Header image
Generatie 12 a t/m az


 
 TERUG                                                                                                                                         VOLGENDE
                                                                                          STAMBOOMBEGINPAGINA

                                             Generatie 12 a t/m az

       
                                              
       XII

 

XII –a          AUKE FREERKS Abma, zoon van FREERK AUKES Abma en MAAIKE
                  KORNELIS Blanksma. geboren zondag 22 april 1821 te Wommels, gemeente Hennaarderadeel.
                  Overleden 9 februari 1875 “des avonds ten acht ure” in het huis staande in wijk B, nummer 206,
                  te Harlingen, 53 jaar oud, gehuwd. Beroep; Boerenknecht.
                  Aangevers waren: Johannes van der Heide, 54 jaar, Aanspreker, wonende te Harlingen.
                                                Broer Plantinga, 34 jaar, Commies ter Secretarie, wonende te Harlingen.
                  Heeft zijn plicht voor de Nationale Militie voldaan.
                  Ten tijde van zijn huwelijk wonende te Grouw.
                  Op zaterdag 15 mei 1852 te Bergum, gemeente Tietjerksteradeel gehuwd met
                  ANTJE JANS Deelstra, 30 jaar, geboren zaterdag 27 april 1822 te Tietjerk
                  dochter van Jan Ruurds Deelstra landbouwer te Tietjerk (*02-04-1766 - † 22-02-1859,Tietjerk) en
                  Wikje Ales Klaver (*10-12-1787 - † 01-12-1874,Rinsumergeest), Boerin te Tietjerk.
                  Getuigen waren: Sjoerd Westra, 53 jaar, Veldwachter, wonende te Bergum.
                                             Sipke Sinning, 42 jaar, Schoenmaker, wonende te Bergum.
                                             Folkert Wadman, 32 jaar, Kastelein, wonende te Bergum.
                                             Sytze Westerbaan Fennema, 24 jaar, Klerk, wonende te Bergum.
                  Overleden 31 januari 1860 “des avonds ten elf ure” te Oude Horne, gemeente Schoterland,
                  
38 jaar oud,  ten gevolge van Complicaties, vier dagen na de geboorte van hun vijfde en levenloos geboren kind.
                  Aangevers waren: Linze Willems van Dijk, 36 jaar, Arbeider, wonende te Oudehorne.
                                               Roel Johannes Bos, 30 jaar, Arbeider, wonende te Oudehorne.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   FREERK AUKES Abma, geboren 14 maart 1853  te Tietjerksteradeel. Volgt onder XIII –a.


                  2   JAN AUKES Abma, geboren 6 maart 1854 te Tietjerksteradeel. Volgt onder XIII –b


                  3   JAN AUKES Abma, geboren 5 september 1855 te Tietjerksteradeel. Volgt onder XIII –c.


                  4   MAAIKE AUKES Abma, geboren 29 januari 1858 te Leeuwarderadeel. Volgt onder XIII –d.


                  5   LEVENLOOS, man, geboren 26 januari 1860 “des ochtends ten tien ure” te oudehorne, gemeente Schoterland.
                       Aangevers waren: Jacob Jochums Brouwer, 52 jaar, Arbeider, wonende te Oudehorne.
                                                     Auke Freerks Abema, 38 jaar, Arbeider, wonende te Oudehorne.                  Ten tijde van zijn tweede huwelijk wonende te IJlst, doch binnen de laatste
                  zes maanden te Nijega, beroep: Dagloner.
                  Op 19 juli 1861 te Doniawerstal gehuwd met SIBBELTJE WOPKES Kooiker, 27 jaar,
                  geboren 8 februari 1834 te Nijega, wonende te Nijega. Beroep: Naaister. Dochter van
                  Wopke Jans Kooiker (*15-06-1804 - † 09-05-1862), dagloner, en van
                  Ynskjen Doekes van der Linde (*05-02-1806 - † 18-03-1883), wonende te Nijega.
                  Getuigen: Popke  Sjoerds Bakker, 61 jaar, Veldwachter te Doniawerstal, wonende te Langweer.
                                   Heije Lammerts Frankena, 49 jaar, Klerk der secretarie, wonende te Langweer.
                                   Klaas Douwes Bosma, 43 jaar, Veldwachter, wonende te Idskenhuizen.
                                   Haya Belkmeer, 34 jaar, Veldwachter, wonende te Langweer.

                   Uit dit huwelijk:


                   5   MAAIKE AUKES Abma, geboren 8 juli 1863 te Harlingen. Volgt onder XIII –e.

                   6   WOPKE AUKES Abma, geboren 8 juni 1865 te Harlingen. Volgt onder XIII –f.

                   7   CORNELIS AUKES Abma, geboren 11 oktober 1866 te Harlingen. Volgt onder XIII –g.

                   8   MAAIKE AUKES Abma, geboren 8 november 1869 te Harlingen. XIII –h.


XII –b          KORNELIS FREERKS Abma, zoon van FREERK AUKES Abma en MAAIKE KORNELIS Blanksma,
                  
geboren 4 oktober 1823 te Wommels, gemeente Hennaarderadeel.
                  Ten tijde van het huwelijk Boerenknecht, wonende te Allingawier.
                  Komen na het huwelijk te wonen in Makkum, in1861 van beroep: Arbeider.
                  Overleden 28 oktober 1884 “des voormiddags ten tien ure” te Makkum, gemeente Wonseradeel, 61 jaar, gehuwd.
                  Aangevers waren: Schelte Flameling, 27 jaar, Klerk, wonende te Witmarsum.
                                                Wybe van Loon, 24 jaar, Klerk, wonende te Witmarsum.
                  Op 13 mei 1854 te Witmarsum gehuwd met TRIJNTJE AGES Salverda, 31 jaar, geboren
                  rond 1823 te Zweins, wonende te Allingawier.
                  Dochter van Age Meiles Salverda (*1787 - † 12-09-1840, Makkum), overleden.
                  en van Aafke Kornelis Bakker (*18-10-1872 - † 18-03-1860, Makkum),
                  Getuigen waren: Bauk Falkena, 34 jaar, Klerk der secretarie, wonende te Bolsward.
                                             Willem Piers Bakker, 58 jaar, Veldwachter, wonende te Bolsward.
                                             Sjoerd Baukes Salverda, 40 jaar, Veldwachter, wonende te Witmarsum.
                                             Johannes Leenderts Rosier, 57 jaar, Politiebediende, wonende te Burgwerd.
                  Uit de LC van 1 februari 1867:
                  “Heden overleed mijn geliefde echtgenoot TREINTJE A. Salverda, in den ouderdom van 44 jaren.
                   Zwaar treft mij dit verlies, doch ik hoop Gode te zwijgen, daar doch haar
                   leven Christus was en het sterven haar gewin.
                          Makkum, 28 januarij 1867                    CORNELIS Abma.”

                   Uit dit huwelijk:


                  1   LEVENLOOS, vrouw, geboren 3 april 1856 “des avonds ten half tien ure”te Makkum, gemeente Wonseradeel.
                       Aangevers waren: Cornelis Freerks Abma, 32 jaar, Arbeider, wonende te Makkum.
                                                     Willem Piers Bakker, 60 jaar, Veldwachter, wonende te Bolsward.


                  2   FREERK KORNELIS Abma, geboren 3 april 1856 te Makkum, gemeente Wonseradeel. Volgt onder XIII –i.

                  Ten tijde van het tweede huwelijk wonende te Makkum.
                  Op 19 maart 1868 te Witmarsum gehuwd met MARIJKE HARINGS Haringa, 29 jaar,
                  Geboren rond 1839 te Makkum. Dienstmeid, wonende te Makkum.
                  Dochter van Haring Cornelis Haringa, Schelpenvisser, en van Jetske Barends Visser.
                  Getuigen waren: Bauk Falkena, 48 jaar, Klerk, wonende te Bolsward.
                                             Gerardus Albertus Heldoorn, 43 jaar, Conciërge, wonende te Bolsward.
                                             Johannes Leenderts Rosier, 70 jaar, Politiebediende, wonende te Burgwerd.
                                             Sjoerd Salverda, 54 jaar, Veldwachter, wonende te Witmarsum.

                   Uit dit huwelijk:


                   3  FREERK KORNELIS Abma, geboren 3 december 1868 te Wonseradeel. Volgt onder XIII –j.


                   4   HARING KORNELIS Abma, geboren 10 oktober 1870 te Wonseradeel. Volgt onder XIII –k.


                   5   MARTEN KORNELIS Abma, geboren 12 november 1872 te Wonseradeel. Volgt onder XIII –l.


                   6   BAREND KORNELIS Abma, geboren 23 december  1875 te Makkum, gemeente Wonseradeel. Volgt onder XIII –m.

XII –c          TRIJNTJE FREERKS Abma, dochter van FREERK AUKES Abma en MAAIKE KORNELIS Blanksma.
                  geboren 1 augustus 1828 te Wommels, gemeente Hennaarderadeel.
                  Overleden 28 juni 1899 “des voormiddags ten negen ure” te Tzum, gemeente Franekeradeel, 69 jaar oud, weduwe.
                  Aangevers waren: Jelle Douwes Hijlarides, 70 jaar, Arbeider, wonende te Tzum.
                                                Gerben Dijkstra, 60 jaar, Arbeider, wonende te Tzum

                  Buiten de echt geboren:


                  1   RIEMKE TRIJNTJES Abma, geboren 22 januari 1850 te Wommels, gemeente Hennaarderadeel. Volgt onder XIII –n.


                  Beroep ten tijde van haar huwelijk: Dienstmeid.
                  Op 13 mei 1865 te Wommels gehuwd met  LUKAS SYBRENS Bonnema. 23 jaar,
                  geboren 27 juni 1841 Oosterend, Arbeider, wonende te Oosterend.
                  Getuigen waren: Tjibbe Tiemersma, 32 jaar, Kantoorbediende, wonende te Wommels.
                                             Johannes Stam, 38 jaar, Veldwachter, wonende te Wommels.
                                             Jan Both, 37 jaar, Veldwachter, wonende te LUTKEWIERUM.
                                             Johannes Krips, 59 jaar, Ve4ldwachter, wonende te Spannum.
                  Overleden 20 augustus 1897 te Franekeradeel.
                  Zoon van Sybren Jentjes Bonnema, overleden  en Lutske Lukas Sytsma, zonder beroep,
                  Wonende te Oosterend.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   SYBREN LUKAS Bonnema, geboren 29 december 1865 te Tzum.
                       Op 5 november 1887 te Franekeradeel gehuwd met TRIJNTJE HENDRIKS Westra.
                       25 jaar, geboren rond 1862 te Winsum, gemeente Baarderadeel. Dochter van
                       Hendrik Jacobs Westra en Trijntje Reinders Nauta.

XII –d          JANTJE FREERKS Abma, dochter van FREERK AUKES Abma en MAAIKE KORNELIS Blanksma.
                   geboren 30 december 1832 te Wommels, gemeente  Hennaarderadeel.
                   Overleden 6 januari 1835 “des morgens ten zeven ure”in de huizinge nummer twee, te
                   Wommels, gemeente Hennaarderadeel, 2 jaar oud.
                   Aangevers waren: Freerk Aukes Abma, 33 jaar, Arbeider, wonende te Wommels.
                                                 Rienk Feikes Bijlsma, 36 jaar, Meestertimmerman, wonende te WommelsXII –e          LEENTJE FREERKS Abma, dochter van FREERK AUKES Abma en AALTJE HENDRIKS Hoekstra.
                  geboren vrijdag 24 februari 1837 te Wommels, gemeente Hennaarderadeel.
                  Overleden dinsdag 11 juli 1865 “des morgens ten vijf ure” te Workum, 28 jaar oud,
                  waarschijnlijk ten gevolge van complicaties na de geboorte van een levenloos kind. 
                  Aangevers waren: Simon Siebes Katsma, 72 jaar, zonder beroep, wonende te Workum.
                                               Tjalling, Pieters Veldman, 47 jaar, Slager, wonende te Workum
                  Ten tijde van het huwelijk wonende te Burgwerd.
                  Op zaterdag 11 mei 1861 te Witmarsum gehuwd met FOLKERT JOHANNES Schootstra, 26 jaar,
                  Geboren geboren zaterdag 13 september 1834 te Harich, Uurwerkmakersknecht, wonende te Bolsward.
                  Zoon van Johannes Folkerts Schootstra (*rond 1798 - † 11-08-1874), onderwijzer,
                  wonende te Harich, en van  Simkjen Rinkes Baukema (*1810 - † 15-10-1860), overleden
                  Getuigen waren: Bauke Falkena, 41 jaar, Klerk, wonende te Bolsward.
                                             Johannes Leenderts Rosier, 64 jaar, Politiebediende, wonende te Burgwerd.
                                             Sjoerd Hilverda, 47, Veldwachter, wonende te Witmarsum.
                                             Lieuwe? Van der Wal, 43 jaar, veldwachter, wonende te Tjerkwerd.
                   Overleden dinsdag 8 september 1885 te Workum, horloge en klokkenmaker.

                   Uit dit huwelijk:


                  1   SIMKJE FOLKERTS Schootstra, geboren 14 juni 1862 te Workum.


                  2   LEVENLOOS, man, geboren 10 mei 1865 “des voormiddags ten elf ure” te Workum.
                       Aangevers waren: Sietze Dooper, 47  jaar, Slager, wonende te Workum.
                                                    Tjalling Pieters Veldman, 46 jaar, Slager, wonende te Workum.
XII –f           JANTJE  FREERKS Abma, dochter van FREERK AUKES Abma en AALTJE HENDRIKS Hoekstra.  
                   geboren 3 april 1839 te Wommels, gemeente Hennaarderadeel.
                   Overleden 30 november 1856  “des namiddags ten drie ure” in de huizinge nummer acht,
                   te Wommels, gemeente Hennaarderadeel, 17 jaar en 8 maanden oud.
                  Aangevers waren: Freerk Aukes Abma, 55 jaar, verder onleesbaar.
                                                ??? onleesbaar.XII –g          HENDRIK FREERKS Abma, zoon van FREERK AUKES Abma en AALTJE HENDRIKS Hoekstra,
                  geboren 25 april 1841 te Wommels, gemeente Hennaarderadeel,
                  Overleden 27 oktober 1910 “des voormiddags ten half twee ure” te Wommels,
                  gemeente Hennaarderadeel, 69 jaar oud, gehuwd.
                  Aangevers waren: Willem Braunuis, 44 jaar, Kleermaker, wonende te Wommels.
                                               Arjen van der Vliet, 43 jaar, Werkman, wonende te Wommels.
                  Op 22 mei 1867 te Wommels gehuwd met ANTJE BINNERTS Adema, 29 jaar,
                  geboren 1 april 1838 te Kubaard, dienstmeid, wonende te Hennaard.
                  Dochter van Binnert Ruurds Adema (* 29-11-1812 - † 22-02-1852), overleden, 
                  en Sjoerdtje Ages Feitsma (*13-09-1817 - † 22-05-1868), wonende te Oosterlittens.
                  Getuigen waren: Tjibbe Tiemersma, 33 jaar, Kantoorbediende, wonende te Wommels.
                                             Jelle Haagsma, 29 jaar, Veldwachter, wonende te Wommels.
                                              Wiebren Tadema, 42 jaar, Veldwachter, wonende te Lutkewierum.
                                              Pieter Bakker, 30 jaar, Veldwachter, wonende te Spannum.
                  Overleden 14 december 1926 te Wommels, 88 jaar oud.

                   Uit dit huwelijk:


                  1   FREERK HENDRIKS Abma, geboren 15 oktober 1868 te Wommels, gemeente Hennaarderadeel. Volgt onder XIII –o.


                  2   SJOERDJE HENDRIKS Abma, geboren 28 februari 1870 te Wommels gemeente Hennaarderadeel. Volgt onder XIII –p.


                  3   AALTJE HENDRIKS Abma, geboren 28 februari 1870 te Wommels gemeente Hennaarderadeel. Volgt onder XIII –q.


                  4   BINNERT HENDRIKS Abma, geboren 24 juni 1872 te Wommels, gemeente Hennaarderadeel. Volgt onder XIII –r.


                  5   JAN HENDRIKS Abma, geboren 25 februari 1878 te Wommels, gemeente Hennaarderadeel. Volgt onder XIII –s.XII –h          JAN FREERKS Abma, zoon van FREERK AUKES Abma en AALTJE HENDRIKS Hoekstra,
                   geboren 21 mei 1843 te Wommels, gemeente Hennaarderadeel.
                   Overleden 26 december 1859 “des avonds ten acht ure”in de huizinge nummer acht
                   te Wommels, gemeente Hennaarderadeel, 16 jaar oud.
                   Aangevers waren: Freerk Aukes Abma, 58 jaar, Arbeider, wonende te Wommels.
                                                Johannes Folkerts Bakker, 29 jaar, Schipper, wonende te WommelsXII –i           JENTJE FREERKS Abma, zoon van FREERK AUKES Abma en AALTJE HENDRIKS Hoekstra,
                  geboren 7 april 1846.
                  Overleden 15 januari 1911, 64 jaar oud, Wonende Schrans D 9 te Leeuwarden.
                  Begraven te Huizum.  
                  Op 11 mei 1870 te Wommels gehuwd met WYBRIGJE KLAZES Bijlsma, 29 jaar,
                  geboren 16 november 1840 te Witmarsum, gemeente Wonseradeel, wonende te Wommels.
                  Dochter van Klaas Baukes Bijlsma en Tietje Jetzes Hoekstra.
                  Getuigen waren: Tjibbe Tiemersma, 37 jaar, Kantoorbediende , wonende te Wommels.
                                             Jelle Haagsma, 32 jaar, Veldwachter, wonende te Wommels.
                                             Wiebren Tadema, 47 jaar, Veldwachter, wonende te Lutkewierum.
                                             Pieter Bakker, 33 jaar, Veldwachter, wonende te Spannum.
                  Dochter van Klaas Baukes Bijlsma en Tietje Jetzes Hoekstra.
                  Overleden 8 oktober 1897, 56 jaar oud, gehuwd.

                   Uit dit huwelijk:


                  1    AALTJE JENTJES Abma, geboren 27 mei 1870 te Bolsward Volgt onder XIII –t.


XII –j           TJITSKE FREERKS Abma, Dochter van FREERK ROELOFS Abma en MARTZEN DIRKS Dijkstra,
                  geboren 1 april 1842 te Almenum, gemeente Barradeel.
                  Overleden 31 december 1882 “des voormiddags ten zeven ure” te Midlum, 40 jaar oud.
                  Aangevers waren: Coeneles Visser, 44 jaar, Tasker, wonende te Midlum.
                                               Johannes Casper Kreemer, 58 jaar, Veldwachter, wonende te Midlum.
                  Begraven te Midlum, bij de kerk.
                  Ten tijde van haar huwelijk woont ze te Almenum. Beroep: Melktapster.
                  Op 18 mei 1865 te Sexbierum, gemeente Barradeel gehuwd met GERKE SYBRENS Anema, 29 jaar,
                  geboren 23 februari 1836 te Midlum, Timmerknecht, wonende te Midlum.
                  Zoon van Sybren Tjeerds Anema, Timmerman, en van Aafke Gerkes van Riezen, wonende te Midlum.
                  Getuigen waren: Johan Wilhelm Lautenbach, 48 jaar, Klerk, wonende te Sexbierum.
                                             Pieter Daniëls, 24 jaar, Veldwachter, wonende te Minnertsga.
                                             Johannes Loederig  ….., 30 jaar, Veldwachter, wonende te Pietersbierum.
                                             Jan Roberts, 41 jaar, Veldwachter, wonende te Almenum.
                  Gerke hertrouwd rond juli 1884 met L. Jongsma, van Arum.
                  Overleden 10 november 1914. Begraven te Midlum, bij de kerk.

           
                  Uit dit huwelijk:


                  1   SYBREN GERKES Anema, geboren 8 februari 1866 te Barradeel.


                  2   FREERK GERKES Anema, 25 april 1867 te Midlum, gemeente Franekeradeel.
                       Op 9 januari 1896 te Franekeradeel gehuwd met HINKE SEERPS Bruinsma, 24 jaar,
                       geboren rond 1872 te Sexbierum.
                       Dochter van Seerp Jans Bruinsma en Aafke Gerrits Koudenberg.


                  3   AAFKE GERKES Anema, geboren 6 juni 1869 te Midlum, gemeente Franekeradeel.

 

                  4   MARTJE GERKES Anema, 16 maart 1871 te Midlum, gemeente Franekeradeel.


                  5   MARTJE GERKES Anema, geboren 29 mei 1873 te Midlum, gemeente Franekeradeel.


                  6   GRIETJE GERKES Anema, geboren 8 februari 1875 te Midlum, gemeente Franekeradeel.
                       Overleden in 1947 te Nijmegen
                       Op 23 oktober 1902 te Franekeradeel gehuwd met JACOB FREERKS Tuininga, 29 jaar,
                       Geboren rond 1871 te Aalsum, gemeente Oostdongeradeel. Zoon van Freerk Tuininga en Wytske Kool.


                  7   TJEERD GERKES Anema, geboren 28 april 1877 te Midlum, gemeente Franekeradeel.


                  8   DOETJE GERKES Anema, geboren 14 mei 1878 te Midlum, gemeente Franekeradeel.


                  9   TJEERD GERKES Anema, geboren 13 september 1881 te Midlum, gemeente Franekeradeel.

XII –k          DOETJE FREERKS Abma, Dochter van FREERK ROELOFS Abma en MARTZEN DIRKS Dijkstra,
                  geboren 5 april 1849 “des namiddags ten twee ure” te Almenum, gemeente Barradeel.
                  Aangever was: Freerk Roelofs Abma, 41 jaar, Arbeider, wonende te Almenum.
                  Getuigen waren: Rienk Folkerts Kooistra, 57 jaar, Agent van Politie, wonende te Sexbierum.
                                             Dirk Pieters Zijlstra, 38 jaar, Huisschilder, wonende te Sexbierum.
                  Op 16 mei 1880 te Bolsward gehuwd met SIKKO SYBRENS Gerkema, 29 jaar,
                  Sigarenmaker, geboren rond 18851 te Abbega, wonende te Bolsward
                  Getuigen waren: Klaas Hettes Laagland, 31 jaar, Gemeente Secretaris, wonende te Bolsward.
                                             Johannes van Dijk, 34 jaar, Klerk der Secretarie, wonende te Bolsward.
                                             Jacob Dirks Hiemstra, 65 jaar, Agent van Politie te Bolsward.
                                             Jan Gros, 34 jaar, Agent van Politie te Bolsward.
                  Zoon van Sybren Sikkes Gerkema (*27-03-1819 - †) , werkman,
                  en van Wytske Meintes Groenveld (*26-11-1824 - †), wonende te Bolsward.
                  Weduwnaar van Hendrikje Runia, geboren 12 januari 1852 te Bolsward.
                  Overleden 31 december 1879 te Bolsward, 27 jaar oud.
                  Dochter van Marten Jans Runia en Riemke Klazes Lammertsma.
                  Had hierbij 2 kinderen:

                  1   WYTSKE SIKKOS Gerkema, geboren 5 februari 1878 te Bolsward.
                       Overleden 19 juni 1893 te Harlingen, 15 jaar oud.

                  2   MARTEN SIKKOS Gerkema, geboren 15 november 1879 te Bolsward.
                       Overleden 22 maart 1881 te Bolsward, 1 jaar oud.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   SYBREN SIKKOS Gerkema, geboren 7 februari 1881 “des voormiddags ten elf ure" te Bolsward.
                       Aangever was: Sikko Gerkema, 26 jaar, Sigarenmaker, wonende te Bolsward.
                       Getuigen waren: Johan Schmelty, 25 jaar, Sigarenmaker, wonende te Bolsward.
                                                  Douwe Reidsma, 35 jaar, Sigarenmaker, wonende te Bolsward.


                  2   FREERK SIKKOS Gerkema, geboren 24 juni 1882 “des morgens ten zeven ure”
                       te Wommels, gemeente Hennaarderadeel.
                       Aangever was: Sikko Gerkema, 26 jaar, Sigarenfabrikant, wonende te Wommels.
                       Getuigen waren: Gerrit Siebolts Tiemersma, 34 jaar, Kantoorbediende, wonende te Wommels.
                                                  Tjibbe Tiemersma, 49 jaar, Kantoorbediende, wonende te Wommels.
                      Overleden 24 juli 1882 “des avonds ten zes ure”  , te Wommels,
                      gemeente Hennaarderadeel, 1 maand oud.
                      Aangevers waren: Sikko Gerkema, 26 jaar, Sigarenfabrikant, wonende te Wommels.


                  3   FREERK SIKKES Gerkema, geboren 5 mei 1884 “des morgens ten twee ure”
                       te Wommels, gemeente Hennaarderadeel.
                       Aangever was: Sikko Gerkema, 29 jaar, Sigarenmaker, wonende te Wommels
                       Getuigen waren: Petrus Dijkstra, 59 jaar, Winkelier, wonende te Wommels.
                                                  Tjibbe Tiemersma, 49 jaar, Kantoorbediende, wonende te Wommels.


                  4   MARTHA SIKKES Gerkema, geboren 20 december 1886 te Harlingen.XII –l           ROEL THOMAS Abma, zoon van THOMAS ROELS Abma en PIETJE ANNES Boschma,
                  geboren 16 november 1842 te Hennaard, gemeente Hennaarderadeel.
                  Overleden 2 januari 1902 “des morgens ten acht ure” te Ferwoude,  gemeente Wonseradeel, 58 jaar oud, gehuwd.
                  Aangevers waren: Jan Jongsma, 36 jaar, Arbeider, wonende te Ferwoude.
                                                Dooitze Smeeding, 40 jaar, Klerk, wonende te Witmarsum.
                  Op 6 mei 1871 te Wonseradeel gehuwd met ANTJE PIETERS Hartog, 26 jaar,
                  geboren 11 december 1844 te Wonseradeel. Overleden 6 april 1929 te Wonseradeel, 84 jaar oud.
                  Dochter van Pieter Arjens Hartog (*rond 1799 - † 18-01-1852)
                  en Lolkjen Pieters de Haas.  (*12-08-1816- † 02-04-1852)

                  Uit dit huwelijk:


                  1   THOMAS ROELS Abma, geboren 15 januari 1872 te Allingawier, gemeente Wonseradeel. Volgt onder XIII –u.


                  2   PIETER ROELS Abma, geboren 14 juli 1874 te Workum. gemeente  Wonseradeel.  Volgt onder XIII –v.


                  3   RUURD ROELS Abma, geboren 21 Juli 1876 te Workum. gemeente  Wonseradeel. Volgt onder XIII –w.


                  4   LOLKE ROELS Abma, geboren 21 augustus 1877 te Workum, gemeente Wonseradeel. Volgt onder XIII –x.


                  5   RUURDTJE ROELS Abma, geboren 18 december 1879 te Ferwoude, gemeente Wonseradeel. Volgt onder XIII –y.


                  6   ANNE ROELS Abma, geboren 6 april 1882 te Ferwoude, gemeente Wonseradeel. Volgt onder XIII –z.


                  7   PIETJE ROELS Abma, geboren 24  mei 1884 te Ferwoude, gemeente Wonseradeel. Volgt onder XIII –aa.


                  8   ANNE ROELS Abma, geboren 2 augustus 1887 te Workum, gemeente Wonseradeel. Volgt onder XIII –ab.


                  9   YTJE ROELS Abma, geboren 27 september 1890 te Wonseradeel, gemeente Wonseradeel Volgt onder XIII –ac. 

XII –m         YTTJE THOMAS Abma, Dochter van THOMAS ROELS Abma en PIETJE ANNES Boschma,
                  geboren rond 1844 te Nijega.

XII –n          DOEDJE THOMAS Abma, Dochter van THOMAS ROELS Abma en PIETJE ANNES Boschma,
                  geboren 14 september 1845 “des namiddags ten een ure””
                  te zijne huizinge te Hennaard, gemeente Hennaarderadeel.
                  Aangever was: Thomas Roels Abma, Arbeider, wonende te Hennaard.
                  Getuigen waren: Johannes Wiekes Elsma, 31 jaar, Arbeider, wonende te Hennaard.
                                             Petrus Noordenbos, 24 jaar, zonder beroep, wonende te Wommels.
                  Overleden 7 januari 1915 “des namiddags ten zes ure” te Koudum, gemeente Hemelumer Oldeferd, 69 jaar, gehuwd.
                  Aangevers waren: Jan Molenaar, 53 jaar, Schilder, wonende te Koudum.
                                               Jetze van der Veer, 49 jaar, Koopman, wonende te Koudum.
                  Begraven te Koudum bij de kerk.
                  Op 17 oktober 1878 te Koudum gemeente Hemelumer Oldeferd gehuwd met ABE PIETERS Visser. 
                  
geboren 13 juni 1846 te Hemelumer Oldeferd
                  Getuigen waren: Foeke Plantinga, 66 jaar, Secretaris, wonende te Koudum.
                                             Schelte Sybrens Buwalda, 47 jaar, Veldwachter, wonende te Koudum.
                                             Jelte Johannes van Dijk, 26 jaar, Veldwachter, wonende te Koudum.
                                             Tjiete Faber, 33 jaar, Klerk, wonende te Koudum.
                  Overleden 26 juni 1915.
                  Zoon van Pieter Dirks Visser (*30-07-1810 - † 30-07-1886)en
                  Fopje Hendriks van der Heide.(*28-12-1814 - † 24-06-1860)
                  Weduwnaar van Feikjen Epeus Vlieg, geboren 14 mei 1845 te Hindeloopen.
                  Overleden 32 april 1878, 32 jaar te Hemelumer Oldeferd.
                  Dochter van Epeus van Hylkema Vlieg en Sibbeltje Gerbens van der Wal.
                  Had hierbij 6 kinderen:

                  1   PIETER ABES Visser, geboren 23 november 1868  te Hemelumer Oldeferd.

                  2   SIBBELTJE ABES Visser, geboren 11 maart 1870 te Hemelumer Oldeferd.

                  3   FOPKJE ABES Visser, 22 januari 1872 te Hemelumer Oldeferd.

                  4   EPEUS ABES Visser, geboren 24 november 1874 te Hemelumer Oldeferd.

                  5   SIBBELTJE ABES Visser, geboren 10 juni 1776 te Hemelumer Oldeferd.

                  6   INNE ABES Visser, geboren 20 januari 1878 te Hemelumer Oldeferd.

                  Uit dit huwelijk:


                  1    THOMAS ABES Visser, geboren 22 maart 1879 “des morgens ten een ure” te Koudum,
                        gemeente Hemelumer Oldeferd.
                        Aangever was: Abe Pieters Visser, 32 jaar, Koemelker, wonende te Koudum.
                        Getuigen waren: Marten van der Hoog, 33 jaar, Winkelier, wonende te Koudum.
                                                   Tjiete Faber, 33 jaar, Klerk, wonende te Koudum.

                  2    FOPJE ABES Visser, geboren 31 maart 1880 “des avonds ten elf ure” te Koudum,
                        gemeente Hemelumer Oldeferd.
                        Aangever was: Abe Pieters Visser, 33 jaar, Voerman, wonende te Koudum.
                        Getuigen waren: Iede Franks Frankena, 34 jaar, Arbeider, wonende te Koudum.
                                                   Benjamin Arjens,Faber, 58 jaar, Smid, wonende te Koudum.

                  3    PIETJE ABES Visser, geboren 30 januari 1882 “des avonds ten negen ure” te Koudum,
                        gemeente Hemelumer Oldeferd.
                        Aangever was: Abe Pieters Visser, 36 jaar, Koemelker, wonende te Koudum.
                        Getuigen waren; Sjoerd Baukes Yntema, 43 jaar, Koemelker, wonende te Koudum.
                                                   Arjen Benjamins Faber, 27 jaar, Smidsknecht, wonende te Koudum.

                  4   RUURDTJE ABES Visser, geboren 30 januari 1883 “des middags ten twaalf ure” te Koudum,
                       gemeente Hemelumer Oldeferd.
                       Aangever was: Abe Pieters Visser, 37 jaar, Landbouwer, wonende te Koudum
                       Getuigen waren: Benjamin Arjens,Faber, 60 jaar, Smid, wonende te Koudum.
                                                  Nolke Annes Wouda, 44 jaar, Arbeider, wonende te Koudum.

                  5   FEIKJE ABES Visser, geboren 24 januari 1885 “des morgens ten zeven ure” te Koudum,
                       gemeente Hemelumer Oldeferd.
                       Aangever was: Abe Pieters Visser, 38 jaar, Landbouwer, wonende te Koudum.
                       Getuigen waren:  Jelle Schakel, 41 jaar, Visser, wonende te Koudum.
                                                   Pieke van der Wal, 30 jaar, Klerk, wonende te Koudum.

                  6   THOMAS ABES Visser, geboren 28 November 1886 “des morgens ten vier ure”  te Koudum,
                       gemeente Hemelumer Oldeferd.
                       Aangever was: Abe Pieters Visser, 40 jaar, Landbouwer, wonende te Koudum
                       Getuigen waren: Siemen de Haan, 39 jaar, Arbeider, wonende te Koudum.
                                                  Doekle Reins van ’t Veer, 48 jaar, Veldwachter, wonende te Koudum.XII –o          ANNE THOMAS Abma, Zoon van THOMAS ROELS Abma en PIETJE ANNES Boschma,
                  geboren 5 februari 1848 te Hennaard. Beroep: Boerenknecht.
                  Wonende te Molkwerum. Later Veehouder.
                  Overleden 10 december 1902 “des voormiddags ten half een “
                  te Molkwerum, wijk B, nummer 7, gemeente Hemelumer Oldeferd, 54 jaar oud.
                  Aangevers waren: Yntje Sikkes, 47 jaar, Veehouder, wonende te Molkwerum.
                                               Rients Huitema, 50 jaar, Veehouder, wonende te Molkwerum.
                   Op 20 oktober 1893 te Koudum gehuwd met RINSK KORNELIS Smits,
                   26 jaar, geboren rond 1867 te Koudum, wonende te Molkwerum.
                   Overleden na 27 februari 1906, Beroep: Koemelkster
                   Dochter van Kornelis Wiebes Smits (*30-07-1838 - † 24-03-1906) en
                   Rinske Annes Feenstra.(*08-12-1845  - † 23-01-1895)
                   Getuigen: Wiltje Bootsma, 42 jaar, Veldwachter.
                                   Jelmer Jacobus de Jong, 26 jaar, Veldwachter.
                                   Jan Prater, 31 Ambtenaar der secretarie.
                                   ??? Hiddes Lukkes, 33 jaar, Ambtenaar der secretarie.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   THOMAS ANNES Abma, geboren 9 januari 1894 te Molkwerum,
                       gemeente Hemelumer Oldeferd. Volgt onder XIII –ad.


                  2   RUURD ANNES Abma, geboren 17 augustus 1895 te Molkwerum,
                       gemeente Hemelumer Oldeferd. Volgt onder XIII –ae.


                  3   RINSKE ANNES Abma, geboren 26 oktober 1896 te Molkwerum,
                       gemeente Hemelumer Oldeferd. Volgt onder XIII –af.


                  4   PIETJE ANNES Abma, geboren 5 november 1898 te Molkwerum,
                       gemeente Hemelumer Oldeferd. Volgt onder XIII –ag.


                  5   AFKE ANNES Abma, geboren 15 januari 1900 te Molkwerum,
                       gemeente Hemelumer Oldeferd. Volgt onder XIII –ah.


                  6   YTJE ANNES Abma, geboren 2 maart 1902 te Molkwerum,
                       gemeente Hemelumer Oldeferd. Volgt onder XIII –ai.XII –p          RUURDTJE THOMAS Abma, Zoon van THOMAS ROELS Abma en PIETJE ANNES Boschma,
                  geboren 3 november 1850 “des voormiddags ten tien ure” te Hennaard, gemeente Hennaarderadeel.
                  Aangever was: Thomas Roels Abma, 36 jaar, Arbeider, wonende te Hennaard.
                  Getuigen waren: Jochum Rienses Visser, 34 jaar, Arbeider, wonende te Hennaard.
                                             Petrus Noordenbos, 29 jaar, Veldwachter, wonende te Wommels.
                  Overleden  18 juli 1875 “des avonds ten zeven ure” te Koudum,
                  gemeente Hemelumer Oldeferd, 24 jaar oud, ongehuwd.
                  Aangevers waren: Piebe Lijkles van der Wal, 40 jaar, Kuiper, wonende te Koudum.
                                               Klaas Epcus Vlieg, 43 jaar, zonder beroep, wonende te Koudum.
                  Begraven te Koudum. Beroep: NaaisterXII –q          YTTJE THOMAS Abma, Dochter van THOMAS ROELS Abma en PIETJE ANNES Boschma,
                   geboren 3 september 1853 “des voormiddags ten negenure"  te Nijega, gemeente Hemelumer Oldeferd.
                   Aan gever was: Thomas Roels Abma, 39 jaar, Landbouwer, wonende te Nijega.
                   Getuigen waren: Watte Baukes Alkema, 50 jaar, Landbouwer, wonende te Oudega.
                                              Douwe Reitsma, 56 jaar, Landbouwer, wonende te Oudega.
                   Overleden 29 maart 1883 “des avonds ten tien ure” te Koudum,
                   gemeente Hemelumer Oldeferd, 29 jaar oud. Boerin te Koudum.
                   Aangevers waren: Heije Jacobs Schaper, 46 jaar, Arbeider, wonende te Koudum
                                               “niet kunnen schrijven uit ongeoefendheid”
                                               Yke Jacobs Hoekstra, 30 jaar, Landbouwer, wonende te Koudum.
                   Op 11 mei 1876 te Hemelumer Oldeferd gehuwd met RIENK ALBERTS Harkema,
                   35 jaar, geboren rond 1841 te Workum, wonende te Koudum. Beroep: Arbeider. Weduwnaar van HANSJE EPCUS Vlieg.
                   Zoon van Albert Hendriks Harkema en Sipkjen Pieters de Jong.
                   Getuigen: Johannes Bijkersma, 51 jaar, Zadelmaker, wonende te Koudum.
                                   Schelte Sytses Buwalda, 44 jaar, Veldwachter, wonende te Koudum.
                                   Pieter Jager, 26 jaar, Veldwachter, wonende te Koudum.
                                   Pietje Faber, 30 jaar, Klerk, wonende te Koudum.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   THOMAS RIENKS Harkema, geboren 17 maart 1880 “des avonds ten acht ure”
                       
te Koudum, gemeente Hemelumer Oldeferd.
                       Aangever was: Rienk Alberts Harkema, 38 jaar, Koemelker, wonende te Warns.
                       Getuigen waren: Arjen Benjamins Faber, 25 jaar, Smidsknecht, wonende te Koudum.
                                                 Pjietje Faber, 34 Klerk, wonende te Koudum.

                 
                  2   JACOB RIENKS Harkema, geboren 24 maart 1882 “des namiddags ten twee ure”
                       te Koudum, gemeente Hemelumer Oldeferd.
                       Aangever was: Rienk Harkema, 41 jaar, Landbouwer, wonende te Koudum.
                       Getuigen waren:Benjamin Arjens Faber, 60 jaar, Smid, wonende te Koudum.
                                                 Arjen Benjamins Faber, 28 Smidsknecht, wonende te Koudum.XII –r          RUURD THOMAS Abma, zoon van THOMAS ROELS Abma en PIETJE ANNES Boschma,
                  
geboren 25 februari 1856 “des avonds ten acht ure” te Nijega, gemeente Hemelumer Oldeferd.
                  Aangever was: Thomas Roels Abma, 41 jaar, Landbouwer, wonende te Nijega.
                  Getuigen waren: Auke Roels Abma, 36 jaar, Landbouwer, wonende te Koudum.
                                             Murk Prater, 26 jaar, Klerk, wonende te Koudum.
                  Overleden 18 april 1894 “des voormiddags ten half vier ure” te Molkwerum,
                  gemeente Hemelumer Oldeferd, 38 jaar oud, ongehuwd.
                  Aangevers waren: Lambertus Sambrink, 39 jaar, Politiebediende, wonende te Molkwerum.
                                               Sijmen Visser, 27 jaar, Arbeider, wonende te Molkwerum.
                  Begraven te Koudum. Beroep: Boerenknecht.


XIII –s         TRIJNTJE THOMAS Abma, Dochter van THOMAS ROELS Abma en PIETJE ANNES Boschma,
                  
geboren donderdag 31 mei 1860 “des morgens ten zeven ure” te Koudum. (N.B: Tweeling),
                  gemeente Hemelumer Oldeferd en Noordwolde.
                  Aangever was: Thomas Roels Abma, 45 jaar, Landbouwer, wonende te Koudum.
                  Getuigen waren: Willem Elkerts de Boer, 66 jaar, Landbouwer, wonende te Koudum.
                                             Freerk Sybolts de Boer, 27 jaar, Landbouwer, wonende te Koudum.
                  Overleden donderdag 14 juni 1860 te Koudum, gemeente Hemelumer Oldeferd, 14 dagen oud.XII –t           FREERK THOMAS Abma, zoon van THOMAS ROELS Abma en PIETJE ANNES Boschma,
                  
geboren donderdag 31 mei 1860 “des morgens ten zeven ure” te Koudum. (N.B: Tweeling),
                  gemeente Hemelumer Oldeferd en Noordwolde.
                  Aangever was: Thomas Roels Abma, 45 jaar, Landbouwer, wonende te Koudum.
                  Getuigen waren: Willem Elkerts de Boer, 66 jaar, Landbouwer, wonende te Koudum.
                                             Freerk Sybolts de Boer, 27 jaar, Landbouwer, wonende te Koudum.
                  Overleden donderdag 21 juni 1860 “des avonds ten acht ure”te Koudum, gemeente Hemelumer Oldeferd, 3 weken oud.
                  Aangevers waren: Willem Elkerts de Boer, 66 jaar, Landbouwer, wonende te Koudum.
                                               Freerk Sijbolts de Boer, 26 jaar, Landbouwer, wonende te Koudum.XII –u          TRIJNTJE THOMAS Abma, dochter van THOMAS ROELS Abma en PIETJE ANNES Boschma,
                  geboren 12 november 1861 “des middags ten twaalf ure” te Koudum. Gemeente Hemelumer Oldeferd.
                  Aangever was: Thomas Roels Abma, 47 jaar, Landbouwer, wonende te Koudum.
                  Getuigen waren: Willem Elkerts de Boer, 67 jaar, Landbouwer, wonende te Koudum.
                                             Freerk Sybolts de Boer, Landbouwer, wonende te Koudum.
                  Overleden 12 maart 1947 te Koudum. Begraven te Koudum.
                  Op 27 mei 1887 te Koudum, gemeente Hemelumer Oldeferd gehuwd met JURJEN JELMERS Bouma,
                  
Geboren 9 januari 1856 te Koudum, wonende te Koudum.
                  Zoon van Jelmer Bottes Bouma, Landbouwer, en van Antje Jurjens Draijer, boerin wonende te Koudum.
                  Getuigen: Pietje Faber, 41 jaar, gemeente secretaris.
                                  Doekle Reins van ’t Veer, 49 jaar, Veldwachter, wonende te Koudum.
                                  Wiltje Bootsma, 36 jaar, Veldwachter, wonende te Koudum.
                                  Jan Prater, 25, jaar, klerk, wonende te Koudum.
                   In 1912, ten tijde van hun 25 jarig huwelijksjubileum, wonen ze te Molkwerum.
                   Overleden 13 oktober 1919 te Molkwerum 63 jaar oud. Begraven te Koudum.


                   Uit dit huwelijk:


                  1   ANTJE JURJENS Bouma, geboren 23 april 1888 “des avonds ten acht ure`
                       
te Koudum, gemeente  Hemelumer Oldeferd.
                       Aangever was: Jurjen Bouma, 33 jaar, Landbouwer, wonende te Koudum.
                       Getuigen waren: Jelle Schakel, 45 jaar, Visscher, wonende te Koudum.
                                                  Jan Prater, 25 jaar, Klerk, wonende te Koudum.


                  2   PIETJE JURJENS Bouma, geboren 14 februari 1890 “des voormiddags ten negen ure”
                       
te  Koudum, gemeente Hemelumer Oldeferd.
                       Aangever was: Jurjen Bouma, 34 jaar, Landbouwer, wonende te Koudum.
                       Getuigen waren: Benjamin Arjens Faber, 67 jaar, Smid, wonende te Koudum.
                                                  Willem Feenstra, 37 jaar, Kuiper, wonende te Koudum.


                  3   JELMER JURJENS Bouma, geboren 27 april 1892 “des namiddags ten vijf ure”
                       
te Koudum, gemeente Hemelumer Oldeferd.
                       Aangever was: Jurjen Bouma, 36 jaar, Landbouwer, wonende te Koudum.
                       Getuigen waren: Benjamin Arjens Faber, 70 jaar, Smid, wonende te Koudum.
                                                  Jan Prater, 30 jaar, Klerk, wonende te Koudum.


                  4   RUURD JURJENS Bouma, geboren 24 mei 1894 “des voormiddags ten half twaalf ure”
                       te Koudum, gemeente Hemelumer Oldeferd.
                       Aangever was: Jurjen Bouma, 38 jaar, Landbouwer, wonende te Koudum.
                       Getuigen waren: Benjamin  Faber, 72 jaar, Smid, wonende te Koudum.
                                                  Jan Prater, 32 jaar, Klerk, wonende te Koudum.


                  5   THOMAS JURJENS Bouma, geboren 18 mei 1896 “des voormiddags ten drie ure”
                       
te Molkwerum, gemeente Hemelumer Oldeferd.
                       Aangever was: Jurjen Bouma, 40 jaar, Landbouwer, wonende te Molkwerum.
                       Getuigen waren: Sipke de Boer, 55 jaar, Landbouwer, wonende te Molkwerum.
                                                  Jan Prater, 34 jaar, Klerk, wonende te Koudum.
                       Op 14 mei 1925 te gemeente Breukelen-Nijenrode gehuwd met NEELTJE RUTH van Stam,
                       30 jaar, geboren rond 1895 te Breukelen-Nijenrode.
                       Dochter van Ruth Johannes van Stam en Cornelia Schipper.


                  6   BOTTE JURJENS Bouma, geboren 26 augustus 1899 “des voormiddags ten drie ure”
                       
te Molkwerum, gemeente Hemelumer Oldeferd.
                       Aangever was: Jurjen Bouma, 43 jaar, Landbouwer, wonende te Molkwerum.
                       Getuigen waren: Gosse Visser, 28 jaar, Koopman, wonende te Koudum.
                                                  Jan Prater, 36 jaar, Klerk, wonende te Koudum.XII –v         DOETJE HARINGS Abma, dochter van HARING ROELOFS Abma en WYPKJEN SYMENS Attema,
                  geboren 15 februari 1854 “des morgens ten twee ure” te Nijega, gemeente Hemelumer Oldeferd.
                  Aangever was: Haring Roels Abma, 31 jaar, Landbouwer, wonende te Nijega.
                  Getuigen waren: …….Hendriks Veenstra, 33 jaar, Tuinder, wonende te Koudum.
                                            Popke Hotzes Idzeginga, 31 jaar, wonende te Koudum.
                  Overleden 29 juni 1900  “des voormiddags te acht ure”  aan buikvliesontsteking ten gevolge
                  van een  blindedarmontsteking, te Brandeburen (Het Heidenschap), gemeente Workum.
                  Aangevers waren: Fokke Grasman, 65 jaar, arbeider.
                                               Jan Grasman, 28 jaar, schipper te Workum.
                  Begraven te Oudega bij de kerk.

                  Uit “De oerpolder” van Hylke Speerstra: “Wie zal de overledene afleggen, wie varen er mee
                        naar de overkant op haar laatste reis? Wacht, is die Dutsje niet het nakomertje van Wypkje
                        Attema, die eerder getrouwd was met Doekele Gerrits Gerritsen? Was zij niet de weduwe die
                        met de veel jongere Haring Abma de Hofmeerboerderij verliet, in de ijdele hoop daarmee aan
                        Het noodlot te kunnen ontkomen?   En verder “In het duistere voorhuis van de
                        Hylkemaboerderij, achter in het waterland, werd een operatie voorbereid. Zoals de Workumer
                        Huisdokter de avond tevoren al naar Sneek had getelegrafeerd, was bij de boerin een
                        blindedarmontsteking doorgebroken. Buikvliesontsteking was het gevolg.
                        Met hoge koorts lag Dutsje-pas zesenveertig jaar geworden- in de bedstee te creperen van
                        de pijn. ‘inderdaad, peritonitis! ’Dokter Bouma stelde zijn diagnose.”.

                        Dit was de Sneker chirurg Gerben Bouma. De leeftijd klopt niet, ze was nog net geen 46.

                        Uit de LC van 23 januari 1900:
                        “Heden morgen overleed na een smartelijk lijden van 4 weken mijne innig geliefde echtgenoot
                         En der kinderen zorgvolle moeder DOETJE H. ABMA, in den ouderdom van ruim 45 jaren,
                         Na eene genoegelijke echtvereeniging van bijna 19 jaren.
                         Sterke de Heere ons in dit zwaar verlies en leere Hij ons dien slag met stille onderwerping
                         te dragen.
                                  Heidenschap (Workum), 20 januari 1900.
                                                        MARTEN K. HIJLKEMA.
                                                               en KINDEREN”

                      
                  Ondertrouw op 24 april 1881 te Oudega/Nijega.
                  Op 7 mei 1881 te Sneek gehuwd met  MARTEN KLAZES Hielkema, 32 jaar. geboren 6 juni 1849 te Oudega.
                  Zoon van Klaas Martens Hielkema, Landbouwer, en van Yttje Ygrams van Ketel, echtelieden Wonende te Oudega.
                  Getuigen waren: Joseph Riegel, 35 jaar, Veldwachter, wonende te IJsbrechtum.
                                             Arie Faas, 46 jaar, Veldwachter, wonende te Nijland.
                                             Gabe Elzer,40 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             Wyger van der Meulen, 50 jaar, Klerk wonende te Sneek.
                  Overleden 4 december 1919.
                  Op 18 mei 1901 te Workum gehuwd met Engel Haitsma, 36 jaar, geboren rond 1865 te Workum.
                  Dochter van Bouke Sjerps Haitsma en Sietske Jacobus Postuma

                   Uit dit huwelijk:

                  1   HARING  MARTENS Hielkema, geboren 4 april 1882 “des nacht ten drie ure”
                       binnen deze gemeente. Beroep: Landbouwer.
                       Aangever was: Marten Hielkema, 33 jaar, Landbouwer, wonende te Workum.
                       Getuigen waren: Anthoon Brussel, 61 jaar, Werkman, wonende te Workum.
                                                  Jan Oudeboon, 32 jaar, Klerk der Secretarie, wonende te Workum.
                       Op 22 mei 1913 te Workum gehuwd met GRIETJE JENTJES Smits, 26 jaar, geboren
                       Rond 1887 te Workum.
                       Dochter van Jentje Smits, overleden, en Engel Haitsma wonende te Workum.
                       Getuigen waren: Goossen Goossens Groendal, 31 jaar, Secretarie beambte, wonende te Workum.
                                                  Joost Stout, 53 jaar, Hooft agent van Politie, wonende te Workum.
                                                  Lammert Steginga, 53 jaar, Secretarie beambte wonende te Workum
                                                  Pinke de Jong, 31 jaar, agent van Politie, wonende te Workum.


                  2   KLAAS MARTENS Hielkema, geboren 3 maart 1884 “des namiddags te elf ure” te Workum.
                       Aangever was: Marten Hielkema, 35 jaar, Veehouder, wonende te Workum.
                       Getuigen waren: Klaas Ketelaar, 78 jaar, zonder beroep, wonende te Workum.
                                                  Jan Oudeboon, 34 jaar, eerste Klerk der Secretarie, wonende te Workum
                       Op 22 mei te Workum gehuwd met SIETSKE JENTJES Smits, 24 jaar, geboren rond
                       1889 te Workum. Dochter van Jentje Smits en Engel Haitsma.
                       Getuigen waren: Goossen Goossens Groendal, 31 jaar, Secretarie beambte, wonende te Workum.
                                                  Joost Stout, 53 jaar, Hooft agent van Politie, wonende te Workum.
                                                  Lammert Steginga, 53 jaar, Secretarie beambte wonende te Workum
                                                  Pinke de Jong, 31 jaar, agent van Politie, wonende te Workum.


                  3   IETSEN MARTENS Hielkema, geboren 29 januari 1888 te Workum.
                       Overleden 6 maart 1890 te Workum, 2 jaar oud.
                       Uit de LC van 8 maart 1890:
                       “Heden morgen overleed ons jongst zoontje YTZEN, in den ouderdom van ruim 2 jaren,
                        tot diepe droefheid, van ons en onzen Vader.
                        De Heer, die geen rekenschap geeft van Zijne daden, geve ons in Zijnen wil te berusten.
                                    Workum (Heidenschap) , 6 maart 1890.
                                                                        MARTEN HIJLKEMA
                                                                        
DOETJE ABMA”


                  4   YTTJE MARTENS Hielkema, geboren 23 februari 1891 “des voormiddags te half zeven ure” te Workum.
                       Aangever was: Marten Hielkema, 41 jaar, Veehouder, wonende te Workum.
                       Getuigen waren: Atze Bosma, 49 jaar, Werkman, wonende te Workum.
                                                  Jarig Hendriksma, 45 jaar, Werkman, wonende te Workum
                       Op 30 mei 1918 te Workum gehuwd met JAN BONNES Wielinga, 22 jaar, geboren
                       Rond 1896 te Workum, wonende te Koudum, doch binnen de laatste zes maanden te Workum
                       Beroep: Groentekweker.
                       Zoon van Bonne Wielinga, Hoofdonderwijzer eener school, en Neeltje Vroegop (bij Notariële akte).
                       Getuigen waren: Goossen Goossens Groenendal, 36 jaar, Secretarie beambte, wonende te Workum.
                                                  Lammert Steginga, 55 jaar, Secretarie beambte wonende te Workum.
                                                  Geen bloed of aanverwanten.


                  5   WIEPKJEN MARTENS Hielkema, geboren 9 maart 1895 “des namiddags te acht ure” te Workum.
                      Aangever was: Marten Hielkema,44 jaar, Veehouder, wonende te Workum.
                      Getuigen waren: Atze Bosma, 53 jaar, werkman, wonende te Workum.
                      Jacob van der Pal, 37 jaar, Logementhouder, wonende te Workum.
                      Op 2 oktober 1918 te Workum gehuwd met YPE BONNES Wielinga, 23 jaar, geboren
                      Rond 1895 te Workum. Beroep: Onderwijzer te Workum.
                      Zoon van Bonne Wielinga, Hoofdonderwijzer eener school, en Neeltje Vroegop (bij Notariële akte).
                      Getuigen waren: Goossen Goossens Groenendal, 36 jaar, Secretarie beambte, wonende te Workum.
                                                 Lammert Steginga, 55 jaar, Secretarie beambte wonende te Workum.
                                                 Geen bloed of aanverwantenXII –w         RUURD KLAZES Abma, zoon van KLAAS RUURDS Abma en HYKE EVERTS Groeneveld, 
                  geboren 8 februari 1836 “des avonds ten negen uren” te Goënga, ten huize van Evert Douwes Groeneveld,
                  boer, wonende te Goënga, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Klaas Ruurds Abma, 28 jaar, Boer, wonende te Folsgare.
                  Getuigen waren: Sytze Ypma, 56 jaar, Boer, wonende te Folsgare.
                                             Pieter Arends Krolis, 41 jaar, Boer, wonende te Folsgare.
                  voor zijn huwelijk Boer te Westhem. In 1900 boer te Folsgare.
                  In 1905 zat hij in het bestuur der Chr.School te Folsgare.
                  Overleden 1 augustus 1908 “des voormiddags ten half twaalf ure” te Oppenhuizen,
                  gemeente Wymbritseradeel, 72 jaar oud, weduwnaar.
                  Aangevers waren: Gerben Rienstra, 44 jaar, Koemelker, wonende te Oppenhuizen.
                                               Bindert de Boer, 30 jaar, Postbode wonende te Oppenhuizen.
                  Op vrijdag 10 mei 1861 te Sneek gehuwd met YBELTJE HILBRANDS Boschma,
                  Geboren maandag 28 juni 1841 te Folsgare.
                  Dochter van Hilbrand Rintjes Boschma, boer, wonende te Folsgare en Anneke Sytzes Osinga.
                  Getuigen bij het huwelijk: Jan Heeringa, 42 jaar, Veldwachter, wonende te Oppenhuizen.
                                                          Sybe Baukes Heersma, 30 jaar, Veldwachter, wonende te IJsbrechtum.
                                                          Wyger van der Meulen, 30 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                                          Marten Reidsma, 40 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Overleden maandag 1 mei 1893 te Folsgare.
                  Uit de LC van 9 mei 1893:
                  “Heden avond overleed mijne echtgenoot en der kinderen zorgdragende moeder
                   IJBELTJE HILBRANDS BOSCHMA, in de ouderdom van ruim 51 jaren.
                                  Folsgare, 1 mei 1893.
                                             R.K. ABMA
                                    Mede uit naam der kinderen”

                  Uit dit huwelijk:


                  1   KLAAS RUURDS Abma, geboren 5 april 1862 te Westhem, gemeente te Wymbritseradeel.
                       Volgt onder XIII –aj.


                  2   KLAAS RUURDS Abma, geboren 14 maart 1864 te Wolsum, gemeente te Wymbritseradeel.
                       Volgt onder XIII –ak.


                  3   ANNEKE RUURDS Abma, geboren 9 september 1866 te gemeente te Westhem, gemeente Wymbritseradeel.
                       Volgt onder XIII –al.


                  4   HYKE RUURDS Abma, geboren 25 augustus 1869 te gemeente te Westhem, gemeente Wymbritseradeel.
                       Volgt onder XIII –am.


                  5   HILBRAND RUURDS Abma, geboren 6 november 1871 te Wymbritseradeel. Volgt onder XIII -an.XII –x          ANTJE KLAZES Abma, dochter van KLAAS RUURDS Abma en HYKE EVERTS Groeneveld,
                  geboren 3 april 1837 “des morgens ten acht uren” te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Klaas Ruurds Abma, 30 jaar, Boer, wonende te Folsgare.
                  Getuigen waren: Pieter Annes Krolis, 42 jaar, Boer, wonende te Folsgare.
                                             Willem Sjerps Twijnstra, 43 jaar, Slagter, wonende te Folsgare.
                  Overleden 16 november 1908 “des voormiddags ten drie ure” te Dedgum,
                  te gemeente Wonseradeel, 71 jaar oud.
                  Aangevers waren: Jacobus Veldman, 30 jaar, Arbeider, wonende te Dedgum.
                                               Jan Sikkema, 53 jaar, Gardenier, wonende te Arum.
                  Ten tijde van haar huwelijk, Boerin, wonende te Westhem.
                  Op 10 mei 1862 te Sneek gehuwd met TJERK ALLES van ’t Zet, 27 jaar, geboren
                  4 juli 1834 te Sandfirden, Boer, wonende te Dedgum.
                  Zoon van Alle Tjerks van ’t Zet (* 06-04-1806 – † 28-12-1866) , Boer,
                  en van Geertje Haantjes Hannema, (*27-07-1807 – † 28-11-1895) wonende te Dedgum.
                  Getuigen waren: Jan Heringa, 43 jaar, Veldwachter, wonende te Oppenhuizen.
                                              Sybe Baukes Weersma, 31 jaar, Veldwachter, wonende te IJsbrechtum.
                                              Wyger van der Meulen, 31 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                              Marten Reidsma, 41 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Overleden 28 november 1908  in het gesticht “de Meerenberg” te Bloemendaal, 74 jaar, ten gevolge van eener
                  hartverlamming, wonende te Dedgum.

                   Uit dit huwelijk:


                  1   ALLE TJERKS van ’t Zet, geboren 16 april 1865  “des namiddags ten half drie ure”
                       te Westhem, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Tjerk Alles van ’t Zet, 30 jaar, Landbouwer, wonende te Westhem.
                       Getuigen waren: Theodorus Ykema, 30 jaar, Boer, wonende te Westhem.
                                                  Gabe Elzer, 27 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                       Overleden 8 december 1938 te Bolsward, 71 jaar oud, gehuwd.
                       Op 30 mei 1891 gehuwd met JELTJE de Boer.


                  2   KLAAS TJERKS van ’t Zet, geboren 27 augustus 1867 te Westhem,
                       gemeente Wymbritseradeel . Overleden 12 juni 1888 te Dedgum.
                       Uit de LC van 15 juni 1888:
                       “Heden overleed, na een langdurig doch geduldig gedragen lijden, in de hope des
                        eeuwigen levens, onze innig geliefde Zoon KLAAS, in den jeugdigen leeftijd van
                        Ruim 20 jaren.
                             Dedgum, 12 juni 1888.
                                                          T.A. van ’t Zet.
                                                         A. K. Abma.”


                 3   GEERTJE TJERKS van ’t Zet, geboren 4 februari 1870 “des middags ten twaalf ure”
                       te Westhem, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Tjerk van ’t Zet, 35 jaar, Landbouwer, wonende te Westhem.
                       Getuigen waren:  Wyger van der Meulen, 39 jaar, Klerk, wonende te Sneek
                                                  Gabe Elzer, 29 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                       Overleden 19 augustus 1899 te Wonseradeel, 29 jaar oud, ongehuwd.
                       Uit de LC van 22 augustus 1899:
                       “Heden morgen ontsliep in haren Heer en Heiland onze geliefde Dochter en Zuster
                        GEERTJE van ’t ZET, in den ouderdom van 29 jaren en 6 maanden.
                        De Heere schenke ons kalme berusting in Zijnen wil.
                                Dedgum, 19 augustus 1899/
                                                TJERK van’t ZET
                                                ANTJE van ’t ZET-Abma.
                               
Mede namens broeders en behuwdzuster.”


                 4   MARTEN TJERKS van ’t Zet, geboren 8 maart 1875 “des avonds ten acht ure”
                       
te Westhem, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Tjerk van ’t Zet, 40 jaar, Landbouwer, wonende te Westhem.
                       Getuigen waren:  Wyger van der Meulen, 44 jaar, Klerk, wonende te Sneek
                                                   Gabe Elzer, 34 jaar, Klerk, wonende te Sneek.XII –y           HILTJE KLAZES Abma, dochter van KLAAS RUURDS Abma en HYKE EVERTS Groeneveld,
                   geboren 19 oktober 1838 “des avonds ten acht uren” te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                   Aangever was: Klaas Ruurds Abma, 31 jaar, Boer, wonende te Folsgare.
                   Getuigen waren: Feike Boschma, 28 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                              Haaye Smidts, 23 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                   Overleden 18 juni 1909 “des morgens ten zes ure” te Sneek, 70 jaar oud, gehuwd.
                   Aangevers waren: Herre Kampen, 49 jaar, Commies, wonende te Sneek.
                                                 Pieter Reidsma, 37 jaar, Adjunct Commies, wonende te Sneek.
                   Op 10 mei 1861 te Sneek gehuwd met DOEDE ANNES Schaafsma, 25 jaar,
                   Geboren 10 juni 1835 te IJsbrechtum, Boer, wonende aldaar.
                   Zoon van Anne Gerkes Schaafsma(*29-09-1802 - † 03-06-1877), Boer,
                   en van Klara Doedes Zandstra (*31-01-1809 - † 27-03-1878), echtelieden wonende te IJsbrechtum.
                   Getuigen waren: Jan Heringa, 42 jaar, Veldwachter, wonende te Oppenhuizen.
                                              Sybe Baukes Weersma, 30 jaar, Veldwachter, wonende te IJsbrechtum.
                                              Wyger van der Meulen, 30 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                              Marten Reidsma, 40 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                   Overleden 2 juli 1930 te Sneek, 95 jaar oud. Begrafenis op zaterdag 5 juli te IJsbrechtum.

                   Uit dit huwelijk:


                  1   ANNE DOEDES Schaafsma, geboren 16 april 1862 “des morgens ten acht ure”te Goënga, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Doede Annes Schaafsma, 26 jaar, Boer, wonende te Goënga.
                       Getuigen waren: Marten Reidsma, 41 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                                  Wyger van der Meulen, 31 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                       Overleden 24 juli 1868 te Goënga, gemeente Wymbritseradeel, 6 jaar oud.


                  2   KLAAS DOEDES Schaafsma, geboren 5 december 1864 “des morgens ten half zeven ure”
                       te Goënga, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Doede Annes Schaafsma, 29 jaar, Landbouwer, wonende te Goënga.
                       Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 34 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                                  Gabe Elzer, 24 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                       Overleden 23 juli 1886 te Goënga, gemeente Wymbritseradeel, 3 jaar oud.


                  3   HIEKE DOEDES Schaafsma, geboren 19 december 1865  “des morgens ten vijf ure”
                       
te Goënga, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Doede Schaafsma, 30 jaar, Landbouwer, wonende te Goënga.
                       Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 35 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                                  Gabe Elzer, 25 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                       Overleden 27 juli 1868 te Goënga, gemeente Wymbritseradeel, 2 jaar oud.


                  4   LEVENLOOS, vrouw, geboren 19 oktober 1868 “des namiddags ten half drie ure”
                       te Goënga, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangevers waren: Doede Schaafsma, 33 jaar, Landbouwer, wonende te Goënga.
                                                    Gabe Elzer, 27 jaar, Klerk, wonende te Sneek.


                  5   ANNE DOEDES Schaafsma, geboren 25 maart 1870 “des nachts ten een ure” te Goënga, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Doede Schaafsma, 34 jaar, Landbouwer, wonende te Goënga.
                       Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 39 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                                  Gabe Elzer, 29 jaar, Klerk, wonende te Sneek
                       Op 15 april 1911 te Huizum gehuwd met ANNA ELIZABETH BARENDS Steunebrink, 28 jaar, geboren 15 januari 1883 te Gauw.
                       Getuigen waren: Jozef Zuidema, 25 jaar, Ambtenaar der Secretarie, wonende te Huizum.
                                                  Jan Reitsma, 25 jaar, Ambtenaar der Secretarie, wonende te Huizum.
                                                  Gerben Simonides, 33 jaar, Ambtenaar der Secretarie,wonende te Huizum.
                                                 Johan Barend Hendrik Soodt, 23 jaar, zonder beroep, wonende te Leeuwarden.
                       Dochter van Barend Steunebrink en Richtje Westra. 3 kinderen: Doede, Richtje en Hiltje.


                  6   HYKE DOEDES Schaafsma, geboren 19 september 1871 “des morgens ten drie ure”
                       
te Goënga, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Doede Schaafsma, 36 jaar, Landbouwer, wonende te Goënga.
                       Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 41 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                                  Gabe Elzer, 30 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                       Overleden na 1930.


                  7   LEVENLOOS, man, geboren 27 april 1882 “des avonds ten zes ure” te Goënga, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangevers waren: Doede Schaafsma, 46 jaar, Landbouwer, wonende te Goënga.
                                                    Gabe Elzer, 41 jaar, Klerk, wonende te SneekXII –z          EVERT KLAZES Abma, zoon van KLAAS RUURDS Abma en HYKE EVERTS Groeneveld,
                  geboren 25 augustus 1840 “des morgens ten drie uren” te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Klaas Ruurds Abma, 33 jaar, Boer, wonende te Folsgare.
                  Getuigen waren: Feike Boschma, 30 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             Haaye Smidts, 25 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Overleden 7 mei 1891 “des nachts ten half een ure” te Nijland,
                  gemeente Wymbritseradeel, 50 jaar oud.
                  Aangevers waren: Johannes Plantinga, 34 jaar, Landbouwer, wonende te Nijland.
                                               Fokke van der meer, 35 jaar, Landbouwer, wonende te Nijland.
                  Begraven te Folsgare bij de kerk. Ten tijde van zijn huwelijk Boer te Folsgare.
                  Op 16 mei 1868 te gemeente Sneek gehuwd met  WIETSKE PIETERS Douma, 21 jaar,
                  geboren 5 juli 1846 te Westhem, Boerin wonende te Nijland.
                  Dochter van Pieter Douwes Douma, Landbouwer, en
                  Pietje Douwes de Boer (*19-05-1815 - † 20-06-1912, Nijland), wonende te Nijland.
                  Getuigen waren: Sybe Weersma, 37 jaar, Veldwachter, wonende te IJsbrechtum
                                             Gabe Elzer, 27 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             Wyger van der Meulen, 37 jaar, Klerk, wonend te Sneek.
                                             Marten Reidsma, 47 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Overleden 14 januari 1932 te Bolsward, 86 jaar oud.  Begraven te Folsgare bij de kerk.

                   Uit dit huwelijk:


                  1   PIETER EVERTS Abma, geboren 27 januari 1870 te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XIII –ao.


                  2   KLAAS EVERTS Abma, geboren 6 januari 1873 te Dedgum, gemeente Wonseradeel. Volgt onder XIII –ap.


                  3   PIETJE EVERTS Abma, geboren 17 juni 1875 te Dedgum, gemeente Wonseradeel. Volgt onder XIII –aq. 


                  4   KLAAS EVERTS Abma, geboren 1 maart 1879 te Ijsbrechtum, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XIII –ar.


                  5   HIELKE EVERTS Abma, geboren 18 februari 1885 te Nijland, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XIII –as.XII –aa        AUKJE KLAZES Abma dochter van KLAAS RUURDS Abma en HYKE EVERTS Groeneveld,
                  geboren 30 maart 1843 “des morgens ten vijf ure” te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Klaas Ruurds Abma, 36 jaar, Boer, wonende te Folsgare.
                  Getuigen waren: Jan Pieters Deinum, 46 jaar, Executeur, wonende te IJsbrechtum.
                                             Jan Pieters Westra, 50 jaar, Veldwachter, wonende te Gauw.
                  Overleden 26 juni 1843 “des namiddags ten vijf ure” te Folsgare, nummer 6,
                  gemeente Wymbritseradeel, bijna 3 maanden oud.
                  Aangevers waren: Pier Walles Zijlstra, 57 jaar, Boer, wonende te IJsbrechtum.
                                               Pieter Annes, 39 jaar, Boer, wonende te Folsgare.XII –ab        AUKJE KLAZES Abma dochter van KLAAS RUURDS Abma en HYKE EVERTS Groeneveld,
                  geboren 17 juli 1845 “des morgens ten half vijf ure” te Tjalhuizum, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Klaas Ruurds Abma, 38 jaar, Boer, wonende te Tjalhuizum.
                  Getuigen waren: Jan Pieters Deinum, 48 jaar, Executeur, wonende te IJsbrechtum.
                                             Feike Boschma, 45 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Overleden 17 april 1863 “des morgens ten acht ure” te Tjalhuizum, te gemeente Wymbritseradeel, 17 jaar oud.
                  Getuigen waren:Symen Pieters Poelstra, 70 jaar, zonder beroep, wonende te Tjalhuizum.
                                            Hotze Willems Dijkstra, 52 jaar, Boer, wonende te Tjalhuizum.
                  Uit de LC van 21 april 1863:
                  “Nog treurende over het verlies van twee onzer geliefde kinderen, werden wij weder opnieuw
                   in diepen rouw gedompeld, door het overlijden van onze jongste dochter, AUKJE.
                   Zij opverleed heden morgen ten 8 ure, ten gevolge van eener hevigen ongesteldheid
                   van 9 dagen, in den ouderdom van 17 jaren en 9 maanden. Zwaar treft ons dit op nieuw
                   verlies, doch wij wenschen Gode te zwijgen en in Zijn wil te berusten.
                              TJALHUIZEN, den 17 april 1863
                                                                                             K.R Abma
                                                                                            J.T.Schouwstra”
XII –ac        OEGE KLAZES Abma, zoon van KLAAS RUURDS Abma en HYKE EVERTS Groeneveld, 
                  
geboren 29 april 1848 ”des morgens ten twee ure” te Tjalhuizum, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Klaas Ruurds Abma, 41 jaar, Boer, wonende te Tjalhuizum.
                  Getuigen waren: Hinze Jans Wyman, 56 jaar, Bode, wonende IJsbrechtum.
                                             Feike Boschma, 38 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Overleden 6 september 1848 “des morgens ten acht ure” te Tjalhuizum,
                  gemeente Wymbritseradeel, 4 maanden oud.
                  Aangevers waren: Fedde Wybes Terpstra, 48 jaar, Boer, wonende te Tjalhuizum.
                                               Hotze Willems Dijkstra, 36 jaar, Boer, wonende te TjalhuizumXII –ad        THEUNIS KLAZES Abma, zoon van KLAAS RUURDS Abma en JETSKE THEUNIS Schoustra,
                   geboren 7 april 1853 “des morgens ten half tien ure” te Tjalhuizum, gemeente Wymbritseradeel.
                   Aangever was: Klaas Ruurds Abma, 46 jaar, Boer, wonende te Tjalhuizum.
                   Getuigen waren: Hinze Jans Wyman, 61 jaar, Bode, wonende IJsbrechtum.
                                              Feike Boschma, 42 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                   Ten tijde van zijn huwelijk, Boer, wonende te Folsgare.
                   Beroep Visscher. In 1916 wonende te Uitwellingerga.
                   Uit de LC van 27 maart 1885:
                   “Boereboelgoed te Sandfirden
                        Zaterdag 4 april 1885.
                     De notaris W.A. PEEREBOOM te Bolsward zal, de posten boven f 100 op zes maanden
                   credit, bij boelgoed verkopen:
                   I  een uitmuntend BESLAG gezond VEE, bestaande uit 28 hoornbeesten, waarvan: 11 melke
                   en kalve koeijen, 7 twenterrieren, 3 rieren, 6 hokkelingen en 1 stier; 2 paarden, waarvan:
                  1 schimmel bles merrie en 1 zwarte merrie, beide mak en in alle tuig bereden; eenige suipkalveren.
                  II  BOERENBREEUW en GEREEDSCHAPPEN, als: glaswagen, 2 beste chaisen met losse kap,
                  3 beste hooiwagens, 34 koperen aden, 10 dito emmers, 6 nieuwe molkenvaten, karn met
                  toebehoren, nieuwe emmerbank, houten emmers, kaaspers, kaasketel, eenige Goudsche kaasvaatjes,
                  nagelkaasvaten, aadraamten, brokmolen, 2 pekelbakken, dong-egge,

                  2 gereiden met hoofdstellen, tonnen, verschillende beste planken, enz.
                  III Eene partij DEKRIET, eenig BLADRIET en eenig HOOI, zeer geschikt ter vervoer.
                  IV  MEUBELEN en HUISGERADEN, als: secretaire, tafel, 6 nieuwe stoelen, klok,
                  Kagchel, bed, schilderij enz.

                  V  Een Boot.
                      Wie gading maken komen Zaterdag 4 april 1885 ’s voormiddags 9 uur, ten huize van
                  Theunis Abma te Sandfirden.
                  
NOTA. Het vee kan op de plaats gestald tot dingsdag den 7 april 1885.”

                   Overleden 19 januari 1925 “des namiddags ten half drie ure” te Uitwellingerga,
                   gemeente Wymbritseradeel, 71 jaar, gehuwd.
                   Aangevers waren: Jan Mulder, 62 jaar, Schoenmaker, wonende te Uitwellingerga.
                                                 Hariet Boelens, 66 jaar, Visscher, wonende te Uitwellingerga.
                   Op 5 mei 1877 te Sneek gehuwd met TIETJE MURKS de Groot, 23 jaar, geboren
                   rond 1854 te Oosthem, Boerin, wonende te Abbega.
                   Dochter van Murk Syrkes de Groot, Landbouwer, en van Riemke Jarings Leenstra, echtelieden Wonende te Abbega.
                   Getuigen waren: Sijbe Weersma, 46 jaar, Veldwachter, wonende te IJsbrechtum.
                                              Arie Faas, 42 jaar, Veldwachter, wonende te Nijland.
                                              Gabe Elzer, 36 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                              Wyger van der Meulen, 46 jaar, Klerk, wonende te Sneek                                                   

                    Uit dit huwelijk:


                  1   MURK THEUNIS Abma, geboren 27 februari 1878 te Abbega, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XIII –at.


                  2   KLAAS THEUNIS Abma, geboren 5 maart 1880 te Abbega,gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XIII –au.


                  3   RIEMKE THEUNIS Abma, geboren 19 augustus 1882 te Sandfirden, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XIII –av.


                  4   JETSKE THEUNIS Abma, geboren 11 maart 1885 te Sandfirden, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XIII –aw.

XII –ae        DIEUWKE KLAZES Abma, dochter van KLAAS RUURDS Abma en JETSKE THEUNIS Schoustra,
                  geboren 9 augustus 1855 “des morgens ten een ure” te Tjalhuizum,gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Klaas Ruurds Abma, 48 jaar, Boer, wonende te Tjalhuizum.
                  Getuigen waren: Jan Pieters Deinum, 58 jaar, Veldwachter, wonende te Nijland.
                                             Marten Hendriks Reidsma, 34 jaar, Klerk, wonende te Folsgare.
                  Overleden 2 juni 1862 “des ten half vier ure” te Tjalhuizum, gemeente Wymbritseradeel, 6 jaar oud.
                  Aangevers waren: Sybren Symens Poelstra, 41 jaar, Boer, wonende te Tjalhuizum.
                                               Hotze Willems Dijkstra, 50 jaar, Boer, wonende te Tjalhuizum.
                  Uit de LC van 6 juni 1862:
                  “TJALHUIZUM, den 2 junij 1862. Heden na den middag om drie uur heeft het God, in
                    Wiens hand ons leven en adem is, behaagd door den dood uit onze liefdearmen tot zich
                    te nemen ons geliefd dochtertje DIEUWKE, in den ouderdom van bijna 7 jaren.
                    Treffend zwaar valt ons dit verlies; de Here schenke ons geloof, genade op de verbond belofte
                    en doe ons in Zijn alwijzen wil berusten.
                                                                                    K.R. Abma
                                                                                    J.T. Schouwstra”

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
XII –af        OEGE KLAZES Abma, zoon van KLAAS RUURDS Abma en JETSKE THEUNIS Schoustra,
                  geboren 14 mei 1859 “des morgens ten zeven ure”te Tjalhuizum, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Klaas Ruurds Abma, 52 jaar, Boer, wonende te Tjalhuizum.
                  Getuigen waren:.Wyger van der Meulen, 28 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             Marten Hendriks Reidsma, 38 jaar, Klerk, wonende te Folsgare.
                  Overleden 31 augustus 1861 “des morgens ten vier ure” te Tjalhuizum, gemeente Wymbritseradeel, 2 jaar oud.
                  Aangevers waren: Jetze Doekes Bouma, 50 jaar, Koopman, wonende te Tjalhuizum.
                                               Hotze Willems Dijkstra, 49 jaar, Boer, wonende te Tjalhuizum.
                  Uit de LC van 3 september 1961:
                  “TJALHUIZUM, den 31 augustus 1861.
                   Heden morgen 4½ uur behaagde het den Heer, in wiens hand ons leven is, uit onze liefdearmen
                   door den dood weg te nemen ons jongste zoontje, OEGE, in den ouderdom van twee jaren en
                   vier maanden. Ons ouderhart treurt.
                                                                                   K.R. Abma
                                                                                   J.T. Schouwstra”


XII –ag        DIEUWKE KLAZES Abma, dochter van KLAAS RUURDS Abma en JETSKE THEUNIS Schoustra,
                  geboren 2 november 1863 “des avonds ten tien ure" te Tjalhuizum, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Klaas Ruurds Abma, 56 jaar, Boer, wonende te Tjalhuizum.
                  Getuigen waren: Marten Reidsma, 43 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             Wyger van der Meulen, 33 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Ten tijde van haar huwelijk wonende te Nijland.
                  Overleden 29 juni 1887 “des avonds ten elf ure” te Nijland, wonende te Oudega, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangevers waren: Piebe Nijland, 70 jaar, Timmerman, wonende te Oudega.
                                               Anthoon Joosten, 44 jaar, Koopman, wonende te Oudega.
                  23 jaar oud, waarschijnlijk door complicaties na de geboorte van hun eerste- levenloze- Kind.
                  Op 12 juni 1886 te Sneek gehuwd met  TJEERD LUITZENS Feenstra, 22 jaar,
                  geboren 13 maart 1864 te Oudega, Timmermansknecht, wonende te Oudega.
                  Zoon van Luitzen Tjeerds Feenstra(*27-05-1833 - † 30-09-1902), Timmerman,
                  en van Evertje Annes Wiersma (*18-10-1832 – † 16-10-1897), echtelieden wonende  te Oudega
                  Getuigen waren: Arie Faas, 51 jaar, Veldwachter, wonende te Oppenhuizen.
                                            Douwe van Foeken, 28 jaar, Veldwachter, wonende te Nijland.
                                            Wyger van der Meulen, 55 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                           Marten Reitsma, 65 jaar, Secretaris van Wymbritseradeel, wonende te Sneek.
                   Overleden 15 september 1889, 25 jaar, te Oudega, gemeente Wymbritseradeel.
                   Uit de LC van 18 september 1889:
                   “heden morgen omstreeks 7 uur overleed, tot onze diepe droefheid, in den ouderdom
                    van 25 jaren en 6 maanden, onze hartelijk geliefde zoon en broeder TJEERD, weduwnaar
                    van Dieuwke K. Abma,.
                      De hope dat hij in vrede is heengegaan verzacht eenigzins onze diepe smart.
                    Geve de Heere, die niet antwoordt van Zijn doen, ons in Zijnen wil te berusten.
                         Oudega (Wijmbr.) , 15 sept. 1889.
                                                                 L.T. FEENSTRA.
                                                                E.A. WIERSMA.
                                                                E.L. FEENSTRA.
                                                                K.L. OKMA.”                      

                  Uit dit huwelijk:


                  1   LEVENLOOS, vrouw, geboren 24 maart 1887 te Oudega gemeente Wymbritseradeel,
                       “des morgens ten vier ure”,
                       Aangevers waren: Tjeerd Feenstra, 23 jaar, Timmermansknecht, wonende te Oudega.
                                                     Gabe Elzer, 46 jaar, Klerk, wonende te Sneek.XII –ah         AUKJE KLAZES Abma dochter van KLAAS RUURDS Abma en JETSKE THEUNIS Schoustra, 
                   geboren 10 april 1866 “des voormiddags ten zes ure” te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                   Aangever was: Klaas Abma, 59 jaar, Landbouwer, wonende te Folsgare.
                   Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 35 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                              Gabe Elzer, 25 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                   Overleden 20 mei 1873 “des nachts ten een ure” te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel, 6  jaar oud.
                   Aangevers waren: Klaas van der Meer, 48 jaar, Landbouwer, wonende te IJsbrechtum.
                                                Tade Huitema, 26 jaar, Landbouwer, wonende te Folsgare.
                   Uit de LC van 23 mei 1873:
                   “Heden nacht ten één ure overleed, na kortstondige ziekte, ons geliefd jongst kind
                    AUKJE, in den aanvalligen leeftijd van 7 jaar.
                    Moge de Heer ons leeren zijn wil eerbiediglijk te zwijgen en ons dien troost doen
                    genieten, die alleen onze droefheid kan verzachten in dezen voor ons zo smartelijken weg.
                             Folsgare, den 20 mei 1873.
                                                               KLAAS R. Abma
                                                               JETSCHE Abma, geb. Schouwstra.”XII –ai         RUURD FREERK Abma, zoon van FREERKS RUURDS Abma en TJITSKE JOHANS CNOSSEN,
                  geboren woensdag 12 augustus 1840 “des morgens ten drie ure”
                  te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Freerk Ruurds Abma, 28 jaar, Boer, wonende te Folsgare.
                  Getuigen waren: Uiltje Ekema, 62 jaar, Kastelein, wonende te Sneek.
                                             Feike Boschma, 30 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Overleden zondag 25 augustus 1901 "des morgens ten negen ure” te Goënga, 62 jaar oud, gehuwd.  
                  Aangevers waren: Gerben Alberda, 55 jaar, zonder beroep, wonende te Goënga.
                                                Douwe Boersma, 52 jaar, Boer, wonende te Loënga.
                  
                  Uit de LC van 28 augustus 1901:
                  “Heden morgen half negen behaagde het den Heere van leven en dood zacht en kalm
                    uit ons midden weg te nemen, na een langdurig doch geduldig lijden, en eene
                    genoegelijke Echtvereeniging van ruim 36 jaren, mijn dierbaren echtgenoot, en der
                    kinderen zorgdragenden Vader RUURD FREERK ABMA, in den ouderdom van ruim 61 jaren.
                    Zwaar valt ons dit verlies, maar wij treuren niet als diegene die geen hope hebben.
                             Goënga, 25 augustus 1901.
                                                 F.v.d. VELDE.
                                                 Wed. R.F. Abma.
                                   KINDEREN en BEHUWDKINDEREN”.

                  Ten tijde van zijn huwelijk, Boer , wonende te Folsgare. rond mei 1873 verhuist van Sijbrandaburen naar Deersum.
                  Op zaterdag 20 mei 1865 te Sneek gehuwd met FOKELTJE WATTES van der Velde,
                  geboren woensdag 3 mei 1843 “des morgens ten vier uren” te Oosthem.
                  Aangever was: Watte Pieters van der Velde, 26 jaar, Boer, wonende te Oosthem.
                  Getuigen waren: Douwe Romkes Wynia, 68 jaar, Veldwachter, wonende te Oudega.
                                             Pieter Feikes Vlas, 45 jaar, Veldwachter, wonende te Heeg.
                  Boerin, wonende te Oosthem, doch verblijfhoudende te Abbega.
                  Dochter van  Watte Pieters van der Velde (*24-10-1815 -† 27-12-1860)
                  en Johanneske Aukes Douma (*15-01-1821 - † 18-04-1851)
                  Beide gelijk mede de Grootouders aan vaders en moederszijde overleden, waarover Yde Goënga, Kuiper,
                  wonende te Oosthem, Voogd en Sipke Aukes Douma,Landbouwer, Toeziend voogd zijn aangesteld.
                  Getuigen waren: Sybe Weersma, 34 jaar, Veldwachter, wonende te IJsbrechtum.
                                             Gabe Elzer, 24 jaar, Klerk, wonende Sneek.
                                             Wyger van der Meulen, 34 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             Marten Reidsma, 44 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                   Overleden zondag 28 september 1924 “des voormiddags ten zes ure” , 81 jaar,
                   te Heeg, gemeente Wymbritseradeel.
                   Aangevers waren: Duke Kielstra, 55 jaar, Veldwachter, wonende te Heeg.
                                                 Klaas Nicolai, 46 jaar, Veldwachter, wonende te Woudsend

                   Uit dit huwelijk:


                   1   JOHANNA RUURDS Abma, geboren maandag 9 april 1866 te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel Volgt onder XIII –ax.


                   2   TJITSKE RUURDS Abma, geboren in 30 december 1867 te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XIII –ay.


                   3   FREERK RUURDS Abma, geboren dinsdag 31 augustus 1869, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XIII –az.


                   4   WATTE RUURDS Abma, geboren zondag 18 juni 1871 te Goëinga, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XIII –ba.


                   5   TJITSKE RUURDS Abma, geboren 25 februari 1873 te Sijbrandaburen, gemeente Rauwerderhem. Volgt onder XIII –bb.


                   6   JOHAN RUURDS Abma, geboren 25 februari 1873 te Sijbrandaburen, gemeente Rauwerderhem. Volgt onder XIII –bc.


                   7   JOHAN RUURDS Abma, geboren 29 mei 1874 te Deersum, gemeente Rauwerderhem. Volgt onder XIII –bd.


                   8   KLAAS RUURDS Abma, geboren vrijdag 13 oktober 1876 te Deersum, gemeente Rauwerderhem. Volgt onder XIII –be.


                   9   TJITSKE RUURDS Abma, geboren 16 mei 1879 te Deersum, gemeente Rauwerderhem. Volgt onder XIII –bf.


                 10   TJITSKE RUURDS Abma, geboren 15 juli 1880 te Sijbrandaburen, gemeente Rauwerderhem. Volgt onder XIII –bg.


                 11   AUKE RUURDS Abma, geboren 23 juni 1883 te Sijbrandaburen, gemeente Rauwerderhem. Volgt onder XIII –bh.


                 12   BRECHTJE RUURDS Abma, geboren zaterdag 14 maart 1885 te gemeente Rauwerderhem. Volgt onder XIII –bi.


                 13   AUKE RUURDS Abma, geboren 10 december 1888 te gemeente Rauwerderhem.Volgt onder XIII –bj.XII –aj        TRIJNTJE FREERKS Abma, dochter van FREERKS RUURDS Abma en TJITSKE JOHANS CNOSSEN,
                  geboren 27 december 1841 ”des avonds ten tien ure” te Folsgare,gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Freerk Ruurds Abma, 30 jaar, Boer, wonende te Folsgare.
                  Getuigen waren: Feike Boschma, 31 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             Haaye Smidts, 27 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Overleden 7 juli 1881 te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel, “des nachts ten twaalf ure”, 39 jaar oud.
                  Aangevers waren: Hendrik Durks Carrinus, 36 jaar, Arbeider, wonende te Folsgare.
                                               Jan Bouma, 29 jaar, Arbeider, wonende te Folsgare.
                  Ten tijde van haar huwelijk, Boerin, wonende te IJlst, maar verblijfhoudende te Folsgare.       
                  Op zaterdag 6 juni 1863 te Sneek gehuwd met GEERT JANS Bosma, 24 jaar, geboren rond 1839 te Oosterend,
                  Boer, wonende te Folsgare. Zoon van Jan Hendriks Bosma, Boer, en Geertje Geerts Boomsma, wonende te Folsgare.
                  De ouders mede de Grootouders  aan vaders en moeders zijde overleden.
                  Kleindochter van Hiltje Klazes Wiersma, weduwe van Ruurd Freerks Abma, renteniersche, Wonende te Folsgare.
                  Getuigen waren: Jan Heringa, 34 jaar, Veldwachter, wonende te Oppenhuizen.
                                             Sybe Baukes Weersma, 32 jaar, Veldwachter, wonende te IJsbrechtum.
                                             Wyger van der Meulen, 32 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             Klaas de Jong, 31 jaar, Gemeente ontvanger.
                  Overleden woensdag 27 januari 1926 te IJlst. Mede weduwnaar van Froukje ten Wolde.
                       
                  Uit dit huwelijk:


                  1   FREER GEERTS Bosma, geboren 16 april 1864 “des voormiddags ten half twaalf ure” te Oosthem,
                       gemeente Wymbritseradeel. Beroep: Arbeider
                       Aangever was: Geert Jans Boschma, 25 jaar, Koopman, wonende te Oosthem.
                       Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 33 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                                  Gabe Elzer, 23 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                       Op 10 februari 1888 te gemeente Haarlemmermeer gehuwd met WILLEMINA MARINUS Koppenaal,
                       22 jaar, geboren rond 1865 te Melisant. Dochter van Marinus Koppenaal en Neeltje Struik.


                  2   GEERTJE GEERTS Bosma, geboren 5 maart 1866  “des avonds ten zeven ure”
                       te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Geert Jans Boschma, 25 jaar, Koopman, wonende te Folsgare.
                       Getuigen waren: Freerk Twijnstra, 40 jaar, Kuiper, wonende te Folsgare.
                                                  Ids Flapper, 42 jaar, Arbeider, wonende te Folsgare.


                  3   JAN GEERTS Bosma, geboren rond 1868 te Oudega, gemeente Wymbritseradeel.
                       Op 12 mei 1995 te IJlst gehuwd met DOETJE TJITTES Rijpma, 29 jaar, geboren
                       Rond 1867 te Schettens, gemeente Wonseradeel.
                       Dochter van Tjitte Baukes Rijpma en Grietje Joukes Viersma.


                  4   TJITSKE GEERTS Bosma, geboren 24 april 1869 “des namiddags ten half vijf ure”
                       te Oudega, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Geert Jans Boschma, 30 jaar, Koemelker, wonende te Oudega.
                       Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 38 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                                  Gabe Elzer, 28 jaar, Klerk, wonende te Sneek


                  5   HENDRIK GEERTS Bosma, geboren 26 juli 1871 “des morgens ten zes ure” te IJlst.
                      Aangever was: Geert Bosma, 32 jaar, Boeren arbeider, wonende te IJlst.
                      Getuigen waren: Durk van der Werff, 69 jaar, zonder beroep, wonende te IJlst.
                                                 Johannes Nauta, 33 jaar, Fabrikant, wonende te IJlst.
                       Op 17 mei 1896 te IJlst gehuwd met AAFKE SYMENS Heslinga, 27 jaar, geboren
                       Rond 1869 te IJlst. Dochter van Symen Heslinga en Aafke Schreuder.


                  6   HILTJE GEERTS Bosma, geboren 25 november 1873 “des avonds ten tien ure” te IJlst.
                       Aangever was: Geert Bosma, 34 jaar, Arbeider, wonende te IJlst.
                       Getuigen waren: Johannes Kroon, 63 jaar, timmerknecht, wonende te IJlst.
                                                  Durk Sybersma, 33 jaar, Arbeider, wonende te IJlst.


                  7   RUURD GEERTS Boschma, geboren 14 augustus 1875 “des namiddags ten drie ure” te Sneek.
                       Aangever was: Geert Bosma, 36 jaar, Boerenarbeider, wonende te Sneek.
                       Getuigen waren: Engelbertus Piebenga, 73 jaar, Stadsbode, wonende te Sneek.
                                                  Bernardus de Jongh, 62 jaar, Stadsbode, wonende te Sneek


                  8   HARMEN GEERTS Bosma, geboren 5 juli 1877 “des morgens ten drie ure” te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Geert Bosma, 38 jaar, Arbeider, wonende te Folsgare.
                       Getuigen waren: Jouke Boschma, 30 jaar, Koopman, wonende te Oosthem.
                                                  Gabe Elzer, 36 jaar, Klerk, wonende te Sneek


                  9   WALLE GEERTS Bosma, geboren 15 januari 1880 “des avonds ten half negen ure”
                       
te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Geert Bosma, 41 jaar, Arbeider, wonende te Folsgare.
                       Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 49 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                                  Gabe Elzer, 36 jaar, Klerk, wonende te Sneek
                       Op 4 maart 1905 te IJlst gehuwd met HILTJE SJIEUWKES ten Wolde, 21 jaar,
                       Geboren rond 1884 te Oudehaske. Dochter van Sjieuwke ten Wolde.XII –ak        HILTJE FREERKS Abma, dochter van FREERKS RUURDS Abma en TJITSKE JOHANS CNOSSEN,
                  geboren zaterdag 28 oktober 1843 “des voormiddags ten half twaalf ure”
                  te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Freerk Ruurds Abma, 33 jaar, Boer, wonende te Folsgare.
                  Getuigen waren: Feike Boschma, 33 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             Haaye Smidts, 28 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Overleden zondag 7 januari 1877, “des namiddags ten drie ure” in het huis nummer 304 te IJlst,
                  33 jaar oud, gehuwd. Ten gevolge van complicaties bij van de geboorte van hun tweeling.
                  Aangevers waren: Pier Eiles van der Gaast, 46 jaar, Landbouwer, wonende te Oosthem.
                                               Douwe Hokwerda, 27 jaar, Landbouwer, wonende te Oosthem.
                  Uit de LC van 9 januari 1877:
                  “Werden wij den 2n jl. verblijd met de geboorte van een Zoon en eene Dochter,
                   die blijdschap werd spoedig veranderd in diepen rouw, daar het den Almachtige behaagde
                   van mijne zijde weg te nemen mijn veel geliefde echtgenoote en den kinderen zorgdragende
                   moeder HILTJE FREERKS ABMA, in den ouderdom van 33 jaren, mij na eene
                   echtvereniging van 9 jaren, 6 kinderen nalatende. Terwijl zij in haar leven alleen steunde op
                   de genade haars Heilands, mocht zij in zonderheid in hare laatste levensdagen getuigenis
                   geven  van de hope der heerlijkheid.
                             IJLST, 7 januari 1877.
                                                               S.H. Boschma.”

                  Begraven te IJsbrechtum. Beroep: Boerin.
                  Op zaterdag 25 april 1868 te Sneek gehuwd met SIETSE HILBRAND Boschma,
                  Geboren woensdag 14 april 1830 te Oudega (Wym), Landbouwer, wonende te IJsbrechtum.
                  Weduwnaar van Grietje Douwes Boschma.(*19-03-1832 - † 14-08-1866,IJsbrechtum) .
                  Zoon van Hilbrand Rintjes Boschma (*04-10-1806 - † 17-02-1869),
                  en Anneke Sytzes Osinga.(*16-04-1809 - †31-01-1875)
                  Getuigen waren: Sybe Weersma, 37 jaar, Veldwachter, wonende te IJsbrechtum.
                                             Gabe Elzer, 27 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                              Wyger van der Meulen, 37 jaar Klerk, wonende te Sneek.
                                              Marten Reidsma, 47 jaar, Klerk wonende te Sneek.
                  Rond mei 1879 opnieuw gehuwd met GETTJE R. Annema, van Legemeer.
                  Overleden zaterdag 28 januari 1911 te Ysbrechtum. Was boer te Ysbrechtum en vanaf 1876 te IJlst.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   TJITSKE SIJTZES Boschma, geboren zaterdag 16 januari 1869 te IJsbrechtum.
                       Overleden vrijdag 17 maart 1944 te Leeuwarden.
                       Op zaterdag 12 mei 1894 gehuwd met JORRIT JANS de Jong, geboren vrijdag 3 juni 1870,
                       overleden dinsdag 11 april 1903 te Leeuwarden. Ned.Hervormd. Kaaskoopman te Leeuwarden.
                       Zoon van Jan Jorrits de Jong en Jetske Douwes Steinfort.


                  2   YFKE SIJTZES Boschma, geboren zondag 17 december 1871 “des avonds ten elf ure”
                       
te IJsbrechtum, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Sytze Boschma, 41 jaar, Landbouwer, wonende te IJsbrechtum.
                       Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 41 jaar Klerk, wonende te Sneek.
                                                  Gabe Elzer, 31 jaar, Klerk, wonende te Sneek.


                  3   YFKE SIJTZES Boschma, geboren 17 december 1872 te IJsbrechtum, gemeente Wymbritseradeel.
                       Overleden dinsdag 7 mei 1946.
                       Op donderdag 7 mei 1896 gehuwd met TJITZE PIETERS van der Velde, 23 jaar,
                       geboren vrijdag 12 december 1876 te IJlst.
                       Zoon van Pieter van der Velde en Johanna Buma.


                  4   FREERK SIJTZES Boschma, geboren woensdag 18 juni 1873 “des morgens ten tien ure”
                       te IJsbrechtum, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Sytze Boschma, 43 jaar, Landbouwer, wonende te IJsbrechtum.
                       Getuigen waren:   Broer Zielstra, 73 jaar, Huismeester der……, wonende te IJsbrechtum.
                                                    Gabe Elzer, 32 jaar, Klerk, wonende te Sneek
                       Overleden maandag 16 oktober 1950 te Sneek.  Ned.Hervormd. Boer te IJlst en Ysbrechtum
                       Op zaterdag 11 mei 1907 gehuwd met WELTJE HESSELS Wesselius, geboren vrijdag 24 januari 1879 te IJlst.
                       Dochter van Hessel Hilbrands Wesselius en Annigje de Haas.


                  5   TRIJNTJE SIJTZES Boschma, geboren zaterdag 17 april 1875 “des voormiddags ten half twaalf ure”
                       te IJsbrechtum, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Jan de Boer, 38 jaar, Koemelker, wonende te IJsbrechtum.
                                                Gabe Elzer, 34 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                       Overleden zaterdag 27 april 1963 te Sneek
                       Op 7 mei 1898 gehuwd met AUKE AURELIUS Jorritsma, geboren 29 april 1873 te Nijland. 
                       Overleden 30 maart 1912 te Nijland. Zoon van Aurelius Jorritsma en Sjoerdje Breeuwsma.
                       2de huwelijk op donderdag 6 november 1913 met RINTJE YMES Gerbensma.
                       Notaris te Sneek. Geboren zaterdag 3 februari 1866 te Langweer.
                       Overleden zaterdag 1 november1930 te Sneek.
   

                  6   HILBRAND SIJTZES Boschma, geboren dinsdag 2 januari 1877 “des nacht ten een ure” te IJlst.
                       Aangever was: Sytze Boschma, 46 jaar, Landbouwer, wonende te IJlst.
                       Getuigen waren: Sjirk Cnossen, 46 jaar, Landbouwer, wonende te IJlst.
                                                  Willem Cornelis Cats, 25 jaar, Secretaris, wonende te IJlst
                       Overleden maandag 15 januari 1877 “des morgens ten negen ure” in het huis nummer 304, te IJlst, 13 dagen oud.
                       Aangevers waren: Pier Eiles van der Gaast, 46 jaar, Boer, wonende te Oosthem.
                                         Ekke van Dijk: 27 jaar, Timmerman, wonende te IJsbrechtum


                  7   PIETJE SIJTZES Boschma, geboren dinsdag 2 januari 1877 “des nacht ten half twee ure” te IJlst.
                       Aangever was: Sytze Boschma, 46 jaar, Landbouwer, wonende te IJlst.
                       Getuigen waren: Sjirk Cnossen, 46 jaar, Landbouwer, wonende te IJlst.
                                                  Willem Cornelis Cats, 25 jaar, Secretaris, wonende te IJlst
                       Overleden woensdag 10 januari 1877 “des morgens ten half twee ure” ” in het huis nummer 304, te IJlst, 7 dagen oud.
                       Aangevers waren: Sjirk Cnossen, 46 jaar, Landbouwer, wonende te IJlst.
                                                    Jan Mulder, 34 jaar, Politie beambte, wonende te IJlstXII –al        JOHAN FREERKS Abma, zoon van FREERKS RUURDS Abma en TJITSKE JOHANS CNOSSEN,
                  geboren 30 november 1845 “des avonds ten elf ure” te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Freerk Ruurds Abma, 34 jaar, Boer, wonende te Folsgare.
                  Getuigen waren: Minze Jans Wyman, 54 jaar, Bode, wonende te IJsbrechtum.
                                             Feike Boschma, 35 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Overleden 29 juni 1862 “des avonds ten half negen ure” te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel, 16 jaar oud.
                  Aangevers waren: Fedde Klazes Breeuwsma, 30 jaar, Boer, wonende te Oosthem.
                                               Klaas Feddes Breeuwsma, 56 jaar, Boer, wonende te Folsgare.XII –am       KLAAS FREERKS Abma,  zoon van FREERKS RUURDS Abma en TJITSKE JOHANS CNOSSEN,
                  geboren 27 juli 1847 “des voormiddags ten zeven ure” te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Freerk Ruurds Abma, 35 jaar, Boer, wonende te Folsgare.
                  Getuigen waren: Jan Pieter Deinum, 50 jaar, Executeur, wonende te IJsbrechtum.
                                             Feike Boschma, 37 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Overleden 13 december 1915 “des namiddags ten half zes ure” te Oosthem,
                  gemeente Wymbritseradeel, 68 jaar oud, gehuwd.
                  Aangevers waren: Sjouke dijkstra, 50 jaar, Koemelker, wonende te Oosthem.
                                               Klaas Grondsma, 49 jaar, Koopman, wonende te Oosthem.
                  Was 16 jaar lang  Kerkvoogd der Ned.Herv. Gemeente te Oosthem. Beroep: Veehouder.
                  Op zondag 21 mei 1871 te Sneek gehuwd met DIEUWKE HANTJES de Boer, 19 jaar, geboren
                  donderdag 18 december 1851 te Oosthem, Boerin, wonende te Oosthem.
                  Dochter van Hantje Pieters de Boer (*28-12-1814 - † 29-04-1897), Landbouwer,
                  wonende te Oosthem, en van Jitske Jarigs Leenstra (*14-08-1914 - † 09-06-1869), overleden
                  Getuigen waren: Sybe Weersma, 40 jaar, Veldwachter, wonende te IJsbrechtum.
                                             Gabe Elzer, 30 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             Wyger van der Meulen, 40 jaar, Klerk, Sneek.
                                             Marten Reidsma, 50 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Overleden vrijdag2 februari 1923 te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   FREERK KLAZES Abma, geboren 29 maart 1872 te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XIII –bk.


                  2   HANTJE KLAZES Abma, geboren 2 juni 1873 te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XIII –bl.


                  3   RUURD KLAZES Abma, geboren 28 mei 1876 te Sneek, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XIII –bm.


                  4   TJITSKE KLAZES Abma, 13 mei 1878 te Sneek, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XIII –bn.


                  5   JITSKE KLAZES Abma, geboren 17 augustus 1881 te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XIII –bo.


                  6   HILTJE KLAZES Abma, geboren 13 september 1884 te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XIII –bp.


                  7   RUURD KLAZES Abma, geboren 1 december 1885 te Oosthem. Gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XIII –bq.


                  8   LEVENLOOS, man, geboren 25 april 1888 “des morgens ten zeven ure”
                       te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangevers waren: Klaas Abma, 40 Jaar, Landbouwer, wonende te Oosthem.
                                                    Gabe Elzer, 47 jaar, Klerk, wonende te Sneek.


                  9   YKE KLAZES Abma, geboren 6 januari 1892 te Oosthem. gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XIII –br.XII –an        YKE FREERKS Abma, dochter van FREERKS RUURDS Abma en TJITSKE JOHANS CNOSSEN,
                  geboren 15 april 1849 “des avonds ten negen ure” te Folsgare,gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Freerk Ruurds Abma, 38 jaar, Boer, wonende te Folsgare.
                  Getuigen waren: Minze Jans Wyman, 57 jaar, Bode, wonende te IJsbrechtum.
                                             Feike Boschma, 38 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Overleden zondag 7 augustus 1927 “des voormiddags te negen ure” te Skettens, 78 jaar oud, reeds weduwe.
                  Aangevers waren: Reinder Bangma, 62 jaar, Arbeider, wonende te Skettens.
                                               Hans Hoekstra, 36 jaar, Conciërge, wonende te Witmarsum.
                  Op haar huwelijksdatum wonende te IJsbrechtum, laatst gewoond hebbende te IJlst.
                  Op 4 mei 1872 gehuwd met WIJBREN SIJMENS Scheepsma, 27 jaar, geboren rond
                  1845 te Schettens. Wonende te Schettens. Zoon van Sijmen Klazes Scheepsma  reeds
                  overleden en van Gerbrig Sijbrens Douma,  boerin wonende te Schettens.
                  Getuigen waren: Bauke Falkena, 52 jaar, Klerk, wonende te Bolsward.
                                             Johannes Falkena, 24 jaar, Klerk, wonende te Bolsward.
                                             Gerardus Albertus Heldoorn, 47 jaar, Conciërge, wonende te Bolsward.
                                             Johannes Rosier, 74 jaar, Politie bediende, wonende te Burgwerd.
                 Overleden dinsdag 13 juni 1905 te Skettens

                  Uit dit huwelijk:


                  1   GERBRICH WIEBRENS Scheepsma, geboren 22 maart 1874  “des namiddags ten twee ure”
                       te Scharnegoutum, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Wybren Scheepsma, 28 jaar, Landbouwer, wonende te Scharnegoutum.
                       Getuigen waren: Bontje van der Valk, 26 jaar, Landbouwer, wonende te Lutkewierum.
                                                  Gabe Elzer, 33 jaar, Klerk, wonende te Sneek
                       Gehuwd met Johannes Nijenhuis.


                  2   FREERK WIEBRENS Scheepsma, geboren 12 augustus 1875 “des morgens ten acht ure”
                       te Scharnegoutum, Gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Wybren Scheepsma, 29 jaar, Landbouwer, wonende te Scharnegoutum.
                       Getuigen waren: Pieter Schukken, 45 jaar, Arbeider, wonende te Scharnegoutum.
                                                  Gabe Elzer, 33 jaar, Klerk, wonende te Sneek
                       Op 20 mei 1905 te Hennaarderadeel gehuwd met AALTJE RUURDS Wynia, 28 jaar,
                       Geboren rond 1877 te Lutkewierum. Dochter van Ruurd Gerrits Wynia en Hiske Jans Algera.


                  3   LEVENLOOS, man, geboren 18 februari 1877 “des morgens ten half zeven ure”
                       te Scharnegoutum, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangevers waren: Wybren Scheepsma, 31 jaar, Landbouwer, wonende te Scharnegoutum.
                                                    Gabe Elzer, 36 jaar, Klerk, wonend te Sneek.


                  4   TJITSKE WIEBRENS Scheepsma, geboren 3 februari 1878 “des avonds ten tien ure”
                       
te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Wybren Scheepsma, 32 jaar, Landbouwer, wonende te Oosthem.
                       Getuigen waren:  Wyger van der Meulen, 47 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                                   Gabe Elzer, 37 jaar, Klerk, wonende te Sneek.


                  5   SJOERDTJE WIEBRENS Scheepsma, geboren 10 oktober 1879 “des voormiddags ten half twaalf ure”
                        te gemeente Wymbritseradeel.
                        Aangever was: Wybren Scheepsma, 34 jaar, Landbouwer, wonende te Oosthem.
                        Getuigen waren:  Wyger van der Meulen, 49 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                                    Gabe Elzer, 38 jaar, Klerk, wonende te Sneek


                  6   SIMON WIEBRENS Scheepsma, geboren 5 september 1881 “des morgens ten drie ure”
                       
te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Wybren Scheepsma, 36 jaar, Landbouwer, wonende te Oosthem.
                       Getuigen waren:  Wyger van der Meulen, 51 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                                   Gabe Elzer, 40 jaar, Klerk, wonende te Sneek
                       Overleden 29 november 1942 te Assen, wonende te Smallingerland.


                  7   AUKJE WIEBRENS Scheepsma, geboren 10 juli 1883 “des morgens ten zes ure”
                       
te  Oosthem, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Wybren Scheepsma, 38 jaar, Landbouwer, wonende te Oosthem.
                       Getuigen waren:  Wyger van der Meulen, 53 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                                   Gabe Elzer, 42 jaar, Klerk, wonende te Sneek.


                  8   AKKE WIEBRENS Scheepsma, geboren 22 augustus 1885 “des avonds ten half acht ure”
                       
te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Wybren Scheepsma, 40 jaar, Landbouwer, wonende te Oosthem.
                       Getuigen waren:  Wyger van der Meulen, 55 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                                   Gabe Elzer, 44 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                       gehuwd met Yke de Jong.


                  9   DOUWE WIEBRENS Scheepsma, geboren 18 juni 1887 “des morgens ten half zeven ure”
                       te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Wybren Scheepsma, 42 jaar, Landbouwer, wonende te Oosthem.
                       Getuigen waren:  Wyger van der Meulen, 56 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                                   Gabe Elzer, 46 jaar, Klerk, wonende te Sneek.


                 10   DOUWE WIEBRENS Scheepsma, geboren 9 juli 1890 “des avonds ten half elf ure”
                        
te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel.
                        Aangever was: Wybren Scheepsma, 45 jaar, Landbouwer, wonende te Oosthem.
                        Getuigen waren:  Wyger van der Meulen, 60 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                                    Gabe Elzer, 49 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                        

                 11   RUURD WIEBRENS Scheepsma, geboren 8 juli 1890 “des avonds ten elf ure”
                        
te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel.
                        Aangever was: Wybren Scheepsma, 45 jaar, Landbouwer, wonende te Oosthem.
                        Getuigen waren:  Wyger van der Meulen, 60 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                                    Gabe Elzer, 49 jaar, Klerk, wonende te Sneek.


                 12   WIEBREN WIEBRENS Scheepsma, geboren 1903 te Loënga, gemeente WymbritseradeelXII –ao        WALLE FREERKS Abma, zoon van FREERKS RUURDS Abma en TJITSKE JOHANS CNOSSEN,
                  geboren woensdag 11 december 1850 “des morgens ten drie ure” te Folsgare,gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Freerk Ruurds Abma, 39 jaar, Boer, wonende te Folsgare.
                  Getuigen waren: Minze Jans Wyman, 59 jaar, Bode, wonende te IJsbrechtum.
                                             Feike Boschma, 40 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Overleden woensdag 12 oktober 1938 “des voormiddags ten half zes ure” te IJlst, 87 jaar weduwnaar.
                  Aangever was: Ane Stapersma, 36 jaar, Aanspreker, wonende te IJlst.
                  Begraven te Folsgare.
                  Ondertouw op 2 december 1887 te IJlst.
                  Op zondag 15 december 1887 te IJlst gehuwd met JOHANNA TJITZES Bouma, 39 jaar, geboren
                  dinsdag 31 oktober 1848 te Westhem, gemeente Wymbritseradeel.
                  Dochter van Tjitze Jelles Bouma en Trijntje Johans Cnossen. Daarmee waren ze neef en nicht.
                  Getuigen waren: Klaas van der Werf, 36 jaar, Conciërge, wonende te IJlst.
                                             Rienk Hiemstra, 46 jaar, Politieagent, wonende te IJlst.
                                             Arjen Jaarsma, 79 jaar, Slager, wonende te IJlst.
                                             Smink Fylstra, 64 jaar, Kleermaker, wonende te IJlst.
                  Overleden zondag 24 juni 1928 te IJlst, 79 jaar oud.
                  Was weduwe van Pieter Ruurds Van der Velde, geboren vrijdag 23 juni 1848 te IJlst,
                  en overleden donderdag 24 december 1885 te IJlst.
                  Had hierbij  6 kinderen:

                 1   RUURD PIETERS van der velde, geboren 23 februari 1871 te IJlst.
                      Overleden 5 februari 1909 te IJlst, 37 jaar oud, gehuwd.
                      Op 26 mei 1894 te Sneek gehuwd met GEELTJE van der Gaast.
                      Uit dit huwelijk: ANNA RUURDS van der Velde, geboren 18 mei 1895 te Rauwerderhem.
                                              BRECHTJE RUURDS van der Velde, geboren 5 april 1898 te Rauwerderhem.
                                              PIER EILE van der Velde, geboren 15 augustus 1901 te Rauwerderhem.
                                              EILE RUURDS van der velde, geboren 21 februari 1905 te IJlst.
                                              Levenloos, man, geboren 8 september 1906 te IJlst.

                 2   TJITZE PIETERS van der Velde, geboren 12 december 1872 te IJlst.
                      Overleden 14 juli 1936 te Wonseradeel, 67 jaar oud, gehuwd.
                      Op 24 mei 1896 te IJlst gehuwd met IJFKE SYTZES Boschma, 24 jaar,
                      geboren te IJsbrechtum. Dochter van Sytze Boschma en Hiltje Abma.
                      Uit dit huwelijk: PIETER TJITZES van der Velde, geboren 25 mei 1897 te IJlst.
                                              HILTJE TJITZES van der Velde, geboren 10 december 1898 te Hennaarderadeel.
                                              SYTZE TJITZES van der Velde, geboren 25 juni 1900 te Hennaarderadeel.
                                              WALLE TJITZES van der Velde, geboren 17 september 1902  te Hennaarderadeel.

                 3   TJIBLE PIETERS van der Velde, geboren 13 maart 1875 te IJlst.
                       Uit dit huwelijk: PIETER TJIBLES van der Velde, geboren 23 augustus 1901 te IJlst.
                                               Levenloos kind, man, geboren 31 augustus 1908 te Wymbritseradeel.
                                               Levenloos kind, man, geboren 7 januari 1920 te Wymbritseradeel.

                 4   CATRINUS PIETERS van der Velde, geboren 8 januari 1878 te IJlst.
 
                 5    PIETER PIETERS van der Velde, geboren 3 januari 1880 te IJlst.
                       Overleden 27 februari 1895 te IJlst. 15 jaar oud.
                       Uit de LC van 31 maart 1895:
                       “de Heere , die niet antwoordt van Zijne daden, nam heden in den ouderdom
                        15 jaren en 2 maanden onzen geliefden zoon en broeder PIETER van ons weg.
                        Geve de Heere ons Zijn wil te zwijgen, gelijk ook de gestorvene, ten allen tijde beleed.
                               IJlst, 27 februari 1895.
                                                W. ABMA
                                                JOHANNA BOUMA
                                   KINDEREN en BEHUWDKIND"
 
                 
 6   JELLE PIETERS van der Velde, geboren 29 januari 1883 te IJlst.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   FREERK WALLES Abma, geboren dinsdag 17 juli 1888 te IJlst. Volgt onder XIII –bs.


                  2   TRYNTJE WALLES Abma,  geboren dinsdag 17 juli 1888 te IJlst. Volgt onder XIII –bt.


                  3   LEVENLOOS, vrouw, geboren maandag 15 mei 1892 “des voormiddags ten zes ure” te IJlst.
                       Aangevers waren: Walle Abma, 41 jaar, Veehouder, wonende te IJlst.
                                                     Anne Postma, 52 jaar, Veehouder, wonende te IJlstXII –ap        AUKJE FREERKS Abma, dochter van FREERKS RUURDS Abma en TJITSKE  JOHANS CNOSSEN,  
                  
geboren dinsdag 4 november 1853 “des avonds ten zes ure" te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Freerk Ruurds Abma, 42 jaar, Boer, wonende te Folsgare.
                  Getuigen waren: Feike Boschma, 43 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             Wyger van der Meulen, 23 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Overleden zaterdag 26 januari 1935 “des namiddags te drie uur” te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel, 81 jaar, weduwe.
                  Aangever was: Sjoerd de Boer, 52 jaar, Manufacturier, wonende te Oosthem.
                  Op 11 mei 1878 te Sneek gehuwd met ULBE JANS Hieminga, 28 jaar, geboren rond
                  1850 te Spannum. Wonende te Spannum.
                  Zoon van Jan Ulbes Hieminga (*rond 1811 - † 23-05-1870), overleden, en van
                  Trijntje Ulbes Hoekstra (*22-03-1825 - † 10-04-1910, Leeuwarden),  wonende te Sneek.
                  Getuigen waren: Joseph Riegel, 32 jaar, Veldwachter, wonende te Sneek.
                                             Arie Faas, 43 jaar, Veldwachter, wonende te Nijland.
                                             Gabe Elzer, 36 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             Wyger van der Meulen, 47 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Overleden dinsdag 16 april 1929 te Huizum,78 jaar oud.

                   Uit dit huwelijk:


                  1   TRIJNTJE ULBES Hieminga, geboren 2 juli 1879 “des namiddags ten half vijf ure”
                       te Abbega, gemeente  Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Ulbe Hieminga, 29 jaar, Landbouwer, wonende te Abbega.
                       Getuigen waren:  Lammert de Roos, 55 jaar, Koopman, wonende te Sneek.
                                                   Gabe Elzer, 38 jaar, Klerk, wonende te Sneek
                       Overleden 3 maart 1940 te Groningen.
                       Gehuwd met ANNE van der Meulen.


                  2   JAN ULBES Hieminga, geboren 30 juni 1880 “des morgens ten negen ure” te Abbega, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Ulbe Hieminga, 30 jaar, Landbouwer, wonende te Abbega.
                       Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 50 jaar, Klerk, wonende te Sneek
                                                  Gabe Elzer, 39 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                       Gehuwd met J.A. de Boer. In 1929 wonende te Harlingen.


                  3   TJITSKE ULBES Hieminga, geboren 6 januari 1883 te Barradeel.
                       Gehuwd met G.Grondsma. in 1929 wonende te Oosthem.


                  4   FREERK ULBES Hieminga, geboren 20 februari 1887 te Barradeel.
                       Overleden voor 1929.


                  5   YKE ULBES Hieminga, geboren 7 maart 1889 te Barradeel.
                       Gehuwd met G.H.Dulfer. in 1929 wonende te Ede (Gld.).


                  6   LEVENLOOS, dochter, geboren 11 juni 1985 “des namiddags ten tien ure” te Almenum, gemeente Barradeel.
                       Aangevers waren: Ulbe Hieminga, 45 jaar, Landbouwer, wonende te Almenum.
                                                     Willem Lubberts, 47 jaar, Landbouwer, wonende te Midlum.      

XII –aq         FOPPE FREERKS Abma, zoon van FREERKS RUURDS Abma en TJITSKE JOHANS CNOSSEN,
                   
geboren donderdag 4 november 1853  “des avonds ten tien ure” te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                   Aangever was: Freerk Ruurds Abma, 42 jaar, Boer, wonende te Folsgare.
                   Getuigen waren: Feike Boschma, 43 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                              Wyger van der Meulen, 23 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                   Overleden woensdag 7 februari 1912 “des namiddags ten negen ure” te IJlst,
                   na een korte ernstige ziekte, in het huis van zijn broer Walle, 58 jaar, ongehuwd.
                   Aangevers waren: Anne Groenveld, 61 jaar, Werkman, wonende te IJlst.
                                                Auke de Boer, 52 jaar, Werkman, wonende te IJlst.
                   Eveneens een uitreksel uit het overlijden register van Sneek in Wymbritseradeel gevonden.XII –ar        BOUKJEN FREERKS Abma, dochter van FREERKS RUURDS Abma en TJITSKE JOHANS CNOSSEN,  
                  geboren woensdag 19 maart 1856 “des avonds ten zeven ure”
                  te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was:Freerk Ruurds Abma, 44 jaar, Boer, wonende te Folsgare.
                  Getuigen waren: Marten Hendriks Reidsma, 35 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             Wyger van der Meulen, 25 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Overleden woensdag 23 oktober 1929 te Wagenborg, gemeente Termunten, 73 jaar, niet gehuwd.
                  Begrafenis op vrijdag 25 oktober 1929 te Wagenborg


XII –as        GEERTJE FREERKS Abma,  dochter van FREERKS RUURDS Abma en TJITSKE JOHANS CNOSSEN,
                  geboren 24 november 1857 “des avonds ten zes ure” te Folsgare,gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Freerk Ruurds Abma, 46 jaar, Boer, wonende te Folsgare.
                  Getuigen waren: Marten Hendriks Reidsma, 37 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             Wyger van der Meulen, 27 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Overleden 14 juni 1859 “des morgens ten acht ure” te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel, 19 maanden oud.
                  Aangevers waren: Fedde Klazes Breeuwsma, 26 jaar, Boer, wonende te Oosthem.
                                                Hilbrand Rintjes Boschma, 52 jaar, Boer, wonende te FolsgareXII –at        HILTJE RIENTSES Abma, dochter van RIENTS RUURDS Abma en GEERTJE HUITES Piebenga,
                  geboren 9 augustus 1850 “des avonds ten zes ure” te Hichtum, gemeente Wonseradeel.
                  Aangever was:Rients Ruurds Abma, 35 jaar, Heerenknecht, wonende te Hichtum.
                  Getuigen waren: Bauke Falkena, 30 jaar, Klerk der Secretarie, wonende te Bolsward.
                                             Willem Piers Bakker, Veldwachter dezer Grietenij, wonende te Bolsward.
                  Overleden 28 januari 1925 “des namiddags ten zes en een half ure” te Sneek.
                  Aangevers waren: Johannes van der Zee, 47 jaar, Aanspreker, wonende te Sneek.
                                                Fredrik Jan Bakker, 35 jaar, wonende te Sneek.
                  Ondertrouw op 1 mei 1874. zij woont dan te Heeg.
                  Op 16 mei 1874 gehuwd met EKKE HEINES Visser, geboren 1 januari 1848 te IJlst, wonende te Oosthem.
                  Zoon van Hein Cornelis Visser (15-09-1813 † 31-05-1895) en Wijtske Ekkes de Jong .(*16-04-1819 - †......)
                  Overleden 21 februari 1902 te Wymbritseradeel, 54 jaar oud

                   Uit dit huwelijk:


                  1   WYTSKE EKKES Visser, geboren 11 oktober 1875 “des namiddags ten vier ure”
                       te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Ekke Visser, 28 jaar, Timmermansknecht, wonende te Oosthem.
                       Getuigen waren: Gabe Elzer, 34 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                                  Wyger van der Meulen, 45 jaar, Klerk, wonende te Sneek


                  2   RIENTS EKKES VISSER, geboren 9 mei 1878 “des voormiddags ten elf ure” te  Oosthem, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Ekke Visser, 30 jaar, Timmermansknecht, wonende te Oosthem
                       Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 47 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                                  Gabe Elzer, 37 jaar, Klerk, wonende te Sneek.


                  3   HEIN EKKES Visser, geboren 25 augustua 1880 “des namiddags ten drie ure”
                       te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Ekke Visser, 32 jaar, Timmermansknecht, wonende te Oosthem
                       Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 50 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                                  Gabe Elzer, 39 jaar, Klerk, wonende te Sneek.


                  4   GEERTJE EKKES Visser, geboren 25 september 1883 “des morgens ten zeven ure”
                       
te Hommerts, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Ekke Visser, 34 jaar, Timmerman, wonende te Hommerts.
                       Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 53 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                                  Gabe Elzer, 42 jaar, Klerk, wonende te Sneek.


                  5   CORNELIS EKKES Visser, geboren 1 juli 1886 “des morgens ten zeven ure”
                       te Hommerts, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Ekke Visser, 38 jaar, Timmerman, wonende te Hommerts.
                       Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 56 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                                  Gabe Elzer, 45 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                       Overleden 28 augustus 1939 te Harlingen, 53 jaar oud.


                  6   ANTJE EKKES Visser, geboren 27 juni 1889 “des morgens ten negen ure” te Hommerts, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Ekke Visser, 41 jaar, Timmerman, wonende te Hommerts.
                       Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 58 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                                  Gabe Elzer, 48 jaar, Klerk, wonende te Sneek.

                  Ten tijde van haar tweede huwelijk wonende te Sneek.
                  Op 17 augustus 1903 te Sneek gehuwd met DOUWE OKKES de Jager, 42 jaar, geboren
                  rond 1861 te Hommerts, wonende te Sneek.
                  Zoon van Okke Douwes de Jager en van Kersje Jochums Schoegje, beide overleden.
                  Getuigen waren: Johannes van Akkeren, 53 jaar, Ambtenaar der Secretarie, wonende te Sneek.
                                             Herre van Kampen, 43 jaar, Ambtenaar der Secretarie. wonende te Sneek
                                             Johannes Bernardus de Jongh, 39, Ambtenaar der Secretarie,wonende te Sneek.
                                             Pieter Reitsma, 30 jaar, Ambtenaar der Secretarie, wonende te Sneek.

XII –au       AUKJEN RIENTSES Abma, dochter van RIENTS RUURDS Abma en GEERTJE HUITES Piebenga,
                  geboren 8 maart 1852 “des morgens ten half drie ure” te Bolsward.
                  Aangever was: Rients Ruurds Abma, 37 jaar, zonder beroep, wonende te Bolsward, in de buitenbuurt.
                  Getuigen waren: Siebren Jans Piso, 44 jaar, dienaar van Politie, wonende te Bolsward.
                                             Justus van der Veen, 36 jaar, dienaar van Politie, wonende te Bolsward.
                  Overleden  10 maart 1852 “des morgens ten half drie ure” in het huis nummer 678, te Bolsward, 2 dagen oud.
                  Aangevers waren: Siebren Jans Piso, 44 jaar, dienaar van Politie, wonende te Bolsward.
                                               Justus van der Veen, 36 jaar, dienaar van Politie, wonende te BolswardXII –av        BAUKJEN RIENTSES Abma, dochter van RIENTS RUURDS Abma en GEERTJE HUITES Piebenga,
                  geboren 19 mei 1853  “des morgens ten half drie ure” te Folsgare, gemeente  Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Rients Ruurds Abma, 38 jaar, Arbeider, wonende te Folsgare.
                  Getuigen waren: Jan Pieters Deinum, 56 jaar, Executeur, wonende te IJsbrechtum.
                                             Minze Jans Wijman, 61 jaar, Bode, wonende te IJsbrechtum.
                  Overleden 23 juni 1927 te Loosduinen, 74 jaar oud.
                  Op 24 mei 1874 te IJlst gehuwd met SYBREN GERRITS Wiersma, 24 jaar, geboren rond 1850 te IJlst.
                  Zoon van Gerrit Sybrens Wiersma en Jantje Minnes Boelens.
                  Beroep: Arbeider, Koetsier, later Broodventer. Overleden 24 oktober 1914 te Achterdiep, Gemeente Sappemeer.
                  Voor 1889 verhuist naar Sappemeer.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   GERRIT SYBRENS Wiersma, geboren 27 maart 1875 “des avonds ten half vijf ure” te IJlst.
                       Aangever was: Sybren Wiersma, 25 jaar, Arbeider, wonende te IJlst.
                       Getuigen waren: Otte Nettinga, 71 jaar, Slagter, wonende te IJlst.
                                                  Jan Wiarda, 33 jaar, Werkman, wonende te IJlst.
                       Beroep: Letterzetter.
                       Overleden 20 september 1901 te Sappemeer. Beroep: Venter.
                       Op 2 oktober 1897 te Sappemeer gehuwd met WILIMINA GEERTS Grasmeijer, 23 jaar,
                       Geboren rond 1875 te Sappemeer. Dochter van Geert Grasmeijer en Imke Munneke.


                  2   GEERTJE SYBRENS Wiersma, geboren 8 januari 1877 “des morgens ten een ure” te IJlst.
                       Aangever was: Sybren Wiersma, 26 jaar, Arbeider, wonende te IJlst.
                       Getuigen waren: Taeke Visser, 39 jaar, Timmerknecht, wonende te IJlst.
                                                  Jan Wiarda, 33 jaar, Werkman, wonende te IJlst.
                       Overleden 15 augustus 1912 te Arnhem.
                       Op 25 juni 1904 gehuwd met BARTELD ALBERTS Groenewoud, 27 jaar, geboren rond
                       1877 te Sappemeer. Beroep: Leerlingmachinist NS.
                       Zoon van Albert Groenwoud en Tjaakje Bos.


                  3   RIENTS SYBRENS Wiersma, geboren 1 juli 1879 “des nachts ten half drie ure” te Sneek.
                       Aangever was: Siebren Wiersma, 29 jaar, Koetsier, wonende te Sneek.
                       Getuigen waren: Bernardus de Jongh, 66 jaar Commies, wonende te Sneek.
                                                 Johannes van Akkeren, 29 jaar, Stadsbode, wonende te Sneek,
                       Overleden 10 maart 1897 te Sappemeer. Beroep: letterzetter.


                  4   JANTJE SYBRENS Wiersma, geboren 24 mei 1882 “des voormiddags ten tien ure” te Sneek.
                       Aangever was: Siebren Wiersma, 32 jaar, Koetsier, wonende te Sneek.
                       Getuigen waren: Bernardus de Jongh, 69 jaar Commies, wonende te Sneek.
                                                 Johannes van Akkeren, 32 jaar, Stadsbode, wonende te Sneek


                  5   JAN SYBRENS Wiersma, geboren 24 november 1884 “des voormiddags ten elf ure” te Sneek.
                       Aangever was: Siebren Wiersma, 34 jaar, Koetsier, wonende te Sneek.
                       Getuigen waren: Bernardus de Jongh, 71 jaar Commies, wonende te Sneek.
                                                 Johannes van Akkeren, 34 jaar, Stadsbode, wonende te Sneek.
                       Overleden 7 februari 1889 te Sappemeer.XII –aw        HUITE RIENTSES Abma, zoon van RIENTS RUURDS Abma en GEERTJE HUITES Piebenga,
                  geboren 22 mei 1856 “des namiddags ten twee ure”te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Rients Ruurds Abma, 40 jaar, Arbeider, wonende te Folsgare.
                  Getuigen waren: Jan Pieters Deinum,59 jaar, Veldwachter, wonende te Nijland.
                                              Marten Hendriks Reidsma, 35 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Overleden 2 april 1907 “des voormiddags ten half twee ure” te gemeente Wymbritseradeel, 50 jaar oud, ongehuwd.
                  Aangevers waren: Anne Cnossen, 37 jaar, Winkelier, wonende te Folsgare.
                                               Anske Zeilstra, 24 jaar, Arbeider, wonende  te FolsgareXII –ax        RUURD RIENTSES Abma, zoon van RIENTS RUURDS Abma en GEERTJE HUITES Piebenga,
                  geboren 25 maart 1859 “des avonds ten zes ure te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Rients Ruurds Abma, 44 jaar, Arbeider, wonende te Folsgare.
                  Getuigen waren: Wyger van der Meulen, 28 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             Marten Hendriks Reidsma, 38 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Overleden 5 maart 1941 “des voormiddags te kwart na negen uur” te Sneek, 81 jaar oud, gehuwd.
                  Aangever was: Hendrik Koers, 54 jaar, Aanspreker, wonende te Sneek.
                  In 1910 wonen ze in Folsgare. In 1920 wonen ze te Sneek. Rozenstraat 6.
                  Op 16 mei 1885 te Hennaarderadeel gehuwd met JOHANTJE MARTENS Visser,
                  22 jaar, geboren 14 december 1862 te Oosterlittens, gemeente Baarderadeel. Dochter van
                  Marten Tjallings Visser en Klaaske Sybes Hiemstra.
                  Overleden 19 oktober 1941 te Koudum, gemeente Hemelumer Oldeferd, 78 jaar oud.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   MARTEN RUURDS Abma, geboren 15 augustus 1887 te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XIII –bu.


                  2   RIENTS RUURDS Abma, geboren 15 augustus 1887 te Wymbritseradeel. Volgt onder XIII –bv.


                  3   RIENTS RUURDS Abma, geboren 24 oktober 1889 te Folsgare. Volgt onder XIII –bw.


                  4   KLAASKE RUURDS Abma, geboren 1 augustus 1894 te Wymbritseradeel. Volgt onder XIII –bx.

XII –ay        FREERK RIENTES Abma zoon van RIENTS RUURDS Abma en GEERTJE HUITES Piebenga, 
                  geboren 20 mei 1862 “des morgens ten zeven Ure” te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Rients Ruurds Abma, 47 jaar, Arbeider, wonende te Folsgare.
                  Getuigen waren: Marten Reidsma, 41 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             Wyger van der Meulen, 31 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Overleden 28 april 1921 “des namiddags ten zes ure” wonende te Sneek, 58 jaar oud.
                  Aangevers waren: Johannes van der Zee, 43 jaar, Aanspreker, wonende te Sneek.
                                                Gerben Zoethout, 52 jaar, Doodgraver, wonende te Sneek.
                  Op 26 oktober 1884 te Sneek gehuwd met ANTJE SERVAAS Zwartz, 29 jaar, geboren
                  rond 1885 te Sneek, wonende te Sneek. Dochter van Servaas Zwartz, overleden, en van Lolkje Piers Bouma, Winkeliersch.
                  Getuigen waren: Bernardus de Jongh, 61 jaar, Commies der Secretarie, wonende te Sneek.
                                             Johannes van Akkeren, 54 jaar, Stadsbode, wonende te Sneek.
                                             Herre Kampen, 25 jaar, Stadsbode, wonende te Sneek.
                                             Johannes Haarsma, 52 jaar, Loopbode, wonende te Sneek.
                  Overleden voor 28 april 1921.


XII –az         GEERTJE RIENTSES Abma, dochter van RIENTS RUURDS Abma en GEERTJE HUITES Piebenga,
                   geboren 10 augustus 1863   “des nachts ten half twaalf ure”te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                   Aangever was: Rients Ruurds Abma, 48 jaar, Arbeider, wonende te Folsgare.
                   Getuigen waren: Marten Reidsma, 42 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                   Wyger van der Meulen, 33 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             TOP                                                            1 GENERATIE VERDER