Header image
STAMBOOM ABMA
GENERATIE 11
 
 TERUG                                                                                                                                        VOLGENDE
                                                                                          STAMBOOMBEGINPAGINA

                                             Generatie 11

       
                                                   XI
XI –a          GERRYTJE AUKES Abma, Dochter van AUKE FREERKS Abma en
                  TRYNTJE JANS  Althuisius geboren maandag 21 januari 1793 te Hidaard gemeente Hennaarderadeel.
                  Gedoopt op zondag 21 april 1793 bij Herv.gemeente Wommels en Hidaard.
                  Overleden dinsdag 7 april 1818 “des nagts ten een uren” in de huizinge nummer 10 te Hijdaard,
                  gemeente Hennaarderadeel, 25 jaar oud, aan de gevolgen van complicatie na de geboorte van haar tweede kind.
                  Getuigen waren: Jan .S. Wijnia en Take Siebes Greijdanus, beide van competenten  leeftijd.

                  Op woensdag 15 mei 1816 te Oosterend  gehuwd met JAN SJOUKES Wijnia, 25 jaar,
                  geboren vrijdag 25 Maart 179 te Hijdaard.
                  gedoopt op maandag 25 april 1791 bij Hervormde gemeent Wommel/Hijdaard
                  zoon van Sjouke Jans en Johantje Eeltjes
. Beroep: Boer te Hijdaard
                  Getuigen waren: Sjouke Jans Wijnia, vader der Bruidegom
                                             Auke Freerks Abma, vader der Bruid.
                                             Reinder .H. Robijn, Veldwagter, goede vriend.

                                             Jan Doekes……, Kastelein, goede vriend.
                    In 1840 woont hij te Heeg. Is later nog twee maal gehuwd.

                   Uit dit huwelijk:


                  1   SJOUKE JANS Wijnia, geboren maandag 31 maart 1817 “des namiddags om drie uur”
                       
te Hijdaard, gemeente Hennaarderadeel. Vrij snel overleden.
                       Aangever was: Jan Sjoukes Wijnia, 26 jaar, Boer te Hijdaard.
                       Getuigen waren: Sjouke Jans Wijnia, van competenten leeftijd.
                                                 Jacob .F. Wijnia. van competenten leeftijd.


                  2   GERRITJE JANS Wijnia, geboren dinsdag 24 maart 1818 “dezer morgen om drie uur”
                       te Hijdaard, gemeente Hennaarderadeel.
                       Aangever was: Jan Sjoukes Wijnia, 27 jaar, Boer, wonende te Hijdaard.
                       Getuigen waren: Taeke Sybes Greidanus.
                                                  Sake Floris Tymensma.
                       Op woensdag 31 mei 1837 te Workum gehuwd met HENDRIK JANS Boersma, 21 jaar,
                       
geboren donderdag 18 januari 1816 onder Workum. Boerenknecht wonende te Hemelum.
                       zoon van Jan Abes Boers ( † 25-01-1823, Nijega) en Pietertje Hendriks.(† 23-11-1833.Hemelum)
                       Heeft aan de Nationale Militie voldaan.  Overleden zaterdag 3 augustus 1839.
                       Getuigen waren: Jan Kingma, 52 jaar, Politiedienaar, wonende te Workum.
                                                  Willem Nagtegaal, 50 jaar, Politiedienaar, wonende te Workum. Goede vriend.
                                                  Pier Ynses Boersma, 33 jaar, Boer, wonende te Workum.
                                                  Mathijs Steensma, 26 jaar, Dienstknecht, wonende te Workum.
                       Op zaterdag 4 juli 1840 te Weidum gehuwd met ALE GERRITS Tjallema, 25 jaar,
                       geboren maandag 8 mei 1815 te Britswerd. Zoon van Gerrit Tjalles Tjallema en Trijntje Wouters.

                       Heeft voldaan aan de Nationale Militie. Beroep: Koopman.
                       Getuigen waren: Dirk Stellingwerf, 24 jaar, Klerk, wonende te Weidum.
                                                  Jan Hessel Hesselink, 49 jaar, agent van Politie, wonende te Weidum.
                                                  Sieds Franses Hibma, Kantoorbediende, wonende te Winsum.
                                                  Jan de Vries, 47 jaar, Kantoorbediende, wonende te Weidum.XI –b           FREERK AUKES Abma, zoon van AUKE FREERKS Abma en TRYNTJE   JANS Althuisius,
                  
Geboren dinsdag 9 juli 1801 te Hijdaard, gemeente Hennaarderadeel.
                  Gedoopt  bij Herv.gemeente Wommels en Hijdaard.
                  
Overleden dinsdag 2 juni 1868 “des morgens ten half zes ure” in de huizinge nummer 93 te Wommels,
                  gemeente Hennaarderadeel, 66 jaar oud.   Beroep: Arbeider/Hovenier/Tuinier.
                  Aangevers waren: Hero de Vries, 42 jaar, Smid, wonende te Wommels.
                                              Tjibbe Tiemersma, 34 jaar, Tamboerbediende, wonende te Wommels.
                  Op zondag 15 april 1820 te Wommels gehuwd met MAAIKE CORNELIS Blanksma,
19 jaar,
                  geboren rond 1801.

                  
Dochter van Kornelis Paulus Blanksma en Janke Hettes Olingius.
                  
Getuigen waren: Freerk Louws Wiersma, 47 jaar, Boer, wonende te Oosterend, oud oom des Bruids.
                                             Jan Sjoukes Wijnia, 29 jaar, Boer, wonende te Hijdaard, Schoonbroeder des Bruidegoms.
                                             Pier Jans van der Schaaf, 57 jaar, Koopman, wonende te Wommels.
                                             Syke Hettes Olingius, 52 jaar, Boerenknegt, wonende te Wommels, Oom des Bruids.
                  Overleden woensdag 11 december 1833 te Hennaarderadeel, 33 jaar oud.
    

                   Uit dit huwelijk:


                   1   AUKE FREERKS Abma, geboren zondag 22 april 1821 te Wommels, gemeente Hennaarderadeel. Volgt onder XII –a.


                   2   KORNELIS FREERKS Abma, geboren zaterdag 4 oktober 1823 te Wommels, gemeente Hennaarderadeel. Volgt onder XII –b.


                   3   TRIJNTJE FREERKS Abma, geboren vrijdag 1 augustus 1828 te Wommels, gemeente Hennaarderadeel. Volgt onder XII –c.


                   4   JANTJE FREERKS Abma, geboren zondag 30 december 1832 te Wommels, gemeente Hennaarderadeel.
 Volgt onder XII –d.

                       

 

       Op zondag 26 maart 1836 te  Wommels gehuwd met AALTJE HENDRIKS Hoekstra,
                  33 jaar, geboren donderdag 18 november 1802 te Oosterlittens gemeente Baarderadeel.
                  Gedoopt bij de Hervormde gemeente Oosterlittens. Boerenmeid, wonende te Wommels.
                  Dochter van Hendrik Hessels Hoekstra (Overl: Bozum) en Helena Symons, Arbeidster.
                  Getuigen zijn: Egbert Gatzes Struiksma, 67 jaar, Politiedienaar.
                                       Sybolt Takes Tiemersma, 38 jaar.
                                       Gosling Thijltje Hiemstra, 48 jaar.
                                       Sietse Wietses Hoekstra, 23 jaar, zonder bedrijf.

                  Overleden vrijdag 22 februari 1884 te Hennaarderadeel, 81 jaar oud.
                  Rond 1861 wonen ze te Wommels.

       Uit dit huwelijk:


                  5   LEENTJE FREERKS Abma, geboren vrijdag 24 februari 1837 te Wommels,
                       gemeente Hennaarderadeel. Volgt onder XII –e.


                  6   JANTJE FREERKS Abma, geboren woensdag 3 april 1839 te Wommels,
                       gemeente Hennaarderadeel.
Volgt onder XII –f.


                  7   HENDRIK FREERKS Abma, geboren zondag 25 april 1841 te Wommels,
                       gemeente Hennaarderadeel.
Volgt onder XII –g.


                  8   JAN FREERKS Abma, geboren zondag 21 mei 1843 te Wommels,
                       gemeente Hennaarderadeel. Volgt onder XII –h.


                  9   JENTJE FREERKS Abma, geboren woensdag 8 april 1846. Volgt onder XII –iXI –c          YTJE AUKES Abma, Dochter van AUKE FREERKS Abma en TRYNTJE JANS
                  Althuisius, geboren zondag 31 maart 1805 te Hijdaard. Gedoopt op zondag7 april te Wommels.
                  Overleden vrijdag 24 december 1813 “des voormiddags ten tien uren” te huizinge nr 16 te  Hijdaard,
                  8 jaar oud. Mairie Oosterend
                  Aangevers waren: Wibe Jans Hiemingh, Boer, wonende te Hijlaard.
                                               Arjen Arjens………, Boer, wonende te HijlaardXI –d          JAN AUKES Abma, zoon van AUKE FREERKS Abma en TRYNTJE JANS Althuisius,
                  geboren rond 1807 te Hijdaard.
                  Overleden 17 december 1811, 4 jaar oud.
                  Aangevers waren: Hessel Sijbrans Walzwerd, Boer, wonende te Hijdaard.
                                               Johannes Sijbrans Walzwerd, wonende te Hijdaard.
                  Bekenden van de overledene.XI –e          GRIETJE AUKES Abma,  Dochter van AUKE FREERKS Abma en TRYNTJE JANS
                  Althuisius. Geboren maandag10 december 1810 te Hidaard.
                  Overleden zaterdag 19 juni 1886 “des avonds ten acht ure” te Wommels, 75 jaar oud.
                  Aangevers waren: Jelle Jans Hieminga, 50 jaar, Winkelier, wonende te Wommels, Zoon.
                                                Pieter Vlietstra, 43 jaar, Winkelier, wonende te Wommels.
                 Uit de LC van 22 juni 1886:
                 “Na een lang en smartelijk lijden overleed heden, in den ouderdom van ruim 75½ jaar,
                  Onze waarde Echtgenoot en Moeder GRIETJE AUKES ABMA.
                  Naar wij mogen vertrouwen was haar einde vrede door het bloed der kruises.
                  De God des verbonds doe ons berusten en aanbidden.
                    Wommels, 19 juni 1886,
                                    J.J. Hieminga Sr.
                                    J.J. Hieminga Jr.
                                    G. Hieminga-Wagenaar.”

                  Begraven te Wommels. beroep: Naaister.

                  Op donderdag 7 april 1831 te Wommels gehuwd met JAN JELLES Hieminga, 23 jaar,
                  geboren zaterdag 11 april 1807 te Wommels.
                  Gedoopt bij de Hervormde gemeente Wommels en Hijdaard.
                  Zoon van Jelle Jans Hieminga en Mettje Jelmers Wiersma.
                  Begraven te Wommels. heeft aan de nationale militie voldaan.
                  Getuigen waren: Ulbe Jans Althuisius, 56 jaar, Boer, wonende te Hijdaard, Oom
                                             Doede Pieters Bruinsma, 33 jaar, Boer, wonende te Lollum.
                                             Schoonbroeder des Bruidegoms.
                                             Willem Lammerts de Roos, 58 jaar, Kastelein, wonende te Wommels.
                                             Oepke Willems de Roos, 23 jaar, varensgezel, wonende te Wommels.
                                             De laatste twee, goede vrienden.
                  Overleden 20 april 1889 te Hennaarderadeel, 82 jaar oud. Begraven te Wommels.

                  Uit dit huwelijk:

                  1   METTJE JANS Hieminga, geboren maandag 19 september 1831 te Kubaard.
                       Overleden 29 augustus 1869, te Hennaarderadeel, 35 jaar oud.
                       Op woensdag 16 mei 1855 te Wommels gehuwd met PIETER WILLEMS van der Valk,
                       Geboren maandag 26 mei 1828 te Wommels.
                       Getuigen waren: Siebolt Taekeles Tiemersma, 33 jaar,
                                                  gemeente ontvanger van Hennaarderadeel, wonende te Wommels.
                                                  Gatze Egberts Struiksma, 40 jaar, Kastelein, wonende te Wommels.
                                                  Dirk Ypes Bouma, 32 jaar, Veldwachter, wonende te Wommels.
                       Overleden vrijdag 14 augustus 1914 te Menaldumadeel, 86 jaar oud.
                       Boerenknecht, wonende te Wommels
                       Zoon van Willem Ymes van der Valk en Grietje Pieters


                  2   AUKE JANS Hieminga, geboren woensdag 10 januari 1834 te Hennaarderadeel.
                       Overleden dinsdag 2 januari 1855 te Hennaarderadeel, 20 jaar, ongehuwd.


                  3   JELLE JANS Hieminga, geboren maandag 10 februari 1836 te Hidaard, gemeente Hennaarderadeel.
                       Op maandag 27 maart 1867 te
Wommels gehuwd met GRIETJE  NANNES Wagenaar,
                       geboren te Sneek, wonende te Wommels.
                       Dochter van Nanne Wagenaar en Trijntje Boersma.
                       Getuigen waren: Tjibbe Tiemersma, 33 jaar, Kantoorbediende, wonende te Wommels.
                                                  Geeuke Mensonides, 32 jaar, Timmerknecht, wonende te Wommels.
                                                  Wiebren Tadema, 42 jaar, Veldwachter, wonende te Lutkewierum.
                                                  Pieter Bakker, 30 jaar, Veldwachter, wonende te Spannum.


                  
4   TRIJNTJE JANS Hieminga, geboren vrijdag 29 juli 1849 te Hennaarderadeel.
                       Overleden vrijdag 7 mei 1886 te Hennaarderadeel, 14 jaar oud.XI –f           JANTJE AUKES Abma, Dochter van AUKE FREERKS Abma en TRYNTJE JANS
                  Althuisius, geboren dinsdag 4 februari 1812.XI –g           JANTJE AUKES Abma, Dochter van AUKE FREERKS Abma en TRYNTJE JANS
                  Althuisius, geboren vrijdag 3 december 1813 te Oosterend.
                  Overleden zondag 1 mei 1831
“des morgens ten acht uren” in de huizinge nummer 16 te Hijdaard,
                  gemeente Hennaarderadeel, 17 jaar oud.
                  Aangevers waren: Jentje Jeltes Bakker, Boer, 37 jaar, wonende te Hijdaard. 
                                               
Sybren Walsma, 28 jaar, Boer, wonende te HijdaardXI –h          FREERK MURKS Abma, zoon van MURK FREERKS Abbema en DIEUWKE
                  SIKKES Lantinga, geboren woensdag 14 augustus 1805 te Deersum, gemeente Rauwerderhem.
                  Gedoopt op zondag 25 augustus 1805 bij de Herv. Gemeente Deersum/Poppingawier.XI –i           FREERK MURKS Abma, zoon van MURK FREERKS Abbema en DIEUWKE
                  SIKKES Lantinga, geboren vrijdag 12 april 1811 te Deersum, gemeente Rauwerderhem.
                  Geboorte akte wordt de naam Abbema nog gebruikt.
                  
Aangever was: Murk Freerks Abbema, ……? Wonende te Deersum.
                  Getuigen waren: Thijs Klazes, Executeur van Rauwerderhem, wonende te Rauwerd.
                                              Pyter Wybes, Koopman, wonende te Deersum
.
                  Gedoopt op zondag 5 mei 1811 bij de Herv.gemeente  Deersum/Poppingawier.  
                  Overleden woensdag 9 september 1835 “des morgens ten zes ure” ten huizinge van zijn ouders onder
                  Lichtaard, gemeente Ferwerderadeel, 25 jaar oud, ongehuwd.
                  Aangevers waren: Sipke alles Akkermans, 36 jaar, Landbouwer, wonende onder Lichtaard.
                                              Klaas Dirks Boonstra, 36 jaar, Arbeider, wonende onder Lichtaard.
                                              Beide buren van de overledene.

                                               XI –j           YTJE ROELOFS Abma. Dochter van ROELOF FREERKS Abma en DUTJE THOMAS Boersma,
                  geboren zondag2 september  1804 te Terzool, gemeente Rauwerderhem.
                  Overleden vrijdag 27 november 1840 “des morgens ten zes ure” te Hommerts nummer 43,
                  te gemeente Wymbritseradeel, 36 jaar, gehuwd.
                  Aangevers waren: Jan Jacob Haagsma, 73 jaar, Schippersgezel, wonende te Hommerts.
                                               Thomas Hilles Brouwer, 56 jaar, Veldwachter wonende te Hommerts.
                  Waarschijnlijk aan de gevolgen van complicaties bij de geboorte van hun 8ste kind.
                  Ytje woonde ten tijde van hun huwelijk te Oosthem.
                  Op dinsdag 10 maart 1829 te Sneek gehuwd met
JELLE HENDRIKS Vierstra, 21 jaar,
                  geboren maandag 30 maart 1807  te IJlst, wonende te Oosthem.
                  Zoon van Hendrik Meintes Vierstra (*23-01-1766 - † 21-08-1826, IJls)
                  en van Pietje Jelles Riemersma (*28-02-1771 – † 18-05-1841), wonende te IJlst.
                  Akte van de Militaire militie dat hij hier aan heeft voldaan.
                  Getuigen waren: Pieter Deinum, 32 jaar, Veldwachter te Nijland.
                                             Douwe Romkes Wijnia, 53 jaar, Veldwachter, wonende te Oudega.
                                             Antonius Wassenberg du Rit, 21 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             Rinse Jans Wijman, 36 jaar, bode, wonende te IJsbrechtum.
                  Overleden dinsdag18 mei 1852 te Sneek. Beroep: Arbeider.
 
                  
Uit dit huwelijk:

                  1   DOETJE JELLES Vierstra, geboren donderdag 6 augustus 1829 “des morgens ten een ure”
                       
te Oosthem, Gemeente Wymbritseradeel.
                      Aangever was: Jelle Hendriks Vierstra, 22 jaar, Arbeider, wonende te Oosthem.
                      Getuigen waren: Uiltje Ekema, 51 jaar, Kastelein, wonende te Sneek.
                                                 Arnoldus Wassenbergh du Ried, 21 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                      Overleden zondag 9 april 1865 te Wymbritseradeel, 34 jaar oud.
                      Op zondag 10 mei 1856 te Wymbritseradeel gehuwd met STOFFEL WIEBES Stoffelsma,  
                      geboren zondag 26 februari 1831 te Hemelumer Oldeferd.
                      Overleden woensdag 26 oktober 1898 te Wymbritseradeel.

                      Zoon van Wybe Stoffels Stoffelsma en Martjen Durks Schaper.


                  2   PIETJE JELLES Vierstra, geboren zondag 10 juli 1831 “des morgens om twee uren” te IJlst.
                      Aangever was: Jelle Hendriks Vierstra, 24 jaar, Arbeider, wonende te IJlst.
                      Getuigen waren: Douwe Gatzes Schingen, 40 jaar, Arbeider, wonende te IJlst.
                                               Symen Johannes Jonkman, 49 jaar, Bode, wonende te IJlst.
                      overleden woensdag 17 juli 1907 te Gaastmeer.
                      Op zondag 12 mei 1855 te Wymbritseradeel gehuwd met HENDRIK JETZES de Boer,
                      Boerenknecht, geboren maandag 14 februari 1831 te Heech.
                      Overleden zondag 23 juni 1907 te Het Heidenschap.
                      Zoon van Jetze Ykes de Boer, en Zuster Hendriks Venema                  3   HENDRIKJE JELLES Vierstra, geboren dinsdag 13 augustus 1833 “des morgens ten vijf uren”
                       te Folsgare, Gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Jelle Hendriks Vierstra, 25 jaar, Arbeider, wonende te Folsgare.
                       Getuigen waren: Wiebren Lolkes van Wieren, 30 jaar, Boer, wonende te Folsgare.
                                                Pieter Annes Krolis, 40 jaar, Boer, wonende te Folsgare.

                       Overleden woensdag 14 mei 1913 te Wymbritseradeel.
                       Op zondag 19 mei 1860 te Wymbritseradeel gehuwd met YNT HARMENS Haringa,
                       27 jaar, geboren vrijdag 5 april 1833 te Wymbritseradeel.
                       Overleden donderdag 23 april 1896 te Wymbritseradeel, 63 jaar oud.
                        Zoon van Harmen Harmens Haringa en Hinke Harmens Oppewal.                  4   ROEL JELLES Vierstra, geboren dinsdag 30 juni 1835 “des morgens ten negen uren”
                       
te Westhem,gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Jelle Hendriks Vierstra, 28 jaar, Arbeider, wonende te Westhem.
                       Getuigen waren: Johannes Jans Zijl, 58 jaar, Deurwaarder, wonende te Sneek.
                                                  Feike Boschma, 25 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                       Overleden dinsdag 17 november 1835 te Wymbritseradeel.


                  5   YKE JELLES Vierstra, geboren donderdag 4 augustus 1836 “des morgens ten vier uren”
                       te Westhem, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Jelle Hendriks Vierstra, 29 jaar, Arbeider, wonende te Westhem.
                       Getuigen waren: Minze Jans Wijman, 44 jaar, Bode, wonende te IJsbrechtum.
                                                  Feike Boschma, 26 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                      Overleden zondag 4 september 1836 te Wymbritseradeel.


                  6  
YKE JELLES Vierstra, geboren zaterdag3 maart 1838 “des avonds ten tien uren”
                        
te Nijland, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Jelle Hendriks Vierstra, 30 jaar, Arbeider, wonende te Nijland.
                       Getuigen waren: Minze Jans Wijman, 46 jaar, Bode, wonende te IJsbrechtum.
                                                  Pieters Deinum, 41 jaar, Executeur, wonende te IJsbrechtum.
                       Op zondag 14 mei 1864 te Wymbritseradeel gehuwd met TJITZE THOMAS Bijkersma,
                       Geboren zaterdag 26 november 1836 te Wymbritseradeel.
                       Overleden maandag 12 juni 1922 te Leeuwarden.

                       Zoon van Thomas Ydes Bijkersma en Dieuwke Durks Bouwma.                  7   TRIJNTJE JELLES Vierstra, geboren zondag 21 juli 1839 “des avonds ten elf uren”
                       te Nijland, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Jelle Hendriks Vierstra, 32 jaar, Arbeider, wonende te Nijland.
                       Getuigen waren: Douwe Romkes Wijnia, 64 jaar, Veldwachter, wonende te Oudega.
                                                  Lolke Sjouks Yntema, 54 jaar, Veldwachter, wonende te Nijland.
                       Overleden donderdag 7 januari 1841”des avonds ten vijf ure”
                       in de huizinge wijk B, nummer 76 te IJlst, 1 jaar, oud.
                       Aangevers waren: Hendrik Doekes Cramer, 36 jaar, Schoenmaker, wonende te IJlst.
                                                   Willem Hendriks Homkamp. 52 jaar, Wever, wonende te IJlst.
                       NB: op de akte staat vermeld dat ze geboren is te Hommerts                  8   ROEL JELLES Vierstra, geboren 7 oktober 1840 “des avonds ten acht uren”
                       
te Hommerts, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Jelle Hendriks Vierstra, 33 jaar, zonder beroep, wonende te Hommerts.
                       Getuigen waren: Feike Boschma, 30 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                                  Haaije Smidts, 25 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                       Overleden donderdag 25 november 1869, te Wymbritseradeel, 29 jaar oud.XI –k         FREERK ROELOFS Abma, Dochter van ROELOF FREERKS Abma en DUTJE THOMAS Boersma,
                  geboren maandag 13 oktober 1806 te Nijland, gemeente Wymbritseradeel.
                  Gedoopt op zondag 9 november 1806 te Nijland, bij de Herv.gemeente Nijland.
                  Voor zijn huwelijk: Boerenknecht, wonende te Achlum.
                  Heeft aan de Nationale Militie voldaan.
                  Overleden donderdag 15 december 1853
“des voormiddags ten tien ure”
                  in de huizinge nummer 69 te Achlum, gemeente  Franekeradeel, 47 jaar oud.
                  Voor zijn huwelijk: Boerenknecht, wonende te Achlum. Voor zijn overlijden Koemelker.
                  Aangevers waren: Jan van Greneng, 34 jaar, Veearts, wonende onder Achlum.

                                               Jacob Klazes Hoekstra, 61 jaar, Arbeider, wonende onder Achlum.
                  Toestemming voor het huwelijk van de commandant der Friesche Schutterij.
                  Op zaterdag 18 mei 1839 te Franeker gehuwd met MARTJEN DURKS Dijkstra, 30 jaar,
                  geboren zaterdag 22 april 1809 te Burgwerd, gemeente Wonseradeel. Gedoopt in Bolsward.
                  Dienstmeid, wonende te Achlum. Behorende tot de doopgezinde gemeente Bolsward.
                  Dochter van Durk Sikkes Dijkstra en Tjitske Pieters.
                  Getuigen waren: Durk van der Kam, 71 jaar, wonende te Franeker.
                                             Jan Tjallings Tjallingi, 72 jaar, wonende te Franeker.
                                             Rein Klazes Westra, 43 jaar, wonende te Franeker.
                                             Klaas ….., Klerk, wonende te Franeker.
                  Overleden zaterdag 7 april 1883 “des avonds ten half tien ure” in de huizing wijk F.W. nummer 26
                  te Franeker, wonende te Almenum.
                  Aangevers waren: Ruurd Vos, 45 jaar, Binnenvader, wonende te Franeker.
                                                 Abe Cuperus, 70 jaar, Klerk, wonende te Franeker.

                  Uit de LC van 8 oktober 1867:

                  “                                  EXTRACT-VONNIS
                   Bij vonnis van de arrondissements-regtbank te Leeuwarden van den eersten oktober 1800
                   Zeven en zestig is, ten verzoek van WIEBE DOEDES JELLEMA, arbeider te Spannum, het
                   Regt hebbende bekomen om kosteloos te procederen bij vonnis van gemelde regtbank
                   van den 27 december 1864, de persoon van MARZEN DIRKS DIJKSTRA, weduwe
                   Freerk Roelofs Abma, zonder beroep te Almenum, gesteld onder curatele, ter oorzake
                   van Krankzinnigheid.                                   Voor extract conform

                                                                                      R. ATTEMA, Procureur.”


                  Uit dit huwelijk:

                  1   TJITSKE FREERKS Abma, geboren vrijdag 1 april 1842 te Almenum, gemeente Barradeel. Volgt onder XII –j.


                  2   DOETJE FREERKS Abma, geboren donderdag 5 april 1849 te Almenum, gemeente Barradeel. Volgt onder XII –k.XI –l           GERRITJE ROELOFS Abma, Dochter van ROELOF FREERKS Abma en DUTJE THOMAS Boersma ,
                  
geboren vrijdag 20 oktober 1809 te Witmarsum, gemeente Wonseradeel.
                  Overleden zondag 18 januari 1874 “des avonds ten elf ure” te Koudum, gemeente Hemelumer Oldeferd, 64 jaar oud, weduwe.
                  Aangevers waren: Obe Ottes Hoggeren, 45 jaar, Arbeider, wonende te Koudum.
                                               Wabe Jacobs Schaper, 43 jaar, Arbeider, wonende te Koudum
                  “moeders familienaam bij aangevers niet bekend”
                  Voor haar huwelijk dienstmaagd wonende te Idzega.
                  Op zaterdag 2 juni 1832 te Sneek gehuwd met MARTEN SYTZES Hiemstra, 28 jaar,
                  geboren woensdag 5 oktober 1803 te Idzega, Boer, wonende te Idzega.
                  Gedoopt bij de Hervormde gemeente Oudega,Idzega, Sandfirden.
                  Zoon van Sytze Symens Hiemstra († 27-08-1812,Idzega) en Antje Martens van Sluis († 23-02-1831, Heeg)
                  Heeft voldaan aan de Nationale Militie.
                  Getuigen waren: Jan Pieters Deinum, 35 jaar, Veldwachter, wonende te IJsbrechtum.
                                             Minze Jans Wijman, 40 jaar, Bode, wonende te IJsbrechtum.
                                             Jan Pieters Westra, 39 jaar, Veldwachter, wonende te Gauw.
                                             Bauke Wiebes Jonkmans, 46 jaar, Veldwachter, wonende te Oppenhuizen.
                   Overleden donderdag 15 maart 1860.

                   Uit dit huwelijk:

                   1   SYMEN MARTENS Hiemstra, geboren dinsdag 21 augustus 1832 te Wymbritseradeel.


                   2   DOEDTJE MARTENS Hiemstra, geboren dinsdag 10 september 1833 te Wymbritseradeel.


                   3   SYTZE MARTENS Hiemstra, geboren maandag 23 mei 1836 te Wymbritseradeel.


                   4   ROEL MARTENS Hiemstra, geboren dinsdag 25 juni 1839 “des avonds ten tien uren” te Idzega, gemeente Wymbritseradeel.
                        Aangever was: Marten Sytzes Hiemstra, 35 jaar, Boer, wonende te Idzega.
                        Getuigen waren: Feike Boschma, 29 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                                   Haaije Smidts, 24 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                        Overleden maandag 24 augustus 1891.
                        Op donderdag 26 november 1874 te Koudum gehuwd met ANTJE GERRITS Duiker.


                   5   ANTJE MARTENS Hiemstra, geboren woensdag 10 november 1841 “des namiddags ten vier ure”
                        te  Idzega, gemeente Wymbritseradeel.
                        Aangever was: Marten Sytzes Hiemstra, 38 jaar, Boer, wonende te Idzega.
                        Getuigen waren: Feike Boschma, 31 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                                   Haaije Smidts, 27 jaar, Klerk, wonende te Sneek


                  6   GERRITJE MARTENS Hiemstra, geboren dinsdag 16 april 1844 “des avonds ten negen uren”
                       te  Idzega, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Marten Sytzes Hiemstra, 40 jaar, Boer, wonende te Idzega.
                       Getuigen waren: Feike Boschma, 33 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                                   Thomas Hettes Bouman, 61 jaar, Veldwachter, wonende te Hommerts.


                  7   MARTEN MARTENS Hiemstra, geboren woensdag 27 november 1850   “des avonds ten vijf ure”
                       te Idzega, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Marten Sytzes Hiemstra, 47 jaar, Boer, wonende te Idzega.
                       Getuigen waren: Feike Boschma, 40 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                                  Minze Jans Wijman, 59 jaar, Bode, wonende te IJsbrechtum.
                       Op zondag 19 mei 1878 te Workum gehuwd met
PIETJE JACOBS Dijkstra, 23 jaar, dienstmeid,
                       geboren rond 1850 te Workum, wonende te Workum.
                       dochter van Jacob Baukes Dijkstra en Trijntje Baukes Visser van Workum.
                       Getuigen waren: Jan Oudeboon, 28 jaar, eerste klerk der Secretarie, wonende te Workum.
                                                  Karel Kristiaan Leemke, 48 jaar, Agent van politie, wonende te Workum.
                                                  Wigle Wigles de Boer, 48 jaar, Agent van politie, wonende te Workum.
                                                  Tiemen Runia, 54 jaar, Stadsbode, wonende te Workum.XI –m          YEKE ROELOFS Abma, Dochter van ROELOF FREERKS Abma en DUTJE THOMAS Boersma ,
                   
geboren zondag 31 mei 1812 "namiddags een uur” te Witmarsum, gemeente Wonseradeel.
                   Op de akte wordt de naam Abbema nog genoemd.
                   Aangever was: Roelof Freerk Abbema, 33 jaar, Boer, wonende te Witmarsum.
                   Getuigen waren: Pieter Watzes Hidma, 58 jaar, Koopman, wonende te Witmarsum.
                                              Age Pieters Vellinga, 43 jaar, Kastelein, wonende te Witmarsum.
                   Overleden zaterdag 13 maart 1880
“des namiddags ten vier ure” te Bolsward, 67 jaar, gehuwd.
                   Aangevers waren: Tjeerd Bijlsma, 66 jaar, Scheepstimmerman, wonende te Bolsward.
                                                 Johannes van Dijk, 34 jaar, Klerk der Secretarie, wonende te Bolsward.
                   Op zondag 17 februari 1839 te IJlst gehuwd met TJEERD GERRITS Bijlsma, 25 jaar,
                   geboren maandag 17 mei 1813 te Ypecolsga, gemeente Wymbritseradeel.
                   
Getuigen waren: Willem Brandsma, 41 jaar, Politiebeambte, wonende te IJlst.
                                              Cornelis Jans Visser, 65 jaar, Politiebeambte, wonende te IJlst.
                                              Douwe Annes Zondervan, 53 jaar, Timmergezel, wonende te IJlst.
                                              Hessel Sybes Katsma, 38 jaar, Koopmansknecht, wonende te IJlst.
                  Zoon van Gerrit Jans Bijlsma, Arbeider en Antje Tjeerds de Boer.
                  Zowel de Bruid als haar vader tekenen met Abbema.  Beroep: Scheepstimmerknecht.
                  Heeft voldaan aan de Nationale Militie, tevens een consent van den Heere Majoor,
                  Commanderende het Bataillon artillerie transport trein.     
                  
 Verhuizen rond 1845 van IJlst naar Sloten

                  
 Uit dit huwelijk:


                  1   ROELOF TJEERDS Bijlsma, geboren zaterdag 11 mei 1839 “des avonds ten zeven uren” te IJ
lst.
           
            Aangever was: Tjeerd Gerrits Bijlsma, 25 jaar, Scheepstimmerknecht, wonende te IJlst.
                       Getuigen waren: Pieter Annes Wytzes, 36 jaar, Mastmaker, wonende te IJlst.
                                                  Sytze Tjeerds van der Zee, 41 jaar, Winkelier, wonende te IJlst
.
                       Op zaterdag 12 mei 1866 te Wymbritseradeel gehuwd met ANTJE Weyma.
                       ten tijde van zijn tweede huwelijk, Boerenarbeider.
                       Op maandag 12 december 1872 te IJlst gehuwd met BAUKJEN LUITSENS Nijdam, 34 jaar,
                       Geboren rond 1838 te IJlst.
                       
Getuigen waren: Cornelis Jacobus Weyman, 35 jaar, Politieagent, wonende te IJlst.
                                                  Arjen Jaarsma, 64 jaar, Slagter, wonende te IJlst.
                                                  Simke Tielstra, 49 jaar, Kleermaker, wonende te IJlst.
                                                  Douwe Groenveld, 29 jaar, Brieven gaarder, wonende te IJlst.
                       dochter van Luitsen Cornelis Nijdam en Jetske Symens Ferff, beiden overleden


                  2   GERRIT TJEERDS Bijlsma, geboren
vrijdag 2 oktober 1840  “des voormiddags ten negen ure” te IJlst.
                       Aangever was: Tjeerd Gerrits Bijlsma, 27 jaar, Scheepstimmerknecht, wonende te IJlst.
                       Getuigen waren: Jentje Jans Buma, 45 jaar, Slager wonende te IJlst.
                                                  Marten Gerrits Zandstra, 45 jaar, Inlandsche Kramer, wonende te IJlst.
                       Op zaterdag 27 mei  1871 te gemeente Franekeradeel gehuwd met PIETJE JANS Steensma, 25 jaar,
                       Geboren rond 1846 te Midlum, dochter van Jan Tjallings Steensma en Douwtje Gerrits Tichelaar.


                  3   FREERK TJEERDS Bijlsma, geboren dinsdag 5 april 1842
“des avonds ten vijf ure”te IJlst.
                       Aangever was: Tjeerd Gerrits Bijlsma, 27 jaar, Scheepstimmerknecht, wonende te IJlst.
                       Getuigen waren: Rijkel Symens Buitenhoff, 66 jaar, Boer, wonende te IJlst.
                                                  Sjoerd Gerbens de Jong, 48 jaar, Scheepstimmerknecht, wonende te IJlst.
                       Overleden woensdag 20 mei 1846
“des avonds ten half twaalf ure” in de huizinge nummer 58 te Sloten, 4 jaar oud.
                       Aangevers waren: Jacob Bomvermoolen, 53 jaar, Oproeper bij openbare verkoping.
                                                     
Aldert Sybrants Huisman, 57 jaar, Timmerman, beide wonende te Sloten.


                  4   ANTJE TJEERDS Bijlsma, geboren dinsdag 14 november
1843 “des avonds ten tien uren” te IJlst.
                      Aangever was: Tjeerd Gerrits Bijlsma, 30 jaar, Scheepstimmerknecht, wonende te IJlst.
                      Getuigen waren: Tjerk Jurgens Bakker, 40 jaar, Mastmakker, wonende te IJlst.
                      Hessel Sykes Katsma, 43 jaar, Koopmansknecht, wonende te IJlst


                  5   AUKE TJEERDS Bijlsma, geboren dinsdag 18 november 1845 “des namiddags ten twee uren”
                       in de huizinge met nummer 58 te Sloten.
                       Aangever was: Tjeerd Gerrits Bijlsma, 32 jaar, Scheepstimmerknecht, wonende te Sloten.
                       Getuigen waren: Harmen Luppes van der Veen, 58 jaar, Scheepstimmermansknecht.
                                                  Hendrik Klazes van der Wijk, 38 jaar, Scheepstimmermansknecht.
                                                  Beide wonende te Sloten.
                       Beroep: Dagloner.
                       Op vrijdag 27 november 1874 te Bovenkarspel gehuwd met MAARTJE JANS Bakker, 23 jaar,
                       Geboren rond 1851 te Bovenkarspel. Dochter van Jan bakker en Aagje Verkinderen.


                  6   DOETJE TJEERDS Bijlsma, geboren zaterdag 4 mei 1850 “des morgen vroeg ten vijf ure”
                       In de huizinge gekwoteerd te Sloten met nummer 58.
                       Aangever was: Tjeerd Gerrits Bijlsma, 36 jaar, Scheepstimmerknecht, wonende te Sloten.
                       Getuigen waren: Jacob Bom Vermooten, 57 jaar, Oproeper, wonende te Sloten.
                                                  Sipke Idzes de Jong, 50 jaar, Agent van Politie, wonende te Sloten.
                      Overleden zondag 6 oktober 1850 te Sloten.


                  7   DUTTJE TJEERDS Bijlsma, geboren donderdag 24 augustus 1854 te Sneek.
                       Overleden maandag 2 juni 1930 te Bolsward.

XI –n           
THOMAS ROELOFS Abma, Zoon van ROELOF FREERKS Abma en DUTJE THOMAS Boersma,
                   geboren 16 maart 1814 "s'vonds ten elf uren" te Witmarsum, gemeente Wonseradeel.
                   Aangever was Roel Freerks Abbema, 37 jaar, Boer, wonende te Witmarsum.
                   Getuigen waren: Feike Paulus Aukema, 66 jaar, Bode wonende te Witmarsum.
                                              Age Pieters Vellenga, 45 jaar, Castelein, wonende te Witmarsum.
                   Overleden vrijdag 13 augustus 1909 “des voormiddags ten tien ure” te Molkwerum,
                   gemeente Hemelumer Oldeferd,  95 jaar oud, gehuwd.
                   Aangevers waren: Yntje Sikkes, 52 jaar, Veehouder, wonende te Molkwerum.
                                                 Rients Huitema, 56 jaar, veehouder, wonende te Molkwerum.
                   Begraven te Koudum, bij de kerk. Beroep: ten tijde van zijn huwelijk Boerenknecht,
                   Later Veehouder te Hennaard, Nijega, Koudum, en Molkwerum.
                   Op zondag 27 februari 1841 te Wommels gehuwd met PIETJE ANNES Boschma, 22 jaar,
                   geboren zondag 13 september 1818 te Hennaard.  Bruidegom en vader vermeld als Abbema.
                   Dochter van Anne Jans Boschma en Ruurtje Ruurds Feytsma.
                   Getuigen waren: Egbert gatzes Struiksma, 72 jaar, Politiedienaar, wonende te Wommels.
                                              Gosling Hylges Hiemstra, 53 jaar, Politiedienaar, wonende te Wommels.
                                              Sybolt Takeles Riemersma, 44 jaar, Politiedienaar, wonende te Wommels.
                                              Ulke Klazes Noordenbos, 22 jaar, Koopman, wonende te Wommels.
                   Overleden donderdag 2 november 1909 te Molkwerum, 91 jaar oud. Begraven te Koudum, bij de kerk.
                   In de herfst van 1885 is door blikseminslag de  boerderij afgebrand, deze was eigendom van
                   Sufriedus Kramer, en werd door Thomas en Pietje gepacht.
                   Na aanbesteding mochten Jan en Sybren de Jong de boerderij weer opbouwen voor F 6666,=.                     

                   Uit dit huwelijk:

                   1   ROEL THOMAS Abma, geboren 16 november 1842 te Hennaard, gemeente Hennaarderadeel.
                        Volgt onder XII –l.

                   2   YTTJE THOMAS Abma, geboren rond 1844 te Hennaard, gemeente Hennaarderadeel. Volgt onder XII –m.


                   3   DOEDJE THOMAS Abma, geboren 14 september 1845 te Hennaard, gemeente Hennaarderadeel. Volgt onder XII –n.


                   4   ANNE THOMAS Abma, geboren 5 februari 1848 te Hennaard, gemeente Hennaarderadeel.Volgt onder XII –o.


                   5   RUURDTJE THOMAS Abma, geboren 3 november 1850 te Hennaarderadeel. Volgt onder XII –p.


                   6   YTTJE THOMAS Abma, geboren 3 september 1853 Nijega, gemeente Hemelumer Oldeferd. Volgt onder XII –q.


                   7   RUURD THOMAS Abma, geboren 25 februari 1856 te Nijega, gemeente Hemelumer Oldeferd. Volgt onder XII –r.


                   8   TRIJNTJE THOMAS Abma, geboren 31 mei 1860 te Koudum. gemeente Hemelumer Oldeferd. Volgt onder XII –s.


                   9   FREERK THOMAS Abma, geboren 31 mei 1860 te Koudum. gemeente Hemelumer Oldeferd. Volgt onder XII –t.

     10   TRIJNTJE THOMAS Abma, geboren 12 november 1861 te Koudum. gemeente Hemelumer Oldeferd. Volgt onder XII –u.XI –o           HARING ROELOFS Abma, zoon van ROELOF FREERKS Abbema en DUTJE THOMAS Boersma,
                   geboren 22 oktober 1816 “s’morgens een uur” te Witmarsum, gemeente Wonseradeel.
                   Aangever was: Roelof Freerks Abbema, 38 jaar, Boer, wonende te Witmarsum.
                   Getuigen waren: Ruurd de Jong, 25 jaar, Klerk der Secretarie van Wonseradeel, wonende te Bolsward.
                                      Symen Pieters Bakker, 41 jaar, Bode, wonende te Arum.
                   Roelof Freerks ondertekend de akte zelf met “Abema”.
                   Overleden 3 januari 1820 “des morgens ten vijf uren” in de wijk W, nummer 25,
                    te Witmarsum, gemeente Wonseradeel, 3 jaar oud. In de akte als Abbema.
                   Aangevers waren: Roel Freerks Abbema, 42 jaar, Boer, wonende te Witmarsum.
                                                Oene Cornelis Tadema, 29 jaar, Timmerknecht, wonende te WitmarsumXI –p          AUKE ROELOFS Abma, Zoon van ROELOF FREERKS Abbema en DUTJE THOMAS Boersma ,
                  
geboren vrijdag 29 januari 1819 ”s’morgens twee uur" te Witmarsum.
                  Op de akte stond eerst JAN, maar is doorgehaald en veranderd in AUKE.
                  Aangever was Roel Freerks Abbema, 41 jaar, Boer, wonende te Witmarsum.
                  Getuigen waren: Rinse Klazes Andela, 21 jaar, Arbeider, wonende te Witmarsum.
                                             Jan Alberts Dijkstra, 31 jaar, Kooltje? (niet leesbaar), wonende te Witmarsum.
                  Roelof ondertekend met Abema.
                  In juli 1855 verkopen ze de boerderij in Koudum en verhuizen in mei 1856 naar Het Heidenschap.
                  Uit de LC van 22 juni 1855:
                  “                             PUBLIEKE VERKOOPING
                                       Van eene uitmuntende Zathe en Landen
                                                           Te Koudum
                  De Notaris K. de JONG Rz., te Wommels, zal, ten verzoeke van deszelfs ambtgenoot
                  Den Heer G.S. ZIJLSTRA te Heeg, publiek, tegen genot van strijk- en verhooggelden,
                  Presenteren te verkoopen:
                  Eene uitmuntende ZATHE en LANDEN, met promte HUIZINGE, SCHUREN, HORNLEGER,
                  HIEMINGE, VARKENSHOK en WATERMOLEN c.a., staande en gelegen op Weste te
                  Koudum, bewoond en gebruikt wordende door Auke Roelofs Abbema, groot naar kadastrale
                  meting in het geheel 31 bunder 12 roede 48 el, waaronder een perceeltje Bouwland,
                  ter grootte van 37½ roede en overigens Weid- en Hooilanden, en zulks in 9 perceelen met
                  regt van zamenvoeging.
                  Te aanvaarden: de Weid- en Hooilanden St. Petri, de Huizinge 12 mei en het bouwland
                  na het rispen der vrucht, alles in 1856.
                  Wie gading maken komen Maandag 16 juli 1855, ’s namiddags 2 uur, ten huize van de
                  Weduwe Pier Schurer te Koudum. Bij de provisionele toewijzing, zijnde inmiddels
                  Verkoopboekjes en inlichtingen te bekomen bij genoemde Notarissen”

                  Overleden donderdag 24 maart 1881 “des avonds ten half acht ure" op de boerderij ten noorden van het Hofmeer te Brandeburen
                  ( bij  Het Heidenschap, vlak bij De Fluessen), 63 jaar.
                  Aangevers waren: Jacob Dijkstra, 62 jaar, Arbeider, wonende te Workum.
                                               Ulbe van Dijk, 55 jaar, landbouwer, wonende te Workum.
                  Heeft zichzelf te kort gedaan. Beroep was: Landbouwer.
                  Uit de LC van 29 maart 1881:
                  “gaven wij tot onze diepe droefheid den 15 dezer kennis van het overlijden onzer
                   waarde Moeder, heden avond ten 7½ ure behaagde het den Almachtige God door
                   den dood van ons weg te nemen onzen waarden behuwdvader AUKE ROELOFS ABMA,
                   na een langdurige  ongesteldheid van ruim 63 jaren.
                   Met geduld en stille onderwerping aan den wil van Zijnen Hemelsche Vader, droeg hij
                   zijn lijden.
                   De Heere schenke ons allen de kracht om met Christelijke gelatenheid in Zijnen H. wil
                   te berusten.
                             Heidenschap, 24 maart 1881.
                                                              T.K. CONRADI, Executeur-testamentair”

                  
Uit de LC van 2 mei 1881:
                  “          BOEREBOELGOED
                   In het Heidenschap onder Workum.
                                  DEN 9 MEI 1881,
                   De Notaris K. Tjebbes te Workum zal, ten verzoeke van de n Heer J. Deinum aldaar,  
                   en van de Erfgenamen van A.R. Abma, ten zijnen sterfhuis, op maandag 9 mei 1881,
                   des voormiddags ten 9 uur, publiek, bij boelgoed, verkoopen,
                      Een best en gezond BESLAG VEE, bestaande uit 51 hoornbeesten, als; 39 melk en kalve
                   koeijen, 1 stier, 11 hokkelingen, 15 kalveren, 4 paarden, waaronder 1 vole merrie en een
                   ruin paard, mak en in alle tuig bereden.
                      BOEREREEUW en GEREEDSCHAPPEN, als; 1 kapwagen, 1 kleedwagen, 1 chais,
                   5 hooiwagens, 1 koperen kaasketel, 42 koperen aden, koperen en houten emmers,
                   karn met toebehoren,  1 kaasketel, 1 handketel, melk-en kaasvaten, kaaspers, boter –en
                   brokaad, koemolen, tieme, schalen en gewigten, bindt –ladder, gereiden, hoofdstellen en
                   verder paardetuig, harken, vorken,  schuppen, grijpen, enz., booitsen, tonnen,  kruiwagen,
                   kret en planken.
                   Voorts eenig HOOI en STROO, gerookt SPEK en VLEESCH.
                   MEUBELEN EN HUISRADEN, als; 1 kabinet, 1 secretaire, klokken, tafels, stoelen,
                   Bedden met toebehoren, theestoven en ketels, serviezen, porselein, glas, tin, blik, ijzer en
                  
Aardewerk, en hetgeen verder tot een completen Boere- inboedel behoort."

                  
Uit de LC van 21 juli 1881:
                   “                                  Publieke verkoping
                                                    Van eene vruchtbaren
                                                   ZATHE en WEILANDEN,
                                                         Eenige perceelen
                                                  Weiland en twee woningen,
                                                 Aan elkander gelegen onder
                                                     het behoor van Workum.
                    De Notaris K. Tjebbes zal op vrijdagen 29 julij en 12 augustus 1881, telkens ten nademiddags
                    Om 3 uur, provisioneel in de Wijnberg, en finaal in Zeeburg, beide aldaar, publiek veilen
                    En verkopen:
                    A: eene zeer vruchtbare Zathe en landen, met huizinge en schuur, gekwoteerd letter G, nr165,
                    Wagenhok, Hieminge, Hovinge en beste weilanden, staande en gelegen in het Heidenschap
                    onder het behoor van Workum, bekend ten kadaster den gemeente in sectie D nos. 424,
                    87, 88, 91, 92, 93 en 94, tezamen groot 19 hectaren, 48 aren 30 centiaren (53 pondem.),
                    Belast ten floreen kohier van Koudum op nummer, op no. 128 van 8 stuivers, van Harich
                    Met 4 floreen 4 stuivers en van Workum op nos. 479 en 481, met 12 pondmaten, 4 einse,
                    4 penningen, 9  voet floreen, laatst bewoond geweest door A.R. Abma, doende thans aan
                    Huur F 2240. en zulks in 6 percelen met regt van samenvoeging.
                    B. Eenige percelen WEILAND met twee WONINGEN, gelegen onmiddellijk aan de
                    voorgeschreven Zathe en landen onder Workum, bekend ten kadaster van die gemeente
                    sectie D nos. 77, 371, 366 en 483, groot 6 hectare 26 are 20 centiare (17 Pondem.)
                    belast ten floreen kohiere van Workum, op no. 481 met 1 pondemaat, 4 einse, van Oudega
                    op no. 49 met 2 floreen, 4 penningen, en van Harich op no. 132 met 9 stuivers floreen.
                    Laatst in gebruik geweest bij den eigenaar wijlen A.R. Abma en zulks in 7 percelen met
                    het regt van samenvoegen.
                    Te aanvaarden: perceel A 1 en B 2 en 4  op 12 mei en de overige percelen op 5 maart 1882.
                    De verkoopconditiën, inzage van den eigendomsbewijzen en boekjes met kaart zijn te
                    
bekomen ten kantore van den Notaris.

                  Op donderdag 20 mei 1847 gehuwd met NEELTJE GERRITS Gerritsen, geboren 11 juli  1803 te Nijega.
                  Overleden dinsdag 15 maart 1881 te Het Heidenschap.
                  Dochter van Gerrit Doekeles Gerritsen, boer (*rond 1776 - † 14-04-1841, Nijega)
                  en Woltsje Gerlofs Hospes (*21-12-1776 - † 18-04-1837,Nijega)
                  Kreeg haar eerste kind toen ze 15 jaar oud was.

                  Weduwe van Feite Fokkes Hofman.(*31-01-1797 - † 26-04-1846,Koudum) Had hierbij 11 kinderen.
                  
1  FOKKE FEITES Hofman, geboren 14 november 1818 te Workum.
                      Overleden 13 maart 1849 te Wymbritseradeel, 21 jaar, ongehuwd.
                  2  GERRIT FEITES Hofman, geboren 20 december 1820 te gemeente Hemelumer Oldeferd.
                      Overleden 14 juni 1888 te Leeuwarderadeel, 68 jaar oud.
                  3  WOLTJE FEITES Hofman, geboren 8 september 1822 te gemeente Hemelumer Oldeferd.
                      Overleden 18 november 1880 te gemeente Hemelumer Oldeferd, 57 jaar, gehuwd.
                  4  SYBOLT FEITES Hofman, geboren 25 januari 1825 te gemeente Hemelumer Oldeferd.
                      Overleden 19 februari 1827 te gemeente Hemelumer Oldeferd, 2 jaar oud.
                  5  ANTJE FEITES Hofman, geboren 25 november 1826 te gemeente Hemelumer Oldeferd.
                      Overleden 19 november 1844 te gemeente Hemelumer Oldeferd, 18 jaar oud.
                  6  FOU FEITES Hofman, geboren 16 oktober 1828 te gemeente Hemelumer Oldeferd.
                      Overleden 30 september 1897 te Gaasterland 68 jaar oud, gehuwd.
                  7  SYBOLT FEITES Hofman, geboren 3 mei 1831 te gemeente Hemelumer Oldeferd.
                      Overleden 19 februari 1827, te gemeente Hemelumer Oldeferd, 2 jaar oud.
                  8  FERDOU FEITES Hofman, geboren 24 januari 1834 te gemeente Hemelumer Oldeferd.
                      Overleden 2 juni 1848 te gemeente Hemelumer Oldeferd, 15 jaar oud.
                  9  GERKE FEITES Hofman, geboren 22 april 1838 te gemeente Hemelumer Oldeferd
                      Uit de LC van 19 maart 1871:
                      “                                 Eenige Kennisgeving
                       Heden overleed zacht en kalm, ons geliefde zoon GERKE FEITES HOFMAN, in den
                       Ouderdom van circa drie en dertig jaren.
                               Heidenschap, onder Workum, 11 maart 1871.
                                                                                           A.R. Abma
                                                                                           N.G. Gerritsen.”
                10  SYTSKE FEITES Hofman, geboren 5 februari 1836 te gemeente Hemelumer Oldeferd.
                      Overleden 5 november 1859 te Workum, 23 jaar oud, gehuwd.
                11  FOKKE FEITES Hofman, geboren 25 augustus 1841 te gemeente Hemelumer Oldeferd
                      Overleden 28 februari 1904 te Lemsterland, 62 jaar oud, gehuwd.

                   Uit de LC van 22 maart 1881:
                   “Het behaagde den Heere heden morgen voor de eeuwigheid op te roepen mijne geliefde
                    Echtgenoot en der kinderen zorgzame moeder NEELTJE GERRITS GERRITSEN.
                    Vroeger 28 jaar gehuwd geweest zijnde met F . S. Hofman, was ze mij eene reeks van
                    Bijna 34 jaren eene trouwe gade.
                    Zij overleed zacht en kalm, na een langdurig doch geduldig lijden, in den ouderdom van
                    bijna 78 jaren. Treurende over haar verlies hopen we in ’s Heeren wil te berusten.
                                   Heidenschap, 15 maart 1881.
                                                           AUKE R. ABMA.
                                                Mede namens Kinderen en Behuwdkinderen.

                  Uit “De Oerpolder” van Hylke Speerstra: ´Toen Neeltsje Gerrits Gerritsen op 13 maart van het crisisjaar 1881,
                  zevenenzeventig jaar oud, in het Heidenschap overleed,had ze behalve haar eerste man Feite, zeven van haar elf
                  kinderen, een schoonzoon, een Schoondochter en negen kleinkinderen naar het kerkhof gebracht.
                  Haar man Feite was al In 1846 gestorven. Het waren tijden van cholera, tbc, malariakoortsen, veeziekten, droge

                  Zomers en muizenplagen. Aan haar sterfbed zat Auke Roels Abma, haar vijftien jaar Jongere tweede echtgenoot.
                  ‘nu ben ik mijn laatste anker kwijt’ moet hij gezegd hebben toen ze de laatste adem uitblies.
                  Zonder haar kon Auke het leven niet meer aan. Twee weken na Neeltjes dood pleegde hij
                  Zelfmoord door zich in de regenput te verdrinken”.    
         
                  
Om precies te zijn 9 dagen na de dood van Neeltje.
                  Hij werd hier uitgehaald door schipper en winkelman Age Ottes Feenstra uit het Heidenschap.XI –q           TRIJNTJE ROELOFS Abma, Dochter van ROELOF FREERKS Abma en DUTJE THOMAS Boersma ,
                   
geboren 28 oktober 1820 “des namiddags ten twee ure” te Idzenga, gemeente Wymbritseradeel.
                   Aangever was: Roel Freerks Abma, 43 jaar, Boer, wonende te Idzenga.
                   Staat op de akte genoemd als Abma, maar ondertekend met Abema.
                   Getuigen waren: Sietze Anches du Riet, 46 jaar, Politiedienaar, wonende te Heeg.
                                              Douwe Romkes Wynia, 46 jaar, Politiedienaar, wonende te Oudega
                   Ten tijde van haar huwelijk: Dienstmeid wonende te Parrega.
                   Overleden 28 juli 1909 “des namiddags ten vijf ure” te Bolsward, 88 jaar oud, reeds weduwe.
                   Aangevers waren: Evert Nawijn, 57 jaar, Aanspreker, wonende te Bolsward.
                                                 Jan Falkena, 74 jaar, Stadsbode, wonende te Bolsward.
                   Op 28 juni 1845 te Witmarsum, gemeente Wonseradeel gehuwd me
TJIPKE IJBRANDS van Goslinga,
                   
38 jaar, geboren rond 1806 te Lutkewierum. Boer,  wonende te Parrega.
                   Weduwnaar Gatske Taekles Koopmans. (*rond1818 - † 11-4-1846)
                   Zoon van IJsbrands Jans van Goslinga, boer, en Claaske Tjepkes Okkma, wonende te Lutkewierum.
                   Getuigen waren: Bauk Falkena, 25 jaar, Klerk der Secretarie dezer Grietenij.
                                              Symen Pieters bakker, 27 jaar, Winkelier.
                                              Willem Pieters Bakker, 50 jaar, Veldwachter dezer Grietenij.
                                             Johannes Leenderts Rosier, 47 jaar,Veldwachter, wonende te Burgwerd.
                   Overleden 5 november 1880 te Parrega.
                   Uit de LC van 9 november 1880:
                    “heden overleed mijn geliefde echtgenoot en der kinderen zorgdragende vader
                     TJIPKE IJ van GOSLINGA, in den ouderdom van 73 jaren en 4 maanden.
                                  Parrega, 5 november 1880.
                                                           T.R. Abma
                                                           Wed. T. IJ. van Goslinga, en
                                                           KINDEREN.”


                  Had uit het eerste huwelijk 1 kind:

                  1  DIRK TJIPKES van Goslinga, geboren 13 februari 1835 te Wonseradeel.
                      Overleden 17 mei 1860 te Parrega.
                      Uit de LC van 22 mei 1860
                      “Heden overleed, aan de gevolgen eener hersen-ontsteking, onze dierbare Zoon en

                       Behuwdzoon DIRK, in den nog bloeijenden leeftijd van ruim 25 jaren.
                       Diep treft ons en zijne broeders en zusters deze slag, maar het geloof, dat Gods doen
                       altijd wijs en goed en vaderlijk is, lenigt eenigzins onze smart.
                       Langs dezen weg geven wij hiervan kennis aan bloedverwanten en vrienden.
                                Parrega,                                                    T.IJ. van GOSLINGA.
                                   Den 17 mei 1860.                                   T.R. ABMA”

                  Uit dit huwelijk:

                  1   ROEL TJIPKES van Goslinga, geboren 19 mei 1847 “des avonds ten negen ure” te Parraga, gemeente Wonseradeel.
                       Aangever was: Tjipke IJsbrands van Goslinga, 39 jaar, Boer, wonende te Parraga.
                       Getuigen waren: Bauke Falkena, 27 jaar, Klerk der Secretarie, wonende te Bolsward.
                                                  Willem Piers Bakker, 51 jaar, Veldwachter, wonende te Bolsward.
                       Overleden 24 januari 1924 te Wonseradeel, 75 jaar oud, weduwnaar.
                       Op 29 mei 1875 te Wonseradeel gehuwd met MEINSKJEN GATZES Feenstra.
                       Geboren 15 januari 1849 te Wonseradeel.
                       Dochter van Gatze Johannes Feenstra en Hittje Sjoerds Poelstra.
                       Overleden 16 maart 1921 te Wonseradeel, 72 jaar oud.
                       Uit dit huwelijk: TRIJNTJE ROELS van Goslinga, geboren 24 november 1876 te Wonseradeel.
                                               HITTJE ROELS van Goslinga, geboren 31 december 1878 te Wonseradeel.
                                               GATZE ROELS van Goslinga, geboren 12 oktober 1881 te Wonseradeel.
                                               TAETSKE ROELS van Goslinga, geboren 21 februari 1884 te Wonseradeel.

                  2   JAN TJIPKES van Goslinga, geboren 5 februari 1849 “des middags ten twaalf ure”
                      
in het huis te Parraga met Letter P, nummer 6, gemeente Wonseradeel
                       Aangever was: Hendrikus Antonius van Ringh, 48 jaar, Heel en Vroedmeester, wonende te Bolsward.
                       In plaats van de vader: “zijnde deze uit oorzaak van ziekte verhinderd”
                       Getuigen waren: Bauke Falkena, 28 jaar, Klerk der Secretarie, wonende te Bolsward.
                                                  Willem Piers Bakker, 52 jaar, Veldwachter, wonende te Bolsward.


                  3   DOEDE TJIPKES Goslinga, geboren 24 maart 1850 “des avonds ten half tien ure” te Parraga, gemeente Wonseradeel.
                       Aangever was: Tjipke IJsbrands van Goslinga, 42 jaar, Boer, wonende te Parraga.
                       Getuigen waren: Bauke Falkena, 30 jaar, Klerk der Secretarie, wonende te Bolsward.
                                                  Willem Piers Bakker, 54 jaar, Veldwachter, wonende te Bolsward.
                       Overleden 27 mei 1929 te Bolsward, 79 jaar oud.
                       Op 1 april 1876 te Wonseradeel gehuwd met HYKE Rollema,geboren 13 januari 1851
                       te Wymbritseradeel. Overleden 24 oktober 1932 te Bolsward, 81 jaar oud.
                       Dochter van Sybren Durks Rollema en Willemke Klazes Bosma
                       Uit dit huwelijk: TRIJNTJE DOEDES van Goslinga, geboren 8 april 1877 te Gaast.
                                               WILLEMKE DOEDES van Goslinga, geboren rond 1878 te Gaast.
                                               TJEPKE DOEDES van Goslinga, geboren 18 februari 1881 te Wonseradeel.
                                               TEATSKE DOEDES van Goslinga, geboren 13 juli 1883 te Wonseradeel.
                                               SYBREN DOEDES van Goslinga, geboren 20 september 1885 te Wonseradeel.
                                               ANKE DOEDES van Goslinga, geboren 24 april 187 te Wonseradeel.
                                               SYBREN DOEDES van Goslinga, geboren 21 juni 1889 te Wonseradeel.
                                               SIEBRIG DOEDES van Goslinga, geboren 22 maart 1891 te Wonseradeel.
                                               FROUKJEN DOEDES van Goslinga, geboren 4 februari 1894 te Wonseradeel.
 

                   4   TEATSKE TJIPKES van Goslinga, geboren 17 april 1852 “des avonds ten half twaalf ure” te Parraga, gemeente Wonseradeel.
                        Aangever was: Tjipke IJsbrands van Goslinga, 44 jaar, Boer, wonende te Parraga.
                        Getuigen waren: Bauke Falkena, 32 jaar, Klerk der Secretarie, wonende te Bolsward.
                                                   Willem Piers Bakker, 56 jaar, Veldwachter, wonende te Bolsward

                   5   JAN TJIPKES van Goslinga, geboren 18 september 1854 “des avonds ten half elf ure”
                        in het huis te Parraga met Letter P, nummer 6, te Parraga, gemeente Wonseradeel.
                        Aangever was: Hendrikus Antonius van Ringh, 53 jaar, Genees, Heel en Vroedmeester, wonende te Bolsward.
                        In plaats van de vader: “zijnde deze uit oorzaak van ziekte verhinderd in persoon de  aangifte te doen”
                        Getuigen waren: Bauke Falkena, 34 jaar, Klerk der Secretarie, wonende te Bolsward.
                                                   Willem Piers Bakker, 58 jaar, Veldwachter, wonende te Bolsward.
                       Overleden 23 januari 1874.
                       Uit de LC van 27 januari 1874:
                       “Heden avond 6 uur overleed, na slechts eene ongesteldheid van slechts eenige uren,
                        Onze beminde zoon JAN, in den bloeiende leeftijd van 19 jaren en 4 maanden.
                        Alhoewel diep bedroef, hopen wij in den wil van Hem, wiens doen wijsheid is, te berusten.
                                   Parraga, den 23 januari 1874.
                                                                    T. IJ. Van GOSLINGA.
                                                                    F.R. ABMA”.

                  6   FREERK TJIPKES van Goslinga,  geboren 6 maart 1856 “des middags ten twaalf ure” te Parraga, gemeente Wonseradeel.
                       Aangever was: Hendrikus Antonius van Ringh, 55 jaar, Heel en Vroedmeester, wonende te Bolsward.
                       In plaats van de vader: “zijnde deze uit oorzaak van ongesteldheid verhinderd in persoon de aangifte te doen”
                       Getuigen waren: Bauke Falkena, 35 jaar, Klerk der Secretarie, wonende te Bolsward.
                                                  Willem Piers Bakker, 60 jaar, Veldwachter, wonende te Bolsward

                  7   PIER TJIPKES van Goslinga, geboren 10 oktober 1858 “des morgens ten half tien ure” te Parraga, gemeente Wonseradeel.
                       Aangever was: Hendrikus Antonius van Ringh, 57 jaar, Heel en Vroedmeester, wonende te Bolsward.
                       In plaats van de vader: “zijnde deze uit oorzaak van ongesteldheid verhinderd in persoon de aangifte te doen”
                       Getuigen waren: Bauke Falkena, 38 jaar, Klerk der Secretarie, wonende te Bolsward.
                                                  Willem Piers Bakker, 63 jaar, Veldwachter, wonende te BolswardXI –r           HARING ROELOFS Abma, Dochter van ROELOF FREERKS Abma en DUTJE THOMAS Boersma ,
                   
geboren woensdag 22 januari 1823 “des morgens ten zes ure” te Idzega, gemeente Wymbritseradeel.
                   Aangever was: Roel Freerks Abma, 46 jaar, Boer, wonende te Idzega.
                   Getuigen waren: Jan Pieters Hendriks, 21 jaar, Boerenknecht, wonende te Idzega.
                                              Arjen Jacobs van Ruis, 21 Arbeider, wonende te Idzega.
                   In de akte ingeschreven als Abma, Roelof ondertekend met Abema
                   ten tijde van zijn huwelijk: Boerenknecht wonende te Nijega.
                   Overleden 21 juli 1898 “des namiddags ten half vier ure” binnen deze gemeente (Workum), 75 jaar oud, weduwnaar.
                   Aangevers waren: Fokke Grasman, 63 jaar, Koopman, wonende te Workum.
                                                Simon Grasman, 40 jaar, Werkman, wonende te Workum.
                   Uit de LC van 25 juli 1898:
                   “Heden middag om 3½ uur overleed zacht en kalm, door een toenemend verval van krachten,
                     onze geliefde vader en grootvader HARING R. ABMA,  Wedn van Wiepkjen S Attema,
                     in den  ouderdom van 75 jaren en 6 maanden.
                     Zwaar valt ons dit verlies, doch wij wensen in den wil des Heere te berusten.
                             Workum(Heidenschap), 21juli 1898.
                                                     MARTEN HIJLKEMA
                                                          DOETJE ABMA.”

                   Op woensdag 3 november 1852 te Koudum, gemeente Hemelumer Oldeferd
                   gehuwd met  WYPKJEN SYMENS Attema, 39 jaar, geboren donderdag 12 november 1812 te Gaastmeer.
                   Weduwe van Doekle Gerrits Gerritzen.(*21-08-1807 - † 14-09-1849)
                   Een broer van Neeltje Gerrits Gerritzen,die 5 jaar eerder gehuwd was met Haring zijn broer Auke Roelofs Abma. 
                   Dochter van Symen Doekles Attema en Bregtje Lutjens de Jong. Beroep: Boerin, wonende te Nijega.
                   Getuigen: Tjitte Romkes de Boer, 52 jaar, Veldwachter wonende te Koudum. 
                                    Andries Reins Quarré, 45 jaar, Veldwachter wonende te Koudum.
                                    Douwe Jans Molenaar, 24 jaar, verbouwerknecht, wonende te Koudum.
                                    Taeke Plantinga, 40 jaar zonder beroep. Wonende te Koudum.
                   Overleden maandag 24 mei 1886 te gemeente Hemelumer Oldeferd en Noordwolde.
                   Uit de LC van 27 mei 1886:
                   “Heden trof ons een gevoelige slag des levens, daar het den Vrijmachtigen God van
                    Leven en dood behaagde uit ons midden weg te nemen mijne dierbare Echtgenoot
                    en der kinderen zorgvolle moeder, WIEPKJE SIEMENS ATTEMA, in den ouderdom
                    van 73 jaren en ruim 6 maanden, waarvan ik bijna 34 jaren met haar lief en leed heb
                    gedeeld en zij mij een getrouwe gade was.
                     Alleen zij die de Overledene van nabij gekend hebben, kunnen eenigermate beseffen
                    wat wij in haar verliezen.
                      Dat haar sterven gewin moge zijn, is de hoop van ons allen.
                    Hoewel dankbaar zijnde voor haar langdurig bezit, zal haar ledige plaats ons nog lang
                    eene smartelijke herinnering achterlaten.
                          Heidenschap, onder Nijega, 24 mei 1886.
                                                H.R. Abma
                          Mede namens Kinderen en Behuwdkinderen.”.

                   Had uit haar eerdere huwelijk met Doekle Gerrits Gerritzen ten minste 7 kinderen:
 
                  1   GERRIT DOEKLES Gerritzen, geboren 20 november 1838 te Wymbritseradeel.
                       Op 19 februari 1855 staat deze advertentie in de LC:
                       “Heden werden wij in diepe rouw gedompeld door het overlijden van onzen beminden
                        Veel belovende oudsten zoon GERRIT DOEKELES Gerritsen, na eene korten ongesteldheid,
                        In den ouderdom van 16 jaren en 3 maanden. Zwaar treft ons ouderhart dezen slag,
                        Doch hopen dat God ons kracht zal schenken, om in Zijnen wijzen
                        en heiligen wil te Berusten”

                 
2   DOEKLE DOEKLES Gerritzen geboren 20 november 1838 te Wymbritseradeel.

                  3   SYMEN DOEKLES Gerritzen, geboren 16 maart 1841 te Wymbritseradeel.

                  4   SYTSE TJALKES DOEKLES Gerritzen, geboren 30 september 1842 te Wymbritseradeel.

                  5   BREGTJE DOEKLES Gerritzen, geboren 3 juni 1844 te Wymbritseradeel
                       Overleden 2 augustus 1917 te Workum 73 jaar oud.

                  6   WOLTJE DOEKLES Gerritzen, geboren 19 januari 1846 te Wymbritseradeel.
                       Overleden 19 juni 1869 te Het Heidenschap.
                       Uit de LC van 25 juni 1869:
                       “Het heeft den alwijzen God behaagd heden tot Zich te nemen onze geliefde dochter
                        WOLTJE DOEKELES GERRITSEN, in den nog jeugdigen leeftijd van 23 jaren
                        en 5 maanden. Alleen de eeuwige liefde van onzen Heer in Jezus Christus,
                        is in staat in onze diepe droefheid te troosten.
                          Heidenschap, den 19 junij 1869.                          H. Abma”

                  
7   JETJE HINKE DOEKLES Gerritzen, geboren 5 april 1848 te Wymbritseradeel.
                       Overleden 14 oktober 1825 te Sneek te Sneek, 77 jaar oud.

                  Uit dit huwelijk:

                  1   DOETJE HARINGS Abma, geboren 15 februari 1854 te Nijega, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XII –v.XI –s           GERRITJE RUURDS Abma, dochter van RUURD FREERKS Abma en HILTJE KLAZES Wiersma,
                   
geboren dinsdag 7 september 1802 te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                   Overleden zondag 15 april 1888 “des namiddags ten een ure” te Parraga, gemeente Wonseradeel, 85 jaar oud, weduwe.
                   In 1830 Boerinne te Oosthem.
                   Aangevers waren: Tjeerd Gratema, 42 jaar, Arbeider, wonende te Parraga.
                                                 Dooitze Smeeding, 27 jaar, Klerk, wonende te Witmarsum.
                   Uit de LC van 20 april 1888:
                   “In de hope des eeuwigen levens ontsliep heden middag zacht en kalm onze veel geliefde
                    Moeder GERRITJE ROELS ABMA, Weduwe van Ulbe Lolkes van Wieren, in den
                    Ouderdom van 85 jaren.
                                    Parrega, 15 april 1888.
                                                                     In aller naam,
                                                                     J.U. WIERSMA."

                   
Dit is natuurlijk een vreemde advertentie omdat het hier niet Gerritje Roels, maar Gerritje Ruurds betreft.

                   Op zaterdag 6 mei 1820 te Wymbritseradeel  gehuwd met ROEL GOSSES Damstra,
                   25 jaar, geboren rond 1795 te …..
                   Volgens het doopregister van de Hervormde kerk van Sint Johannesga.
                   Zoon van Gosse Roels Damstra, boer, en Hiltje Lippes, echtelieden, wonende te Oosthem.
                   Heeft aan de Nationale militie voldaan.
                   Getuigen waren: Dirk Hennies Koopmans, 59 jaar, Veldwachter, wonende te IJsbrechtum
                                              Sybe Jacobs Hoogstra, 28 jaar, Arbeider, wonende te IJsbrechtum.
                                              Thomas Ykes Bijkersma, 32 jaar, Schoenmaker, wonende te IJsbrechtum.
                                              Theunis Wibbes Jonkman, 40 jaar, Timmerman, wonende te IJsbrechtum.
                   Overleden maandag 19 april 1830 te Oosthem.

                   Uit dit huwelijk:


                   1   GOSSE ROELS Damstra, geboren 22 februari 1821 “des morgens ten drie ure” te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel.
                        Aangever was: Roel Gosses Damstra, 26 jaar, Boer, wonende te Oosthem.
                        Getuigen waren: Dirk Botes Jongsma, 37 jaar, Boer, wonende te Oosthem.
                                                   Uiltje Johannes Palsma, 58 jaar Boer, wonende te Oosthem.


                   2   HILTJE ROELS Damstra, geboren 14 maart 1823 “des avonds ten negen ure” te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel.
                        Aangever was : Roel Gosses Damstra, 26 jaar, Boer wonende te Oosthem.
                        Getuigen waren:Klaas Gosses Bosma, 56 jaar, Boer, wonende te Oosthem.
                                                  Klaas Gerkes Walinga, 27 jaar, Boerenknecht, wonende te Oosthem.


                   3   BAUKJE ROELS Damstra, geboren 1 januari 1825 “des morgens ten negen ure
" te Oosthem,  gemeente Wymbritseradeel.
                        Aangever was: Roel Gosses Damstra, 30 jaar, Boer, wonende te Oosthem.
                        Getuigen waren: Klaas Gosses Bosma, 58 jaar, Boer, wonende te Oosthem
                                                   Jan Martens Vierstra, 60 jaar, Boer, wonende te Oosthem.


                   4   BAUKJE ROELS Damstra, geboren 1 april 1829 “des morgens ten acht uren” te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel.
                        Aangever was: Roel Gosses Damstra, 34 jaar, Boer, wonende te Oosthem.
                        Getuigen waren: Jan Pieters Deinum, 32 jaar, Veldwachter, wonende te IJsbrechtum.
                                                   
Arnoldus Wassenbergh du Ried, 21 jaar, Klerk, wonende te Sneek.

                                

                   Op zaterdag 18 mei 1833 te Wymbritseradeel gehuwd met ULBE LOLKES van Wieren, 34 jaar,
                   Geboren woensdag 7 november 1798 te Heeg, gedoopt zondag 16 december 1798 te Heeg.
                   Boerenknecht, weduwnaar van Grietje Lieuwes Ypma, overleden 13 februari 1831 te Folsgare.
                   Zoon van Lolke Jacobs van Wieren († 10-02-1827), en Maike Ulbes († 18-07-1820).
                   Hij heeft aan de nationale Militie voldaan.
                   Getuigen waren: Hinze Jans Wijman, 41 jaar, Bode, wonende te IJsbrechtum.
                                              Jan Pieters Westra, 40 jaar, Veldwachter, wonende te Gauw.
                                              Pier Hyltjes van der Meer, 61 jaar, Arbeider, wonende te Oppenhuizen.
                                              Feike Boschma, 23 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                   Overleden 13 februari 1867 te Wymbritseradeel.

                   Uit dit huwelijk:

                   5   RUURD ULBES van Wieren, geboren 1 maart 1834 “des namiddags ten drie uren”
                        te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel.
                        Aangever was: Ulbe Lolkes van Wieren, 34 jaar, Boer, wonende te Oosthem.
                        Getuigen waren: Sipke Gabes Kooistra, 42 jaar, Boer, wonende te Folsgare.
                                                  Jan Lieuwes Ypma, 26 jaar, Arbeider, wonende te Nijland.


                   6   LOLKE ULBES van Wieren, geboren 12 december 1836 “des namiddags ten drie ure”
                        te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel.
                        Aangever was: Ulbe Lolkes van Wieren, 37 jaar, Boer, wonende te Oosthem.
                        Getuigen waren: Sikke Durks Heenstra, 30 jaar, Boer, wonende te Oosthem.
                                                   Bauke Jans van Dijk, 26 jaar, Boerenknecht, wonende te IJsbrechtum.


                   7   MAIKE ULBES van Wieren, geboren 20 april 1840 “des avonds ten acht uren“
                        te Oosthem, gemeente Wymbritseradeel.
                        Aangever was: Ulbe Lolkes van Wieren, 41 jaar, Boer, wonende te Oosthem.
                        Getuigen waren: Sjoerd Hendriks Kuperus, 42 jaar, Boer, wonende te Oosthem.
                                                   Meinte Rinks Groeneveld, 57 jaar, Bakker, wonende te IJlst.XI –t           BOUKJEN RUURDS Abma, dochter van RUURD FREERKS Abma en HILTJE KLAZES Wiersma,
                  
geboren zaterdag 2 maart 1805 te Folsgare . overleden donderdag 24 oktober 1811, 6 jaar oud.XI –u          KLAAS RUURDS Abma, zoon van RUURD FREERKS Abma en HILTJE KLAZES Wiersma,
                  geboren donderdag 19 maart 1807 te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                  Overleden dinsdag 29 april 1879  “des namiddags ten een ure” te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel, 72 jaar oud.
                  Aangevers waren: Jacob van Sluis, 59 jaar, Landbouwer, wonende te Folsgare.
                                               Johannes Lanting, 31 jaar, Arbeider, wonende te Folsgare.
                  Beroep: Boer/Landbouwer. In 1861 wonen ze te Tjalhuizen.

                  uit de LC van 2 mei 1879:
                  “Heden overleed, in den ouderdom van 72 jaren, mijn geliefde echtgenoot en der kinderen
                   zorgdragende vader KLAAS RUURDS ABMA, na eene echtvereniging van
                   bijna 27 jaren. Betaamt ons dank voor zijn langdurig bezit.
                   Hij, die nam, geve ons thans genade, om met Christelijk onderwerping in dit voor ons
                   zoo smartelijk verlies te berusten.
                        Folsgare, 29 april 1879.
                                                            J.T. Schouwstra.
                                                            Wed. K.R. Abma.”

                  
Uit de LC van 13 mei 1879:
                  “                      BOELGOED TE FOLSGARE
                                             Zaterdag 17 mei 1879
                     De notaris W.A. Peerenboom te Bolsward zal bij Boelgoed verkopen:
                  Levende have, als: 15 hoornbeesten, waarvan 9 melk- en kalve koeijen, 2 stieren
                  en 4 hokkelingen, 4 suupkalveren,  6 schapen met lammeren, 1 zwart merriepaard,
                  2  oude varkens, 22 henen en 2 hanen, eenige duiven en 1 hond.
                    Boerenreeuw en gereedschappen, waaronder glaswagen, kapchais, 2 hooiwagens,
                  2 sleeptroggen, dongegge, Amerikaansche kaaspers,  ijzeren dito, kaasketel, karn
                  met toebehoren, 19 koperen aden, 2 boter en brokaden,; 6koperen en 4 houten emmers,
                  2  melkemmers,  kaasvaten en tobkes, 4 molkenvaten, koekmolen, slijpsteen, handschroef,
                  Schalen en gewichten, tieme en touwwerk, harken, vorken, laden, schoppen en ander
                  Gereedschap, kruiwagen en mestplanken, 2 gereiden met hoofdstellen, leidsels en verder
                  Paardentuig enz,enz.
                  Eene partij best gewonnen binnenlandsch hooi, voor p.m. 8 koeijen.
                    Meubelen en huisraad, als; kabinet, secretaire, tafel en stoelen, klok, kook en kolomkachel,
                  3 beste bedden met toebehooren, en hetgeen er meer word aangeboden.
                  Wie gading maken kunnen op zaterdag 17 mei 1879’s voormiddags 9 uur, ten sterfhuize
                  Van Klaas Ruurds Abma te Folsgare.”

                  Op zondag 9 mei 1835 te gemeente Sneek gehuwd met HYKE EVERTS Groeneveld,
                  
geboren woensdag 9 maart 1814 te Gauw, wonende te Goënga. Dochter van Evert Douwes Groeneveld en Antje Oeges.
                  Getuigen waren: Jan Pieters Beiman, 38 jaar Executeur, wonende te IJsbrechtum.
                                             Meinte Jans Wijman, 43 jaar, Bode, wonende te IJsbrechtum.
                                             Bauke Wibbes Jonkman, 48 jaar, Veldwachter, wonende te Oppenhuizen.
                  Geen bloedverwanten.
                  Overleden zaterdag 10 november 1849 te Tjalhuizen.

                   Uit dit Huwelijk:


                  1   RUURD KLAZES Abma, geboren 8 februari 1836 te Wymbritseradeel. Volgt onder XII –w.


                  2   ANTJE KLAZES Abma, geboren 3 april 1837 te Wymbritseradeel. Volgt onder XII –x.


                  3   HILTJE KLAZES Abma, geboren 19 oktober 1838 te Tjalhuizum, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XII –y.


                  4   EVERT KLAZES Abma,  geboren 25 augustus 1840 te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XII –z.


                  5   AUKJE KLAZES Abma,  geboren 30 maart 1843 te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XII –aa.


                  6   AUKJE KLAZES Abma,  geboren 17 juli 1845 te Tjalhuizum, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XII –ab.


                  7   OEGE KLAZES Abma, geboren 29 april 1848 te Tjalhuizum, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XII –ac.


                   Op vrijdag 22 mei 1852 te Wymbritseradeel gehuwd met JETSKE THEUNIS Schoustra,27 jaar,
                   Geboren maandag 14 augustus 1825 te Sijbrandaburen, gemeente Rauwerderhem, diensmeid.
                   Dochter van Theunis Jacobs Schoustra, schipper te Sijbrandaburen en Dieuwke Gerkes Rodenburg, overleden.
                   Getuigen waren: Jan Pieters Beiman, 55 jaar, Executeur, wonende te IJsbrechtum.
                                              Hinze Jans Wijman, 60 jaar, Bode, wonende te IJsbrechtum.
                                              Jan Pieters Kooistra, 59 jaar, Veldwachter, wonende te Gauw.
                                              Feike Boschma, 42 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Overleden dinsdag 23 januari 1900 te Oosthem.
                  Uit de LC van 26 januari 1900:
                  “Heden overleed zacht en kalm, in den ouderdom van bijna 75 jaren, onze geliefde moeder,
                   JETSCHE  T. SCHOUWSTRA, Wed. K.R. Abma.
                   Zij ging heen in het vaste geloof van haren Heer en Heiland.
                            Oosthem, 23 januari 1900
                                                       Th. K ABMA.
                                                       
T. ABMA – de Groot.”

                  
Uit dit huwelijk:


                   
8   THEUNIS KLAZES Abma, geboren 7 april 1853 te Tjalhuizum, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XII –ad.


                   9   DIEUWKE KLAZES Abma, geboren 9 augustus 1855 te Wymbritseradeel. Volgt onder XII –ae.


                 10   OEGE KLAZES Abma, geboren 14 mei 1859 te Tjalhuizum, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XII –af.


                 11   DIEUWKE KLAZES Abma, geboren 2 november 1863 te Wymbritseradeel. Volgt onder XII –ag.


                 12   AUKJE KLAZES Abma,  geboren 10 april 1866 te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XII –ah.

XI –v           YKE RUURDS Abma, dochter van RUURD FREERKS Abma en HILTJE KLAZES Wiersma,
                  geboren zondag 22 april 1810 te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                  Overleden 2 februari 1893 “des namiddags ten drie ure” te Folsgare,
                  gemeente Wymbritseradeel, 82 jaar oud, weduwe.
                  Aangevers waren: Sjirk Cnossen, 71 jaar, Winkelier, wonende te Folsgare.
                                    Anne Cnossen, 23 jaar, Zonder beroep, wonende te Folsgare
                  Op 11 juni 1831 te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel gehuwd met
                  SIPKE GABES Kooistra, geboren  2 mei 1791 te Scharwoude,
                  overleden 30 november 1879, 88 jaar oud, te Folsgare. Boer te Folsgare.
                  Uit de LC van 3 december 1879:
                  “Heden Overleed, na een langzaam verval van krachten, mijn waarde echtgenoot, en
                   Der kinderen zorgdragende Vader SIPKE GABES KOOISTRA, rustend landbouwer
                   te Folsgare, in de n gezegende ouderdom van 88 jaren, en bijna 7 maanden.
                             Folsgare, den 30 november 1879.
                                                                     YKE R. Abma
                                                                 Wed. S.G .Kooistra.
                                                                     Uit aller naam.”

                  Zoon van Gabe Tjitte Kooistra († 18-12-1815 te Loënga) en Sijtske Sipkes Algera, boerin te Loënga.
                  Weduwnaar van Ruurtje Symens Algera, overleden 23 november 1827 te Folsgare.
                  Getuigen waren: Hinze Jans Wijman, 40 jaar, Veldwachter, wonende te IJsbrechtum.
                                             Pieter Feikes Vlas, 33 jaar, veldwachter, wonende te Heeg.
                                             Douwe Dijkstra, 22 jaar, Blauwverversknecht, wonende de te Sneek.
                                             Haring Jacobus de Bock, 39 jaar, Veldwachter, wonende te Woudsend.
                  Had 5 kinderen uit zijn vorige huwelijk: Sijmen  Sipkes Kooistra, geboren 11 augustus 1820.
                                                                               Sytske Sipkes Kooistra, geboren 30 april 1823.
                                                                               Hilbrand Sipkes Kooistra, geboren 22 Augustus 1825.
                                                                               Sije Sipkes Kooistra, geboren 27 Oktober 1827.
                                                                               Gabe Sipkes Kooistra, geboren 27 Oktober 1827.

                   Uit dit huwelijk:


                  1   RINSKE SIPKES Kooistra, geboren zondag 15 april 1832 „des avonds ten negen ure“
                       te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Sipke Gabes Kooistra, 40 jaar, Boer, wonende te Folsgare.
                       Getuigen waren: Willem Sjerps Twijnstra, 38 jaar, Slagter, wonende te Folsgare.
                                                  Wybren Lolkes van Wieren, 30 jaar, Boer, wonende te Folsgare.
                       Overleden donderdag 14 januari 1897 te Folsgare.
                       Op zaterdag 28 mei 1853 te Wymbritseradeel gehuwd met RINKE DOUWES Reitsma,
                       Veehouder, geboren dinsdag 18 oktober 1831 te Schraad.
                       Overleden dinsdag 1 september 1903 te IJlst.
                       Zoon Douwe Djurres Reitsma en Janke Rinkes Jansen.


                  2   LIJSBETH SIPKES Kooistra, geboren 2 mei 1833 “des morgens ten vijf ure”
                       te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Sipke Gabes Kooistra, 42 jaar, Boer, wonende te Folsgare.
                       Getuigen waren: Hilbrand Jouws Klaversma, 51 jaar, Koopman, wonende te Sneek.
                                                  Wisse Jacobs Westra, 24 jaar, Arbeider, wonende te Sneek.


                  3   GABE SIPKES Kooistra,  geboren 13 september 1852 „des avonds ten tien ure“
                       te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Sipke Gabes Kooistra, 61 jaar, Boer, wonende te Folsgare.
                       Getuigen waren: Jan Pieters Deinum, Executeur, wonende te IJsbrechtum.
                                                  Feike Boschma, 42 jaar, Klerk, wonende te Sneek.XI –w          FREERK RUURDS Abma,  zoon van RUURD FREERKS Abma en HILTJE KLAZES Wiersma,
                  geboren  donderdag 24 oktober 1811 “s’nagts een uur” te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever is: Ruurd Freerks, Boer, wonende te Folsgare.
                  Geassisteerd door: Fedde Oeges Breeusma, 56 jaar, Boer, wonende te Folsgare.
                                                 Berend Hendriks, 41 jaar, Boer, wonende te Folsgare.
                  Overleden donderdag 26 december 1859 “des morgens ten zes ure”te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel, 48 jaar.
                  Aangevers waren: Fedde Klazes Breeuwsma, 28 jaar, Boer, wonende te Oosthem.
                                               Bauke Jans van Dijk, 49 jaar, Boer, wonende te IJsbrechtum.
                  Uit de LC van 30 december 1959:
                   “Heden morgen om zes uur overleed, aan de  gevolgen eener borstziekte mijn waarde man
                    en mijner kinderen zorgdragende vader FREER RUURDS ABMA, in den ouderdom
                    van 48 jaren, waarvan ik 20½ jaar met hem in den echt mogt verenigd zijn, mij nalatende 10
                    kinderen, waarvan slecht 3 het verlies enigszins kunnen beseffen.
                    Zwaar valt mij en zijne hoogbejaarde moeder dit verlies. Maar mogte Hij, die gezegd heeft
                    “Mijn raad zal bestaan en ik zal al Mijn welbehagen doen”, ook mij stil en onderworpen

                     make in dezen voor mij zoo smartelijken weg.
                                                           Folsgare den 26 december 1859, TJITSKE JOHANS CNOSSEN.”

                   Boer op Strûpenkeal te Folsgare.
                   Op zaterdag 27 april 1839 te Wymbritseradeel gehuwd met TJITSKE JOHANS Cnossen.
                  
Geboren maandag 28 juli 1817 te Hommerts, wonende te IJlst, van Boerenbedrijf.
                   Dochter van Johan Sjirks Cnossen (*10-11- 1785 - † 14-11-1842) , veehouder,
                   en Trijntje Walles Veldhuis (*09-11-1799 - † 20-12-1868) , echtelieden, wonende te IJlst.
                   De vader van de bruid geeft aan dat de naam in zijn geboorte akte per abuis als ”Johannes” is
                   Geschreven en dat dit “Johan” zou moeten zijn.
                   Getuigen waren: Hinze Jans Wijman, 47 jaar, Bode, wonende te IJsbrechtum.
                                              Feike Boschma, 28 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                              Haaye Smidts, Klerk, wonende te Sneek.
                                              Ultje Ekema, 61 jaar, Koster, wonende te Sneek.
                   Overleden maandag 27 april 1863 te Folsgare.
                   Uit de LC van 1 mei 1863:
                   “Heden namiddag overleed, tot onze droefheid, zeer onverwacht, onze waarde moeder
                    TJITSKE JOHANS CNOSSEN, weduwe van Freerk .R. Abma, in de n ouderdom
                    van 45 jaren en 10 maanden. De slag treft ons zwaar en hare hoogbejaarde moeders, terwijl
                    er van de negen ouderloze kinderen slechts drie het grote gemis gevoelen.
                    Maar de Here, die belooft heeft een Vader voor de wezen te willen zijn, heeft dat reeds
                    bij aanvang getoond, en vervulle dezelfe bij den voortgang genadiglijk.
                            Folsgare                                                            RUURD T. Abma
                    Den 23 april 1863                                                      uit aller naam
                    Bijzonder berichtgeving aan de menigvuldige neven en nichten van de overledene.”


                   er is dus een verschil in datum tussen de krant en het archief.; ik zal dit verder uitzoeken

                  Uit dit huwelijk:


                  1   RUURD FREERK Abma, geboren woensdag 12 augustus 1840 te Wymbritseradeel. Volgt onder XII –ai.


                  2   TRIJNTJE FREERKS Abma, geboren 27 december 1841 te Wymbritseradeel. Volgt onder XII –aj.


                   3   HILTJE FREERKS Abma, geboren zaterdag 28 oktober 1843 te Folsgare ,gemeente Wymbritseradeel.  Volgt onder XII –ak.


                   4   JOHAN FREERKS Abma, geboren 30 november 1845 te Wymbritseradeel.  Volgt onder XII –al.


                   5   KLAAS FREERKS Abma, geboren zaterdad 27 juli 1847 te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XII –am.


                   6   YKE FREERKS Abma, geboren 15 april 1849 te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XII –an.


                   7   WALLE FREERKS Abma, geboren woensdag 11 december 1850 te Wymbritseradeel. Volgt onder XII –ao.


                   8   LEVENLOOS, vrouw, overleden 24 augustus 1852 “des namiddags ten vijf ure”, te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangevers waren: Freerk Ruurds Abma, 40 jaar, Boer, wonende te Folsgare.
                                                    Hessel Rintjes Boschma, 34 jaar, Boer, wonende te Folsgare.


                   9   AUKJE FREERKS Abma, geboren 4 november 1853 te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XII –ap.


                 10   FOPPE FREERKS Abma, geboren 4 november 1853 te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XII –aq.


                 11   BOUKJEN FREERKS Abma, geboren woensdag 19 maart 1856 te Wymbritseradeel. Volgt onder XII –ar.


                 12  GEERTJE FREERKS Abma,  geboren 24 november 1857 te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XII –as.

XI –x           RIENTS RUURDS Abma, zoon van RUURD FREERKS Abma en HILTJE KLAZES Wiersma,  
                  
geboren woensdag 7 september 1814 “des morgens om vier uren” te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Ruurd Freerks Abma, 35 jaar, Boer, wonende te Folsgare.
                  Getuigen waren: Ruurd Oeges Breeuwsma, 59 jaar, Boer, wonende ter Folsgare.
                                             Jan Sybrens Walsweer, 50 jaar, Boer, wonende te Folsgare.
                   Beroep: Tuinman. Ten tijde van zijn huwelijk wonende te Hichtum
                   Overleden dinsdag 23 oktober 1883 “des avonds ten zes ure” te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel, 69 jaar oud, gehuwd.
                   Aangevers waren: Hendrik Durk Canrinus, 38 jaar, Arbeider, wonend te Folsgare.
                                                Anne Kamstra, 26 jaar, Arbeider, wonend te Folsgare.
                   Uit de LC van 26 oktober 1883:
                   “Heden overleed mijn geliefde echtgenoot RIENTS RUURDS ABMA, in den ouderdom
                    van ruim 69 jaren, waarvan ik ruim 31 jaren met hem door den echt mogt verbonden zijn.
                                    Folsgare, den 23 october 1883.
                                                       GEERTJE H. PIEBENGA.
                                                            Wed. Rients  R. Abma.”

                   Op zaterdag 27 april 1850 te Witmarsum gehuwd met GEERTJE HUITES Piebinga, 18 jaar,
                   geboren vrijdag 4 november 1831 te Burgwerd,
                   dienstmeid. Dochter van Huite Sijmens Piebenga, arbeider, en van Hiltje Jurjens Tuinstra.
                   Getuigen waren: Bauke Falkena, 30 jaar, Klerk der secretarie, wonende te Bolsward.
                                              Willem Piers Bakker, 54 jaar, Veldwachter, wonende te Bolsward.
                                              Johannes Leenderts Rosier, 52 jaar, Veldwachter, wonende te Burgwerd.
                                              Sjoerd Baukes Salverda, 36 jaar, Veldwachter, wonende te Witmarsum.
                  Overleden 10 januari 1917, 85 jaar oud.

                  Uit dit huwelijk:

                  1   HILTJE RIENTSES Abma, geboren 9 augustus 1850 te Hichtum. Volgt onder XII –at.

                  2   AUKJEN RIENTSES Abma, geboren 8 maart 1852 te Bolsward. Volgt onder XII –au.

                  3   BAUKJEN RIENSES Abma, geboren 19 mei 1853  te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.  Volgt onder XII –av.


                  4   HUITE RIENSES Abma, geboren 22 mei 1856 te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XII –aw.

                  5   RUURD RIENTSES Abma, geboren 25 maart 1859 te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XII –ax.


                  6   FREERK RIENTSES Abma,  geboren 20 mei 1862 te Wymbritseradeel. Volgt onder XII –ay.


                  7   GEERTJE RIENTSES Abma, geboren 10 augustus 1863 te Folsgare, gemeente, Wymbritseradeel. Volgt onder XII –az.


                  7   ANTJE RIENTSES Abma, geboren 26 september 1866 te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XII –ba.


                  8   HENDRIK RIENTSES Abma, geboren 19 oktober 1867 te Folsgare, Wymbritseradeel. Volgt onder XII –bb.XI –y           BAUKJEN RUURDS Abma, dochter van RUURD FREERKS Abma en HILTJE KLAZES Wiersma,
                  geboren maandag 2 december 1816 “des avonds ten twee ure” te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Ruurd Freerks Abma, 38 jaar, Boer, wonende te Folsgare.
                  Getuigen waren: Lolke Jacobs van Wieren, 55 jaar, Boer, wonende te Folsgare.
                                             Sybren Marten Schukken, 43 jaar, Boer, wonende te Folsgare.
                  Overleden vrijdag 2 april 1852 “des morgens ten vijf ure” te Folsgare, 35 jaar oud, gehuwd.
                  Aangevers waren : Marten Hendriks Reidsma, 31 jaar, Onderwijzer, wonende te Folsgare.
                                                Jacob Jacobs Botinga, 25 jaar, Boer, wonende te Folsgare.
                  Ze overleed twee dagen na de geboorte van hun 5de kind.
                  Ten tijde van haar huwelijk, Boerin, wonende te Folsgare.
                  Op zaterdag 28 mei 1842 te Sneek gehuwd met SIJMEN SIPKES Kooistra, 27 jaar,
                  Geboren vrijdag 11 augustus 1820 te Jelsum, Boer, wonende te Folsgare.
                  Zoon van Sipke Gabes Kooistra, Boer, wonende te Folsgare en van Rinske Symens Algra, Overleden.
                  Getuigen waren: Jan Pieters Deinum, 45 jaar, Executeur, wonende te IJsbrechtum.
                                             Marten Jans Wijman, 50 jaar, Bode, wonende te IJsbrechtum.
                                             Jan Pieters Westra, 49 jaar, Veldwachter, wonende te Gauw.
                                             Feike Bakkema, 32 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Later, na het overlijden van Baukje, opnieuw gehuwd met Johanna Gosses Bootsma.
                  Overleden woensdag 17 augustus 1904 te Folsgare

                  Uit dit huwelijk:

                  1   SYTSKE SIJMEN Kooistra, geboren zondag 20 maart 1843 “des namiddags ten drie uren”
                       
te  Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Symen Sipkes Kooistra, 22 jaar, Boer, wonende te Folsgare.
                       Getuigen waren:Pieter Feikes Vlas, 45 jaar, Veldwachter, wonende te Heeg.
                                                 Jan Pieters Deinum, 46 jaar, Executeur, wonende te IJsbrechtum.
                       Overleden woensdag 7 oktober 1891 te IJsbrechtum.
                       Op zaterdag 13 mei 1865 te Wymbritseradeel gehuwd met GERRIT THEUNIS Alberda,
                       Boer, geboren vrijdag 3 juni 1836 te IJsbrechtum.
                       Overleden vrijdag 18 januari 1895 te IJsbrechtum.
                       Zoon van Teunis Gerrits Alberda, boer, en Grietje Heins Wiersma.

                  2   HILTJE SIJMENS Kooistra, geboren 8 mei 1845 “des namiddags ten twee ure”
                       te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Symen Sipkes Kooistra, 24 jaar, Boer, wonende te Folsgare.
                       Getuigen waren: Feike Boschma, 35 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                                  Haaije Smidts, 30 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                       Gehuwd op 12 mei 1866 te Wonseradeel met SIJTSE AUKES Aukema,
                       geboren 21 oktober 1843 te Burgwerd, gemeente Wonseradeel.
                       Zoon van Auke Murks Aukema en Sjirkjen Sijtzes Osinga.
                       Uit dit huwelijk: Auke Sijtzes Aukema, geboren 20 november te Wymbritseradeel,
                                               Levenloos, geboren 20 april 1868 te Wymbritseradeel.
                                               Baukje Sijtzes Aukema, 1 augustus 1869 te Wymbritseradeel.
                                               Sjirkje Sijtzes Aukema, geboren 1 februari 1871 te Wymbritseradeel.
                                               Sijmen Sijtzes Aukema, geboren 4 december 1872 te Wymbritseradeel.
                                               Murk Sijtzes Aukema, geboren 6 mei 1874 te Wymbritseradeel.
                                               Sipke Sijtzes Aukema, geboren 24 augustus 1875 te Wymbritseradeel.
                                               Baukje Sijtzes Aukema, geboren 18 september 1877 te Wymbritseradeel.
                                               Rinske Sijtzes Aukema, geboren 6 oktober 1879 te Wymbritseradeel.
                                               Rinske Sijtzes Aukema, geboren 4 november 1880 te Wymbritseradeel.
                                               Sijtske Sijtzes Aukema, geboren 28 december 1882 te Wymbritseradeel.
                                               Jeltje Sijtzes Aukema, geboren 13 november 1884 te Wymbritseradeel.
                                    

                  3   RINSKE SIJMENS Kooistra, geboren  28 november 1847 “des morgens ten vier ure"
                       te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Symen Sipkes Kooistra, 27 jaar, Boer, wonende te Folsgare.
                       Getuigen waren: Feike Boschma, 37 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                                  Minze Jans Wijman, 56 jaar, Bode, wonende te IJsbrechtum

                   4   SIPKE SIJMENS Kooistra, geboren 24 februari 1850 “des namiddags ten een ure”
                        te Folsgare,gemeente Wymbritseradeel.
                        Aangever was: Symen Sipkes Kooistra, 27 jaar, Boer, wonende te Folsgare.
                        Getuigen waren: Wybren Jorrits Jorritsma, 25 jaar, Boer, wonende te Wolsum.
                                                   Foeke Klazes Wiersma, 27 jaar, Boer, wonende te Wolsum.
                        Op zaterdag 1 juni 1872 te Wymbritseradeel gehuwd met TRIJNTJE SIJES van Wijngaarden,
                        Dochter van Sije van Wijngaarden en Sytske Aukes Postma.

                   5   LEVENLOOS, man, geboren 31 maart 1852 "des morgens ten vier ure” te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                        Aangevers waren: Symen Sipkes Kooistra, 31 jaar, Boer, wonende te Folsgare.
                                                     Marten Hendriks Reidsma, 31 jaar, Onderwijzer, wonende te FolsgareXI –z          GEERTJE RUURDS Abma, dochter van RUURD FREERKS Abma en HILTJE KLAZES Wiersma,
                  
geboren zondag 26 september 1819 “des morgens ten elf ure” te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Ruurd Freerks Abma, 41 jaar, Boer, wonende te Folsgare.
                  Getuigen waren: Fedde Oeges Breeuwsma, 62 jaar, Boer , wonende te Folsgare.
                                             Zelf tekende hij met Breusma.
                                             Harmen Douwes Dijkstra, 22 jaar, Boer, wonende te Folsgare.
                  Overleden zondag 3 mei 1857 “des nachts ten half een ure” te Ureterp, gemeente Opsterland.
                  Aangever waren: Steffen Heines van der Vee, 68 jaar, Boer, wonende te Ureterp.
                                              Douwe Bockes Schuurman, 67 jaar, Boer, wonende te Ureterp.
                                              Bekenden van de overledene.
                  Ze overleed 3 maanden na de geboorte van hun dochter Baukjen.
                  Boerinne te Westhem en Ureterp.
                  Uit de LC van 5 mei 1857:
                  “Heden trof mij den zwaarste slag des levens, door het afsterven mijne teeder beminde
                   Huisvrouw GEERTJE RUURDS Abma, in den nog krachtvollen leeftijd van 37 jaren en
                   Ruim 7 maanden, na eene genoeglijke echtvereniging van ruim 15 jaren.
                   Een ziekte van slecht negen dagen, maakte een einde aan het voor mij zoo dierbaar leven,
                   mij nalatende zes kinderen, waarvan de meesten te jong om voor hen dit zwaar verlies te
                   kunnen beseffen ; daar reeds vier van onze live panden, haar in de eeuwigheid waren voorgegaan.
                   Met een verslagen en diep ter neder gebogen harte, zie ik , mijne kinders,
                   hare oude moeder en allen die haar dierbaar waren, haar na; en bidden troost van Hem,
                   daar in den hoogen, die onze tranen kan afdroogen, en ruimte schenken,
                   aan onze
zoo ter neder gedrukte harten.”
                  Op woensdag 22 december 1841 te Sneek gehuwd met JOHANNES YKES Ykema,
                  19 jaar, geboren vrijdag 12 april 1822 te Westhem, wonende te Westhem.
                  Zoon van Yke Johannes Ykema, overleden en van Fokeltje Bartholds Idzerda, wonende te Westhem.
                  Getuigen waren: Rinze Jans Wijman, 50 jaar, Bode, wonende te IJsbrechtum.
                                             Feike Boschma, 31 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                             Uiltje Ekema, 64 jaar, Kastelein wonende te Sneek.
                                             Elke de Boer, 40 jaar, Kastelein, wonende te Sneek.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   FOKELTJE JOHANNES Ykema, geboren zondag 27 februari 1842 “des avonds ten tien ure”
                       te Westhem, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was:Johannes Ykes Ykema, 19 jaar, zonder beroep, wonende te Westhem.
                       Getuigen waren: Feike Douwes Boschma, 26 jaar, Boer, wonende te Westhem.
                                                  Feike Boschma, 31 jaar, Klerk, wonende te Sneek.


                  2   YKE JOHANNES Ykema, geboren woensdag 14 juni 1843 “des voormiddags ten tien ure”
                       te Westhem,  gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Johannes Ykes Ykema, 21 jaar, Zonder Beroep, wonende te Westhem.
                       Getuigen waren: Titus Jacobs Kuipers, 31 jaar, Arbeider, wonende te Westhem.
                                                  Feike Boschma, 33 jaar, Klerk, wonende te Sneek.


                  3   HILTJE JOHANNES Ykema, geboren dinsdag 29 oktober 1844 “des morgens ten zes ure”
                       
te  Westhem, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was:Johannes Ykes Ykema, 22 jaar, zonder beroep, wonende te Westhem.
                       Getuigen waren: Feike Douwes Boschma, 28 jaar, Boer, wonende te Westhem.
                                                  Feike Boschma, 34 jaar, Klerk, wonende te Sneek.


                  4   AUKJEN JOHANNES Ykema, geboren zaterdag 6 november 1847 “des avonds ten acht ure”
                       te Westhem, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was:Johannes Ykes Ykema, 25 jaar, Boer, wonende te Westhem.
                       Getuigen waren: Feike Douwes Boschma, 31 jaar, Boer, wonende te Westhem.
                                                  Yke Theodorus Ykema, 41 jaar, Boer, wonende te Westhem.
                       Overleden 24 februari 1848 te Westhem, gemeente Wymbritseradeel.


                  5   AUKJEN JOHANNES Ykema, geboren vrijdag 20 april 1849 “des morgens ten zes ure”
                       te Westhem, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was:Johannes Ykes Ykema, 27 jaar, Boer, wonende te Westhem.
                       Getuigen waren: Feike Boschma, 38 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                                  Minze Jans Wijman, 57 jaar, Bode, wonende te IJsbrechtum


                  6   LEVENLOOS, man, geboren  woensdag 18 september 1850 “des namiddags ten een ure”
                       te Westhem, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangevers waren: Johannes Ykes Ykema, 28 jaar, Boer, wonende te Westhem.
                                                     Petrus Jacobs Kuipers, 37 jaar, Arbeider, wonende te Westhem.


                  7   AUKE JOHANNES Ykema, geboren 25 januari 1852 “des namiddags ten drie ure”
                       
te Westhem, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was:Johannes Ykes Ykema, 29 jaar, Boer, wonende te Westhem.
                       Getuigen waren: Feike Douwes Boschma, 35 jaar, Boer, wonende te Westhem.
                                                  Feike Boschma, 41 jaar, Klerk, wonende te Sneek.


                  8   TRIJNTJE JOHANNES Ykema, geboren 15 juni 1853 “des avonds ten zes ure” te Westhem,
                       gemeente  Wymbritseradeel.
                       Aangever was:  Johannes Ykema.
                       Getuigen waren: Jan Pieters Deinum, 57 jaar, beroep onbekend, wonende te IJsbrechtum.
                                                  Feike Boschma, 43 jaar, Klerk, wonende te Sneek.


                  9   HENDRIK JOHANNES Ykema, geboren vrijdag 12 januari 1855 “des morgens ten zes ure” te Westhem,
                       gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Johannes Ykema, 38 jaar, Boer te Westhem.
                       Getuigen waren: Feike Douwes Boschma, 38 jaar Boer, wonende te Westhem.
                                                  Wyger van der Meulen, 24 jaar, Klerk, wonende te Sneek.


                10    BAUKJEN JOHANNES Ykema, geboren maandag 2 februari 1857 “des morgens ten vijf ure”
                        te Ureterp, gemeente Opsterland.
                        Aangever was: Johannes Ykema, 34 jaar, Landbouwer, wonende te Ureterp.
                        Getuigen waren: Albert Siegers de Jong, 59 jaar, Arbeider, wonende te Drachten.
                                                   Fedde Jochums Beetsma, 59 jaar, Klerk, wonende te Beetsterzwaag.XI –aa         AUKJEN RUURDS Abma, dochter van RUURD FREERKS Abma en HILTJE KLAZES Wiersma,
                  geboren vrijdag 18 oktober 1822 “des namiddags ten een ure” te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Ruurd Freerks Abma, 43 jaar, Boer, wonende te Folsgare.
                  Getuigen waren: Jan Sybrens Walsweer, 58 jaar, Boer, wonende te Folsgare.
                                             Jan Lazes Bontjema, 49 jaar, Boer, wonende te Tjalhuizen.
                  Overleden donderdag 13 mei 1830 “des voormiddags ten negen uren” te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel, 7 jaar oud.
                  Aangevers waren: Pieter Annes Croles, 35 jaar, Boer, wonende te Folsgare.
                                               Klaas Feddes Breeuwsma, 24 jaar, zonder beroep, wonende te Folsgare.
                  Beide buren van de overleden.XI –ab         TEADE RUURDS Abma, zoon van RUURD FREERKS Abma en  HILTJE KLAZES Wiersma,
                   geboren vrijdag 30 juni 1826 “des avonds ten zes uren” te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel. In de akte TADE vermeld.
                   Aangever was: Ruurd Freerks Abma, 47 jaar, Boer, wonende te Folsgare.
                   Getuigen waren: Fedde Oeges Breeuwsma, 70 jaar, Boer, wonende te Folsgare.
                                              Hendrik Uiltjes Hoekstra, 36 jaar, Boer, wonende te Folsgare.
                   Overleden 14 september 1903 “des avonds ten tien ure” te Folsgare,
                   gemeente Wymbritseradeel, 77 jaar oud, weduwnaar.
                   Aangevers waren: Sytze Bijzet, 53 jaar, Arbeider, wonende te Folsgare.
                                                Ruurd Abma, 44 jaar, Koopman, wonende te Folsgare. (Neef).
                   Begraven te Folsgare. Beroep in 1875 is Landbouwer.
                   Was Kerkvoogd te Folsgare tot november 1851.
                   Ze woonden op de boerderij “de Blikken pleats” zoals die in de volksmond werd genoemd.
                   Op zondag 7 mei 1848 te Sneek gehuwd met MINKE JELLES Bouma, 16 jaar,
                   geboren dinsdag 14 juni 1831 te Sneek.
                   Getuigen waren: Engelbertus Piebinga, 65 jaar, Stadsbode,wonende te Sneek.
                                              Jacob Hofstra, 42 jaar, Politiedienaar, wonende te Sneek.
                                              Hendrik Gros, 35 jaar, Politiedienaar, wonende te Sneek.
                                              Gerben Swaagstra, 39 jaar, Politiedienaar, wonende te Sneek.
                   Overleden  2 november 1896. Begraven te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                   Dochter van Jelle Bouma (*12-06-1795 - † 23-12-1873,Sneek) , Boer,
                   en van Eelkje Douwes van Dijk (*03-02-1796 - † 07-01-1872,Sneek) wonende te Sneek.

                   Uit de LC van 6 november 1896:
                   “Na eene ongesteldheid van 5 weken, trof mij heden namiddag omstreeks 1 uur, de zwaarste
                    slag des levens, door het overlijden mijner geliefde echtgenoot en der kinderen
                    zorgdragende moeder MINKE JELLES BOUMA, in den ouderdom van 65 jaren en ruim 4
                    maanden, na eene genoegelijke echtveereniging van 48 jaren en bijna 6 maanden.
                    Haar hope was de offerande van Christus voor zondaren aan het kruis volbracht,
                    Alzoo treuren wij niet als degenen, die geen hope hebben.
                           Folsgare, 2 november 1896.
                                                Mede namens Kinderen, behuwd
                                                            en kleinkinderen.
                                                        TEADE. R. ABMA”

                   Uit dit huwelijk:

                   1   EELKJEN TEADES Abma, geboren woensdag 22 februari 1849 te Folsgare, gemeente  Wymbritseradeel.
                        Volgt onder XII –bc.


                   2   HILTJE TEADES Abma, geboren dinsdag 25 juni 1850 te gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XII –bd.


                   3   TJITSKE TEADES Abma, geboren 25 september 1851 te gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XII –be.


                   4   RUURD TEADES Abma, geboren zondag 28 augustus 1853 te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                        Volgt onder XII –bf.


                   5   JELLE TEADES Abma, geboren woensdag 8 augustus 1855 te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                        Volgt onder XII –bg.


                   6   BAUKJEN TEADES Abma, geboren zaterdag 14 maart  1857 te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                        Volgt onder XII –bh.


                   7   AGE TEADES Abma, geboren zondag 2 mei 1858 te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XII –bi.


                   8   AGE TEADES Abma, geboren vrijdag 15 juni 1860 te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XII –bj.


                   9   AGE TEADES Abma, geboren vrijdag 8 augustus 1862 te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XII –bk.


                 10   GEERTJE TEADES Abma, geboren woensdag 21 oktober 1863 te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XII –bl.


                 11   TRIJNTJE TEADES Abma, geboren donderdag 27 juli 1865 te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XII –bm.


                 12   RUURD TEADES Abma, geboren maandag 11 maart 1867 te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XII –bn.


                 13   TRIJNTJE TEADES Abma, geboren zondag 1 augustus 1869 te gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XII –bo.


                 14   LEVENLOOS, man, geboren 20 november 1871 “des avonds ten zeven ure” te Folsgare, gemeente Wymbritseradeel.
                        Aangevers waren: Tade Abma, 45 jaar, Landbouwer, wonende te Folsgare.
                                                      Gabe Elzer, 31 jaar, Klerk, wonende te Sneek.XI –ac        TJEERD HARMENS Abma, zoon van HARMEN FREERKS Abma en WYBKJEN TJEERDS Kingma,
                  geboren zaterdag 9 juni 1804 te Poppingawier, gemeente Rauwerderhem.
                  Uit de LC van 29 november 1850:
                 “VERKOOP VAN EENE ZATHE EN LANDEN,
                  Te Terzool en loslanden onder Roordahuizen.
                  De notarissen J.C.KUISCH en J. ALBARDA Hz, te Leeuwarden zullen, door het ministerie
                  Der eerst gemelden, op zaterdag den 7 december 1850, bij Nauta op de Drie Rommers,
                  Onder Roordahuizen, des namiddags 2 uur, finaal verkopen:
                 1   Eene vruchtbaren ZATHE en LANDEN, met HUIZINGE No 2, SCHUUR,
                      HORNLEGER, en verder AANBEHOOREN, staande en gelegen te Terzool;
                      In huur bij T.H. Abma tot St. Petri en 12 mei  1851 voor f 1000,=  s’jaars.
                      Groot 31 bunder 35 roede en 5 el, alle weid en hooilanden; voorts de helft van 2 percelen
                     HOOILAND aldaar, groot in het geheel 2 bunder 96 roede en 30 el; voorts nog en
                     GEDEELTE, ter grootte van 24 roede in een stuk hooiland aldaar, en zulks in perceelen,
                     Met regt van samenvoeging; Petri en mei 1851 te aanvaarden; waarop geboden is:
                     1ste perc. f 3472, 2de  perc. f 2400, 3de  perc. f 3315, 4de perc. f 2655, 5de perc. f 3100,
                     6de perc. f 548,25, 7de perc. f 1870, 8ste perc. f 800, 9de perc. f 800, 10de perc. f 2530,
                    
11de perc. f 960, 12de perc. f 795, 13de perc. f 766,66, 14de perc. f1400, 15de perc. f 350.


                  Overleden vrijdag 22 maart 1888 “des voormiddags te vijf uur” te Terzool, gemeente Rauwerderhem, 83 jaar oud.
                  Aangevers waren: Foppe Gerbens Bergsma, 29 jaar, Koemelker, wonende te Terzool.
                                               Klaas Dirks Rauwerda, 26 jaar, Schoenmaker, wonende te Terzool.
                  Uit de LC van 24 maart:
                   “TERZOOL 22 maart 1888, heden overleed, na een langzaam verval van krachten, in den
                     gezegenden leeftijd van ruim 83 jaren, mijn vader T.H. Abma.
                       Zalig zijn de dooden, die in den Heer sterven.
                                                                       H.T. Abma en
                                                                    KLEINKINDEREN”

                  Op 15 september 1827 gehuwd met NEELTJE BARTELES Boersma, geboren rond 1804 te Terzool.
                  Dochter van Bartele Jans Boersma († 29-09-1826,Terzool)en Rigtje Douwes († 11-10-1826, Terzool)
                  Getuigen waren: Ate Hiddes Hiddema, 62 jaar, Kastelein, wonende te Rauwerd.
                                             Egbert Barteles Hoegsma, 36 jaar, Kastelein, wonende te Rauwerd.
                                             Hermanus Gerrits Hiemstra, 35 jaar, Schoenmaker, wonende te Rauwerd.
                                             Jimte Glastra van Loon, 34 jaar, Bediende van Politie, wonende te Rauwerd.
                  Overleden 23 mei 1857 “des morgens ten zes ure”te Terzool, gemeente Rauwerderhem, 53 jaar oud.
                  Aangevers waren:  Haantje Johannes Houksma, 42 jaar Koemelker, wonende ter Terzool.
                                                Gerben Klazes Bergsma, 26 jaar, Koemelker, wonende te Poppingawier.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   WIEBKJEN TJEERDS Abma, geboren 27 april 1828 te Terzool, gemeente Rauwerderhem. Volgt onder XII –bp.


                  2   DOUWE TJEERDS Abma, geboren 6 april 1830 te Terzool, gemeente Rauwerderhem. Volgt onder XII –bq.


                  3   RICHTJE TJEERDS Abma, geboren 16 mei 1832 te Terzool, gemeente Rauwerderhem. Volgt onder XII –br.


                  4   HARMKE TJEERDS Abma, geboren 27 augustus 1834. Volgt onder XII –bs.


                  5   MINTJE TJEERDS Abma, geboren 23 november 1836. Volgt onder XII –bt.


                  6   BARTELE TJEERDS Abma, geboren 23 november 1839. Volgt onder XII –bu.


                  7   HARMEN TJEERDS Abma, geboren 8 oktober 1842. Volgt onder XII –bv.


                  8   TRIJNTJE TJEERDS Abma, geboren 16 november 1844. Volgt onder XII –bw.
   

                  9   GERRITJE TJEERDS Abma, geboren 22 augustus 1847. Volgt onder XII -bx.


                10    JARING TJEERDS Abma, geboren 2 december 1849. Volgt onder XII –by.XI –ad        FREERK HARMENS Abma, zoon van HARMEN FREERKS Abma en WYBKJEN TJEERDS Kingma,
                  
geboren donderdag 20 juli 1809 te Poppingawier gemeente Rauwerderhem.
                  Overleden 28 september 1855 “des avonds ten zeven ure”in de huizinge nummer 57 te
                  Wommels, gemeente Hennaarderadeel, 47 jaar oud, weduwnaar.
                  Aangevers waren: Tjeerd Harmens Abma, 51 jaar, Boer, wonende te Terzool. Broer.
                                                Dirk Dirks Dijkstra, 32 jaar, Boer, wonende te Wommels.
                   Heeft aan de Nationale Militie voldaan.
                   Op donderdag 3 mei 1833 gehuwd met AALTJE KLAZES Nauta, 17 jaar,
                   geboren donderdag 8 september 1814 te Kubaard.
                   Getuigen waren: Reinder Klazes Nauta, 32 jaar, Boer, wonende te Lollum. Broer van de Bruid.
                                              Tjamme Taedes Schuringa, 27 jaar, Boer, wonende te Waaxens.
                                              Aebe Ages Raukema, 30 jaar, Boer, wonende te Hitzum.
                                              Beide schoonbroeders van de bruid.
                                              Klaas Rintjes Boersma, 46 jaar, Meesterbakker, wonende te Wommels.
                   Dochter van Klaas Gabius Nauta († 14-11-1819) en Trijntje Dirks Dijkstra. Overleden voor september 1855.
                   Aaltje is een oudere zuster van Aafke Nauta, die gehuwd is met Gerrit, een broer van Freerk.

                   Uit dit huwelijk:


                   1   HARMEN FREERKS Abma, geboren dinsdag 20 november 1838 te Hennaarderadeel. Volgt onder XII –bz.


                   2   GABIUS FREERKS Abma, geboren woensdag 20 mei 1840 te Oosterend, gemeente Hennaarderadeel.  Volgt onder XII –ca.


                   3   WIEPKJEN FREERKS Abma, geboren 24 januari 1842 te Oosterend, gemeente Hennaarderadeel. Volgt onder XII –cb.


                   4   TRIJNTJE FREERKS Abma, geboren 17 januari 1846 te Oosterend, gemeente Hennaarderadeel. Volgt onder XII –cc.XI –ae        GERRIT HARMENS Abma, zoon van HARMEN FREERKS Abma en WYBKJEN TJEERDS Kingma,
                  geboren 12 maart 1811 “ten vijf ure des avonds” te Poppingawier, gemeente Rauwerderhem.
                  Aangever was: Harmen Freerk, Koopman, wonende te Poppingawier.
                  Getuigen waren: Tjeerd Pieter en Leenderd Hyltjes, beide huisvader onder Poppingawier.
                  Overleden 16 november 1875 “des avonds ten acht ure” in de huizinge nummer 46,
                  te Wommels, gemeente Hennaarderadeel, 64 jaar oud, Rentenier.
                  Aangevers waren: Johannes Dooitzen Reidsma, 36 jaar, Koopman, wonende te Wommels.
                                               Gerben Terpstra, 36 jaar, Winkelier, wonende te Wommels.
                  Heeft aan de Nationale Militie voldaan.
                  Op vrijdag 3 mei 1833 gehuwd met AAFKE KLAZES Nauta, geboren 4 januari 1812 te Kubaard.
                  Getuigen waren: Freerk Harmens Abma, 23 jaar, Boer, wonende te Oosterend. Broeder van de bruidegom.
                                             Aebe Ages Raukema, 31 jaar, Boer, wonende te Hitzum.
                                             Tjamme Taedes Schuringa, 29 jaar, Boer, wonende te Waaxens.
                                             Beide schoonbroeders van de bruid.
                                             Klaas Rintjes Boersma, 47 jaar, Meesterbakker, wonende te Wommels. Goede vriend.
                  Overleden 4 januari 1876 “des avonds ten half vijf ure”te Wommels,
                  in de huizinge nummer 46 c, gemeente Hennaarderadeel, 64 jaar oud.
                  Aangevers waren: Johannes Dooitzes Bijlsma, 36 jaar, Koopman, wonende te Wommels.
                                                Gerben Feddes Terpstra, 36 jaar, Winkelier, wonende te Wommels.
                  Dochter van Klaas Gabius Nauta († 14-11-1819) en Trijntje Dirks Dijkstra

                  Uit dit huwelijk:


                  1   HARMEN GERRITS Abma, geboren 11 februari 1834 wommels, gemeente Hennaarderadeel. Volgt onder XII –cd.


                  2   KLAAS GERRITS Abma, geboren 9 mei 1836 te Cubaard, gemeente Hennaarderadeel.  Volgt onder XII –ce.


                  3   WIEPKJEN GERRITS Abma, geboren 10 januari 1839 te Cubaard, gemeente Hennaarderadeel. Volgt onder XII –cf.


                  4   HETTE GERRITS Abma, geboren 20 mei 1843 te Cubaard, gemeente Hennaarderadeel. Volgt onder XII –cg.XI –af         MINNE HARMENS Abma, zoon van HARMEN FREERKS Abma en WIJPKJEN TJEERDS Kingma.
                  Geboren rond 1814 te Terzool, gemeente Rauwerderhem
                  Overleden op 24 februari 1831 “des morgens ten half vier uren” in de huizinge No. 57
                  te Wommels, gemeente Hennaarderadeel. 17 jaar oud.
                  Aangevers waren: Harmen Freerks Abma, 50 jaar, Boer, wonende te Wommels.
                                               Dooitze Aukes Flapper, 39 jaar, Boer, wonende te Wommels.
                  Overleden op 24 februari 1831 te Hennaarderadeel, 17 jaar oud.XI –ag        GERRITJE HARMENS Abma, zoon van HARMEN FREERKS Abma en WYBKJEN TJEERDS Kingma,
                  
geboren woensdag 8 november 1815 “des namiddags drie uuren” te Terzool, gemeente Rauwerderhem.
                  Aangever was: Harmen Freerks Abbema, Boer, wonende te Terzool.
                  Getuigen waren: Jantje Tjepkes, weduwe van Jan Bakker.
                                             Bottje Klazes, weduwe van Yage Jans.
                  Overleden 13 september 1865 “des namiddags ten drie ure” in de huizinge nummer 152
                  te Wommels, gemeente Hennaarderadeel, 49 jaar oud.
                  Aangevers waren: Michiel Johannes Tiemersma, 52 jaar, Koopman, wonende te Wommels.
                                               Fopke Jans Fopma, 53 jaar, zonder beroep, Zwager.
                  Op 19 maart 1836 te Hennaarderadeel gehuwd met MICHIEL JOHANNES Tiemersma,
                  geboren 31 december 1813 te Wommels. Beroep: Schipper
                  getuigen waren: Egbert Gatzes Struiksma, 38 jaar, Politiedienaar, wonende te Wommels. Oom van de Bruidegom.
                                            Sybolt Takeles Tiemersma, 38 jaar, Politiedienaar, wonende te Wommels.Neef van de Bruidegom.
                                            Gosling Thijltjes  Hiemstra, 48 jaar, Politiedienaar, wonende te Wommels.
                                            Sietse Wietses Hoekstra, 23 jaar, zonder Bedrijf, wonende te Wommels.
                                            Laatste twee, goede vrienden.
                   Zoon van Johannes Andries Tiemersma, Schipperen Koopman, en Ymkje Gerrits Hiemstra.XI –ah         MURK HARMENS Abma, zoon van HARMEN FREERKS Abma en WYBKJEN TJEERDS Kingma.
                   
geboren 28 januari 1817 te Terzool, gemeente Rauwerderhem.
                   Aangever was: Harmen Freerks Abbema, 34 jaar, Boer, wonende te Terzool.
                   Getuigen waren: Jelle Pieters Hoekstra, bediende van politie, wonende te Poppingawier.
                                              Jan Douwes Wildschut……………………..
                   Heeft voldaan aan de Nationale Militie.
                   Van 1843 tot 1860 te Cubaard nummer 43 en 46.
                   Deze plaats werd gehuurd van de Kerk, en was 24 bunder 14 roede, en 50 el (65½ pondemaat) Groot.
                   Op 8 april 1870 is er een boerenboelgoed te Wommels, waarbij hij zijn hele bezit verkoopt.
                   O.a. 12 koeien, 3 hokkelingen, een stier, een mak bereden paard, 5 schapen en 8 hennen.
                   Verder al zijn boerengereedschap en het huisraad. Werdt daarna Herbergier en Winkelier te Spannum.
                   Verkoopt zijn hele bezit rond maart 1887 en reist zijn kinderen Achterna naar Amerika.
                   Dit is de advertentie uit de LC van 15 februari 1887:
                   “De Notaris Kannegieter te Tzum zal Provisioneel op woensdag 16 februari en
                    finaal op woensdag 2 maart 1887, steeds des namiddags ten 3 ure, bij M.H. Abma te Spannum,
                    In het openbaar verkopen: eene flinke HERBERG, waarin vergunning( de eenige in het dorp)
                    Met ruimen DOORREED, STALLINGEN voor paarden en vee, dichten HOOIBERG, erf enz,
                    Benevens een daarnaast staand WINKELHUIS, een en ander zo goed als nieuw, en in
                    Uitmuntende staat van onderhoud, staande en gelegen in het dorp Spannum.
                    En bij M.H. Abma in eigen gebruik.
                                                      Te aanvaarden 12 mei a.s of vroeger.”
                   De nieuwe eigenaar word A.A. Hettema.
                   Vervolgens volgt er een Boelgoed:
                    “De Notaris Kannegieter te Tzum zal op woensdag 23 maart1887, s’morgens 9 uur, ten
                     Huize van M.H. Abma te Spannum, tegen contante betaling, in het openbaar verkopen:
                     LEVENDE HAVE en VEE, als: 5 kalve en vare koeien, 7 kippen en één haan, 2 tortelduiven
                     Met hok. BOEREREEUW en GEREEDSCHAPPEN, als: vonkelnieuwe Tilbury
                     met collingsassen en lantaarns, een weinig gebruikt nieuwerwetsch glaswagentje met spatbord,
                     2
hooiwagens, zoo goed als nieuw, karn, molkenvaten, boentafel, harken, vorken, enz.
                     
MEUBELS en HUISRAAD, als: kabinet of linnenkast, staartstukklok, tafels, stoelen, spiegels,
                     Schilderijen, lampen, kachels en allerlei huishoudelijk gereedschap, maten, schalen, evenaars,
                     Gewichten, kisten, vaten, bussen, trommels, enz, karaffen, glazen, romers, kannen, kruiken en
                     Verdere winkel- en kasteleinsgoederen, kruideniers en ellewaren, benevens eene partij klompen,
                     Pijpen, touwwerk, bezems, luiwagens, zeven, vegers, dweilen enz, 2 veren bedden met
                     Toebehoren, turf, spek, ongeveer 4,5 s. mest en 2 klampen hooi.”

                   Komt vrij snel weer terug. Zijn kinderen Harmen,Minne en Yke blijven in Amerika.
                   Overleden 10 november 1892 “des namiddags ten twaalf ure” te Spannum.
                   Aangevers waren: Wiebe Doedes Jellema, 60 jaar, Arbeider, wonende te Spannum.
                                                Ate Ate TjerksAlthuizius, 48 jaar, Arbeider, wonende te Spannum.
                   Uit de LC van 12 november 1892:
                   “Heden overleed zacht en kalm, na een geduldig lijden, mijn geliefde echtgenoot en der
                    Kinderen zorgdragende vader MURK HARMENS ABMA, in den gezegenden leeftijd
                    van 75 jaren en 10 maanden, met wien ik 49 ½ jaar door den band des huwelijk
                    verenigd mocht zijn.
                       Onze hope is, dat hij is in gegaan in de ruste die er overblijft voor het Volk van God.
                              Spannum, 10 november 1892.
                                        B.J. WIJNIA, Wed. M.H. Abma.
                                                           en KINDEREN.”


                   Op 3 mei 1843 te Terzool gehuwd met BAUKJEN JANS Wynia,
                   geboren 2 maart 1825 “des morgens ten zes Uren” te Wommels.
                   aangever was: Jan Foekes Wynia, 26 jaar, Boer, wonende te Wommels.
                   getuigen waren: Ynze Wybes Radersma, 48 jaar, Uurwerkmaker, wonende te Wommels.
                                             Albert Sybrens Lantinga, 65 jaar, Rentenier, wonende te Wommels
                   Getuigen bij het huwelijk waren:Egbert Gatzes Struiksma, 74 jaar, Politiedienaar, wonende te Wommels.
                                                                     Sybolt Takeles Tiemersma, 46 jaar, Politiedienaar, wonende te Wommels.
                                                                     Gosling Thijltjes  Hiemstra, 55 jaar, Politiedienaar, wonende te Wommels.
                                                                     Ulbe Klazes Noordenbos, 28 jaar, Koopman, wonende te Wommels. Goede Vriend.
                   Overleden 8 augustus 1910 “des voormiddags ten drie ure” te Spannum, 85 jaar oud.
                   Aangevers waren: Ate Althuizius, 65 jaar, Vrachtrijder, wonende te Spannum.
                                                Sybren Idsinga, 52 jaar, Werkman, wonende te Spannum
                  Dochter van Jan Foekes Wynia (*rond 1798 - † 16-08-1886), Landbouwer te Wommels,
                  en Gerbrig Ulbes Andela.(*rond 1801 - † 25-12-1874)

                   Uit dit huwelijk:


                   1   HARMEN MURKS Abma, geboren 26 maart 1844 te Cubaard, gemeente Hennaarderadeel . Volgt onder XII –ch.


                   2   JAN MURKS Abma, geboren 25 mei 1846 te Cubaard, gemeente Hennaarderadeel. Volgt onder XII –ci.


                   3   LEVENLOOS, man, overleden 29 november 1848 te “des morgens ten acht uren”
                        te Cubaard, gemeente Hennaarderadeel.
                        Aangevers waren: Murk Harmens Abma, 30 jaar, Boer, wonende te Cubaard.
                                                     Auke Berends Schuringa, 58 jaar, Boer, wonende te Cubaard.


                   4   MINKE MURKS Abma, geboren 10 september 1849 teCubaard, gemeente Hennaarderadeel. Volgt onder XII –cj.


                   5   GERBRIG MURKS Abma,  geboren 5 februari 1851 te Cubaard, gemeente Hennaarderadeel. Volgt onder XII –ck.


                   6   MINNE MURKS Abma, geboren 29 september 1853 te Cubaard, gemeente Hennaarderadeel. Volgt onder XII –cl.


                   7   YKE MURKS Abma, geboren 5 januari 1855 te Cubaard, gemeente Hennaarderadeel. Volgt onder XII –cm.


                   8   WIEPKJEN MURKS Abma, geboren 28 februari 1856 te Cubaard, gemeente Hennaarderadeel. Volgt onder XII –cn.XI –ai          MINKE HARMENS Abma, Dochter van HARMEN FREERKS Abma en WYBKJEN TJEERDS Kingma,
                   geboren 9 februari 1819 “des morgens zes uur” te Terzool, gemeente Rauwerderhem.
                   Aangever was: Harmen Freerks Abma, Boer, wonende te Terzool.
                   Getuigen waren: Ate Hiddes Hiddema, Castelein, wonende te Rauwerd.
                                             Jelle Pieters Hoekstra, bediende van Politie, wonende te Poppingawier.
                   Overleden op 2 juli 1839 “des voormiddags ten half negen ure” in de huizinge nummer 78
                   te Wommels, gemeente Hennaarderadeel, 20 jaar, gehuwd.
                   Aangevers waren: Sietze Dirks Bijlsma, 24 jaar, Boer, wonende te Wommels, echtgenoot.
                                               Tamme Hessels van der Wal, 34 jaar, Arbeider, wonende te Wommels. Bekende van de overledene.
                   Op 19 mei 1838 te Hennaarderadeel gehuwd met SYTSE DIRKS Bijlsma,
                   23 jaar, geboren 27 oktober 1814 te Wommels.
                   Getuigen waren: Egbert Gatzes Struiksma, 69 jaar, Politiedienaar, wonende te Wommels.Oudoom van de Bruidegom.
                                              Gosling Thijltjes Hiemstra, 50 jaar, Politiedienaar, wonende te Wommels.
                                              Sybolt Takeles Tiemersma, 40 jaar, Politiedienaar, wonende te Wommels.
                                              Sietse Wietses Hoekstra, 26 jaar, zonder bedrijf, wonende te Wommels.
                                              De laatste drie, goede vrienden.
                  Opnieuw gehuwd met Trijntje Ages Hofstra.
                  Overleden 21 juni 1857 “des namiddags ten vijf ure” in de huizinge nummer 24 te Wommels,
                  gemeente Hennaarderadeel, 42 jaar, weduwnaar.
                  Aangevers waren: Dirk Tiedes Bijlsma, 64 jaar, Boer, wonende te Wommels.
                                                Hero de Vries, 30 jaar,Goud en zilversmid, wonende te Wommels.
                  De eerste Vader, de tweede bekende van de overledene.
                  zoon van Dirk Tiedes Bijlsma, (*21-02-1792 - † 13-08-1858), Boer,
                  en Rinske Sytzes Jouwsma. (*22-01-1788 - † 16-10-1869),

                   Uit dit Huwelijk:


                   1   RINSKE SYTSES Bijlsma, geboren 6 juni 1839 “des morgens ten vier ure”te Wommels, gemeente Hennaarderadeel.
                        Aangever was: Sytse Dirks Bijlsma, 25 jaar, Arbeider, wonende te Wommels.
                        Getuigen waren: Tjitze Annes Bakker, 43 jaar, Verver, wonende te Wommels.
                                                   Tamme Hessels van der Wal, 34 jaar, Arbeider, wonende te Wommels.
                        Op 8 mei 1861 te Hennaarderadeel gehuwd met Sjoerd Rintjes Boersma, 20 jaar,
                        geboren Rond 1841 te Wommels, wonende te Wommels, zonder beroep
                        Zoon van Rintje Klazes Boersma en Antje Sjoerds de Jong.
                        Getuigen waren: Siebolt Taekeles Tiemersma, 64 jaar,Ytiger (IJker) van Bootervaten, wonende te Wommels.
                                                   Tjibbe Tiemersma, 27 jaar, Kantoorbediende, wonende te Wommels.
                                                   Johannes Stam, 34 jaar, Veldwachter, wonende te Wommels.
                                                  Jan Both, 33 jaar, Veldwachter, wonende te Lutkewierum.
                        Op 9 mei 1900 gehuwd met Tjibbe Tiemersma, 66 jaar, geboren rond 1844 te Wommels,
                        secretariebeambte, wonende te Wommels.
                        weduwnaar van Antje Johannes Ferwerda.
                        Zoon van Sybolt Teakeles Tiemersma en Foekjen Pieters Reitsma.
                        Getuigen waren: Gerrit Tiemersma, 52 jaar, secretariebeambte, wonende te Wommels.
                                                   Broer van de Bruidegom.
                                                   Jelle Haagsma, 62 jaar, Veldwachter, wonende te Wommels.
                                                   Sytse de Vries, 40 jaar, Veldwachter, wonende te Lutkewierum.
                                                   Folkert Bakker, 34 jaar, zonder beroep. Wonende te Spannum.
                                                   Laatste drie geen familie van de Comparanten.XI –aj          YKE HARMENS Abma, Dochter van HARMEN FREERKS Abma en WYBKJEN TJEERDS Kingma,
                   geboren 13 juni 1821 “des morgens een uur” te Terzool.
                   Aangever was: Harmen Freerks Abma, 39 jaar, Boer, wonende te Terzool.
                   Getuigen waren: Bartle Jans Boersma, 50 jaar, Boer, wonende te Terzool.
                                              Klaas Bottes Bakker, 46 jaar, Arbeideer, wonende te Terzool.
                   Overleden 5 juli 1821 “des morgens ten vijf ure” te Terzool, nummer twee.
                   gemeente Rauwerderhem, 3 weken oud.
                   Aangevers waren: Bartle Jans Boersma, 50 jaar, Boer, wonende te Terzool.
                                                 Uiltje Klazes Huistra, 36 jaar, Boer, wonende te Terzool.XI –ak          YKE HARMENS Abma, Dochter van HARMEN FREERKS Abma en WYBKJEN TJEERDS Kingma,
                   geboren 28 juli 1822 “des namiddags drie ure” te Terzool gemeente Rauwerderhem.
                   Aangever was: Harmen Freerks Abma, 40 jaar, Boer, wonende te Terzool.
                   Getuigen waren: Bartele Jan Boersma, 54 jaar, Boer, wonende te Terzool.
                                              Uiltje Klazes Huistra, 35 jaar, wonende te Terzool.
                   Overleden 22 december 1851 “des avonds ten zes ure”in de huizinge nummer twee te Wommels,                   gemeente Hennaarderadeel.
                   Aangevers waren: Petrus Noordenbos, 30 jaar, Veldwachter, wonende te Wommels.
                                                Egbertus ter Horst, 36 jaar, Secretaris van Hennaarderadeel,wonende te Wommels.
                                                de eerste echtgenoot, de tweede goede vriend van de overledene.
                   Waarschijnlijk aan de gevolgen van complicaties  bij de geboorte van hun tweede kind.
                   Op 2 mei 1849 te Hennaarderadeel gehuwd met PETRUS KLAZES Noordenbos, 27 jaar,
                   geboren rond 1822 te Wommels. Beroep: veldwachter.
                   getuigen waren: Gosling Hyltjes Hiemstra, 61 jaar, Veldwachter, wonende te Wommels.
                                             Sybolt Taekeles Tiemersma, 52 jaar, Veldwachter, wonende te Wommels.
                                             Ale Egberts Struiksma, 34 jaar, Arbeider, wonende te Wommels.
                                             Eerste drie goede vrienden.
                                             Willem Johannes Visser, 63 jaar, Arbeider, wonende te Wommels
                                             Oom van de Bruidegom.
                   Heeft voldaan aan de wet op de Nationale Militie.
                   Zoon van Klaas Ulbes Noordenbos en Joukjen Freerks Visser.
                   

                   Uit dit huwelijk:

                  1   MINKE PETRUS Noordenbos, geboren 25 februari 1850 “des morgens ten half twee ure” te Wommels.
                       Aangever was: Petrus Noordenbos, 28 jaar, Veldwachter, wonende te Wommels.
                       Getuigen waren: Siebolt Taekeles, Tiemersma, 53 jaar, Veldwachter, wonende te Wommels
                                                  Tjerk Dirks Wyma, 52 jaar, Timmerman, wonende te Wommels.
                       Op 25 mei 1870 te Hennaarderadeel gehuwd met JETZE THOMAS Hiemstra, 26 jaar, geboren rond 1844 te Wommels,
                       zoon van Thomas Jacobs Hiemstra en Geertje Jans Buwalda.


                  2   KLAAS PETRUS Noordenbos,  geboren 7 november 1851 “des avonds ten half tien ure”
                       te  Wommels, gemeente Hennaarderadeel.
                       Aangever was: Petrus Noordenbos, 30 jaar, Veldwachter, wonende te Wommels.
                       Getuigen waren: Dirk Posthumus, Onderwijzer der jeugd, wonende te Wommels. 
                                                  Tjerk Dirks Wyma, 52 jaar, Timmerman, wonende te Wommels.
                       Overleden 25 maart 1852 “des namiddags ten vijf ure”in de huizinge twee A, te Wommels
                       gemeente Hennaarderadeel, 20 weken oud.
                       Aangevers waren: Petrus Noordenbos, 30 jaar, Veldwachter, wonende te Wommels.
                                                     Dirk Posthumus, Onderwijzer der Jeugd, wonende te WommelsXI –al         GERBEN MURKS Abma, zoon van MURK GERBENS Abma en JAIKE GOSSES Bosma,
                  geboren 30 juli 1795 te Heeg, gemeente Wymbritseradeel.
                  Gedoopt op 16 augustus 1795. Herv.gem. Oosthem, Abbega, en Folsgare.  Rond 1837 Boer te Abbega.  
                  Overleden 27 april 1860 “des nachts ten een ure” te Abbega, gemeente Wymbritseradeel, 64 jaar oud, gehuwd.
                  Aangevers waren: Jurjen Jelles Nauta, 40 jaar, Boer, wonende te Abbega.
                                               Jelle Wybes Zijlstra, 43 jaar, Boer, wonende te Abbega.

                  Uit de LC van 1 mei 1860:
                  “Heden overleed mijn waarde man en der kinderen zorgdragende vader GERBEN M. ABMA,
                   In leven boer en kerkvoogd alhier, in den ouderdom van 64 jaren en 9 maanden, waarvan ik
                   21 jaar met hem in den echt verenigd mogt zijn, in hope, welke niet ongegrond moge zijn,
                   Dat hij door de deure der genade mag zijn ingeleid.
                                         Abbega den 26 april 1860                  WIEPKJE S. Lanting.”

                  Heeft aan de Nationale Militie voldaan.
                  Op 3 mei 1823 te Sneek gehuwd met JETSKE IDZES de Boer, 19 jaar, geboren
                  rond 1804 te IJsbrechtum, wonende te Sneek. Dochter van Ids Hotzes de Boer, overleden
                  15 maart 1812 te Nijland, en van Pietje Joostes, Boerin te Sneek.
                  Getuigen waren: Pieter Annes Krolis, 29 jaar, Boerenknecht, wonende te Folsgare, halfbroeder van de Comparante.
                                             Gosse Murks Abma, 22 jaar, Boerenknecht, wonende te Oosthem, Broeder der Comparant.
                                             Dirk Hennies Koopmans, 62 jaar, Veldwachter, wonende te IJsbrechtum.
                                             ……Sjouke Fetzes van der Ley, 36 jaar, Veldwachter, wonende te IJsbrechtum.
                   Overleden 28 april 1837 te Wymbritseradeel, 33 jaar oud.

       Uit dit Huwelijk:


                   1   JAIKE GERBENS Abma, geboren 26 juli 1824 te Abbega, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XII –co.


                   2   IDS GERBENS Abma, geboren 26 december 1826 te Abbega, gemeente Wymbritseradeel.  Volgt onder XII –cp.


                   3   TIETJE GERBENS Abma, geboren 20 juni 1829 te Abbega, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder  XII –cq.


                   4   TIETJE GERBENS Abma, geboren 3 april 1831 te Abbega, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder  XII –cr.


                   5   WYTSKE GERBENS Abma, geboren 3 september 1833 te Abbega, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder  XII –cs.


                   6   MURK GERBENS Abma, geboren 22 april 1836 te gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XII –ct.


                  
                   Op 11 mei 1839 te Sneek gehuwd met WYPKJEN SJOERDS Lanting, 35 jaar, Boerin,
                   geboren maandag 17 september  1803 te Gaastmeer, wonende te Sneek.
                   Weduwe van Freerk Walinga.
                   Dochter van Sjoerd Jans Lanting(*01-04-1773 - † 23-04-1851,IJlst) , Boer, en van
                   Gelkjen Sieks Attema(*05-02-1782 - † 21-11-1850,IJlst) , wonende te IJlst.
                   “Bruidegom heeft zijne verpligting aan de Nationale Militie Voldaan”
                   Getuigen waren: Jan Pieters Deinum, 42 jaar, Executeur, wonende te IJsbrechtum.
                                              Hinze Jans Wijman, 47 jaar, Bode, wonende te IJsbrechtum.
                                              Feike Bosma, 29 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                              Haaye Smitds, 24 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                   In 1863 Boerin, wonende te Abbega. Weduwe.
                   Overleden 27 februari 1870 te Wymbritseradeel, 66 jaar oud.
                   Overleden 27 februari 1870 te Wymbritseradeel, 66 jaar oud.
                   Uit de LC van 4 maart 1870:
                   “ABBEGA, den 27 Januarij 1870. Heden morgen om drie uur werden wij in diepe rouw
                     Gedompeld, door het overlijden van onze waarde Moeder WIEPKJEN SJOERDS LANTING,
                     Wed. Gerben M. Abma, in den ouderdom van 66 jaren en 5 maanden.
                     Alzoo staar ik mijnen vrouw en 4 kinderen de overledene na, doch wij hebben niet te treuren,
                     als die gene hope hebben, want haar leven was haar Christus, dus het sterven gewin.
                                                                                                      ZIETZE T. Hilverda
                                                                                                      GELKJE G. Abma”

                    Uit dit huwelijk:


                    6   GELKJEN GERBENS Abma, geboren 22 februari 1840 te Abbega, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XII –cu.


                    7   BAUKJEN GERBENS Abma, geboren 11 december 1841 te Abbega, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XII –cv.


                    8   MURK GERBENS Abma, geboren 29 mei 1843 te Abbega, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XII –cw.


                    9   MURKJEN GERBENS Abma, geboren 17 mei 1845 te Abbega, gemeente Wymbritseradeel. Volgt onder XII –cx.

XI –am         TIETJE MURKS Abma, dochter van MURK GERBENS Abma en JAIKE GOSSES Bosma,
                   geboren 6 oktober 1797 te Heeg, Gemeente Wymbritseradeel.
                   Gedoopt op 5 november 1797. Herv.gem. Oosthem, Abbega, en Folsgare.
                   Overleden 28 november 1875 “des nachts ten een ure” te Oudega, gemeente Wymbritseradeel, 78 jaar oud, gehuwd.
                   Aangevers waren: Johannes Pranger, 34 jaar, Arbeider, wonende te Oudega.
                                                 Haye Belkmeer, 49 jaar, Veldwachter, wonende te Oudega.
                   Op 28 mei 1819 te Sneek gehuwd met SIPKE ALBERTS de Groot, geboren 13 november 1795 te Goënga,
                   boerenzoon, wonende te Oosthem.
                   Zoon Albert Sjoukes de Groot, Boer, en van Trijntje Douwes Louwsma, wonende te Oosthem.
                   “heeft voldaan aan de Nationale Militie”.
                   Getuigen waren: Durk Heines Koopmans, 58 jaar, Veldwachter, wonende te IJsbrechtum.
                                              Hinze Jans Wijman, 27 jaar, Bode, wonende te IJsbrechtum.
                                              Thomas Ydes Bijkema, 32 jaar, Schoenmaker, wonende te IJsbrechtum.
                                              Siebe Jacobs Hoogstra, 27 jaar, Arbeider, wonende te IJsbrechtum.

                   Uit dit huwelijk:


                   1   ALBERT SIPKES de Groot, geboren Zondag 26 september 1819  “namiddags te vier ure” te IJlst.
                        Aangever was: Sipke Alberts de Groot, 24 jaar, Arbeider, wonende te IJlst.
                        Getuigen waren: Sjoerd Stellingwerf, 46 jaar, Slager, wonende te IJlst.
                                                   ???? Bokkes????, 63 jaar, Slager, wonende te IJlst.


                   2   MURK SIPKES de Groot, geboren 11 november 1821 te Wymbritseradeel.


                   3   KLAAS SIPKES de Groot, geboren 24 december 1824 te Wymbritseradeel.


                   4   JAIKE SIPKES de Groot, geboren 21 januari 1827 te Wymbritseradeel.


                   Op 17 juni 1828 te Wymbritseradeel gehuwd met SIPKE DOUWES Buma,  33 jaar,
                   Boer, geboren en wonende te Oudega.
                   Gedoopt bij de Hervormde gemeente van Oudega, Idzega en Sandfirden.
                   Weduwnaar van Lolkje Landstra overleden 30 november 1824.
                   Heeft voldaan aan de Nationale Militie, volgens een attest afgegeven door de Heer Gouverneur van Vriesland.
                   Getuigen waren:  Pieter Deinum, 31 jaar, Veldwachter, wonende te Nijland.
                                               Durk Hinnes Koopmans, 67 jaar, Veldwachter, wonende te IJsbrechtum.
                                               Sietze Anskes de Vries, 52 jaar, Veldwachter, wonende te IJsbrechtum.
                                               Minze Jans Wijman, 36 jaar, Bode, wonende te IJsbrechtum.
                    Zoon van Douwe gatzes Buma († 1800, Idzega) en Hylkje Uiltjes († 28-12-1812).

                   Uit dit huwelijk:


                   5  RIEMKE SIPKES Buma, geboren 7 maart 1829 “des avonds ten zes uuren”te Oudega,
                       gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Sipke Douwes Buma, 33 jaar, Boer, wonende te Oudega.
                       Getuigen waren: Uiltje Ekema, 51 jaar, Kastelein, wonende te Sneek.
                                                  Arnoldus Wassenbergh du Ried, 21 jaar, Klerk, wonende te Sneek.


                   6   TJALTJE SIPKES Buma, geboren 16 januari 1831 ”des morgens ten vier uren” te Exmorra, gemeente Wonseradeel.
                        Aangever was: Sipke Buma, 35 jaar, Boer, wonende te Exmorra.
                        Getuigen waren: Symen Pieters Bakker, 55 jaar, Politiebediende, wonende te Bolsward.
                                                   Willem Piers Bakker, 35 jaar, Politiebediende, wonende te Bolsward.


                   7   DOUWE SIPKES Buma, geboren 12 augustus 1833 “des morgens ten drie uren” te Exmorra, gemeente Wonseradeel. 
                        Aangever was: Sipke Douwes Buma, 38 jaar, Boer, wonende te Exmorra.
                        Getuigen waren: Symen Pieters Bakker, 58 jaar, Politiebediende, wonende te Bolsward.
                                                   Willem Piers Bakker, 38 jaar, Politiebediende, wonende te Bolsward.


                   8   GATZE SIPKES Buma, geboren 6 december 1838 “des namiddags ten vier uren”
                        te Oudega,  gemeente, Wymbritseradeel.
                        Aangever was: Sipke Douwes Buma, 43 jaar, Boer, wonende te Oudega.
                        Getuigen waren: Feike Boschma, 28 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                                   Haaije Smidts, 24 jaar, Klerk, wonende te Sneek.

XI –an        GOSSE MURKS Abma, dochter van MURK GERBENS Abma en JAIKE GOSSE Bosma,
                  geboren rond 1801 te Heeg. Gemeente Wymbritseradeel.
                  Overleden 22 december 1870 “des morgens ten zes ure” in het huis nummer 56, te IJlst, 70 jaar oud, rentenier, gehuwd. 
                  Aangevers waren: Tjeerd ten Kate, 47 jaar, Arbeider, wonende te IJlst.
                                                Joost Tijsma, 34 jaar, Verver, wonende te IJlst.
                  Uit de LC van 27 december 1870:
                  “IJLST, den 22 december 1870. Heden trof mij de gevoeligste slag mijns levens,
                   daar het den Heer van leven en dood behaagde mijn waarde man GOSSE MURKS ABMA
                   van mijn zijde weg te nemen, naar eene gelukkige echtvereniging van 20 jaar en 7 maanden,
                   in den ouderdom van 70 jaren en 7 maanden.
                   Diep bedroefd staar ik de overledene na, doch wensch te zijgen in Diens wil, Wiens doen is
                   Wijsheid en majesteit.
                                                                       TRIENTJE JOHANNES de Jong.
                                                                       Wed. Gosse M. Abma”.


                  Op 1 juni 1850  te Wymbritseradeel gehuwd met TRIJNTJE JOHANS de Jong, 44 jaar,
                  geboren 7 januari 1806 te Oosthem, Dienstmeid, wondende te Idzega.
                  Gedoopt 26 januari 1806 te Oosthem.
                  Getuigen waren: Jan Pieters Deinum, 53 jaar, Executeur, wonende te IJsbrechtum.
                                             Minze Jans Wijman, 58 jaar, Bode, wonende te IJsbrechtum.
                                             Jan Pieters Westra, 57 jaar, Veldwachter, wonende te Gauw.
                                             Feike Boschma, 40 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  De bruid geeft te kennen dat ze niet kan schrijven.
                  Uit de LC van 13 november 1885:
                  “Heden overleed, in den ouderdom van 79 jaren en 10 maanden, onze onvergetelijke
                   Zuster TRIJNTJE JOHANS de JONG, sedert 22 dec.1870 Wed. van Gosse Murks Abma.
                   Moge haar einde vrede zijn.
                   IJlst, 11 Nov. 1885.
                   Mede namens Zuster en behuwdbroeder,
                                           ULBE de Jong.”

                   Dochter van Johan Siegers (de Jong) (*22-04-1869 - † 27-11-1826)
                   en Lipkje Jarigs (Jaarsma),(*18-06-1781 - † 14-01-1847) beide overleden.XI –ao        RIJMKE MURKS Abma, dochter van MURK GERBENS Abma en JAIKE GOSSES Bosma,
                  geboren 22 juli 1800 te Heeg. Gemeente Wymbritseradeel.
                  Gedoopt op 10 augustus 1800. Herv.gem. Oosthem, Abbega, en Folsgare.     
                  Overleden op 23 augustus 1824 “des avonds ten negen uren”te Gaastmeer,
                  gemeente Wymbritseradeel , 24 jaar oud, gehuwd, 5   dagen na de geboorte van haar eerste kind.
                  Aangevers waren: Hendrik Pieters de Boer, 50 jaar, Boer, wonende te Gaastmeer.
                                                             Jacob Gorrits van der Goot, 59 jaar, Boer, wonende te Gaastmeer.
                  Op 3 mei 1823 te Wymbritseradeel gehuwd met GORRIT PIETERS van der Goot, 27 jaar,
                  
Geboren 22 januari 1796 te Gaastmeer, gemeente Wymbritseradeel.
                  Gedoopt bij de hervormde gemeente Gaastmeer.
                  Getuigen waren: Pieter Annes Krolis, 29 jaar, Boerenknegt, wonende te Folsgare.
                                             Gosse Murks Abma, 22 jaar, Boerenknegt, wonende te Folsgare.
                                             Dirk Hinnes Koopmans, 62 jaar, Veldwachter, wonende te IJsbrechtum.
                                             Rinze Jans Wijman, 32 jaar, Bode, wonende te Sneek.
                  Heeft voldaan aan de Nationale Militie.
                  Zoon van Pytter Gorrits (*rond 1760 - † 02-03-1850), Boer en Trijntie Scheltes.
                  
Daarna gehuwd met Hiltje Haagsma, en op 18 april 1849 gehuwd met Elizabeth van Berkum.
 
                  
Uit dit huwelijk:


                  1   PIETER GORRITS van der Goot, geboren 19 augustus 1824 “des morgens ten vijf ure”
                       te Gaastmeer, gemeente Wymbritseradeel.
                       Aangever was: Gorrit Pieters van der Goot, 28 jaar, Boer, wonende te Gaastmeer.
                       Getuigen waren: Hendrik Pieters de Boer, 50 jaar, Boer, wonende te Gaastmeer.
                                                  Gerben Murks Abma,  28 jaar, Boer, wonende te Abbega. 
                       Op 18 oktober 1856 te Schoterland gehuwd met ERRIETTA  ACOLINA de Jong, 20 jaar,
                       Geboren 2 mei 1836 te Burum, gemeente Kollumerland, Dienstmeid, wonende te
                       Hoornsterzwaag, doch vroeger wonende te Hemrik.
                       Dochter van Evering Annes De Jong, overleden en Alida Binnes Zaagmans, Naaister,
                       Wonende te Hoornsterzwaag.
                       Getuigen waren: Johannes Hermanus Banning, 58 jaar, Bode der Bestuur, wonende te Heerenveen.
                                                  Yntze Baukes de Groot,48 jaar, Veldwachter, wonende te Heerenveen.
                                                  Pieter de Vries, 41 jaar, Klerk, wonende te Nijehaske.
                                                  Ate Feddes van IJzinga, 37 jaar, veldwachter, wonende te Heerenveen.
                       Overleden 17 oktober 1875, 36 jaar oud,  te Kollumerland.
                       Uit dit huwelijk: Levenloos, geboren 6 november 1857 te Schoterland.
                                             : GORRIT PIETERS van der Goot, geboren 16 april 1860 te Schoterland.
 

                  GORRIT PIETERS van der Goot is op 25 april 1829 te gemeente Wymbritseradeel
                  gehuwd met HILTJE SJIRKS Haagsma, geboren rond 1806, overleden 11 juni 1845 te gemeente Wymbritseradeel.
                  Uit dit huwelijk:

                  1   TRIJNTJE GORRITS van der Goot, geboren 29 januari 1830 te gemeente Franekeradeel.

                  2   RIEMKE GORRITS van der Goot, geboren 22 november 1832 te gemeente Wymbritseradeel.

                  3   YTTJE GORRITS van der Goot, geboren 16 oktober 1834 te gemeente Wymbritseradeel.

                  4   WYPKJEN GORRITS van der Goot, geboren 4 februari 1837 te gemeente Wymbritseradeel.

                  5   WYPKJEN GORRITS van der Goot, geboren 16 april 1838 te gemeente Wymbritseradeel.

                  6   SJIRK GORRITS van der Goot, geboren 21 april 1839 te gemeente Wymbritseradeel.

                  7   HESSEL GORRITS van der Goot, geboren 27 augustus 1840 te gemeente Wymbritseradeel.

                  8   BAUKJEN GORRITS van der Goot, geboren 2 maart 1843 te gemeente Wymbritseradeel.

                  9   GRIETJE GORRITS van der Goot, geboren 11 november 1844 te gemeente Wymbritseradeel.


                  Op 18 april 1849 gehuwd met
ELIZABETH van Berkum

XI –ap        BAUKJE MURKS Abma, dochter van MURK GERBENS Abma en JAIKE GOSSES Bosma,
                  geboren zaterdag 18 december 1802 te Heeg. Gemeente Wymbritseradeel.
                  Gedoopt op zondag 23 januari 1803 bij de  Herv.gem. Oosthem, Abbega, en Folsgare.
                  Overleden te IJlst op 11 juli 1837 “des morgens ten een ure” in de huizing gequoteerd wijk B, Nummer 226 te IJlst, 34 jaar oud.
                  Aangevers waren: Cornelis Jans Visser, 65 jaar, Potij-beambte?, wonende te IJlst.
                                                Douwe Jacobs de Graaf, 48 jaar, Inlandsche kramer, wonende te IJlst
                  Beroep in 1826 is Dienstmaagd.
                  Op zaterdag 17 juni 1826 te Sneek gehuwd met OTTE THOMAS  Schuurmans, 24 jaar,
                  geboren dinsdag 18 augustus 1801 te IJlst, Timmerknecht, wonende te IJlst.
                  Gedoopt op zondag 23 maart 1828 te IJlst.
                  Zoon van Thomas Taekes Schuurmans, Timmerman, en van Trijntje Ottes Wiersma, overleden te IJlst op 25 april 1811.
                   “heeft voldaan aan de Nationale Militie, en niet meer behoort aan enig corps”.
                  Getuigen waren: Jacob Moerlaan, 26 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                                              Jan Pieters Deinum, 26 jaar, Veldwachter, wonende te Oosthem.
                                              Douwe Romkes Wynja, 50 jaar, Veldwachter, wonende te Oudega.
                                              Durk Heines Koopmans, 65 jaar, Veldwachter, wonende IJsbrechtum.
                  Otte is overleden op zondag 1 juli 1877 te IJlst.

                   Uit dit huwelijk:


                  1   LEVENLOOS, man, geboren 29 november 1827 “des morgens te Elf uren” in de Huizinghe 211, te IJlst
                       Aangevers waren: Otte Thomas Schuurmans, 26 jaar, Timmerbaas, wonende te IJlst.
                                                    Luma Andreas de Glendt, 51 jaar, Commies, buurman van Otte.


                  2   THOMAS OTTES Schuurmans. Geboren Zondag 14 september 1828 “des voormiddags ten negen ure” te IJlst.
                       Aangever was: Otte Thomas Schuurmans, 27 jaar, Timmerman, wonende te IJlst.
                       Getuigen waren: Otte Pieters Hettinga, 25 jaar, Koopman, wonende te IJlst.
                                                  Jurjen Minnes Bakker, 55 jaar, Arbeider, wonende te IJlst.
                       Op 7 juni 1857 gehuwd met Trijntje Gerbens Joustra,24 jaar,
                       geboren 23 augustus 1832 te Baard.
                       Getuigen waren: Willem Brandsma, 59 jaar, Politiebeambte, wonende te IJlst.
                                                  Arjen Thijsses Joustra, 49 jaar, Politiebeambte, wonende te IJlst.
                                                  Douwe Annes Zondervan, 73 jaar, Timmerman, wonende te IJlst.
                                                  Ruurd Bakker, 38 jaar, Ambtenaar der Secretarie, wonende te IJlst.
                       Overleden 10 december 1882, 50 jaar oud.
                       Dochter van Gerben Haantjes Joustra, overledenen, en Jantje Gerrits Dijkstra, Winkeliersche te Baard.
                       Uit dit huwelijk:  JANTJE THOMAS Schuurmans, geboren 4 juni 1863 te Baarderadeel.
                                                OTTE THOMAS Schuurmans, geboren 28 april 1866 te Baarderadeel.


                  3   MURK OTTES Schuurmans, geboren Maandag 7 september 1829 “des morgens ten een ure”  te IJlst.
                       Aangever was: Otte Thomas Schuurmans, 28 jaar, Timmerman, wonende te IJlst.
                       Getuigen waren: Otte Pieters Hettinga, 26 jaar, Koopman, wonende te IJlst.
                                                  Jurjen Minnes Bakker, 56 jaar, Arbeider, wonende te IJlst


                  4   TRIJNTJE OTTES Schuurmans, geboren 19 juli 1831 ”des morgens ten half acht ure”  te IJlst.
                       Aangever was: Otte Thomas Schuurmans, 29 jaar, Timmerman, wonende te IJlst.
                       Getuigen waren: Otte Pieters Hettinga, 28 jaar, Koopman en Winkelier, wonende te IJlst.
                                                  Jurjen Minnes Bakker, 58 jaar, Schippersknecht, wonende te IJlst.


                  5   JAIKE OTTES Schuurmans, geboren Vrijdag 18 januari 1833 “des morgens ten half een uur” te IJlst.
                       Aangever was: Otte Thomas Schuurmans, 31 jaar, Timmerman, wonende te IJlst.
                       Getuigen waren: Thomas Takes Schuurmans, 66 jaar, Koemelker, wonende te IJlst.
                                                   Arjen Tysses Jaarsma, 24 jaar, Arbeider, wonende te IJlst.


                  6   MARTZEN OTTES Schuurmans, geboren Donderdag 22 januari 1835 “des morgens ten zes uren” te IJlst.
                       Aangever was: Otte Thomas Schuurmans, 33 jaar, Timmerman, wonende te IJlst.
                       Getuigen waren: Simon Johannes Jonkman, 52 jaar, Zonder beroep, wonende te IJlst.
                                                  Pieter Annes Bakker, 42 jaar, Doodgraver, wonende te IJlst.


                  7   ANDRIES OTTES Schuurmans, geboren Zondag 20 november 1836 “des morgens ten vier ure” te IJlst.
                       Aangever was: Otte Thomas Schuurmans, 35 jaar, Timmerman, wonende te IJlst.
                       Getuigen waren: Willem Brandsma, 39 jaar, Beambte, wonende te IJlst.
                                                  Cornelis  Jans Visser, 65 jaar, Beambte, wonende te IJlst.
                       Overleden 21 mei 1837 “des morgens ten acht ure”in de huizing wijk B, nummer 226, te IJlst, 6 maanden oud.
                       Aangevers waren: Cornelis Jans Visser, 66 jaar, Polny beambte?, wonende te IJlst.
                                                     Klaas Sytses Katsma, 48 jaar, Scheepstimmerknecht, wonende te IJlst.

                  Na het overlijden van Baukjen Murks Abma, op 25 augustus 1839 te IJlst gehuwd met
                  JANTJE MEINTES Sienema, 35 jaar, geboren rond 1804 te Grouw.
                  Dochter van Meinte Sytzes Sienema en Wytske Sybrens Algersma.

                  Uit dit huwelijk:


                  8    WIJTSKE OTTES Schuurmans, geboren 15 mei 1840 te IJlst.


                  9    MEINTE OTTES Schuurmans, geboren 19 januari 1843 te IJlst.


                10   BAUKJEN OTTES Schuurmans, geboren 14 oktober 1845 te IJlstXI –aq         WIJTSKE MURKS Abma, dochter van MURK GERBENS Abma en JAIKE GOSSES Bosma,
                   geboren 15 december 1805 te Heeg. Gemeente Wymbritseradeel.
                   Gedoopt op 26 januari 1806. Herv.gem. Oosthem, Abbega, en Folsgare.
                   Vrij snel overleden.

XI –ar          WIJTSKE MURKS Abma, dochter van MURK GERBENS Abma en JAIKE GOSSES Bosma,
                   geboren 28 januari  1807 te Heeg. Gemeente Wymbritseradeel.
                   Gedoopt op 1 maart 1807.  Herv.gem. Oosthem, Abbega, en Folsgare.
                   Overleden 27 oktober 1829 “des morgens ten drie uren”in de huizing gequoteerd nummer 147,
                   te IJlst, 22 jaar oud, ze stierf 3 dagen na de geboorte van hun zoon.
                   Aangevers waren: Otte Thomas Schuurmans, 28 jaar, Timmerman en zwager, wonende te IJlst.
                                                 Hendrik Roelofs Brandsma, 31 jaar, Scheepstimmerknecht, wonende te IJlst.
                                                 gebuur van de overledene.
                   Op 2 december 1827 te IJlst gehuwd met  WYTZE CORNELIS Nijdam, 24 jaar,
                   geboren zaterdag 9 april 1803 te IJlst, gedoopt op zondag 1 mei 1803.
                   Getuigen waren: Gerben Murks Abma, 32 jaar, Boer, wonende te Oosthem, broeder der Bruid.
                                              Jacob Jans Keikes, 31 jaar, Stadsmajoor, wonende te IJlst, Vriend.
                                              Siebren Alles van der Werff, 25 jaar, Molenaar, wonende te IJlst, Vriend.
                                              Anske Hendriks Koopmans, Scheepstimmerknecht, wonende te IJlst, vriend.
                   Zijn vader ondertekend met “Nudam”
                   Heeft aan de wet op de Nationale Militie voldaan.
                   Beroep: Scheepstimmerknecht.  Later word hij hellingbaas op “it oordje” te Bolsward.
                   Overleden dinsdag 27 december 1859 te Bolsward.
                   Zoon van Kornelis Luitzen Nudam, Scheepstimmerbaas, en Ytje Wytzes Hoekstra.

                   Uit dit huwelijk:


                   1   LEVENLOOS, vrouw, geboren 22 augustus 1828 “des morgens ten twee uren” te IJlst.
                        Aangevers waren: Sybren Tjeerds Sybesma, 29 jaar, Zonder beroep, wonende te IJlst.
                                                       Hendrik Roelofs Brandsma, 29 jaar, Scheepstimmerknecht, wonende te IJlst.


                   2   WYTSE WYTZES Nijdam, geboren Zaterdag 24 oktober 1829 "des morgens ten negen uren" te IJlst.
                        Aangever was: Wytze Kornelis Nijdam, 26 jaar, Scheepstimmerman, wonende te IJlst.
                        Getuigen waren: Otte Thomas Schuurmans, 28 jaar, Timmerman, wonende te IJlst.
                                                   Hendrik Roelofs Brandsma, 31 jaar, Scheepstimmerknecht, wonende te IJlst.
                        Overleden 9 oktober 1886 “des morgens ten een ure” te Bolsward, 56 jaar, gehuwd.
                        Aangevers waren: Roelof Lier, 70 jaar, Aanspreker, wonende te Bolsward.
                                                      Johannes van Dijk, 40 jaar, Klerk der Secretarie, wonende te Bolsward.
                        Op 22 mei 1864 te Bolsward gehuwd met GEERTJE ADRIANUS Bakels.
                        Uit dit huwelijk: WYTSKE WYTSES Nijdam, geboren 19 september 1865 te Bolsward.
                                                ADRIANUS WYTSES Nijdam, geboren 4 februari 1868 te Bolsward.
                                                Levenloos, vrouw,  geboren 26 september 1870 te Bolsward.
                        Na diens overlijden op 12 april 1873 te Bolsward gehuwd met JOHANNA Lolkema.
                        Uit dit huwelijk: LOLKE WYTSES Nijdam, 9 februari 1875 te Bolsward.
                                                WYTZE WYTSES Nijdam, geboren 2 februari 1879 te Bolsward.
                                                JAN WYTSES Nijdam, geboren 15 april 1880 te Bolsward.XI –as          TIETJE TIJSSES Abma, dochter van TYS GERBENS Abma en BAUKJEN MURKS Wieringa,
                   geboren 19 mei 1812 te Nijland, gemeente Wymbritseradeel.
                   Overleden 6 mei 1841, 28 jaar oud, ongehuwd, te Nijland, gemeente Wymbritseradeel.
                   Aangevers waren: Lolke Sjoerds Yntema,36 jaar, Veldwachter, wonende te Nijland.
                                                Foppe Arnoldus van  Ketel, 67 jaar, Schipper, wonende te Nijland.XI –at         GEERTJE MURKS Abma, dochter van MURK ABES Abma en JANKE ALLES Van der Werff,
                  geboren 6 september 1826 “des morgens ten half tien ure” te Abbega, gemeente Wymbritseradeel.
                  Aangever was: Murk Abes Abma, 23 jaar, Arbeider, wonende te Abbega.
                  Getuigen waren: Jan Pieters Deinum, 29 jaar, Veldwachter, wonende te Oosthem.
                                             Jacob Moezelaar, 26 jaar, Klerk, wonende te Sneek.
                  Overleden 23 december 1826 “des morgens ten tien uren” te Abbega,
                  gemeente Wymbritseradeel, 14 weken oud, te Abbega.
                  Aangevers waren: Klaas Douwes de Boer, 38 jaar, Schipper, wonende te Abbega.
                                               Jacob Hylkes de Boer, 58 jaar, Kuiper, wonende te Abbega.XI –au        ABE MURKS Abma, zoon van MURK ABES Abma en JANKE ALLES  Van der Werff,
                  geboren zaterdag 21 juni 1828 “des morgens ten een uren” te IJlst.
                  Aangever was: Murk Abes Abma, Sjouwman, 25 jaar, wonende te IJlst.
                  Getuigen waren: Jelle Jelles Croles, 35 jaar, Scheepstimmerbaas, wonende te IJlst.
                                             Sybren alles van der Werff, 26 jaar, Molenaar, wonende te IJlst.
                  Overleden 1 oktober 1829 “des morgens ten een uren”in de huizing gequoteerd, nummer 8, te IJlst.
                  Aangevers waren: Teerdze Eeltjes Holtrop, 35 jaar, Scheepstimmerman, wonende te IJlst.
                                                Hans Jacob van Wieren, 60 jaar, Rentenier, wonende te IJlst.
                                                Geburen van de overleden.XI –av         ABE MURKS Abma, van MURK ABES Abma en JANKE ALLES Van der Werff,
                  geboren dinsdag 30 maart 1830 “des avonds ten negen uren” te IJlst.
                  Aangever was: Murk Abes Abma, 26 jaar, Arbeider,wonende te IJlst.
                  Getuigen waren: Teerdze Eeltjes Holtrop, 35 jaar, Scheepstimmerman, wonende te IJlst.
                                             Jelle Jelles Croles, 37 jaar, Scheepstimmerman, wonende te IJlst.
                  Overleden 4 juli 1872 “des nacht ten een ure” te Workum,  42 jaar, reeds weduwnaar.
                  Aangevers waren: Catrinus de Jong, 41 jaar, Panbakker, wonende te Workum.
                                               Lolke Venema, 40 jaar, Houtzaagmolenaarsknecht, wonende te Workum.
                  Beroep: Houtzaagmolenaarsknecht.
                  Op 26 november 1854 te IJlst gehuwd met MARTZEN JANS Groenveld,19 jaar
                  geboren 17 maart 1835 te IJlst.
                  Getuigen waren: Willem Brandsma, 57 jaar, Politiebeambte, wonende te IJlst.
                                             Arjen Thijsses Jaarsma, 46 jaar, Politiebeambte, wonende te IJlst.
                                             Douwe Annes Zondervan, 71 jaar, Timmerman, wonende te IJlst.
                                             Ruurd Bakker, 36 jaar, Ambtenaar der Secretarie, wonende te IJlst.
                  Dochter van Jan Meintes Groenveld ((*rond 1810 - † 25-10-1868), Bakker,
                  en Rinkjen Wybes Wybenga(*27-03- 1812 - † 11-05-1872), echtelieden, wonende te IJlst.
                  Overleden 31 december 1870, te Workum, waarschijnlijk aan de gevolgen van de geboorte
                  van hun 8ste kind Jeltje.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   MURK ABES Abma, geboren 13 november 1855 te Lemsterland. Volgt onder XII –cy.


                  2    JAN ABES Abma, geboren 21 december 1856 te Lemmer, gemeente Lemsterland. Volgt onder XII –cz.

                  3   JANKE ABES Abma, geboren 20 december 1858 te Lemsterland. Volgt onder XII –da.

                  4   GEERT ABES Abma, geboren 29 november 1860 te Lemsterland. Volgt onder XII –db.

                  5   WIEBE ABES Abma, geboren 27 januari 1863 te Workum. Volgt onder XII –dc.

                   6   ALLE ABES Abma, geboren 7 januari 1866 te Workum. Volgt onder XII –dd.

                   7   RINKJEN ABES Abma, geboren 9 maart 1868 te Workum. Volgt onder XII –de.


                   8   JELTJE ABES Abma, geboren 27 oktober 1870 te Workum. Volgt onder XII –df.

XI –aw        ALLE MURKS Abma, zoon van MURK ABES Abma en JANKE ALLES Van der Werff,
                  
geboren vrijdag 9 september 1831 “des avonds ten half twaalf uren”  te IJlst.
                  Aangever was: Murk Abes Abma, 28 jaar, Sjouwman, wonende te IJlst.
                  Getuigen waren: Luidze Eeltjes Holtrop, 37 jaar, Scheepstimmerman, wonende te IJlst.
                                             Uiltje Takes van der Veer, 42 jaar, Schipper, wonende te IJlst.
                  Beroep was in 1872: Houtzaag molenaarsknecht.
                  Overleden 8 januari 1872 “des morgens te negen ure” in het huis nummer 311 te IJlst,40 jaar oud, gehuwd.
                  Aangevers waren: Hans Zijsling, 24 jaar, Veehouder, wonende te IJlst.
                                               Sjoerd Nooitgedagt, 25 jaar, Houtzaag molenaarsknecht, wonende te IJlst.
                  Op 25 november 1855 te IJlst gehuwd met SJOUKJEN JELTJES Wybenga, 21 jaar,
                  Geboren rond 1834 te IJlst. Dochter van Jeltje Wiebes Wybenga.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   MURK ALLES Abma, geboren 28 februari 1857 te IJlst. Volgt onder XII –dg.


                  2   JOHANNES PETRUS ALLES Abma, geboren 26 juni 1861 te IJlst. Volgt onder XII –dh.


                  3   ABE ALLES Abma, geboren 6 april 1864 te IJlst. Volgt onder XII –di.


                  4   SJOUKE ALLES Abma, geboren 18 maart 1866 te IJlst. Volgt onder XII –dj.


                  5   JELTJE ALLES Abma, geboren 13 maart 1871 te IJlst. Volgt onder XII –dk.

XI –ax          GEERTJE MURKS Abma, dochter van MURK ABES Abma en JANKE ALLES Van der Werff,
                   
geboren donderdag 3 oktober 1833 “des avonds ten zeven uur” te IJlst.
                   Aangever was: Murk Abes Abma, 30 jaar, Arbeider, wonende te IJlst.
                   Getuigen waren:Okke Douwes Hanja, 48 jaar, Houtzaagmolenaarsknecht, wonende te IJlst.
                                             Jelle Jelles ?????, 41 jaar, Scheepstimmerman, wonende te IJlst.
                   Overleden 25 januari 1851 “des namiddags ten vier ure” te IJlst, 17 jaar oud.
                   Aangevers waren: Symen Douwes Heslinga, 71 jaar, Arbeider, wonende te IJlst.
                                                 Meinte Hendriks Vierstra, 47 jaar, Arbeider, wonende te IJlstXI –ay          RIEMER MURKS Abma, zoon van MURK ABES Abma en JANKE ALLES Van der Werff,
                   geboren 18 augustus 1835 “des morgens ten acht ure” te IJlst.
                   Aangever was: Murk Abes Abma, 32 jaar, Arbeider, wonende te IJlst.
                   Getuigen waren: Uitje Pieters van der Veen, 46 jaar, Koopman, wonende te IJlst.
                                              Murk Willems Hoekstra, 30 Schoenmaker, wonende te IJlst.
                   Beroep: arbeider, Timmermansknecht.
                   Overleden 28 maart 1915 “des voormiddags ten tien ure” te IJlst, 79 jaar oud, weduwnaar.
                   Aangevers waren: Johannes Spijksma, 62 jaar, Timmerman, wonende te IJlst.
                                                 Durk van der Wal,53 jaar, Winkelier, wonende te IJlst.
                   Op 23 mei 1858 te IJlst gehuwd met ANTJE Wiersma, 23 jaar, geboren rond 1835 te IJlst.
                   Dochter van Sybren Uiltjes Wiersma en Froukjen Jans Wynia. Overleden voor maart 1915.

                   Uit dit huwelijk:


                   1   MURK RIEMERS Abma, geboren 26 maart 1859 te IJlst. Volgt onder XII –dl.


                   2   FROUKJEN RIEMERS Abma, geboren 18 juni 1861 te IJlst. Volgt onder XII –dm.


                   3   JANKE RIEMERS Abma, geboren 7 februari 1863 te IJlst. Volgt onder XII –dn.


                   4   SIJBREN RIEMERS Abma, geboren 25 november 1864 te IJlst. Volgt onder XII –do.


                   5   JAN RIEMERS Abma, geboren 5 februari 1867 te IJlst. Volgt onder XII –dp.


                   6   LEVENLOOS, man, geboren 4 juli 1871 “des morgens ten zes ure” in het huis nummer 229 te IJlst.
                       Aangevers waren: Riemer Abma, 36 jaar, Timmerknecht, wonende te IJlst.
                                                    Hylke Brandsma, 43 jaar, Timmerknecht, wonende te IJlst.
                                             TOP                                                            1 GENERATIE VERDER