Header image
Eerste 5 generaties


 
  TERUG                                                                                                                                        VOLGENDE
                                                                                      STAMBOOMBEGINPAGINA   

                                              Generatie 1 t/m 5


                                 II –a             WABE………., geboren rond 1515.
                   Uit een relatie met onbekende vrouw:

                   1   WYBE WABESZ, geboren rond 1540. Volgt onder II –a.                                II

II –a                 WYBE WABESZ,  Zoon van WABE……., en onbekende moeder, geboren rond 1540.
                   Boterkoper. Was in 1573 grietman van Idaarderadeel. Woonde in 1583  in Hijlaard.
                   Verkoopt in 1583 land  “op die berg” te   Hijlaard.
                   Overleden in 1584 te Emden. (gesneuveld).

                   Uit een relatie met onbekende vrouw:

                   1   WABE WYBES, geboren rond 1565. Volgt onder III –a.                                                                IIIIII –a           WABE WYBES, zoon van WYBE WABESZ en onbekende moeder.
                  geboren rond 1565 te Grouw, overleden rond 1647.
                  In 1602: Ruurd Popkes, een oud soldaat, gooit “den glasen in ten huijse van Wabe Wybes”
                  Te Grouw. Rond 1609 is Wabe “pachter van seep,sout en bieren.
                  In 1610 was hij Herbergier te Grouw. Gemeente Idaarderadeel (nu Boarnsterhim)
                  In 1614 hij en zijn vrouw veroordeeld tot het betalen van 385 carolie gulden en 10 stuivers aan
                  Claes Wouters, schepen te Haarlem.
                  In 1657 verkopen de erfgenamen hun huis te Grouw aan Gosse Gravius, executeur van Idaarderadeel.
                  Zijn kinderen worden de erfgenamen van “d’ouden”  captain”genoemd.
                  Waarschijnlijk heeft hij dus gediend in het leger.
                  voor 1591 in Grouw gehuwd met SJOERDSKE HAYTSES. Geboren te Weidum.
                  Dochter van
Haytse - boer op, en mede eigenaar van Birstuma-sate onder Grouw,
                  die voor 1611 word nagelaten aan de kinderen - en Bauck
                  In 1591 en 1592 genoemd als gehuwden wonende te Weidum.
                  In 1606 en 1616 genoemd als wonende te Grouw

                  Uit dit huwelijk:

                   1   WYBE WABES, geboren rond 1592. Volgt onder IV –a.


                   2   HAITSE WABES, geboren rond 1594. Volgt onder IV –b.


                   3   WILLEM WABES , geboren rond 1596. Volgt onder IV –c.


                   4  
WYTSKE WABES, geboren rond 1598. Volgt onder IV –d.
                                                 IV

IV –a          WYBE WABES Abbema, zoon van WABE WYBES en SJOERDKE HAYTSES,
                  geboren rond 1592. Overleden te Emden in 1656. in 1616, 1617 en 1626 woont hij in Grouw.
                  In 1626 en 1627 woont hij te Oldeboorn.
                  Wybe en Goyts hebben een schuld van 100 goudguldens, aan Duckle en Eelcke Ulbes
                  op Coldyckstra state onder Grou, met als onderpacht hun huis.(1620)
                  in 1623 is Symen Rinnerts uit Grou eiser in een proces met Wybe Wabes, Schuitmaker.
                  Wybe procedeert in 1633 met zijn broer Willem tegen Feycke Dircks uit Roordahuizen.
                  In 1640 is deze Feycke pachter van de Abbema state.
                  Was in 1640 met zijn broer Willem eigenaar van de Abbema state te Roordahuizen, groot 52 ha.
                  De crediteuren van Philippus Bedeker te Emden procederen in 1654 tegen Willem Wabes,
                  Burgemeester van IJlst en voor Wybe Wabes te Emden en voor Floris Murcks, Secretaris van IJlst.
                  State is verkocht in 1656 aan Sybrant Jaspers voor 167 goudgulden en 21 stuivers per hectare.
                  In 1616 en 1626 word hij genoemd als Schuiten maker en in 1654 en 1656 als
                  “servijsmeester” te Emden, Duitsland.
                  Dit hield waarschijnlijk in dat hij verantwoordelijk was voor het eten en drinken  
                  en het noodzakelijke gereedschap  voor scheepsbemanning. 
                  Stem 4 van het stemcohier in 1640.
                  Op dinsdag 15 september 1648 legt Willem Wabes, zijn broer, het bewijs van kwijting van de
                  Schulden van 1638 over.
                  Op vrijdag 5 maart 1617 te Leeuwarden gehuwd met GOYTS SYTSES. wonende te Grouw.
                  

                   Uit dit huwelijk:

                   1   ANNE WYBES Abbema, geboren rond 1620 te Grouw. Volgt onder V –a.

                   2   BAUCKIEN WYBES Abbema, geboren rond 1622. Volgt onder V –b.


                    
3   SYTZE WYBES Abbema, Volgt onder V –c.


                    4  JAN WYBES AbbemaVolgt onder V –d.IV –b         HAITSE WABES, zoon van WABE WYBES en SJOERDKE HAYTSES
                  geboren rond 1588. overleden voor 1672.
in 1649, Boer.
                  Wonende te Raard in 1625,1649 en 1651.
                  voor 1625 gehuwd met ANKE Idses, uit Grouw.
                  Via zijn vrouw kreeg hij “Bernstein”onder Grouw in zijn bezit.
                  Zelf was hij mede-eigenaar van de Abbema sate.
                  Hij had ook land onder IJlst. In 1649 zijn ze boer op de boerderij 30 te Raard.IV –c
             WILLEM WABES Abbema, zoon van WABE WYBES en SJOERDKE HAYTSES
                  Geboren rond 1590. Overleden rond 1677.
                  In 1648, 1653 en 1658 als burgemeester van IJlst genoemd.
                  In 1662 en 1676 word hij genoemd als houtkoper.
                  In 1626 woont hij in Oosterwierum, en in 1634,1653,1662 en 1676 te IJlst.
                  Hij was met zijn Broer Wybe eigenerfde van de Abbema state. 
                  Eigenerfde werd je als drie generaties in de rechte lijn op de boerderij woonde.          
                  Op zondag 15 september 1658 is hij burgemeester te IJlst.
                  Was voogd over de twee jongste kinderen van zijn broer Wybe
                  Op zondag 19 juli 1626 te Sneek gehuwd met
TRIJNCKE BARTELES,  van IJlst.
                  Overleden rond 1627. weduwe van Claes Lolckes.
                  Daarna gehuwd met ATTIE DOUWES, weduwe van Feike.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   FEIKE WILLEMS Abbema, geboren rond 1629 (aanname). Volgt onder V –e.


                  2   SIOERD WILLEMS Abbema, geboren rond 1631.(aanname) Volgt onder V –f.


                  3   TRIJNTIE WILLEMS Abbema, geboren rond 1633. (aanname). Volgt onder V –g.


                  4   OENE WILLEMS Abbema, geboren rond 1635. (aanname). Volgt onder V –h.IV –d          WYTSKE WABES, dochter van WABE WYBES en SJOERDKE HAYTSES,
                  geboren rond 1595.
Ondertrouw op zondag 8 juni 1619 te Leeuwarden.
                  Op donderdag 4 juli 1619 te Leeuwarden gehuwd met
KEMPO Taeckes.
                  
Zij komt van Roordahuizum, hij komt van Franeker. Beroep: Mr. Goudsmid

                                                   
         V
V –a
           ANNE WYBES Abbema, zoon van WYBE WABES en GOYTS SYTSES.
                  Geboren rond 1620 te Grouw. Overleden zondag 30 april 1684 te Hommerts.
                  Wordt burger van IJlst op vrijdag 28 december 1646. wordt aangenomen als lidmaat te IJlst
                  Op zondag 2 mei 1649. Was houtkoper. Ontvanger en ouderling genoemd te Hommerts.
                  Op zaterdag 6 februari 1649 belooft Tiebbe Ates zijn schuld
                  “reste van coop van veertien eicken balcken” van 22 karoliegulden per stuk,
                   te betalen aan Willem Wabes, burgemeester te IJlst, en Anne Wybes van IJlst.
                  In 1667 is Anne voogd over de 13 jarige Ulck Auckes dochter. Door de scheiding - en verdelen
                  Van haar moeders nalatenschap – met haar stiefvader Sybe Hinnes te Uitwellingerga.
                  Was in 1670 curator over de weeskinderen van de overleden Symen Heres en Lolck Tjallings.
                  In 1675 is hij met de notaris Simon Lamberti uit IJlst,voogd over de twee minderjarige kinderen
                  Van de overleden Symen Murcks Ecema, een broer van Richt.
                  In 1679 is hij verkoper voor Sjoerdtje, de dochter van Symen Murcks Ecama
                  Op zondag 2 mei 1649 gehuwd  met RICHT MURCKS, dochter van MURCK EVERTS Syrcxma,
                  Of ook wel Ecama, en  ???? ETES.  Wonen rond 1660 te Hommerts.
                  Ze doen belijdenis te IJlst op zondag 2 mei 1649.

           
                  Uit dit huwelijk:


                  1   GOYTS ANNES Abbema, gedoopt vrijdag 8 mei 1648 te IJlst. Volgt onder VI –a.


                  2   SYTSKE ANNES Abbema, gedoopt op donderdag 20 mei 1649 te IJlst. Volgt onder VI –b.


                  3   WYBE ANNES Abbema, Geboren rond 1653. Volgt onder VI –c.

                  4   MURCK ANNES Abbema, geboren rond 18 oktober 1656 te Jutrijp. Volgt onder VI –d.


                  5   SYTSE ANNES Abbema. Geboren rond 1658.Volgt onder VI –e.V –b          HENDRICKIEN WYBES Abbema, dochter van WYBE WABES en GOYTS SYTSES
                  geboren rond 1622.te Grouw.
                  Peettante van Goyts Annes Abbema, dochter van Anne Wybes en Richt Murcks
V –c 
          BAUCKIEN WYBES Abbema, dochter van WYBE WABES en GOYTS SYTSES
                  geboren rond 1631 te IJlst.
                  voor de kerk gehuwd in juni 1654 te Emden met ABE MIRCKS Syrcxma. Ook wel Ecama.

                  Een broer van Richt Murcks. Zo komt waarschijnlijk de naam Abe in de Abma familie. (aanname)
                  Deze doet belijdenis op zondag 8 februari 1654 te IJlst.
in 1654 houtkoper.
                  in 1668 wonende te Jutrijp/Hommerts, en ook te IJlst.
                  Op vrijdag 5 mei 1651 met attestatie van IJlst geconfirmeerd tot Emden.
                  ze komt op dinsdag 11 mei 1655 met attestatie van Emden.
                  op donderdag 23 augustus 1668 komen ze met attestatie van
Jutrijp/Hommerts naar IJlst.

                  Uit dit huwelijk:

                   1   MIRCK ABES, gedoopt op donderdag 29 april 1655.


                   2   WYBE ABES,  gedoopt op zondag 15 september 1658  in IJlst
                        Doopheffer is Willem Wabes, burgemeester van IJlst als mette.V –d 
          SYTZE WYBES, zoon van WYBE WABES en GOYTS SYTSES.
                  Botterkoper. In 1656 coopman, in 1663 en 1669 burgemeester te IJlst.
                  In 1672 notaris publicus. In 1656,1663,1669 en 1672 wonende te IJlst, in 1689 te Heeg.
                  Gehuwd met ANTIE RIENCKS, dochter van Rienck Jans.
                  Op dinsdag 8 augustus 1658 lidmaten te IJlst. Verhuizen rond 1686 naar Heeg
.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   GOYTS SYTZES Abbema,  gedoopt op dinsdag 7 mei 1658 te IJlst. Volgt onder VI –f.

          
                   2   WYBE SYTSES Abbema, gedoopt op maandag 8 mei 1662 te IJlst. Volgt onder VI –g.


                   3   WYBE SYTSES Abbema, gedoopt op donderdag 25 oktober 1663 te IJlst.
                        Volgt onder VI –h.


                   4   AUCKIE SYTSES Abbema, gedoopt op woensdag 29 december 1666 te IJlst.
                        Volgt onder VI –i.V –e          JAN WYBES, zoon van WYBE WABES en GOYTS SYTSES.V –f            
FEIKE WILLEMS Abbema, zoon van WILLEM WABES Abbema en ATTIE DOUWES,
                  geboren rond 1629 (aanname).V –g           SIOERD WILLEMS Abbema, zoon van WILLEM WABES Abbema en ATTIE DOUWES,
                  geboren rond 1631.(aanname).V –h          TRIJNTIE WILLEMS Abbema, zoon van WILLEM WABES Abbema en ATTIE DOUWES,
                  geboren rond 1633. (aanname)
.V –i           OENE WILLEMS Abbema, zoon van WILLEM WABES Abbema en ATTIE DOUWES,
                  geboren rond 1635. (aanname).

                  Woont in 1659 te IJlst.
                  Op dinsdag 6 juli 1660 te IJlst voor de kerk gehuwd met TRIJNTIE BARENTS Kroes,
                  Afkomstig van Stavoren.

                  Uit dit huwelijk:


                  1   SJOERT OENES Abbema. Geboren rond 1661. (Aanname) Volgt onder VI –j.

 

 

                                             TOP                                                            1 GENERATIE VERDER