oosterbierum.
                   Getuigen waren: Jacobus van Loon, Janzoon, 38 jaar, Secretaris, wonende te Huins.
                                              Bauke Rijkeles van der Heide, 56 jaar, Veldwachter, wonende te Weidum.
                                              Eelze Hiemstra, 32 jaar, Klerk, wonende te Weidum.
                                              Oege de Vries, 30 jaar, Klerk, wonende te Weidum.
                                              Allen aan de jonggehuwden vreemd.

                  Overleden 27 maart 1882 te Folsgare, 41 jaar oud
, ten gevolge van complicaties na de geboorte
                  Van hun 11de  - levenloos -  geboren kind.
                  Uit de LC van 31 maart 1882:
                  “Heden overleed mijn  geliefde echtgenoot en der kinderen zorgdragende moeder
                   SIJNA SIJNES Nauta, in den ouderdom van bijna 42 jaren, na eene genoegelijke
                   Echtvereeniging van bijna 22 jaar.
                   Ware hare hope op haren Heiland vast; ook wij hebben genade noodig in dezen
                   Moeilijken weg.
                        Folsgare, 27 maart 1882.
                                                HARMEN F. Abma”

                  Dochter van Syne Wybes Nauta en Pietje Dirks Visser.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   FREERK HARMENS Abma, geboren dinsdag 16 oktober 1860 te Menaldumadeel. Volgt onder XIII –do.


                  
2   WYBE HARMENS Abma, geboren maandag 21 juli 1862 gemeente Baarderadeel.  Volgt onder XIII –dp.


                  3   GABIUS HARMENS Abma, geboren 10 maart 1864 te Hijlaard, gemeente Baarderadeel. Volgt onder XIII –dq.


                  4   SINE HARMENS Abma, geboren 7 mei 1865 te gemeente Baarderadeel. Volgt onder XIII –dr.


                  5   ALE HARMENS Abma, geboren zondag 17 maart 1867 te gemeente Baarderadeel. Volgt onder XIII –ds.


                  6   AALTJE HARMENS Abma, geboren dinsdag 3 augustus 1869 te Hijdaard, gemeente Hennaarderadeel.  Volgt onder XIII –dt.


                  7   HOMME HARMENS Abma, geboren dinsdag 14 november 1871 te gemeente Baarderadeel.  Volgt onder XIII –du.


                  8   KORNELIS HARMENS Abma, geboren 30 november 1873 te gemeente Baarderadeel. Volgt onder XIII –dv.


                  9  TJEERD HARMENS Abma, geboren zondag 25 april 1875 te gemeente Baarderadeel. Volgt onder XIII –dw.


                10   PIET HARMENS Abma, geboren zondag 18 mei 1879 te gemeente Baarderadeel.  Volgt onder XIII –dx.


                11   LEVENLOOS, overleden 19 maart 1882 “des avonds ten negen ure” te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangevers waren: Harmen Abma, 42 jaar, Landbouwer, wonende te Folsgare.
                                                    Bauke Roukema, 28 jaar, Landbouwer, wonende te Folsgare.


                  Op zondag 5 mei 1889 te Bolsward gehuwd met FROUKJEN Netters, geboren op
                  Zaterdag 30 december 1848 te Bozum, overleden dinsdag 20 mei 1930 te Bolsward.XII –ca        GABIUS FREERKS Abma, Zoon van FREERKS HARMENS Abma en AALTJE KLAZES Nauta,
                  geboren woensdag 20 mei 1840 te Oosterend, gemeente Hennaarderadeel. In 1905 is Gabius van beroep: Kruidenier.
                  Overleden 1 maart 1907 “des voormiddags ten zeven ure” te Oosterend, gemeente Hennaarderadeel, 66 jaar oud, gehuwd.
                  Aangevers waren: Hendrik de Vries, 50 jaar, Werkman, wonende te Oosterend.
                                               Hielke Klijnstra, 26 jaar, Schoenmaker, wonende te Oosterend.
                   “Het behaagde den Heere heden morgen van mijne zijde weg te nemen, in den hope des
                  eeuwigen levens, onzen geliefden echtgenoot, vader, behuwd- en grootvader,
                  GABIUS FREERKS Abma, in den ouderdom van 66 jaren, en 9 maanden, na eene echtvereniging van bijna 36 jaren”

                  volgens een advertentie uit de Leeuwarder Courant.
 
                  Op 4 januari 1868 te Wommels gehuwd met TIETJE BAUKES Bouma, 22 jaar, Geboren rond 1846
                  te Oosterend, dochter van Bauke Piers Bouma en Beike Fekkes Tibma.
                  Ondertrouw op 2 mei 1871 te Oosterend.
                  Op 13 mei 1871 te Wommels gehuwd met ELISABETH JACOBS van der Stal. 25 jaar,
                  geboren Rond 1846 te Weidum, gemeente Baarderadeel, wonende te Oosterend.
                  Beroep: Dienstmeid.
                  Dochter van Jacob Rientses van der Wal, wagenmaker en Akke Aukes Ypma, overleden.
                  Getuigen waren: Tjibbe Tiemersma, 37 jaar, Kantoorbediende, wonende te Wommels.
                                              Gerrit Siebolts Tiemersma, 23 jaar, Kantoorbediende, wonende te Wommels.
                                              Jelle Haagsma, 33 jaar,Veldwachter, wonende te Wommels.
                                              Pieter Bakker, 34 jaar, Veldwachter, wonende te Spannum.

                  Overleden rond 10 februari 1925 te Leeuwarden.

                 Uit dit huwelijk:


                  1   AKKE GABIUS Abma, geboren 16 mei 1873 te Hennaarderadeel. Volgt onder XIII –dy.


                  2   FREERK GABIUS Abma, geboren 12 mei 1875 te Oosterend, gemeente Hennaarderadeel. Volgt onder XIII –dz.


                  3   JACOB GABIUS Abma, geboren 18 oktober 1876 te Oosterend, gemeente Hennaarderadeel. Volgt onder XIII –ea.


                  4   JACOB GABIUS Abma, geboren 22 februari 1881 te Hennaarderadeel. Volgt onder XIII –eb.XII –cb        WIEPKJEN FREERKS Abma, Dochter van FREERKS HARMENS Abma en AALTJE KLAZES Nauta,
                  geboren 24 januari 1842 te Oosterend.
                  Overleden woensdag 12 augustus 1846 “des avonds ten zes ure” te Oosterend nummer 80, 4 jaar oud.
                  Aangevers waren: Freerk Harmens Abma, 37 jaar, Boer, wonende te Oosterend.
                                               Jacob Dirks Dijkstra, 40 jaar, Boer, wonende te Oosterend.
XII –cc        TRIJNTJE FREERKS Abma, Dochter van FREERKS HARMENS Abma en AALTJE KLAZES Nauta,  
                  geboren 17 januari 1846 te Oosterend.
                  Overleden zaterdag 29 mei 1847 “des avonds ten negen uren” in zijnen huize, te Oosterend.
                  Aangever was: Freerk Harmens Abma, 36 jaar, Boer, wonende te Oosterend.
                  Getuigen waren: Jacob Dirks Dijkstra, 40 jaar, Boer, wonende te Oosterend.
                                             Jan Thomas Sippens, 23 jaar, Zonder beroep, wonende te Oosterend

XII –cd        HARMEN GERRITS Abma, Zoon van GERRIT HARMENS Abma en AAFKE KLAZES Nauta.
                  Geboren 11 februari 1834 “des namiddags ten drie ure" te Wommels, gemeente Hennaarderadeel.
                  Aangever was: Gerrit Harmens Abma, 23 jaar, zonder beroep, wonende te Wommels.
                  Getuigen waren: Gerben Douwes Miedema, 25 jaar, Boer, wonende te Wommels.
                                             Joun Dirks Bouma, 30 jaar, Arbeider, wonende te Wommels.
                  Overleden op 28 juli 1875 “des namiddags tem vier ure” in de huizinge nummer 2 te Hijdaard,
                  gemeente Hennaarderadeel. 41 jaar oud.
                  Aangevers waren: Pier Gosses de Vries, 54 jaar, Arbeider, wonende te Hijdaard.
                                               Jaring Aukes Leenstra, 23 jaar, Boer, wonende te Hijdaard.
                  Heeft voldaan aan de wet op de Nationale Militie.Ten tijde van zijn huwelijk wonende te Cubaard.
                  Op 10 mei 1856 te Wommels gehuwd met BERBERTJE YPKES Landstra, 17 jaar,
                  geboren  3 augustus 1838 “des voormiddags ten elf ure”  te Deinum, gemeente Menaldumadeel,
                  wonende te Deinum, doch verblijf houdende te Hijdaard.
                  Aangever was Ypke Gerbens landstra, 30 jaar, Arbeider, wonende te Deinum.
                  Getuigen waren: Marten Jans Schotanus, 50 jaar, Herbergier, wonende te Deinum.
                                             Ritzert Roels de Jong, 33 jaar, Timmerman, wonende te Deinum.
                  Dochter van Ypke Gerbens Landstra, Koemelker, wonende te Deinum
                  en Antje Harmens Hagema, overleden.
                  Getuigen waren: Siebolt Taekeles Tiemersma, 59 jaar, Ytiger der Botervaten, wonende te Wommels.
                                             Petrus Noordenbos, 34 jaar, Gemeente ontvanger van Hennaarderadeel,
                                             wonende te Wommels.
                                             Abe Egberts Struiksma, 41 jaar, Kastelein, wonende te Wommels.
                                             Allen goede vrienden.

                  Overleden 16 juli 1863 “des avonds ten zes ure”in de huizinge nummer 2 te Hijdaard.
                  Aangevers waren: Harmen Gerrits Abma, 29 jaar, Boer, wonende te Hijdaard.
                                               Jacob Benedictus Leijenaar, 51 jaar, Boer, wonende te Hijdaard

                  Uit dit huwelijk:


                  1   ANTJE HARMENS Abma, geboren 18 februari 1861 te Hennaarderadeel. Volgt onder XIII –ec.                  Op 21 juli 1864 gehuwd met BERBER JENTJES de Groot. Geboren rond 1868 te Nes gemeente Utingeradeel.
                  Dochter van Jentje Klazes de Groot en Janke Tjerks Westerterp.
                  Overleden 23 maart 1910 rond acht uur s’morgens, te Wommels, 72 jaar oud.

                  Uit dit huwelijk:


                  2   GERRIT HARMENS Abma, geboren 4 december 1865 te Hijdaard, gemeente Hennaarderadeel. Volgt onder  XIII –ed.


                  3   GERRIT HARMENS Abma, geboren 14 oktober 1867 te Hijdaard, gemeente Hennaarderadee.l Volgt onder XIII –ee.


                  4   JENTJE HARMENS Abma, geboren 13 maart 1870 te Hijdaard, gemeente Hennaarderadeel. Volgt onder XIII –ef.


                  5   JELMER HARMENS Abma, geboren 7 maart 1873 te Hijdaard, gemeente Hennaarderadeel. Volgt onder XIII –eg.


                  6   AFKE HARMENS Abma, geboren 15 oktober 1875 te Hijdaard, gemeente Hennaarderadeel. Volgt onder XIII –eh.XII –ce        KLAAS GERRITS Abma, Zoon van GERRIT HARMENS Abma en AAFKE KLAZES Nauta.
                  Geboren 7 mei 1836 “des morgens ten vier uren“ te Cubaard, gemeente Hennaarderadeel.
                  Aangever was: Gerrit Harmens Abma, 25 jaar, Boer, wonende te Cubaard.
                  Getuigen waren: Hette Kornelis Blanksma, 28 jaar, Boer, wonende te Cubaard.
                                             Heerke Ages Roukema, 29 jaar, Boer, wonende te Cubaard.
                  Overleden 27 december 1876 “des middags ten twaalf ure” te Burgwerd,
                  gemeente Wonseradeel, 40 jaar, gehuwd.  Beroep: Koopman.
                  Aangevers waren: Tiette Bootsma, 54 jaar, Timmerman, wonende te Burgwerd.
                                                Gerardus Albertus Heldoorn, 51 jaar, Conciërge, wonende te Bolsward.
                 Uit de LC van 5 januari 1877:
                 “BURGWERD. Den 27 december 1876 is op het allertreurigst overleden, mijn geliefde
                  echtgenoot en der kinderen zorgdragende vader KLAAS G. ABMA, in den ouderdom
                  van 40 jaren en ruim zeven maanden, nalatende 8 kinderen, waarvan 6 uit 2 eerdere
                  echtverenigingen, na een echt van drie jaren.
                             S.W. ELSENGA, Wed. K.G. Abma
                                               en KINDEREN.”

                  Op 6 april 1859 te Wommels gehuwd met HOTSKE SJOERDS Ypma, 19 jaar,
                  Geboren 9 juli 1839 te Kubaard.
                  Dochter van Sjoerd Tjipkes Ypma (*27-11-1807 - † 25-06-1858)
                   en Tjitske Sjoerds Rusticus. (*26-09-1810  - † 21-11-1847)

                  Uit dit huwelijk:


                  1   TJITSKE KLAZES Abma, geboren 24 december 1859 te Kubaard, gemeente Hennaarderadeel. Volgt onder XIII –ei.


                  2   AAFKE KLAZES Abma, geboren 24 december 1859 te Kubaard. gemeente Hennaarderadeel. Volgt onder XIII –ej.


                  3   KLAASKE KLAZES Abma, geboren 7 juli 1862 te Hennaard. gemeente Hennaarderadeel. Volgt onder XIII –ek.


                  4   GERRIT KLAZES Abma, geboren 24 oktober 1863 te Hennaard. gemeente Hennaarderadeel. Volgt onder XIII –el.


                  5   TJITSKE KLAZES Abma, geboren 21 december 1864 te Hennaard. gemeente Hennaarderadeel. Volgt onder XIII –em.

 

                  Op 9 april 1868 te Hennaarderadeel gehuwd met MAAIKE YPES Bouma, 24 jaar, geboren rond 1844 te Wommels.
                  Dochter van Ype Dirks Bouma en Sytske Hendriks van der Tempel.

                  Uit dit huwelijk:
  

                  6   HARMEN KLAZES Abma, geboren 8 mei 1868 te Hennaard, gemeente Hennaarderadeel. Volgt onder XIII –en.


                  7   SYTSKE KLAZES Abma, geboren 2 mei 1869 te Hennaard, gemeente Hennaarderadeel. Volgt onder XIII –eo.

                  Op 25 februari 1874 te Hennaarderadeel gehuwd met SYBRIG WYBES Elsinga,
                  18 jaar geboren 10 juni 1855 te Kubaard.
                  Dochter van Wybe Lieuwes Elsinga, (*03-09-1820 - † 04-08-1879)
                  en Hotske Ypes Kingma.(*30-03-1824 - † 13-06-1899)
                  Na het overlijden van Klaas is zij eind 1877 opnieuw gehuwd met B.O. Sijperda van Nijland, weduwnaar van U.L. de Boer.

                  Uit dit huwelijk:


                  8   KLAAS KLAZES Abma, geboren rond 1874 te gemeente Hennaarderadeel. Volgt onder XIII –ep.


                  9   WIEBE KLAZES Abma, geboren 23 april 1876 te Hennaarderadeel. Volgt onder XIII –eq.XII –cf         WIEPKJEN GERRITS Abma, dochter van GERRIT HARMENS Abma en AAFKE KLAZES Nauta.
                  Geboren 10 januari 1839 “des morgens ten vijf ure” te Cubaard, gemeente Hennaarderadeel.
                  Aangever was: Gerrit Harmens Abma, 27 jaar, Boer, wonende te Cubaard.
                  Getuigen waren: Hette Kornelis Blanksma, 30 jaar, Boer, wonende te Cubaard.
                                             Heerke Ages Raukema, 32 jaar, Boer, wonende te Cubaard.
                  Overleden 4 januari 1924 te Tzum, gemeente Franekeradeel. 84 jaar, Weduwe.
                  Op 19 mei 1866 te Wommels gehuwd met LIEUWE HARMENS Lanting, 26 jaar,
                  Geboren rond 1840 te Tzum, gemeente Franekeradeel, Boer, wonende te Tzum.
                  Getuigen waren: Tjibbe Tiemersma, 32 jaar, Kantoorbediende, wonende te Wommels.
                                             Johannes Stam, 39 jaar, Veldwachter, wonende te Wommels.
                                             Jan Both, 38 jaar, Veldwachter, wonende te Lutkewierum.
                                             Pieter Bakker, 29 jaar, Veldwachter, wonende te Spannum.
                  Zoon van Harmen Lieuwes Lanting en Geltje Tjerks Hamstra, echtelieden, wonende te Tzum.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   LEVENLOOS, man, geboren 13 juli 1869 “des morgens ten half zes ure” te Hijlaard, gemeente Hennaarderadeel.
                       Aangevers waren: Lieuwe Harmens Lanting, 29 jaar, Boer, wonende te Hijdaard.
                                                    Jacob Benedictus Leijenaar, 57 jaar, Boer, wonende te Hijdaard.


                  2   AAFKE LIEUWES Lanting, geboren 5 november 1870 te Franekeradeel.
                       Overleden 10 april 1875 te Tzum, 4 jaar oud.
                       Uit de LC van 16 april 1875:
                       “Heden in den vroegen morgen werd ons ouderhart diep gewond door het overlijden
                        van de oudste onzer lievelingen, AAFKE, in den aanvalligen leeftijd van 4½ jaar.
                                Tzum, den 10 april 1875.
                                                          LIEUWE H. LANTING.
                                                          WIJPKJE G. ABMA.”


                  3   ANTJE LIEUWES Lanting, geboren 19 juni 1872 te Franekeradeel.
                       Op 21 mei 1898 te Tzum gehuwd met LOUW ULBES Hannema, 25 jaar, geboren
                       Rond 1873 te Lollum. Zoon van Ulbe Hannema en Fokeltje Idsinga.


                  4   GILTJE LIEUWES Lanting, geboren 19 juni 1872 te Franekeradeel.
                       Op 22 mei 1897 te Tzum gehuwd met DIRK SYBRENS Fynia, 31 jaar, geboren
                       rond 1866 te Lollum. Zoon van Sybren Wiebes Fynia en Trijntje Dirks Hannema.


                  5   GERRITJE LIEUWES Lanting, geboren rond 1874 te Tzum.
                       Overleden 9 december 1918 “des namiddags ten een ure” te Leeuwarden, wonende te Tzum, 45 jaar oud.
                       Aangevers waren: Gerrit Jans Heeg, 57 jaar, Zonder beroep, wonende te Leeuwarden.
                       Reinder Klazes Okkinga, 50 jaar, Zonder beroep, wonende te Leeuwarden.
                       Op 22 mei 1897 te Tzum gehuwd met HARMEN JARIGS Westra, 23 jaar, geboren
                       rond 1874 te Kubaard. Zoon van Jarig Klazes Westra en Sjirken Harmens Koopmans.

XII –cg        HETTE GERRITS Abma, Zoon van GERRIT HARMENS Abma en AAFKE KLAZES Nauta,
                  
geboren 20 mei 1843 te Kubaard, gemeente Hennaarderadeel.
                  Overleden 13 september 1889 “des avonds ten acht ure” te Cubaard, gemeente Hennaarderadeel, 46 jaar oud.
                  Aangevers waren: Lieuwe Meinderts Wynia, 74 jaar, Boer, wonende te Cubaard.
                                               Sjoerd Lieuwes Wynia, 38 jaar, Boer, wonende te Cubaard.
                  Op 18 mei 1867 te Hennaarderadeel gehuwd met SJOUWKJE KLAZES van der Kooi, 20 jaar,
                  geboren  21 februari 1847 “des voormiddags te elf ure” te Hennaard, gemeente Hennaarderadeel.
                  Aangever was: Klaas Binnes van der Kooi, 23 jaar, zonder beroep, wonende te Hennaard.
                  Getuigen waren: Petrus Noordenbos, 25 jaar, Kantoorbediende , wonende te Wommels.
                                             Egbert Gadzes Struiksma, 78 jaar, Veldwachter, wonende te Wommels.
                  Getuigen waren: Tjibbe Tiemersma, 33 jaar, Kantoorbediende, wonende te Wommels.
                                             Jelle Haagsma, 29 jaar, Veldwachter, wonende te Wommels.
                                             Wiebren Tadema, 42 jaar, Veldwachter, wonende te Lutkewierum.
                                             Pieter Bakker, 30 jaar, Veldwachter, wonende te Spannum.
                  Beroep: Dienstmeid. Rond 1891 wonende te Kubaard.
                  Dochter van Klaas Binnes van der Kooi (*10-12-1823 - † 15-04-1895,Hennaard), Boer
                  en Geertje Willems Bootsma.(*27-06-1827 - † 01-02-1902)  

                  Uit dit huwelijk:


                  1   GEERTJE HETTES Abma, geboren 24 februari 1868 te gemeente Hennaarderadeel. Volgt onder XII –er.


                  2   AAFKE HETTES Abma, geboren 31 oktober 1869 te Cubaard, gemeente Hennaarderadeel. Volgt onder XIII –es.


                  3   WIEPKJEN HETTES Abma, geboren 6 mei 1873 te Wommels, gemeente Hennaarderadeel. Volgt onder XIII –et.


                  4   HESTER HETTES Abma, geboren 23 november 1876 te Wommels, gemeente Hennaarderadeel. Volgt onder XIII –eu.


                  5   GERRIT HETTES Abma, geboren 22 januari 1887 te Kubaard, gemeente HennaarderadeelVolgt onder XIII –ev.

XII –ch        HARMEN MURKS Abma, Zoon van MURKS HARMENS Abma en BAUKJEN JANS Wynia,
                  geboren 26 maart 1844 “des morgens ten half drie uren” te Wommels, gemeente Hennaarderadeel.
                  Aangever was: Murk Harmens Abma, 26 jaar, zonder beroep, wonende te Wommels.
                  Getuigen waren: Jacob Sjoukes Wijnia, 30 kaar, Koopman, wonende te Wommels.
                                             Egbert Gadzes Struiksma. 75 jaar, Veldwachter, wonende te Wommels.
                  Rond mei 1887 met zijn ouders geëmigreerd naar Amerika. Werd daar HERMAN genoemd.
                  Overleden 14 juli 1933 in Amerika.
                  Uit de LC van 4 april 1887:
                  Boelgoed te Spannum,
                    De Notaris CANNEGIETER  te Tzum zal op woensdag 6 april 1887, des voormiddags 10
                   Uur, bij Harmen Murks Abma te Spannum, tegen contante betaling, in het openbaar verkoopen:
                   Eene partij MEUBELEN en HUISRAAD, als: secretaire, 2 kleerkasten, nieuwe kookkachel,
                   vierkante kolomkachel, tafel, ronde klok, stoelen, waaronder 6 beste, stoven, turfbak, kleeden,
                   
Karpetten, matten, tobben, emmers en allerlei  ijzer, koper, tin, glas, porselein en aardewerk

                  Op 22 mei 1866 te Wommels gehuwd met JOUKJE TIEDES Bijlsma, 20 jaar,
                  geboren 21 april 1846 “des avonds ten tien ure” te Wommels, wonende te Waaxens.
                  Aangever was: Tiede Dirks Bijlsma, 24 jaar, zonder beroep, wonende te Wommels.
                  Getuigen waren: Gerben Jacobs de Jong, 39 jaar, Arbeider, wonende te Wommels.
                                             Egbert Gadzes Struiksma, 77 jaar, Veldwachter, wonende te Wommels
                  Getuigen waren: Tjibbe Tiemersma, 32 jaar, Kantoorbediende, wonende te Wommels.
                                             Johannes Stam, 39 jaar, Veldwachter, wonende te Wommels.
                                             Jan Both, 38 jaar, Veldwachter, wonende te Lutkewierum.
                                             Pieter Bakker, 29 jaar, Veldwachter, wonende te Spannum.
                  Dochter van Tiede Dirks Bijlsma(*11-09-1821 - †) , Boer
                  en Antje Klazes Noordenbos (*19-08-1823 - † 12-12-1909,Wommels), echtelieden, wonende te Waaxens.

                  Overleden 8 juli 1935 in Amerika.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   MURK HARMENS Abma, geboren 28 maart 1867 te gemeente Hennaarderadeel. Volgt onder XIII –ew.


;                 2   ANTJE HARMENS Abma, geboren 20 april 1868 te Lollum, gemeente Wonseradeel. Volgt onder XIII –ex.


                 3   TIEDE HARMENS Abma, geboren 27 november 1887 gemeente Hennaarderadeel. Volgt onder XIII –ey.

XII –ci         JAN MURKS Abma, Zoon van MURK HARMENS en BAUKJEN JANS Wynia,
                  geboren, geboren 25 mei 1846 “des morgens ten vijf uren” te Cubaard, gemeente Hennaarderadeel.
                  Aangever was: Murk Harmens Abma, 29 jaar, Boer, wonende te Cubaard.
                  Getuigen waren: Auke Berends Schuringa, 55 jaar, Boer, wonende te Cubaard.
                                             Egbert Gatzes Struiksma, 77 jaar, veldwachter, wonende te Wommels.
                  Overleden 16 april 1931 “des namiddags ten zes uur” te Welsrijp, 84 jaar oud.
                  Aangevers waren: Jan Bleeker, 51 jaar, Koemelker, wonende te Welsrijp.
                                                Douwe Sandstra, 25 jaar, Ambtenaar der Secretarie, wonende te Oosterend.
                  Beroep:Boer. In 1878 wonen ze te Spannum. In 1884 wonen ze te Lutkewierum. 
                  Uit de LC van 31 maart 1887:
                  “Boerenboelgoed onder Lutkewierum.
                    De Notaris H. FENNEMA te Wommels is voornemens op Zaterdag den 26 maart 1887,
                   ‘s voormiddags 9½ uur ten huize van Jan M Abma onder Lutkewierum, bij boelgoed,
                   À contant, verkopen:
                     1 Een uitmuntend BESLAG VEE, bestaande in 26 melke en kalve koeien
                   (waaronder 7 rieren), 7 hokkelingen, 1 stier, eenige suupkalvers, 1 zwart ruinpaard, gewoon
                   te karnen, 1 volle zeug, en twee schapen met lammeren.
                    2   BOERENGEREEDSCHAPPEN, als: 3 hooiwagens met beslag, sleeptrog, dongkret,
                   eikenhouten dongeide,  koekmolen, karn met toebehoren, ijzeren kaaspers, 40 koperen en 6
                   houten aden, 10 koperen en 12 houten emmers, handketel, koperen roomschotel, dito kaaskop,
                   3 gootlingen, boteraad,  6 molkenvaten, 2 brokaden, kaasvaten en tobben, 1 suupton
                   en 4 andere tonnen, harken, vorken, grijpen, schuppen, troggen, hooiroeden, bindstokken,
                   tijme en touwwerk, hooilep, 2 gereiden en verder paardentuig, lange dissel, stokraam, ladders,
                   varkenstroggen, bezemrijs, konijnenhok, enz enz.
                     3  MEUBELEN en HUISRAAD, waaronder: 1 kabinet, 1 secretaire, 1 staartstukklok,
                   3 tafels, 2 spiegels, 12 stoelen, vloerkleed, bed met peluw en 3 dekens, 1 kolom en 1 kook-
                   Kachel, tufbak, 1 koperen doofpot,  6 dito ketels, koffiekannen, lampen, 1 linnenrek,
                   glasgoed en porselein, blik en aardewerk, enz enz.: voorts 1 wieg en 1 tafelstoel.
                    4  7 KAZEN, 15 kilogram SPEK, ROOKVLEES, SMEER, een partijtje HOUT.
                   N.B. Op de Zathe zal geen gelegenheid zijn tot stalling.
                   Koekdisschen, hakblokken enz. worden niet toegelaten.”


                  In 1889 wonen ze te Lollum.
                  In 1891 en 1895 wonen ze in Tzum.
                  In 1895 huurt Jan Murks Abma de Terp Teetlum (Duivenhok) onder Tzum.
                  Deze wordt dan openbaar ter afgraving te koop aangeboden.
                  Teetlum ligt aan de Wommelserweg tussen Tzum en de afslag Spannum.
                  In 1909 wonen ze in Arum. In 1912 wonen ze te Tjerkwerd.
                  Op 11 mei 1872 te Wommels gehuwd met GATSKE BAUKES Boschma,
                  
geboren 20 juni 1852 “ten half twee ure” te Cubaard, wonende te Cubaard.
                  Aangever was: Bauke Rintjes Boschma, 32 jaar, Boer, wonende te Cubaard.
                  Getuigen waren: Anske Anes Stapersma, 47 jaar, Winkelier, wonende te Cubaard.
                                             Dooitze Theunis Bootsma, 44 jaar, Koopman, wonende te Cubaard.
                  Getuigen waren: Tjibbe Tiemersma, 38 jaar, Kantoorbediende, wonende te Wommels.
                                             Gerrit Siebolts Tiemersma, Kantoorbediende, wonende te Wommels.
                                             Jelle Haagsma, 34 jaar, Veldwachter, wonende te Wommels.
                                             Wiebren Tadema, 48 jaar, Veldwachter, wonende te Lutkewierum.

                  Overleden 10 maart 1940 te Tzum. 87 jaar oud.
                  Dochter van Bauke Rintjes Boschma (*14-03-1820 - † 16-10-1909) NB: geboren als Bosma
                  en Sybrigje Ypes Kingma.(*22-03-1830 - † 13-01-1888)


                                                                        


                  Uit dit huwelijk:


                  1   MURK JANS Abma, geboren 21 september 1878 te Spannum, gemeente Hennaarderadeel, Volgt onder XIII –ez.


                  2   BAUKE JANS Abma, geboren 15 mei 1884 te Lutkewierum, gemeente Hennaarderadeel. Volgt onder XIII –fa.


                  3   BAUKE JANS Abma, geboren 25 december 1891 te Tzum, gemeente Franekeradeel. Volgt onder XIII –fb.XII –cj         MINKE MURKS Abma, Dochter van MURK HARMENS en BAUKJEN JANS Wynia.
                  geboren 10 september 1849 “des namiddags ten drie ure” te Cubaard, gemeente Hennaarderadeel.
                  Aangever was: Murk Harmens Abma, 31 jaar, Boer, wonende te Cubaard.
                  Getuigen waren: Gerrit Harmens Abma, 38 jaar, Boer, wonende te Cubaard.
                                             Theunis Meinderts Wijnia, 36 jaar, Bakker, wonende te Wommels.
                  Overleden 19 oktober 1849 “des avonds ten zeven ure” in de huizinge nummer 43
                  te Cubaard, 5 weken en 4 dagen oud.
                  Aangevers waren: Murk Harmens Abma, 31 jaar, Boer, wonende te Cubaard.
                                                Petrus Noordenbos, 28 jaar, Veldwachter, wonende te Wommels. (Oom)

XII –ck        GERBRIG MURKS Abma, Dochter van MURK HARMENS en BAUKJEN JANS Wynia. 
                  
geboren 5 februari 1851 “des avonds ten negen ure” te Cubaard, gemeente Hennaarderadeel.
                  Aangever was: Murk Harmens Abma, 33 jaar, Boer, wonende te Cubaard.
                  Getuigen waren: Gerrit Harmens Abma, 40 jaar, Boer, wonende te Cubaard.
                                             Petrus Noordenbos, 29 jaar, Veldwachter, wonende te Wommels.
                  Overleden 19 november 1874 te Franekeradeel. 23 jaar.
                  Op 15 mei 1869 te Wommels gehuwd met JAN ANNES Hettema, 21 jaar,
                  geboren 15 september 1847 “des voormiddags te elf ure” te Wommels, gemeente Hennaarderadeel.
                  Aangever was: Anne Annes Hettema, 45 jaar, Landbouwer, wonende te Wommels.
                  Getuigen waren: Foppe Oebles Smeding, 46 jaar, Landbouwer, wonende te Wommels.
                                             Anne Tjalkes Gaastra, 56 jaar, Landbouwer, wonende te Wommels.
                  Getuigen waren: Tjibbe Tiemersma, 35 jaar, Kantoorbediende, wonende te Wommels.
                                             Jelle Haagsma, 31 jaar, Veldwachter, wonende te Wommels.
                                             Wiebren Tadema, 45 jaar, Veldwachter, wonende te Lutkewierum.
                                             Pieter Bakker, 32 jaar, Veldwachter, wonende te Spannum.
                  Beroep: Veldwachter. Zoon van Anne Annes Hettema (*rond 1802 - † 17-04-1864, Wommels)
                  en Yke Jans Tuinstra.(*15-05-1819 - † 15-12-1880, Wommels).

                  Uit dit huwelijk:


                  1   BAUKJEN JANS Hettema, geboren 29 maart 1870
 “des morgens ten half drie ure”
                       te Wommels, gemeente Hennaarderadeel.
                       Aangever was: Jan Annes Hettema, 22 jaar, Arbeider, wonende te Wommels.
                       Getuigen waren: Gerben Feddes Terpstra, 30 jaar, Koemelker, wonende te Wommels.
                                                  Tjibbe Tiemersma, 36 jaar, Kantoorbediende, wonende te Wommels.
                       te Wommels, gemeente Hennaarderadeel.
                       Op 5 mei 1892 te Gemeente Winschoten gehuwd met EGGO JANS Abbas, 26 jaar,
                       geboren rond 1866 te Winschoten. Beroep: Steenhouwer.
                       Zoon van Jan Abbas en Harmke Moorlag. 


                  
2   ANNE JANS Hettema, 3 augustus 1871
 “des namiddags ten half drie ure”
                       te Wommels, gemeente Hennaarderadeel.
                       Aangever was: Jan Annes Hettema, 23 jaar, Arbeider, wonende te Wommels.
                       Getuigen waren: Rienk van der Weide, 32 jaar, Kuiper, wonende te Wommels.
                                                  Tjibbe Tiemersma, 38 jaar, Kantoorbediende, wonende te Wommels.
                       Overleden 20 augustus 1871 “des ten tien ure” in de huizinge nummer 182 te Wommels.
                       Aangevers waren: Jan Annes Hettema, 23 jaar, Arbeider, wonende te Wommels.
                                                     Pieter Robijns Robijn, 26 jaar, Arbeider, wonende te Wommels.                                                                          


                  3   ANNE JANS Hettema, geboren15 februari 1873
“des nachts ten half twee ure”
                       te Wommels, gemeente Hennaarderadeel.
                       Aangever was: Jan Annes Hettema, 25 jaar, Arbeider, wonende te Wommels.
                       Getuigen waren: Rienk Pieters van der Weide, 34 jaar, Kuiper, wonende te Wommels.
                                                  Tjibbe Tiemersma, 39 jaar, Kantoorbediende, wonende te Wommels.
                       Overleden 30 november 1945 te Groningen.
                       Op 18 april 1900 te Utrecht gehuwd met JACOBA Lindemulder, 26 jaar, geboren
                       rond 1874 te Stedum. Dochter van Jan Lindemulder en Harmanna Prins.


                  4   MURK JANS Hettema, geboren 5 juni 1874 te Franekeradeel.XII –cl         MINNE MURKS Abma, Zoon van MURK HARMENS en BAUKJEN JANS Wynia, geboren,
                  geboren 29 september 1853 “des nachts ten een ure” te Cubaard, gemeente Hennaarderadeel.
                  Aangever was: Murk Harmens Abma, 35 jaar, Boer, wonende te Cubaard.
                  Getuigen waren: Jan Jans Brouwer, 25 jaar, Arbeider, wonende te Cubaard.
                                             Ype Dirks Bouma, 52 jaar, Schoenmaker, wonende te Wommels.
                  Op 9 maart 1878 te Floyd, Sioux, Iowa gehuwd met TRIJNTJE JANS Logterman,
                  geboren 15 november 1858 te Ternaard, gemeente Westdongeradeel.
                  Dochter van Jan Jacobs Logterman en Renske Jacobs Kooistra.
                  Overleden 1902 in Springfield, Bon Homme, Zuid Dakota.
Roepnaam: KATIE

                  
Uit dit huwelijk:


                 1  HERMAN MINNES Abma, geboren 8 april 1882 te Iowa, Amerika. Volgt onder XIII –fc.XII –cm       YKE MURKS Abma, Dochter van MURK HARMENS en BAUKJEN JANS Wynia
                  geboren 5 januari 1855
“des morgen ten half zeven ure” te Cubaard, gemeente Hennaarderadeel.
                  Aangever was: Murk Harmens Abma, 36 jaar, Boer, wonende te Cubaard.
                  Getuigen waren: Yede Bokkes Nijdam, 26 jaar, Boer, wonende te Cubaard.
                                             Jan Jans Brouwer, 27 jaar, Boer, wonende te Cubaard
                  Overleden 8 Mei 1915  in Orange City, Sioux, Iowa, United States.
                  Begraven  op de West Lawn Cemetery, Orange City, Sioux, Iowa
                  Op 25 November Orange City, Sioux, Iowa 1874 te gehuwd
                  met ABRAM JANS van Steenwyk, geboren 18 augustus 1831 Woerden
                  Overleden maart 1900 Sioux, Iowa
                  Begraven  op de West Lawn Cemetery, Orange City, Sioux, Iowa.


                 Uit dit huwelijk:


                 1   BERTHA ABRAMS van Steenwyk, geboren 24 oktober 1875 te Orange City, Sioux, Iowa.
                      Op 24 oktober 1893 te Orange City, Sioux, Iowa.
                      Gehuwd met JACOB .J. Ellerbroek, geboren rond 1873.
                       Uit dit huwelijk: JERRY EDWARD JACOBS van Ellerbroek, geboren 8 april 1894 te Hornick, Woodbury, Iowa.
                                              : ETHEL BLANCH JACOBS Ellerbroek, geboren 21 september 1895 te Orange City, Sioux, Iowa.
                                              : PEARL MARIE JACOBS van Ellerbroek, geboren 23 juni 1897 te Ocheyedan, Osceola, Iowa.
                                              : WESLEY ABRAM JACOBS Ellerbroek, geboren 8 april 1901 te Ocheyedan, Osceola, Iowa.
                                              : MAX STEEN JACOBS Ellerbroek, geboren 14 november 1907 te Sibley, Osceola, Iowa.


                2   NANCY ABRAMS van Steenwyk, geboren 24 november 1877 te Orange City, Sioux, Iowa.
                     Overleden 24 november 1922 te Sibley,Osceola, Iowa.
                     Op 6 februari 1896 gehuwd met PETER Bos, geboren 5 januari 1875 te Grand Rapids, Kent, Michigan.
                     Uit dit huwelijk: RALPH PETERS Bos, geboren 5 november 1896 te Orange City, Sioux, Iowa.
                                             Overleden 23 december 1967 te Clarkfield, Yellow Medicine, Minnesota.
                                           : WILLIAM ABRAM PETERS Bos, geboren 18 juni 1898 te Orange City, Sioux, Iowa.
                                             Overleden 18 augustua 1953 te Mitchell, Davison, Zuid Dakota.
                                           : EDWARD PETERS Bos, geboren 25 januari 1900 te Orange City, Sioux, Iowa.
                                             Overleden 19 december 1992 te Cedar Falls, Black Hawk, Iowa.

                                                                            

                  3   JUSTINA MARIA ABRAMS van Steenwyk, geboren 22 juli 1879 te Orange City, Sioux, Iowa.
                       Overleden 28 juli 1958 te Sanborn, O’brien, Iowa.
                       Op 10 december 1896 gehuwd met HENRY Jacobsma, geboren
16 april 1871 te Smallingerland
                       als HENDRIK HATTEMS Jakobsma.
                       Zoon van Hattem Klazes Jakobsma en Iebeltje Posthuma
                       Uit dit huwelijk: ETTA HENRY’S Jacobsma, geboren 30 maart 1897 te Orange City, Sioux, Iowa.
                                               Overleden 19 November 1959 in Rock Valley, Sioux, Iowa
                                             : HORTON HENRY’S Jacobsma, geboren 24 juni 1899 te Orange City, Sioux, Iowa.
                                                Overleden 29 Mei 1956 in Hartley, O’Brien, Iowa.
                                              : ABEN HENRY’S Jacobsma, geboren 5 juni 1915 te Orange City, Sioux, Iowa.
                                                Overleden 13 Mei 1966 in Orange City, Sioux, Iowa, USA
                                              : HENRY HENRY’S Jacobsma, geboren 25 oktober 1917 te Orange City, Sioux, Iowa.
                                                Overleden 25 Januari 1962 in Sanborn, O'brien, Iowa.

                  4   MARK ABRAMS van Steenwyk, geboren in 1882 te Orange City, Sioux, Iowa.
                       Overleden 27 December  1936 in Watertown, Codington, Zuid Dakota.
                       Gehuwd met Myrtle NOBLE.


        
          5    GARRET JOHN ABRAMS van Steenwyk, geboren 7 juli 1884 te Orange City, Sioux, Iowa.
                        Overleden 22 september 1962 te Sioux City, Sioux, Iowa.
                        Op 14 januari 1904 te Orange City, Sioux, Iowa, gehuwd met WYNA Van der Burg.
                        Uit dit huwelijk: LA VERNE NICKOLINA GARRETS van Steenwyk, geboren 12 november 1907 te Sioux City, Sioux, Iowa.
  


                  6   ANNA CRACE ABRAMS van Steenwyk, geboren 23 februari 1887 te Orange City, Sioux, Iowa.
                       Overleden 29 maart 1967 te Sibley, Osceola, Iowa.
                       Op 14 januari 1904 te Orange City, Sioux, Iowa gehuwd met SIMON Jacobsma,
                       geboren 15 maart 1879 in Smallingerland. als SIEBE Hattems Jakobsma.
                       Zoon van Hattem Klazes Jakobsma en Iebeltje Posthuma.

                       Uit dit huwelijk: OTTO SIMONS Jacobsma, geboren 21 september 1904 te Orange City, Sioux, Iowa.
                                             : BERT SIMONS Jacobsma, geboren 5 februari 1909 te Orange City, Sioux, Iowa.
                                             : WALTER SIMONS Jacobsma, geboren 22 november 1914 te Orange City, Sioux, Iowa.
                                             : ARTHUR SIMONS Jacobsma,;geboren 3 mei 1918 te Orange City, Sioux, Iowa.


                  7   MARIETTA NICHOL ABRAMS van Steenwyk, geboren 9 januari 1898 te Orange City, Sioux, Iowa.
                       Overleden 26 november 1949 te Le Mars, Plymouth, Iowa.
                       Op 27 augustus 1908 gehuwd met GEORGE DOW Hagar, geboren rond 1884.
                       Uit dit huwelijk: LAWRENCE DONALD GEORGE’S Hagar, geboren 28 juli 1911 te Alton, Sioux, Iowa
                                               Overleden 26 Oktober  1946 in Raymond, Black Hawk, Iowa.
                       

                   8   LOUISA ABRAMS van Steenwyk, geboren 11 maart 1892 te Orange City, Sioux, Iowa.
                        Overleden in 1963 te California.
                        Op 20 september 1919 gehuwd met KARL Leck.


XII –cn       
WIEPKJEN MURKS Abma, Dochter van MURK HARMENS en BAUKJEN JANS Wynia. 
                  geboren 28 februari 1856
“des avonds ten half twaalf ure” te Cubaard, gemeente Hennaarderadeel.
                  Aangever was: Murk Harmens Abma, 38 jaar, Boer, wonende te Cubaard.
                  Getuigen waren: Gerrit Harmens Abma, 44 jaar, Boer, wonende te Cubaard.
                                             
Yede Bokkes Nijdam, 26 jaar, Boer, wonende te Cubaard.
                  Overleden 10 april 1856 “des morgens ten tien ure” in de huizinge nummer 41 te Cubaard,
                  te gemeente Hennaarderadeel, 6 weken oud.
                  Aangevers waren: Murk Harmens Abma, 38 boer wonende te Cubaard.
                                                Yde Bokkes Nijdam, 28 jaar, Boer, wonende te CubaardXII –co        JAIKE GERBENS Abma, Dochter van GERBEN MURKS en JETSKE IDZES de Boer,
                  geboren 26 juli 1824 te Wymbritseradeel.
                  Overleden 11 april 1913 “des voormiddags ten half vijf ure” te IJlst, 88 jaar oud, weduwe.
                  Aangevers waren: Durk van der Wal, 51 jaar, Winkelier, wonende te IJlst.
                                               Rijkel Uiltjes ten Cate, 46 jaar, Pompmaker, wonende te IJlst.
                  Op 22 mei 1847 te Sneek gehuwd met LOLKE KLAZES Dijkstra, 29 jaar, geboren rond 1818 te Hinnaard,
                  Boerenknecht, wonende te Sneek.
                  Zoon van Klaas Jacobs Dijkstra, Koopman, wonende te Nijland, en Trijntje Lolkes Van Wieren, overleden.
                  Getuigen waren: ……Ekema, 69 jaar, Kastelein, wonende te Sneek.
                                             Jan Pieters Westra, 54 jaar, Veldwachter, wonende te Goënga.
                                             Marten Jans Wijman, 55 jaar, Bode, wonende te IJsbrechtum.
                                             Feike Boschma, 37 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Overleden 8 december 1894.
                  “Tot mijne, en der kinderen diepe droefheid overleed hedenavond om 10½ uur, na een langzaam
                   Verval van krachten, mijn geliefde echtgenoot LOLKE K. DIJKSTRA,
                   Hij bereikte den gezegende leeftijd van 77 jaren 6 maanden.
                  De gegronde hoop, dat zijn heengaan vrede was, verstrekt ons troost in gemis en droefheid.
                          IJlst, 8 december 1894.
                                          Wed. L. DIJKSTRA-Abma.
                                          Mede namens de kinderen”

                  Uit dit huwelijk:


                  1   TRIJNTJE LOLKES Dijkstra, geboren 16 februari 1849 “des morgens ten vijf ure” te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Lolke Dijkstra, 31 jaar, Arbeider, wonende te Oosthem.
                       Getuigen waren: Yde Jiedes Goënga, 38 jaar, Kuiper, wonende te Oosthem.   
                                                  Jelle Hendriks Vierstra, 41 jaar, Arbeider, wonende te Oosthem.
                       Overleden 18 maart 1874 “des morgens half vijf ure” in het huis nummer 262 te IJlst, 25 jaar oud, gehuwd.
                       Aangevers waren: Gorrit Visser, 46 jaar, Timmerman, wonende te IJlst.
                                                     Douwe Groenveld, 31 jaar, Brievenvergaarder, wonende te IJlst.
                       Op 14 mei 1871 te IJlst gehuwd met MINNE EELTJES Rollema, 32 jaar, geboren rond 1839 te IJsbrechtum.
                       Zoon van Eeltje Dirks Rollema en Bottje Minnes Walsweer.


                  2   GERBEN LOLKES Dijkstra, geboren 20 januari 1852 “des avonds ten negen ure” te Oosthem.
                       Aangever was: Lolke Dijkstra, 34 jaar, Arbeider, wonende te Oosthem.
                       Getuigen waren: Minze Jans Wijman, 60 jaar, Bode, wonende te IJsbrechtum.
                                                 Jan Pieters Deinum, 54 jaar, Executeur, wonende te IJsbrechtum.
                       Overleden 12 januari 1857 “des namiddags te half drie ure” te IJlst, 4 jaar oud.
                       Aangevers waren: Doeke Hendriks Cramer, 27 jaar, Schoenmaker, wonende te IJlst.
                                                    Jackle Pieters van der Meulen, 28 jaar, Kleermaker, wonende te IJlst.


                  3   GERBEN LOLKES Dijkstra, geboren 20 mei 1859“des morgens ten zeven ure” te IJlst.
                       Aangever was: Lolke Dijkstra, 41 jaar, Koemelker, wonende te IJlst.
                       Getuigen waren: Luitzen ten Cate, 68 jaar, Schoenmaker, wonende te IJlst.
                                                  Doeke Cramer, 29 jaar, Schoenmaker, wonende te IJlst
                       Overleden 14 augustus 1859 “des avonds ten half tien ure” te IJlst, 12 weken oud.
                       Aangevers waren: Doeke Cramer, 29 jaar, Schoenmaker, wonende te IJlst.
                                                    Jakle van der Meulen, 30 jaar, Kleermaker, wonende te IJlst


                  4   JETSKE LOLKES Dijkstra, geboren 4 september 1862 “des avonds ten halfacht” te IJlst.
                       Aangever was: Lolke Dijkstra, 45 jaar, Veehouder, wonende te IJlst.
                       Getuigen waren: Rijke ten Kate, 52 jaar, Kuiper, wonende te IJlst.
                                                  Doeke Cramer, 32 jaar, Schoenmaker, wonende te IJlst.
                       Overleden 19 juli 1886 “des voor middags ten acht ure” te IJlst, 23 jaar oud.
                       Aangevers waren: Pieter van der Horst, 35 jaar, Koopman, wonende te IJlst.
                                                    Jacob Vellinga, 67 jaar, Werkman, Wonende te IJlst
                       Op 3 mei 1885 te IJlst gehuwd met WYBE MEYES Lanting, 27 jaar, geboren
                       rond 1858 te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel.
                       Zoon van Meye Sjoerds Lanting en Sjoukjen Johannes Cnossen.


                 5   GERBEN LOLKES Dijkstra, geboren 20 november 1864 “des morgens ten tien ure”te IJlst.
                      Aangever was: Lolke Dijkstra, 47 jaar, Boer, wonende te IJlst.
                      Getuigen waren: Rijkel ten Kate, 52 jaar, Kuiper, wonende te IJlst
                                  Jackle van der Meulen, 35 jaar, Kleermaker, wonende te IJlst.
                      Overleden 7 juli 1946 te Dennenoord (Zuidlaren), 72 jaar oud. Wonende te Dantumadeel.
                      Op 25 november 1888 te IJlst gehuwd met GERBRIG WOPKES de Jong, 27 jaar, geboren rond 1861 te Hommerts.
                      Dochter van Wopke Tjallings de Jong en Trijntje Jentjes Leenstra.
                      Op 16 april 1910 te Hennaarderadeel gehuwd met
AALTJE YDES Ydema, 29 jaar,
                      Geboren rond 1881 te Hidaard. Dochter van Yde Ydema en Lijsbeth de Jong.     

XII –cp        IDS GERBENS Abma, zoon van GERBEN MURKS Abma en JETSKE IDZES de Boer,
                  geboren 26 december 1826 te gemeente Wymbritseradeel.
                  Overleden 4 september 1830
“des avonds ten acht uren” te Abbega, gemeente Wymbritseradeel, 3 jaar oud.
                  Aangevers waren: Yme Baukes Alkema, 22 jaar, Boer, wonende te Oosthem.
                                               Wiebe Aukes Zijlstra, 41 Jaar, Boer, wonende te Abbega.
                  Beide buren van de overleden.XII –cq        TIETJE GERBENS Abma, dochter van GERBEN MURKS Abma en JETSKE IDZES de Boer, 
                  geboren 20 juni 1829 te gemeente Wymbritseradeel.
                  Overleden 26 augustus 1829
“des morgens ten acht uren” te Abbega, gemeente Wymbritseradeel, 9 weken oud.
                  Aangevers waren: Yme Baukes Alkema, 21 jaar, Boer, wonende te Oosthem.
                                               Jarig Aukes Leenstra, 42 jaar, Boer, wonende te Oosthem.
                  Beide buren van de overleden.XII –cr         TIETJE GERBENS Abma, dochter van GERBEN MURKS Abma en JETSKE IDZES de Boer, 
                   geboren 3 april 1831 te gemeente Wymbritseradeel.
                   Overleden 27 maart 1847
“des morgens ten vijf ure” te Abbega,
                   gemeente Wymbritseradeel, 15 jaar oud.
                   Aangevers waren: Jurjen Jelles Nauta, 27 jaar, Boer, wonende te Abbega.
                                                 Wybe Aukes Zijlstra, 59 jaar, Boer, wonende te OosthemXII –cs        WYTSKE GERBENS Abma, dochter van GERBEN MURKS Abma en JETSKE IDZES de Boer,
                  geboren 3 september 1833 te Abbega, gemeente Wymbritseradeel.
                  Overleden 17 januari 1894
“des avonds ten zeven ure” in het huis staand in wijk 18, Nummer 78, te Sneek.
                  Aangevers waren: Bernardus de Jongh, 81 jaar, Commies, wonende te Sneek.
                                               Johannes van Akkeren, 43 jaar, Stadsbode, wonende te Sneek.
                 
Uit de LC van 22 januari 1894:
                  “Heden overleed, in den hope des eeuwigen levens, mijne geliefde echtgenoot,
                   en der kinderen zorgvolle moeder, WIETSCHE GERBENS ABMA, in den ouderdom
                   van ruim 60 jaren.
                              Sneek, 18 januari 1894.
                                                    H.S. BAARDA.
                                                    G.H. BAARDA.
                                                    J. de GROOT – Baarda.
                                                    A. BAARDA.”

                  Op 24 mei 1856 te Wymbritseradeel gehuwd met HAENTJE SYMENS Baarda, 23 jaar,
                  geboren 1 juli 1832 te Abbega, Boerenknecht, wonende te Oosthem. In 1861 Boer te Sneek.
                  Zoon van Symen Hessels Baarda, Koemelker, en Tjitske Reinders Zoethout, echtelieden,wonende te Oosthem.
                  Getuigen waren: Egbert Gud, 33 jaar, Veldwachter, wonende te Friens.
                                             Jan Heringa, 36 jaar, Veldwachter, wonende de Oppenhuizen.
                                             Marten Hendriks Reidsma, 35 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             Wyger van der Meulen, 25 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Opnieuw gehuwd met YEB Hengst.
                  Overleden 8 april 1922 “des voormiddags ten zes ure” te Sneek, 89 jaar oud, gehuwd.
                  Aangevers waren: Johannes Rippen, 39 jaar, Aanspreker, wonende te Sneek.
                                               Gerben Zoethout, 53 jaar, Doodgraver, wonende te Sneek.
                  Eerder weduwnaar van Wytske Gerbens Abma.            

                  Uit dit huwelijk:


                  1   LEVENLOOS, man, geboren 16 december 1856 “des avonds ten half acht ure” te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangevers waren: Hantje Symens Baarda, 24 jaar, Arbeider, wonende te Oosthem.
                                                    Walle Pieters van der Velde, 41 jaar, Boer, wonende te Oosthem.


                  2   GERBEN HANTJES Baarda, geboren 5 februari 1859 “des namiddags ten half drie ure”
                       te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Hantje Symens Baarda, 26 jaar, wonend te Oosthem.
                       Getuigen waren: Jelle Wybes Zijlstra, 42 jaar, Boer, wonende te Abbega.
                                                  Jan Jans van Deinum, 33 jaar, Arbeider, wonende te Oosthem.


                  3   LEVENLOOS, vrouw, geboren 16 augustus 1861 “des avonds ten zeven ure” te Sneek.
                       Aangevers waren: Engelbertus Piebenga, 59 jaar, Stadsbode, wonende te Sneek.
                                                    Joop Blom, 36 jaar, Loopbode, wonende te Sneek.


                  4   TJITSKE HANTJES Baarda, geboren 24 augustus 1862 te Sneek.


                  5   SIMON HANTJES Baarda, geboren 28 mei 1865 te Sneek.


                  6   JETSKE HANTJES Baarda, geboren 15 augustus 1868 te Sneek.


                  7   AKKE HANTJES Baarda, geboren 19 maart 1870 te Sneek.
                       Vrij snel overleden


                  8   AKKE HANTJES Baarda, geboren 5 augustus 1871 te Sneek.
                       Overleden voor 1877


                  9   AKKE HANTJES Baarda, geboren 25 november 1878 te Sneek.

XII –ct         MURK GERBENS Abma, zoon van GERBEN MURKS Abma en JETSKE IDZES de Boer,
                  geboren 22 april 1836 “des avonds ten tien uren” te Abbega, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Gerben Murks Abma, 40 jaar, Boer, wonende te Abbega.
                  Getuigen waren: Jan Pieters Deinum, 39 jaar, Executeur, wonende te IJsbrechtum.
                                             Feike Boschma, 25 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Overleden 1 februari 1837 “des morgens ten vier ure” te Abbega, gemeente  Wymbritseradeel, 9 maanden oud.
                  Aangevers waren: Bonne Ekkes Dikland, 25 jaar, Boerenknecht, Buurman van de overledene.
                                               Schelte Pieters van der Goot, 27 jaar, Boer, Buurman van de overledene.

 

 

XII –cu        GELKJEN GERBENS Abma, dochter van GERBEN MURKS Abma en WYPKJEN SJOERDS Lanting,
                  geboren 22 februari 1840 “des namiddags ten twee uren” te Abbega, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Gerben Murks Abma, 44 jaar, Boer wonende te Abbega.
                  Getuigen waren: Jaring Aukes Leenstra, 54 jaar, Boer, wonende te Oosthem.
                                             Klaas Douwes de Boer, 51 jaar, Schipper, wonende te Oosthem.
                  Overleden 4 september 1890 “des namiddags ten een ure” te Abbega,
                  gemeente Wymbritseradeel, 50 jaar oud, gehuwd.
                  Aangevers waren: Jelle Visser, 55 jaar, Landbouwer, wonende te Abbega.
                                                Klaas Abma, 43 jaar, Landbouwer, wonende te Oosthem.
                  Ten tijde van hun huwelijk Boerin, wonende te Abbega
                  Op 23 mei 1863 te Sneek gehuwd met SYTZE TEADES Hilverda, 24 jaar, geboren rond
                  1839 te Heeg, Boerenknecht, wonende te Abbega
                  Zoon van Taede Harmens Hilverda, Smidsknecht, en van Rigtje Koenraads Visser, wonende te Heeg.
                  Getuigen waren: Jan Heeringa, 44 jaar, Veldwachter, wonende te Oppenhuizen.
                                             Sybe Baukes Weersma, 32 jaar, Veldwachter, wonende te IJsbrechtum.
                                             Wyger van der Meulen, 42 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             Marten Reidsma, 42 jaar, Klerk, wonende te Sneek.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   WYPKJEN SYTZES Hilverda, geboren 13 oktober 1863 “des morgens ten vijf ure”
                       te Abbega, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Sytze Taedes Hilverda, 25 jaar, Boer, wonende te Abbega.
                       Getuigen waren: Marten Reidsma, 43 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                                  Wyger van der Meulen, 33 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                       Gehuwd met Haring Visser.
                       Overleden 5 september 1938 “des voormiddags ten kwart voor vijf”
                       te Deersum, gemeente Rauwerderhem, 74 jaar, Weduwe.
                       Aangever was: Berend Hallema, 56 jaar, Arbeider, wonende te Deersum.


                  2   GERBEN SYTZES Hilverda, geboren 15 januari 1865 “des  nachts ten een ure”te Abbega, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Sytze Taedes Hilverda, 26 jaar, Landbouwer, wonende te Abbega
                       Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 34 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                                  Gabe Elzer, 24 jaar, Klerk, wonende te Sneek.


                  3   MURKJEN SYTZES Hilverda, geboren 15 februari 1866  “des morgens ten acht ure”  te gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Sytze Taedes Hilverda, 27 jaar, Landbouwer, wonende te Abbega
                       Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 35 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                                  Gabe Elzer, 25 jaar, Klerk, wonende te Sneek.


                   4   MURK SYTSES Hilverda, geboren 18 juli 1869 “des avonds ten negen ure” te Abbega, gemeente Wymbritseradeel.
                        Aangever was: Sytze Taedes Hilverda, 31 jaar, Landbouwer, wonende te Abbega.
                        Getuigen waren: Mink Zijlstra, 38 jaar, Landbouwer, wonende te Oosthem.
                                                   Gabe Elzer, 25 jaar, Klerk, wonende te Sneek.


                   5   GOSSE SYTZES Hilverda, geboren 18 juli 1869 “des avonds ten half twaalf ure” te Abbega, gemeente Wymbritseradeel.
                        Aangever was: Sytze Taedes Hilverda, 31 jaar, Landbouwer, wonende te Abbega.
                        Getuigen waren: Mink Zijlstra, 38 jaar, Landbouwer, wonende te Oosthem.
                                                   Gabe Elzer, 25 jaar, Klerk, wonende te Sneek.               


                  6   LEVENLOOS, vrouw, geboren 19 juli 1869 te gemeente Wymbritseradeel. (Drieling)


                  7   MURK SYTSEZ Hilverda, geboren 20 oktober 1870  “des avonds ten tien ure” te Abbega, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Sytze Hilverda, 32 jaar, Landbouwer, wonende te Abbega.
                       Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 40 jaar, Klerk, wonende te Sneek.


                  8   HARMEN SYTZES Hilverda, geboren 26 april 1872 “des namiddags ten zes ure” te Abbega, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Sytze Hilverda, 34 jaar, Landbouwer, wonende te Abbega.
                       Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 41 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                                         Gabe Elzer, 31 jaar, Klerk, wonende te Sneek


                  9   RINTJE SYTZES Hilverda, geboren 5 november 1873 “morgens ten drie ure” te Abbega,gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was Sytze Hilverda, 35 jaar, Landbouwer, wonende te Abbega.
                       Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 43 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                                  Gabe Elzer, 32 jaar, Klerk, wonende te Sneek.


                10   LOLKE SYTZES Hilverda, geboren 11 februari 1875 ”des morgens ten elf ure” te Abbega, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Sytze Hilverda, 36 jaar, Landbouwer, wonende te Abbega.
                       Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 44 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                                  Gabe Elzer, 34 jaar, Klerk, wonende te Sneek


                11   KOENRAAD SYTZES Hilverda, geboren 9 oktober 1876 “des avonds ten elf ure” te Abbega, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Sytze Hilverda, 38 jaar, Landbouwer, wonende te Abbega.
                       Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 46 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                                  Gabe Elzer, 35 jaar, Klerk, wonende te Sneek.


                12   ANNE SYTZES Hilverda, geboren 13 maart 1878 “des nachts ten een ure ” te Abbega,  gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Sytze Hilverda, 39 jaar, Landbouwer, wonende te Abbega.
                       Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 47 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                                  Gabe Elzer, 37 jaar, Klerk, wonende te Sneek.


                13   RIGTJE SYTZES Hilverda, geboren 17 juni 1881 “des avonds ten elf ure” te Abbega, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Sytze Hilverda, 43 jaar, Landbouwer, wonende te Abbega.
                       Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 50 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                       Gabe Elzer, 40 jaar, Klerk, wonende te Sneek.


                14   JAIKE SYTZES Hilverda, geboren 7 januari 1884 “des avonds ten half twaalf ure” te  Abbega, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Sytze Hilverda, 45 jaar, Landbouwer, wonende te Abbega.
                       Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 53 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                                  Gabe Elzer, 43 jaar, Klerk, wonende te Sneek


XII –cv        BAUKJEN GERBENS Abma, dochter van GERBEN MURKS Abma en WYPKJEN SJOERDS Lanting,
                  geboren 11 december 1841 “des morgens ten vijf uren” te Abbega, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Gerben Murks Abma, 46 jaar, Boer, wonende te Abbega.
                  Getuigen waren: Wijbe Aukes Zijlstra, 52 jaar, Boer, wonende te Abbega.
                                             Jarig Aukes Leenstra, 56 jaar, Boer, wonende te Oosthem.
                  Overleden 15 november 1851 “des morgens ten negen ure” te Abbega, gemeente Wymbritseradeel, 9 jaar oud,
                  Aangevers waren: Wybe Aukes Zijlstra, 62 jaar, Boer, wonende te Oosthem.
                                               Jurjen Jelles Nauta, 32 jaar, Boer, wonende te AbbegaXII –cw        MURK GERBENS Abma, zoon van GERBEN MURKS Abma en WYPKJEN SJOERDS Lanting,
                  geboren 29 mei 1843 te Abbega, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Gerben Murks Abma, 47 jaar, Boer, wonende te Abbega.
                  Getuigen waren: Otte Thomas Schuurmans, 41 jaar, Timmerman, wonende ter IJlst.
                                             Hantje Pieters de Boer, 28 jaar, Arbeider, wonende te Oosthem.
                  Overleden 6 juli 1843 “des morgens ten negen ure” te Abbega, nummer 36,
                  gemeente Wymbritseradeel, 1 maand oud.
                  Aangevers waren: Jaring Aukes Leenstra, 58 jaar, Boer, wonende te Oosthem.
                                               Jurjen Jelles Nauta, 23 jaar, Boer, wonende te AbbegaXII –cx        MURKJEN GERBENS Abma, dochter van GERBEN MURKS Abma en WYPKJEN SJOERDS Lanting,
                  geboren 17 mei 1845 “des avonds ten elf ure” te Abbega, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Aangever was: Gerben Murks Abma, 49 jaar, Boer, wonende te Abbega.
                  Getuigen waren: Jaring Aukes Leenstra,  60 jaar, Boer, wonende te Oosthem.
                                             Anske Sijbes Hugens, 42 jaar, Boer, wonende te Oosthem,.
                  Overleden 9 juli 1860  “des morgens ten vijf ure” te Abbega, gemeente Wymbritseradeel, 15 jaar oud.
                  Aangevers waren: Jurjen Jelles Nauta, 40 jaar, Boer, wonende te Abbega.
                                               Jelle Wybes Zijlstra, 43 jaar, Boer, wonende te Abbega.XII –cy        MURK ABES Abma, zoon van ABE MURKS Abma en MARTZEN JANS Groenveld.
                  geboren 13 november 1855 “des avonds ten tien ure” te Lemmer, gemeente Lemsterland.
                  Aangever was: Abe Abma, 25 jaar, Houtmolenaar, wonende te Lemmer.
                  Getuigen waren: Marten Rottine, 44 jaar, Arbeider, wonende te Lemmer.
                                             Roelof Molemaker, 49 jaar, Molenmaker, wonende te Lemmer.
                  Beroep: in 1920 IJslichter.In 1904 is hij Houtzaagmolenaarsknecht, wonende te Harlingen.
                  In 1909 is hij Loswerkman. Begin 1915 heeft hij in Purmerend gewoond, vanaf september Weer in Harlingen. 
                  Overleden 23 mei 1943. Begraven te Harlingen.
                  Op 13 mei 1880 te Harlingen gehuwd met TRIJNTJE JOHANNES Souverein, 23 jaar,
                  Geboren rond 1857 te Harlingen, wonende te Harlingen.
                  Dochter van Johannes Souverein, werkman, en van Hiltje Jans Monsma.
                  Getuigen waren: Broer Plantinga, 40 jaar, Commies, wonende te Harlingen.
                                             Roelof van der Meulen, 37 jaar, Commies, wonende te Harlingen.
                                             Jan Draijer, 29 jaar, Klerk der Secretarie, wonende te Harlingen.
                                             Jan Postma, 36 jaar, Stadsbode, wonende te Harlingen.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   MARTZEN MURKS Abma, geboren 25 mei 1881 te Harlingen. Volgt onder XIII –fd.

 

                  2   JOHANNES MURKS Abma, geboren 2 september 1883 te Harlingen. Volgt onder XIII –fe.


                  3  HILTJE MURKS Abma, geboren 9 september 1885 te Harlingen. Volgt onder XIII –ff.


                  4   JANKE MURKS Abma, geboren rond 1888 te Almenum , gemeente Barradeel. Volgt onder XIII –fg.


                  5   ABE MURKS Abma,  geboren 29 oktober 1989 te Almenum, gemeente Barradeel. Volgt onder XIII –fh.


                  6   AAFKE MURKS Abma, geboren 28 april 1892 te Harlingen. Volgt onder XIII –fi.


                  7   WIEBE MURKS Abma, geboren 22 juli 1896 te Harlingen. Volgt onder XIII –fj.                  Op 25 november 1897 te Harlingen gehuwd met TJALTJE KORNELIS Taekema, 28 jaar,
                  geboren 1 januari 1969 te Menaldum, Naaister, wonende te Harlingen.
                  Dochter van Kornelis Taekes Taekema en Hiltje Jans de Boer, beiden overleden.
                  Getuigen waren: Roelof van der Meulen, 37 jaar, Commies, wonende te Harlingen.
                                       Jan Draijer, 29 jaar, Klerk der Secretarie, wonende te Harlingen.
                                       Melle Wiersma, 55 jaar, Stadsbode, wonende te Harlingen.
                                       Jan Postma, 36 jaar, Stadsbode, wonende te Harlingen
                  Overleden 10 februari 1938. Begraven te Harlingen.

                  Uit dit huwelijk:


                  8   RINKJE MURKS Abma, geboren 13 augustus 1898 te Harlingen. Volgt onder XIII –fk.


                  9   DIRKJE MURKS Abma, geboren  27 oktober 1899 te Harlingen. Volgt onder XIII –fl.


                10   LEVENLOOS, man, geboren 30 augustus 1900 “des namiddags ten negen ure”  te Harlingen.
                       Aangevers waren: Murk Abma, 44 jaar, Molenaarsknecht, wonende te Harlingen.
                                                    Jan Dreyer, 49 jaar, Commies der Secretarie, wonende te Harlingen.


                11   CORNELIS MURKS Abma, geboren 10 juli 1901 te Harlingen. Volgt onder XIII –fm.


                12   JAN MURKS Abma, geboren 16 april 1904 te Harlingen. Volgt onder XIII –fn.


                13   HILTJE MURKS Abma, geboren rond juli 1907 te Harlingen. Volgt onder XIII –fo.


                 14   GEESKE MURKS Abma, geboren rond juli 1910 te Harlingen. Volgt onder XIII –fp.XII –cz         JAN ABES Abma, zoon van ABE MURKS Abma en MARTZEN JANS Groenveld
                   geboren 21 december 1856 “des avonds ten vijf ure” te Lemmer, gemeente Lemsterland.
                   Aangever was: Abe Abma, 26 jaar, Houtmolenaar, wonende te Lemmer.
                   Getuigen waren: Roelof Willems Molenmaker, 50 jaar, Timmerman, wonende te Lemmer.
                                              Marten Johannes Rolliné, 45 jaar, Arbeider, wonende te Lemmer.
                   Overleden 22 maart 1874 “des morgens ten half tien ure” te Workum, 17 jaar oud.
                   Aangevers waren: Johannes Schuurmans, Vreesvader, wonende te Workum.
                                                 Jan Helma, 77 jaar, zonder beroep, wonende te Workum.
                   Ongehuwd. Beroep: Scheepstimmerknecht.XII –da        JANKE ABES Abma, dochter van ABE MURKS Abma en MARTZEN JANS Groenveld
                   geboren 20 december 1858 “des namiddags ten drie ure” te Lemmer, gemeente Lemsterland.
                   Aangever was: Abe Murks Abma, 28 jaar, Molenaarsknegt, wonende te Lemmer.
                   Getuigen waren: Hendrik Uffelaar, 65 Jaar, Aannemer, wonende te Lemmer.
                                              Jan Hendriks Uffelaar, 26 jaar, Arbeider, wonende te Lemmer.
                  Op 4 juni 1890 te Utrecht gehuwd met ARNOLDUS JOHANNES van der Wolk, 32 jaar,
                  Geboren rond 1858 te Utrecht. Zoon van Hendricus van der Wolk en Christina Foks.XII –db        GEERT ABES Abma, zoon van ABE MURKS Abma en MARTZEN JANS Groenveld
                  geboren 29 november 1860 “des avonds ten acht ure” te Lemmer, gemeente Lemsterland.
                  Aangever was: Abe Abma, 30 jaar, Houtzaagmolenaar, wonende te Lemmer.
                  Getuigen waren: Hendrik Uffelaar, 66 jaar, Aannemer, wonende te Lemmer.
                                             Cornelis Jans Pranger, 63 jaar, Rentenier, wonende te Lemmer.
                  Overleden 28 januari 1927 te Leeuwarden, 66 jaar. Gehuwd.
                  begraven op de Noorderbegraafplaats te Leeuwarden.
                  Was armenbezoeker bij de armenraad.
                  Was secretaris van de Koninklijke Nederlands bond van Oud-onderofficieren.
                  Op 17 november 1888 te Leeuwarden gehuwd met GEESKE WAAIES Schotsman,
                  geboren 23 mei 1857 te Workum.Overleden zondag 19 juni 1938 te Oenkerk, Tietjerksteradeel, 81 jaar Oud.
                  Begraven woensdag 22 juni 1938 op de Noorderbegraafplaats te Leeuwarden.
                  Dochter van Waaie Heeres Schotsman(*17-12-1812 - † 13-10-1867,Workum)
                  en Antje Rienks de Jong.(*21-07-1816 - † 17-07-1860,Workum)

                  Uit dit huwelijk:


                  1   ANNA MARTJE GEERTS Abma, geboren 9 november 1889 te Leeuwarden. Volgt onder XIII –fq.


                  2   ALBERT WILLEM GEERTS Abma, geboren 13 oktober 1891 te Leeuwarden. Volgt onder XIII –fr.


                  3   ARNOLD JOHAN EDUARD GEERTS Abma, geboren 24 april 1893 te Leeuwarden. Volgt onder XIII –fs.XII –dc        WIEBE ABES Abma, zoon van ABE MURKS Abma en MARTZEN JANS Groenveld
                  geboren 27 januari 1863 te Workum.
                  Op 24 mei 1890 te Workum gehuwd met BINKE JANS Minks, 25 jaar, geboren rond 1865 te Workum.
                  Dochter van Jan Minks en Baukje de Jong.XII –dd       ALLE ABES Abma, zoon van ABE MURKS Abma en MARTZEN JANS Groenveld
                  geboren 7 januari 1866 te Workum.  
                  Overleden 27 december 1927 “des voormiddags ten twee uur” te Workum, 61 jaar oud, gehuwd.
                  Beroep: Timmerman.
                  Aangevers waren: Piet Schaap, 64 jaar Timmerman, wonende te Workum.
                                                Hotze Wiersma,  32 jaar, gemeente Architect, wonende te Workum
                  Begraven in Workum bij de Kerk.
                  Op 1 juni 1895 te Workum gehuwd met GRIETJE OEPKES de Jong, 28 jaar,
                  geboren 7 mei 1867 te Makkum, gemeente Wonseradeel.
                  Dochter van Oepke Dooitzes de Jong en Maaike Jelles Attema.
                  Overleden 28 december 1932, te Workum, 65 jaar oud

                  Uit dit huwelijk:


                  1   OEPKE ALLES Abma, geboren 7 oktober 1897 te Workum. Volgt onder XIII –ft.

XII –de        RINKJEN ABES Abma, dochter van ABE MURKS Abma en MARTZEN JANS Groenveld,
                  geboren 9 maart 1868 te Workum. Overleden 27 april 1933 te Bunnik,65 jaar oud.

                  Buiten de echt geboren:


                  1   MAURITS RINKJEN Abma, geboren rond 1892. Volgt onder XIII –fu.

                  Op 5 augustus 1898 te gemeente Driebergen gehuwd met WILLEM Velthuizen,  25 jaar,
                  Geboren rond 1873 te Driebergen. Zoon van Teunis Velthuizen en Albarta de Bruin.
                  Overleden 14 januari 1941 te Bunnik, 68 jaar oud.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   ALBERTA WILLEMS Velthuizen, geboren 7 juni 1899 te Bunnik.
                       Overleden 28 juni 1899 te Bunnik. 3 weken oud.


                  2   MARTA GIJBERTA WILLEMS Velthuizen, geboren 6 januari 1901 te Bunnik.
                       Op 17 februari 1927 te Bunnik gehuwd met  CORNELIS JOHANNES Putters, 27 jaar,
                       Geboren rond 1900 te Utrecht.
                       Zoon van Cornelis Johannes Putters en Maria Zwezerijn.


                  3   ALBERTA WILLEMS Velthuizen, geboren begin september 1903 te Bunnik.
                       Overleden 17 september 1903 te Bunnik. 2 weken oud.

XII –df         JELTJE ABES Abma, dochter van ABE MURKS Abma en MARTZEN JANS Groenveld,
                   geboren 27 oktober 1870 te Workum.
                   Overleden 21 juni 1873 “des morgens ten half elf ure”in het huis nummer 229 te IJlst, 2 jaar oud.
                   Aangevers waren: Gosse van der Velde, 45 jaar, Arbeider, wonende te IJlst.
                                                Johannes van der Veen, 31 jaar, Schoenmaker, wonende te IJlst


XII –dg        MURK ALLES Abma, zoon van ALLE MURKS Abma en SJOUKJE JELTJES Wybenga,
                  geboren 28 februari 1857 “des namiddags ten een ure” te IJlst.
                  Aangever was: Alle Abma, 25 jaar, Houtzaagmolenaarsknecht, wonende te IJlst.
                  Getuigen waren: Jacob Lolkes Lantinga, 36 jaar, Houtzaagmolenaarsknecht, wonende te IJlst.
                                             Dirk de Boer, 34 jaar, Molenaarsknecht, wonende te IJlst.
                  Overleden 10 maart 1939 te Schiebroek, 82 jaar oud.
                  Op 21 maart 1895 te Maasdam gehuwd met JOCOBA WILHELMINA Gilon, 22 jaar,
                  Geboren rond 1873 te Rotterdam. Dochter van Toussaint Bartolomeus Gilon en Wilhelmina Jacoba IJburg.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   WILHEMINA JACOBA MURKS Abma, geboren 6 januari 1896 te Maasdam.
                       Volgt onder XIII –fv.


                   2   SJOUKJE ALIDA MURKS Abma, geboren 20 augustus 1898 te Rotterdam.
                        Volgt onder XIII –fw.XII –dh        JOHANNES PETRUS ALLES Abma , zoon van ALLE MURKS Abma en SJOUKJE JELTJES Wybenga,
                  geboren 26 juni 1861 “des morgens ten zes ure” te IJlst.
                  Aangever was: Alle Abma, 29 jaar, Houtzaagmolenaarsknecht, wonende te IJlst.
                  Getuigen waren: Ype Nooitgedagt, 38 jaar, Koopmansknecht, wonende te IJlst.
                                             Bernardus Holtrop, 26 jaar, Scheepstimmerman, wonende te IJlst
                  Op 20 oktober 1886 te Hoorn gehuwd met KLAASKE JOHANNES Hoekstra, 31 jaar, geboren rond 1855 te Zwaag.
                  Dochter van Johannes Popkes Hoekstra en Marijke Aukes de Jong. Beroep: Gemeenteveldwachter.
                  Op 29 december 1916 te Schagen gehuwd met MARIA van den Bergh, 44 jaar, geboren rond 1872 te Rotterdam.
                  Dochter van Carel Hendrik van den Bergh en Hendrika Johanna Zuur. Echtscheiding op 19 maart 1923. Beroep: Politieagent

                  Uit dit huwelijk:


                  1   MURKJE  Abma, geboren rond 1886 ???? te Hoorn. Volgt onder XIII –fx.


                  2   SJOUKJEN  Abma, geboren rond 1889 te Hoorn Volgt onder XIII –fy.


                  3   JOHANNES PETRUS Abma, geboren rond 1892 te Schagen. Volgt onder XIII –fz.

XII –di         ABE ALLES Abma, zoon van ALLE MURKS Abma en SJOUKJE JELTJES Wybenga,
                  geboren 6 april 1864 “des morgens ten half acht ure” te IJlst.
                  Aangever was: Alle Abma, 32 jaar, Houtzaagmolenaar, wonende te IJlst.
                  Getuigen waren: Ype Nooitgedagt, 41 jaar, Koopmansknecht, wonende te IJlst.
                  Pieter van der Werff, 24 jaar, Houtzaagmolenaar, wonende te IJlst.
                  Op 26 augustus 1897 te Strijen gehuwd met WILLEMPJE de Wit, 30 jaar, geboren rond 1867 te Strijen.
                  Weduwe van Pieter Ras. Dochter van Johannes de Wit en Jacoba Timmerman.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   ALLE ABES Abma, geboren rond 1898 te Strijen. Volgt onder XIII –ga.


                  2   SJOUKJE ABES Abma, geboren 25 januari 1900 te Rotterdam. Volgt onder XIII –gb.


                  3   JACOBUS JOHANNES PETRUS ABES Abma, geboren 28 december 1900 te Rotterdam.
                       Volgt onder XIII –gc.


                  4   MURK JOHANNES PETRUS ABES Abma, geboren 24 maart 1902 te Rotterdam.
                       Volgt onder XIII –gd.XII –dj         SJOUKE ALLES Abma, zoon van ALLE MURKS Abma en SJOUKJE JELTJES Wybenga,
                  geboren 18 maart 1866 “des morgens ten zes ure”te IJlst.
                  Aangever was: Alle Abma, 34 jaar, Houtzaagmolenaarsknecht, wonende te IJlst.
                  Getuigen waren: Ype Nooitgedagt, 43 jaar, Koopmansknecht, wonende te IJlst.
                                             Symen Post, 23 jaar, Molenaarsknecht, wonende te IJlst
                  Overleden 28 augustus 1869 “des namiddags ten vier ure” te IJlst, 3 jaar en 6 maanden  oud.
                  Aangevers waren: Hille Lanting, 47 jaar, Boer, wonende te IJlst.
                                               Andries Boelens, 40 Boerenarbeider, wonende te IJlst.XII –dk        JELTJE ALLES Abma, dochter van ALLE MURKS Abma en SJOUKJE JELTJES Wybenga,
                  geboren 13 maart 1871 “des morgens ten acht ure” te IJlst.
                  Aangever was; Alle Abma, 39 jaar, Houtzaagmolenaarsknecht, wonende te IJlst.
                  Getuigen waren: Sjoerd Nooitgedagt, 25 jaar, Houtzaagmolenaarsknecht, wonende te IJlst.
                                             Hans Zijsling, 24 jaar, Landbouwer, wonende te IJlst.
                  Beroep in 1902 vermeld als verloskundige, bij de aangifte van de kinderen van Lois Retz en Trijntje Broersen.
                  Op 28 maart 1894 te Rotterdam gehuwd met  WIGLE TAEKES van der Wal, geboren 6 mei  1870 te Workum.
                  Zoon van Taeke van der Wal en Saakje de Vries.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   SAAKJE WILHELMINA WIGLES van der Wal, geboren 31 januari 1896 te Rotterdam.
                       Op 25 juni 1914 te Rotterdam gehuwd met JOOST Engelchor, 23 jaar,
                       geboren rond 1891 te Amsterdam.
                       Zoon van Olai Engelchor en Sara Bernardina Antonia Kuiter.


                  2   ALEXANDER TAEKE WIGLES van der Wal, geboren 12 maart 1897 te Rotterdam.
                       Op 25 mei 1921 te Rotterdam gehuwd met MARIA GERARDINA JOANNES Huijsman,
                       22 jaar, geboren rond 1899 te Bergen op Zoom.
                       Dochter van Joannes Adriaan Huijsman en Johanna Mijsbergen.


                  3   TAEKE ALEXANDER WIGLES van der Wal, geboren 16 januari 1900 te Rotterdam.


                  4   SJOUKJE JOHANNA PETRONELLA WIGLES van der Wal, geboren 16 januari 1900 te Rotterdam.
                       Op 24 december 1924 te Rotterdam gehuwd met
LUCAS LEENDERT van Leeuwen,
                       23 jaar, geboren rond 1901 te Rotterdam. Zoon van Leendert van Leeuwen en Adriana de Vries

                                                                                                                                                                                                      Op 21 november 1906 te Rotterdam gehuwd met MARINUS JANS Slooter, 34 jaar,
                  Geboren rond 1872 te Mijnsherenland.
                  Zoon van Jan Slooter en Maria van der Sijde.
                  Gescheiden 22 januari 1910 te Rotterdam.XII –dl        MURK RIEMERS Abma, zoon van RIEMER MURKS Abma en ANTJE Wiersma
                  geboren 26 maart 1859 “des avonds ten acht ure” te IJlst.
                  Aangever was: Riemer Abma, 23 jaar, Timmerknecht, wonende te IJlst.
                  Getuigen waren: Jacob Arjens van Huis, 38 jaar, Boer, wonende te IJlst.
                                             Uiltje Wiersma, 33 jaar, Koopman, wonende te IJlst.
                  Verhuist naar Amsterdam. Gehuwd.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   RIEMER MURKS Abma, geboren 21 augustus 1886 te Amsterdam.
                       Volgt onder XIII –ge.XII –dm       FROUKJEN RIEMERS Abma, dochter van RIEMER MURKS Abma en ANTJE Wiersma,
                  
geboren18 juni 1861 ”des voormiddags ten elf ure” te IJlst.
                  Aangever was: Riemer Abma, 25 jaar, Timmerknecht, wonende te IJlst.
                  Getuigen waren: Sjouke van der Werff, 48 jaar, Scheepstimmerknecht, wonende te IJlst.
                                             Jouke?????, 28 jaar, Scheepstimmerknecht, wonende te IJlst.
                  Overleden 8  december 1949 te Arcadia, Nebraska, Amerika.
                  Op 11 mei 1884 te IJlst gehuwd met JOHANNES NAMMENS Bouma, 21 jaar, geboren rond 1863 te Sneek.
                  Zoon van Nammen Bouma en Riemke Wilbers.
                  Zijn na 1894 verhuist naar Amerika.
                       
                  Uit dit huwelijk:


                  1   NAMMEN JOHANNES Bouma, geboren 4 november 1884 te Hennaarderadeel.
                       Gehuwd met MARY Franzen.


                  2   ANTJE JOHANNES Bouma, geboren 8 november 1886 te Sneek.
                       

                  3   RIEMER JOHANNES Bouma, geboren 13 juli 1888 te Sneek.
                       Gehuwd met MARY Travis.


                  4   OBBE JOHANNES Bouma, geboren 22 januari 1893 te Sneek.
                       Overleden  8 Oktober  1978 in Amarillo, Potter County, Texas.
                       Rond 1914 gehuwd met GERTRUDE Barnes, geboren in Kansas.
                       Uit dit huwelijk: IONA MARIE Bouma, geboren 14 juni 195 te Nebraska.
                                               ALBERTA .D. Bouma, geboren rond 1919


                  5   MURK JOHANNES Bouma, geboren 19 juli 1894 te Sneek.
                       Overleden 23 februari 1991 te Waynaka, Oklahoma. Roepnaam: MARTIN
                       Gehuwd met MYRTLE S. Barnes, geboren in Zuid Dakota.
                       Uit dit huwelijk: WAYNE MARTIN Bouma, geboren 8 september 1919 te Ord, Nebraska.
                                               Overleden 24 juni 2005 te Alva, Oklahoma.


                  6   WILLIE JOHANNES Bouma, geboren 8 februari 1898.
                       Overleden september 1898.


                  7   JENNIE M. JOHANNES Bouma, geboren 4 februari 1901 te Butler County, Nebraska.
                       Gehuwd met MARTINUS Biemond, geboren rond 1901

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


XII –dn        JANKE RIEMERS Abma, dochter van RIEMER MURKS Abma en ANTJE Wiersma,
                   geboren 7 februari 1863 “des avonds ten half tien ure” te IJlst.
                   Aangever was: Riemer Abma, 27 jaar, Timmerman, wonende te IJlst.
                   Getuigen waren: Sjouke van der Werff, 50 jaar, Scheepstimmerman, wonende te IJlst.
                                              Gosse van der Velde, 34 jaar, Arbeider, wonende te IJlst.
                   Op 8 april 1883 te IJlst gehuwd met RIMMER ANNES Hettinga, 21 jaar, geboren
                   Rond 1862 te Hommerts, gemeente Wymbritseradeel. Zoon van Anne Pieters Hettinga en Pietje Rimmers de Vries.

                   Uit dit huwelijk:


                   1   ANNE RIMMERS Hettinga, geboren 10 september 1883 te Hennaarderadeel.


                   2   RIEMER RIMMERS Hettinga, geboren 5 oktober 1884 te Hennaarderadeel.


                   3   PIETER RIMMERS Hettinga, geboren 25 april 1886 te Wonseradeel.


                   4   MURK RIMMERS Hettinga, geboren 3 juli 1887 te Wonseradeel.


                   5   SYBREN RIMMERS Abma, geboren 20 december 1888 te Wonseradeel.


                   6   PIETJE ANTJE RIMMERS Hettinga, geboren 31 januari 1891 te Wonseradeel.


                   7   JAN RIMMERS Hettinga, geboren 27 juli 1892 “des morgens ten half vijf ure” te Bolsward.
                        Aangever was: Rimmer Hettinga, 30 jaar, Werkman, wonende te Bolsward.
                        Getuigen waren: Jan Tigchelaar, 42 jaar, Werkman, wonende te Bolsward.
                                                   Johannes van Dijk, 46 jaar, Klerk ter Secretarie, wonende te Bolsward.


                   8   ANTJE RIMMERS Hettinga, geboren 29 oktober 1893 “des morgens ten negen ure” te Bolsward.
                        Aangever was: Rimmer Hettinga, 32 jaar, Werkman, wonende te Bolsward.
                        Getuigen waren: Jan Tigchelaar, 42 jaar (klopt niet), Werkman, wonende te Bolsward.
                                                   Reinder van der Schaaf, 41 jaar, Werkman, wonende te Bolsward.


                   9   RIMMER RIMMERS Hettinga, geboren 9 juli 1895 “des morgens ten een ure” te Bolsward.
                        Aangever was: Rimmer Hettinga, 33 jaar, Werkman, wonende te Bolsward.
                        Getuigen waren: Sijbolt Adema, 50 jaar, werkman, wonende te Bolsward.
                                                   Carolus Bruinsma, 44 jaar, Slagersknecht, wonende te Bolsward.


                 10   FROUKJE RIMMERS Hettinga, geboren 20 april 1897 “des morgens ten zeven ure” te Bolsward.
                        Aangever was: Rimmer Hettinga, 35 jaar, Werkman, wonende te Bolsward
                        Getuigen waren: Johannes Kerker, 64 jaar, Werkman, wonende te Bolsward.
                                                   Jeremias de Wit, 33 jaar, Werkman, wonende te Bolsward.


                 11   SIPKJE RIMMERS Hettinga, geboren 20 april 1897 “des morgens ten zeven ure” te Bolsward.
                        Aangever was: Rimmer Hettinga, 35 jaar, Werkman, wonende te Bolsward
                        Getuigen waren: Johannes Kerker, 64 jaar, Werkman, wonende te Bolsward.
                                                   Jeremias de Wit, 33 jaar, Werkman, wonende te Bolsward.


                 12   ANTJE RIMMERS Hettinga, geboren 17 januari 1899 “des avonds ten acht ure” te Bolsward.
                        Aangever was: Rimmer Hettinga, 37 jaar, Werkman, wonende te Bolsward
                        Getuigen waren: Pieter Hoekstra, 61 jaar, Loopman, wonende te Bolsward.
                                                   Bernardus Buikstra, 44 jaar, werkman, wonende te Bolsward.


                 13   FROUKJE RIMMERS Hettinga, geboren 16 maart 1900 “des morgens ten vier ure” te Bolsward.
                        Aangever was: Rimmer Hettinga, 38 jaar, Werkman, wonende te Bolsward
                        Getuigen waren: Sjoerd de Wit, 42 jaar, Panbakkersknecht, wonende te Bolsward.
                                                   Eelke Ferwerda, 35 jaar, Verwersknecht, wonende te Bolsward.


                 14   FROUKJE RIMMERS Hettinga, geboren 15 juli 1901 “des morgens ten een ure” te Bolsward.
                        Aangever was: Rimmer Hettinga, 39 jaar, Werkman, wonende te Bolsward
                        Getuigen waren: Wiebren de Wit, 50 jaar, Turfdrager, wonende te Bolsward.
                                                   Hendrik Runia, 47 jaar, Werkman, wonende te Bolsward.


                 15   LOLKJE RIMMERS Hettinga, geboren 4 december 1902 “des namiddags ten half een ure” te Bolsward.
                        Aangever was: Rimmer Hettinga, 41 jaar, Werkman, wonende te Bolsward
                        Getuigen waren: Jan Tigchelaar, 52 jaar, Werkman, wonende te Bolsward.
                                                   Jeremias de Wit, 38 jaar, Werkman, wonende te Bolsward.XII –dp        SIJBREN RIEMERS Abma, zoon van RIEMER MURKS Abma en ANTJE Wiersma.
                  geboren 25 november 1864 “des namiddags ten drie ure” te IJlst.
                  Aangever was: Riemer Abma, 29 jaar, Timmerknecht, wonende te IJlst.
                  Getuigen waren: Sjouke van der Werff, 52 jaar, Timmerknecht, wonende te IJlst.
                                             Alle Sybersma, 50 jaar, Timmerknecht, wonende te IJlst
                  Beroep: Schoenmaker.
                  Overleden 20 juni 1905 “des avonds ten tien ure” te Joure, gemeente Haskerland, 40 jaar oud.
                  Aangevers waren: Durk Faber, 60 jaar, Winkelier, wonende te Joure.
                                               Banke Meijer, 34 jaar, Vrachtrijder, wonende te Joure.
                  Op 19 maart 1893 te Joure, gemeente Haskerland gehuwd met GRIETJE NANNES van der Leen, 28 jaar,
                  Geboren rond 1865 te Joure.
                  Dochter van Nanne Hessels van der Leen en Geertje Alles Hosper.

                  Uit dit Huwelijk:


                  1   GEERTJE SIJBRENS Abma, geboren 16 december 1893 te IJlst. Volgt onder XIII –gf.


                  2   LEVENLOOS, vrouw, geboren 22 december 1894 “des namiddags ten half negen ure” te IJlst. (tweeling)
                       Aangevers waren: Sijbren Abma, 30 jaar, Schoenmaker, wonende te IJlst.
                                                    Anne de Jong, 44 jaar, Conciërge, wonende te IJlst.


                  3   LEVENLOOS, vrouw, geboren 22 december 1894 “des namiddags ten negen ure” te IJlst. (tweeling)
                       Aangevers waren: Sijbren Abma, 30 jaar, Schoenmaker, wonende te IJlst.
                                                    Anne de Jong, 44 jaar, Conciërge, wonende te IJlst.


                  4   RIEMER SIJBRENS Abma. geboren 26 augustus 1897 te Sneek. Volgt onder XIII -gg.


                  5   NANNE SIJBRENS Abma, geboren 8 december 1898 te Sneek. Volgt onder XIII –gh.


                  6   ANTJE SIJBRENS Abma, geboren 7 februari 1902 te Haskerland. Volgt onder XIII –gi.

XII –dp       JAN RIEMERS Abma, zoon van RIEMER MURKS Abma en ANTJE Wiersma
                  geboren 5 februari 1867 “des morgens ten acht ure” te IJlst.
                  Aangever was: Riemer Abma, 31 jaar, Timmermansknecht, wonende te IJlst.
                  Getuigen waren: Alle Sybersma, 52 jaar, Timmerknecht, wonende te IJlst.
                                             Dirk Sybersma, 27 Potschipper, wonende te IJlst.
                  Overleden 1 april 1951 te Doorn. Begraven op de oude algemene begraafplaats te Doorn.
                  Beroep was Onderwijzer.
                  Op 11 maart 1894 te IJlst gehuwd met ANTJE SJOERDS Kuperus, 25 jaar, geboren
                  3 oktober 1868 te IJlst. Dochter van Sjoerd.H.Kuperus en Pietje Keimpes Boersma. (*1829 -† 3 maart 1905)
                  Overleden 8 juli 1934 te Doorn. Begraven op de oude algemene begraafplaats te Doorn.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   LEVENLOOS, vrouw, geboren 15 januari 1895 “des namiddags ten half acht ure” te IJlst.
                       Aangevers waren:  Jan Abma, 27 jaar, Onderwijzer, wonende te IJlst.
                                                     Gorrit Visser, 67 jaar, zonder beroep, wonende te IJlst.


                  2   SJOERD JANS Abma, geboren 1 mei 1896 te IJlst. Volgt onder XIII –gj.


                  3   ANTJE JANS Abma, geboren 5 april 1898 te IJlst. Volgt onder XIII –gk.


                  4   PIETJE JANS Abma, geboren 15 augustus 1902 te IJlst. Volgt onder XIII –gl.


                  5   FROUKJE JANS Abma, geboren 13 mei 1911. Volgt onder XIII –gm.                                             TOP                                                            1 GENERATIE VERDER